Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 12707cT02OS8yMDExJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmc2hvd1R5cGU9ZGl2

Dokument: Sklep I R 69/2011, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 16.06.2011

Institut: določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča

Jedro: Resen dvom v konkretnem primeru ne more biti podan ker sta Okrožno sodišče v Celju in Okrajno sodišče v Šentjurju različni sodišči brez relevantne organizacijske povezave.

Dokument: Sodba I Ips 69/2011, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 22.09.2011

Institut: vročanje pisanj - osebna vročitev - odklonitev sprejema pisanja

Jedro: Vročevalec, ki je z gotovostjo ugotovil, da je naslovnik doma oziroma se nahaja v pisarni na naslovu bivanja, vendar je odklonil prejem pisanja, je ravnal v skladu z določbo 123. člena ZKP.

Dokument: Sodba VIII Ips 69/2011, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Delovno-socialni oddelek, Datum: 04.09.2012

Institut: izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - hujša kršitev delovnih obveznosti

Jedro: Revizijsko sodišče soglaša s presojo, da je bilo ravnanje tožnika tako, da ga je možno opredeliti kot hujšo kršitev in da vrsta njegovih opustitev in grobo kršenje pravil kaže, da je bila kršitev storjena naklepoma. Zato ne more biti uspešno revizijsko prizadevanje, da je šlo pri spornem... nakupu le za neustrezno ravnanje (kot sicer mestoma navede sodišče druge stopnje), saj je tožena stranka dokazala, da je šlo za nameren obid internih pravil oziroma za njihovo grobo kršenje.

+

Dokument: Sodba III Ips 69/2011, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 21.05.2013

Institut: razveljavitev sklepa o izvršbi v dovolilnem delu - postopek po ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine in razveljavitvi sklepa o izvršbi v dovolilnem delu - predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine kot tožba v pravdnem postopku - sprememba tožbe v postopku po ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine in razveljavitvi sklepa o izvršbi v dovolilnem delu

Jedro: Po ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine in razveljavitvi sklepa o izvršbi v delu, s katerim je bila dovoljena izvršba in določen izvršitelj, se v skladu z drugim odstavkom 62. člena ZIZ postopek nadaljuje kot pri ugovoru zoper plačilni nalog. To pomeni, da se postopek... nadaljuje kot pri tožbi, kar je tudi v skladu z zadnjo povedjo drugega odstavka 62. člena ZIZ, da se predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki je bil podlaga za izdajo razveljavljenega sklepa o izvršbi, obravnava kot tožba v pravdnem postopku. Posebnost postopka po ugovoru zoper plačilni nalog je v izreku odločbe o glavni stvari. V tem namreč sodišče odloči, ali ostane plačilni nalog v celoti ali deloma v veljavi ali se razveljavi (tretji odstavek 436. člena ZPP). Sicer pa veljajo v postopku po ugovoru zoper plačilni nalog in s tem v postopku po ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine pravila pravdnega postopka oziroma pravila v gospodarskih sporih, vključno s pravili o spremembi tožbe iz 184. člena ZPP. Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine šele skupaj s prvo pripravljalno vlogo, v kateri upnik, sedaj tožnik, navede dejansko podlago dolžnikove, sedaj toženčeve, obveznosti, tvori tožbo.

+

Dokument: Sodba in sklep II Ips 69/2011, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 04.07.2013

Institut: povrnitev premoženjske škode - enkratno plačilo namesto rente - kapitalizirana renta - mesečna renta - obstoj škode - dovoljenost revizije - ponavljajoča se bodoča terjatev - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije

Jedro: Ugotovitev obeh sodišč, da premoženjskega prikrajšanja ni, pomeni, da manjka eden od osnovnih elementov odškodninske terjatve – sam obstoj škode. Že iz tega razloga je presoja obeh sodišč o neutemeljenosti zahtevka za plačilo rente materialnopravno pravilna. Predmet podrejenega... zahtevka je ponavljajoča bodoča dajatev – mesečna renta, zato se v skladu s 40. členom ZPP vrednost ugotavlja s seštevkom dajatev, vendar največ za dobo petih let. Pri tem se vrednost določi po stanju ob vložitvi tožbe in se za bodoče dajatve štejejo vse tiste, ki zapadejo po tem datumu. Izračun na podlagi teh izhodišč pokaže, da vrednost bodoče mesečne rente, upoštevaje tudi že zapadle rente, ne presega praga za dovoljenost neposredne revizije.

