Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 10106cT1DcCUyMDU0Mi8yMDEzJmRhdGFiYXNlJTVCSUVTUCU1RD1JRVNQJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0z
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sodba in sklep I Cp 1801/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek04.11.2015dvom v nepristranskost sodnika – izločitev sodnika – razveljavitev dejanj, ki jih zajema bistvena kršitev postopka – prekluzija navajanja novih dejstev in dokazovKršitev postopka ne more povzročiti neveljavnosti tistih dejanj, ki so bila opravljena pred njo. Z razumno in natančno izbiro je treba iz postopka izločiti le s kršitvijo kontaminirana dejanja in ohraniti tista, na katera sama kršitev ni imela vpliva.
VSC sklep Cp 559/2013Višje sodišče v CeljuCivilni oddelek13.02.2014nepopolna tožba - zavrženje tožbe - obvezne sestavine tožbe - določno opredeljen tožbeni zahtevekPravilna je ugotovitev sodišča prve stopnje v izpodbijanem sklepu, da tožeča stranka ni dopolnila in popravila tožbe v skladu s pozivom z dne 28. 5. 2013, saj v vlogi z dne 13. 6. 2013 še vedno ni določno postavila tožbenega zahtevka, ki je bistvena sestavina tožbe, o katerem naj bi sodišče prve stopnje odločalo.
VSL sklep I Cp 632/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek12.03.2015zavrženje pritožbe – predlog za vrnitev v prejšnje stanjePritožnik sam pritrjuje ugotovitvam sodišča prve stopnje v izpodbijanem sklepu, da mu je bil sklep, zoper katerega se pritožuje, vročen 2. 12. 2013 in da je pritožbo vložil šele 23. 12. 2013. S predlogom za vrnitev v prejšnje stanje, v katerem opravičuje zamudo, ni uspel. To pomeni, da se izpodbijanega sklepa zaradi zamude pri vloženi pritožbi ne da razveljaviti in vsebinsko obravnavati vložene pritožbe.
VSM Sodba I Cp 395/2017Višje sodišče v MariboruCivilni oddelek23.05.2017veljavna sklenitev pogodbe - sposobnost razsojanja - nerazsodnostPoleg poslovne sposobnosti se skladno z ustavljeno sodno prakso (na primer sodba II Ips 73/2013 z dne 5. 9. 2013, II Ips 687/2009 z dne 24. 5. 2012) za veljavno sklenitev pogodbe zahteva tudi sposobnost razsojanja, to je dejanska sposobnost izjaviti poslovno voljo in razumeti pomen izjavljene poslovne volje ter pravne posledice, ki jih povzroči.
VSL Sklep I Cp 2332/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek20.03.2019sodna pristojnost - upravna pristojnost - pomoč mladim prevzemnikom kmetij - nepovratna sredstva - zahtevek za vrnitev sredstevZa odločanje o zahtevi za vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije v skladu z Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013 v primerih neizpolnitev ali kršitev obveznosti je pristojen upravni organ.
VSL sklep IV Cp 359/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek11.03.2015rejništvo – pravnomočna odločitev v upravnem postopku – dodelitev mladoletnih otrok v varstvo in vzgojo – prenehanje rejništva zaradi spremenjenih razmerPrenehanje rejništva zaradi spremenjenih razmer lahko tožnica zahteva le v upravnem postopku, takšni zahtevi pa bo CSD ugodil, če bo ugotovil, da so prenehali razlogi, zaradi katerih je bila potrebna oddaja otrok v rejništvo. Prvo sodišče je tožbo utemeljeno zavrglo, ker je bilo o vprašanju vzgoje in varstva otrok pravnomočno odločeno v upravnem postopku, zato je sodišče na odločitev upravnega organa vezano.
VSL Sklep II Cp 251/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek30.03.2018odmera izvedenine - dodatno izvedensko mnenje - dopolnilno izvedensko mnenjeOcena sodišča prve stopnje, da je od izvedenca v konkretnem primeru 10. 8. 2017 terjalo enako odgovore kot že 16. 8. 2013, je napačna, kar izhaja iz primerjave obeh sklepov.
VSL sklep III Cp 998/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek22.04.2015neupravičena pridobitev - obogatitveno načelo - okoriščanje - neobstoja denarja - odškodninska odgovornost - protipravno ravnanjeKer je v slovenski pravni teoriji in praksi glede okoriščanja uveljavljeno obogatitveno načelo, mora prejemnik koristi vrniti le korist, ki jo še ima v času izdaje sodne odločbe. Ker toženca denarja nimata več, odločitve ni mogoče opreti na določbe o neupravičeni obogatitvi, je pa iz trditev tožeče stranke mogoče izluščiti vsa pravno odločilna dejstva za uporabo določb o odškodninski odgovornosti, kar bo predmet novega sojenja.