+

Dokument: Sklep II DoR 69/2011, enako tudi II DoR 149/2011, II DoR 181/2011, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 15.09.2011

Institut: zastaranje odškodninske terjatve - povrnitev nepremoženjske škode - bodoča škoda - hrup - prekomerne imisije - predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - kršitev pravice do zdravega življenjskega okolja - sukcesivno nastajajoča škoda - škoda, ki izvira iz ponavljalnih škodnih dejanj

Jedro: O vprašanju zastaranja odškodninskih terjatev za škodo, ki stalno nastaja zaradi prometnih imisij, je Vrhovno sodišče že zavzelo stališče.

Dokument: Sodba IV Ips 67/2011, enako tudi IV Ips 68/2011, IV Ips 69/2011, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 21.09.2011

Institut: postopek o prekršku - bistvena kršitev določb postopka - nerazumljivi razlogi - razlogi o odločilnih dejstvih - obrazložitev sodbe - storilec prekrška - voznik - lastnik vozila - imetnik pravice uporabe vozila

Jedro: Sodišče mora v obrazložitvi sodbe oceniti navedbe zahteve za sodno varstvo, zlasti tiste, ki se nanašajo na odločilna dejstva in niso očitno neutemeljene.

Dokument: Sodba I Ips 44584/2011-69, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 05.12.2013

Institut: bistvena kršitev določb kazenskega postopka - pravice obrambe - kršitev kazenskega zakona - pravna opredelitev - grožnja - ogrožanje varnosti - odločba o kazenski sankciji

Jedro: Obsojencu očitano kaznivo dejanje je opredeljeno v zdaj veljavnem drugem odstavku 135. člena KZ-1 (naslovljeno „Grožnja“), za katero je predpisana enaka kazen kot za prej veljavno kaznivo dejanje ogrožanja varnosti po prvem odstavku 135. člena KZ-1, zato je pravna opredelitev dejanja v... izpodbijani sodbi pravilna.

+

Dokument: Sklep III R 19/2013, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 21.05.2013

Institut: spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - nasprotna izvršba

Jedro: Vrhovno sodišče je že v sklepih III R 17/1996 z dne 13. 9. 1996, I R 85/2008 z dne 10. 9. 2008 in I R 71/2011 z dne 23. 6. 2011 zavzelo stališče, da je postopek nasprotne izvršbe funkcionalno neposredno vezan na izvršilni postopek, pričet s predlogom za izvršbo, oziroma predvsem na tisto... njegovo fazo, ki sledi dovolitvi izvršbe – opravo izvršbe. Zato je lahko krajevno pristojno za odločanje o utemeljenosti predloga za nasprotno izvršbo le sodišče, ki je odločalo o predlogu za izvršbo. Sodišče, ki je pristojno za odločitev o predlogu za (nasprotno) izvršbo, pa je po 35. členu ZIZ pristojno tudi za odločanje o vseh drugih vprašanjih v (nasprotni) izvršbi, torej tudi o vprašanju njene dovolitve po prvem odstavku 69. člena ZIZ.

+

Dokument: Sklep I Up 1682/2005, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 12.01.2006

Institut: zdravstvo - začasna odredba - začasna ureditev stanja - verjetno izkazani pogoji - hujše škodljive posledice

Jedro: Samo ob verjetno izkazanih pogojih je mogoča začasna ureditev stanja po 2. odstavku 69. člena ZUS.

Dokument: Sodba IV Ips 30/94, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 30.06.1994

Institut: zahteva za sodno varstvo - razlogi - odgovornost za prekršek

Jedro: Prekršek po 7. točki 69. člena zakona o prometnem davku je mogoče storiti tudi z malomarnostjo.

Dokument: Sklep II Ips 187/99, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 08.03.2000

Institut: poravnava v postopku denacionalizacije - sporazum denacionalizacijskega upravičenca in zavezanca brez sodelovanja upravnega organa - pravna narava sporazuma - ničnost

Jedro: Določbe 69. člena ZDen o poravnavi med upravičenci in zavezanci se nanašajo na sporazum, ki ga ti sklenejo pred organom prve stopnje ob spoštovanju prisilnih določb zakona (drugi odstavek 69. člena ZDen).

Dokument: Sklep I Up 592/2004, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 02.06.2004

Institut: začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - težko popravljiva škoda

Jedro: Le težko popravljiva materialna škoda je pogoj za izdajo začasne odredbe po 1. odstavku 69. člena ZUS.

Dokument: Sklep II Ips 361/2011, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 03.11.2011

Institut: nepopolna dopuščena revizija - priloge revizije - zavrženje revizije

Jedro: Tožnica je reviziji z dne 2. 8. 2011 priložila le sklep Vrhovnega sodišča II DoR 158/2011 z dne 16. 6. 2011, ne pa tudi predloga za dopustitev revizije. Ker je revizija zato nepopolna, jo je revizijsko sodišče zavrglo.

Dokument: VSRS Sodba X Ips 224/2013, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 13.05.2015

Institut: denacionalizacija - dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - ničnost - disenz - napaka volje - poravnava - denacionalizacijska odločba - pravno sredstvo

Jedro: Po presoji Vrhovnega sodišča ni mogoče uveljavljati ničnosti (iz 279. člena ZUP) denacionalizacijske odločbe, izdane na podlagi poravnave iz 69. člena ZDen, če se razlogi nanašajo na napake volje pri sklenitvi poravnave. Na podlagi tretjega odstavka 69. člena ZDen je poravnava (iz prvega... odstavka tega člena) vključena v odločbo o denacionalizaciji, kar pa ne pomeni, da je zato mogoče uveljavljati ničnost denacionalizacijske odločbe zaradi domnevnih napak volje (ali drugih vsebinskih napak) pri sklenitvi poravnave. Poravnava iz 69. člena ZDen je samostojen pravni posel.

+

Dokument: Sklep I Up 915/2002, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 29.08.2002

Institut: začasna odredba - negativni upravni akt

Jedro: Če je sporna odločba, ki se ne izvršuje (negativni upravni akt), ni možna začasna odredba po 1. odstavku 69. člena Zakona o upravnem sporu.

Dokument: Sklep I Up 1085/2004, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 07.10.2004

Institut: upravni spor - začasna odredba - legitimacija za vložitev zahteve za izdajo začasne odredbe

Jedro: Po določbah 69. člena ZUS lahko zahteva izdajo začasne odredbe samo tožnik, ne pa tudi ostale osebe, ki imajo položaj stranke v upravnem sporu.

Dokument: Sklep I Up 733/2002, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 20.06.2002

Institut: začasna odredba

Jedro: Začasno odredbo predlagano po prvem odstavku 69. člena ZUS je mogoče izdati le, če se prvostopni akt izvršuje po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.

Dokument: Sklep I Up 609/99, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 09.09.1999

Institut: začasna odredba - koncesija za opravljanje dimnikarske dejavnosti - objava cenika dimnikarskih storitev - izkazanost hujših škodljivih posledic

Jedro: Pri sporu o koncidentnem preklicu koncesionarjeve objave cenika dimnikarskih storitev ni izkazan obstoj hujših posledic iz 2. odstavka 69. člena ZUS, saj lahko koncesionar posluje po starem ceniku.

Dokument: Sklep I Up 879/2002, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 25.07.2002

Institut: začasna odredba

Jedro: Zgolj navedbe o vloženih sredstvih v načrtovanje, razvoj in usposobitev avtobusnih nadstrešnic ne izkazujejo hujših škodljivih posledic v smislu 2. odstavka 69. člena ZUS.

Izberi vse|Izvozi izbrane