VSL sodba I Cp 3431/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek23.02.2016vplačevanje v rezervni sklad – prispevek v rezervni sklad – višina prispevka v rezervni sklad – zvišanje mesečnega vplačila v rezervni sklad – načrt vzdrževanja večstanovanjske stavbe – trditveno in dokazno breme – spor majhne vrednostiKer je načrt vzdrževanja veljal le do (konca) leta 2013, ni mogel predstavljati podlage za povišan prispevek v rezervni sklad tudi za leto 2014, na katero se nanaša vtoževana terjatev.
VSL sodba III Cp 2438/2016Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek29.09.2016spor majhne vrednosti – dopustni pritožbeni razlogi – izpodbijanje zmotno ugotovljenega dejanskega stanjaToženka s trditvami, da je 11. 8. 2013 poravnala vse storitve tožnice in da so vtoževane storitve tožnice neutemeljene, uveljavlja nedovoljen pritožbeni razlog zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, zaradi česar so njene navedbe v tem delu neupoštevne.
VSL sodba III Cp 2867/2016Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek07.12.2016poškodba kolena – bolezenska okvara – splošni zavarovalni pogoji – aktivno zdravljenjeTožnik ni upravičen do izplačila zavarovalnine, ker se v vtoževanem obdobju ni „aktivno zdravil“ zaradi poškodbe kolena dobljene ob padcu na snegu 24. 2. 2013. Opredelitev pojma „aktivno zdravljenje“ v Splošnih pogojih je jasna.
VSL Sklep II Cp 734/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek05.04.2018odločitev o pravdnih stroških - povrnitev pravdnih stroškov - davek na dodano vrednost (DDV) - stopnja ddv - sprememba stopnje davka na dodano vrednost (ddv) - sprememba davčnih predpisovPri obračunu davka na dodano vrednost od pravdnih stroškov je treba upoštevati, da je bil davek na dodano vrednost do dne 1. 7. 2013 v obsegu 20 %, nato pa 22 %.
VSL sklep II Cp 1019/2013Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek29.04.2013oprostitev plačila sodne takse – ugovor zoper plačilni nalog – odločanje o ugovoru zoper plačilni nalog pred odločitvijo o taksni oprostitviSodišče prve stopnje je o ugovoru tožnice zoper plačilni nalog z dne 30. 1. 2013 za plačilo takse za pritožbo zoper sklep o ustavitvi postopka odločalo še preden je odločilo o tožničinem predlogu za oprostitev plačila sodnih taks z dne 6. 12. 2012. Ker je obstoj obveznosti plačila sodne takse za pritožbo zoper sklep o ustavitvi postopka odvisen od vprašanja, ali je tožnica oproščena sodnih taks, je plačilni nalog za pritožbo z dne 20. 1. 2013 preuranjen.
VSL Sodba in sklep II Cp 940/2019Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek11.12.2019odškodninska odgovornost - nepremoženjska škoda - premoženjska škoda - prevajalske storitve - izgubljeni dohodek - vzročna zvezaZaključek pritožnice, da je tožeča stranka od jeseni 2013 lahko opravljala delo prevajalke, je pravilen in temelji na listinski dokumentaciji v spisu, zato je vzrok za neprevajanje romana potrebno iskati izven sfere škode, ki jo je zakrivil zavarovanec tožene stranke.
VSC sklep Cp 633/2014Višje sodišče v CeljuCivilni oddelek21.01.2015dedna izjava - izjava prave volje - med dediči sporno dejstvoIz pritožnikove pisne izjave z dne 31. 3. 2014 izhajajo trditve o dejstvu, da je izjavo z dne 28. 6. 2013 dal v zmoti, da ni odražala njegove prave volje. S tem je nastalo sporno dejstvo o tem, ali je bila pritožnikova izjava z dne 28. 6. 2013 obremenjena z napako volje, s tem dejstvom pa se sodišče prve stopnje ni ukvarjalo in ni ugotavljalo, ali je to dejstvo sploh sporno med dediči. Posledično ni uporabilo določb 210. člena ZD in je preuranjeno z izpodbijanim sklepom o dedovanju razglasilo pritožnika za dediča.
VSL Sodba II Cp 1647/2017Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek22.11.2017prodajna pogodba - razveza prodajne pogodbe - dvostranska pogodba - pravilo sočasne izpolnitve - nedovoljene pritožbene novoteToženka je v pogodbi z dne 18. 7. 2013, sklenjeni v obliki notarskega zapisa, podala izrecno in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo, da se pri nepremičninah, opredeljenih v tej pogodbi, vknjiži lastninska pravica v korist tožnice. Po pogodbi z dne 18. 7. 2013 je tožnica dolžna izročiti toženki izbrisne pobotnice za izbris bremen na tistih nepremičninah, ki ostanejo v lasti toženke, to obveznost pa bi tožnica morala izpolniti najpozneje ob sklenitvi pogodbe z dne 18. 7. 2013 (6. člen). Ker gre za dvostransko pogodbo, s katero je bila (ne glede na 101. člen OZ) še posebej dogovorjena sočasnost izpolnitev pravdnih strank, tožnica ni upravičena zahtevati izročitve notarskega zapisa pogodbe z dne 18. 7. 2013 in plačila zneska 2.870,76 EUR (4. člen te pogodbe), če tožnica hkrati ne izpolni svoje obveznosti iz 6. člena te pogodbe. Tožnica te obveznosti ni izpolnila, zato je brezpredmetna pritožbena trditev, da je tožnica izpolnila obveznosti po pogodbi z dne 18. 7....
VSL dopolnilni sklep II Cp 1689/2016Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek21.09.2016dopolnilni sklep – stroški revizijskega postopkaTudi revizijski stroški so del stroškov pravdnega postopka, pri odmeri katerih se upošteva končni uspeh pravdnih strank v postopku.
VSL Dopolnilni sklep I Cp 1210/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek13.11.2018dopolnilni sklep na pritožbeni stopnji - odločitev o pravdnih stroških - stroški postopka revizijeV skladu s 325. členom ZPP se dopolnilna sodba izda, če sodišče ni odločilo o vseh zahtevkih, o katerih bi moralo odločiti s sodbo, ali ni odločilo o delu zahtevka, in če mu stranka v petnajstih dneh od prejema sodbe predlaga, naj se sodba dopolni. Ta določba se smiselno uporablja tudi za izdajo dopolnilnega sklepa (332. člen ZPP).
VSL Sklep II Cp 315/2019Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek25.03.2019predlog za obnovo postopka - pogoji za obnovo postopka - obnovitveni razlog - predložitev novih dokazov - procesna skrbnost stranke - kavzalnost - dokazna ocena - ugotovitev služnostne pravice - dejansko izvrševanje služnosti - priposestvovanje služnosti - nevknjižena stvarna pravica - predpogodbaKo in če stranka izkaže, da pri predložitvi novega dokaza ni bila neskrbna, se mora sodišče, ki odloča o predlogu za obnovo postopka, ukvarjati z vprašanjem, ali bi ta dokaz, če bi bil uporabljen v prvotnem postopku, lahko privedel do drugačne odločitve za predlagatelja postopka za obnovo. Nov(i) dokaz(i) mora(jo) torej biti tak(i), da obstaja možnost, da bi lahko vplival(i) na ugodnejšo sodno odločbo za predlagatelja oziroma bi utegnil(i) pripeljati do drugačne odločitve sodišča. Pravna teorija in sodna praksa govorita o kavzalnosti. Presoja, ali je nov dokaz kavzalen, pa ne sme seči tako daleč, da bi pomenila oblikovanje nove dokazne ocene v postopku, katerega obnova se predlaga. Taka presoja, to je v okviru 8. člena ZPP, se lahko opravi, ko in če je postopek obnovljen, ne pa znotraj postopka, ki teče v zvezi z obnovo postopka. Sodišče se mora vprašati, ali bi novi dokazi lahko pripeljali do drugačne odločitve, ne pa, ali novi dokazi res pripeljejo do drugačne...
VSM sklep I Cp 476/2016Višje sodišče v MariboruCivilni oddelek12.07.2016zapuščinski postopek - pravica dediča do sodelovanja v postopku - vročanje - fikcija vročitve - obnovitev postopka - odpoved dedovanju - dediščinska tožba - zastaranje - trditveno in dokazno bremeKer tožniku z nezakonitim postopanjem, zlasti z opustitvijo vročitve, ni bila dana možnost obravnavanja pred sodiščem je podan obnovitveni razlog iz 2. točke 394. člena ZPP. Prav iz teh razlogov je predvidena tudi dediščinska tožba po 224. členu ZD, s katero lahko po pravnomočnosti sklepa o dedovanju dedič uveljavlja korekcijo odločitve, sprejete v zapuščinskem postopku.Trditveno in dokazno breme dokazovanja zastaranja je na tožencu, ki je zastaranje ugovarjal, ker pa slednji svojega ugovora sploh ni substanciral, torej opredelil z ustreznimi trditvami, na podlagi katerih bi sodišče prve stopnje o utemeljenosti podanega ugovora lahko odločalo, svojega trditvenega in dokaznega bremena ni zmogel.

Izberi vse|Izvozi izbrane