Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 12707cT02OS8yMDExJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT03
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba VIII Ips 69/2010Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek19.12.2011odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – ponudba nove pogodbe o zaposlitvi - organizacijske spremembe – statusne spremembe - poenotenje plačnega sistema – znižanje plače – nov plačni modelSprejem novih aktov, z novim plačnim modelom, ki je imel za posledico znižanje tožničine plače, ne zadošča za zaključek, da je obstajal utemeljen poslovni razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi.
Sodba III Ips 69/2008Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek21.12.2010naročnik po zakonu o javnih naročilih – gradnja avtocest - podjemna pogodba – neposredna zahteva podjemnikovih podizvajalcev do naročnika – odstop terjatve – zapadlost terjatve - ugovor nezapadlostiKer naročnik vtoževanega zneska (še) ni dolgoval prevzemniku javnega naročila, ga tudi tožeči stranki, kot podizvajalcu (še) ni bil dolžan plačati.
Sodba X Ips 69/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek02.12.2010dovoljena revizija – pomembno pravno vprašanje – spreminjanje ponudb – načelo enakosti – določnost razpisnega merila - privilegiran položaj prijavitelja – koncesija – višina koncesijske dajatve – koncesija za vzdrževanje avtobusne postajeKer v razpisu za podelitev koncesije v merilu o višini koncesijske dajatve ni bilo navedeno, da je treba to opredeliti skupaj z davkom na dodano vrednost, je bila prijava izbranega prijavitelja, ki je višino koncesijske dajatve opredelil brez DDV, v skladu z razpisom, izrecno vprašanje tožene stranke, ali je v višini dajatve tudi DDV, pa ni bilo potrebno in tudi izbranemu kandidatu ni dalo posebnega položaja v primerjavi z revidentom, katerega ponujena višina koncesijske dajatve je izrecno vsebovala tudi DDV. Izbrani prijavitelj torej ni imel privilegiranega položaja, njegova ponujena koncesijska dajatev pa je bila ves čas najvišja.
Sodba X Ips 69/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.04.2009tranzitni carinski postopek – pravna podlaga za obračun carinskega dolga – odločanje glede na dejstva, ki so organu znana – carinski dolg zaradi neizpolnjevanja dolžnosti – carinski dolg pri odstranitvi blaga izpod carinskega nadzora – glavni zavezanecKer je bilo carinskemu organu v času, ko je odločal, znano le, da sporno blago ni bilo izvoženo ter da je glavni zavezanec tožeča stranka, je lahko svojo odločitev oprl le na 146. člen (carinski dolg zaradi neizpolnjevanja dolžnosti) in ne na 145. člen CZ (carinski dolg pri odstranitvi blaga izpod carinskega nadzora).
Sklep II Ips 69/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek03.04.2014dovoljenost revizije zoper sklep - sklep o zavrženju predloga za obnovo postopka - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizijeZoper sklep o potrditvi sklepa prve stopnje o zavrženju predloga za obnovo revizija ni dovoljena, ker v tem sporu glede na vrednost spornega predmeta revizija zoper pravnomočno sodbo ne bi bila dovoljena.
Sklep III DoR 69/2014Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek08.07.2014dopuščena revizija - družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) - osnovni kapital - povečanje osnovnega kapitala - nujnost dokapitalizacije - zmanjšanje poslovnih deležev družbenikovRevizija se dopusti glede vprašanja ali lahko družbenik d. o. o. predlaga povečanje osnovnega kapitala z vložki tudi v primeru, ko ne izkaže nujnosti oziroma potrebnosti dokapitalizacije, glede na to, da se v tem primeru proporcionalno zmanjšajo poslovni deleži drugih družbenikov glede na celoto?
Sklep I R 69/2012Vrhovno sodiščeCivilni oddelek10.05.2012določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razlogov smotrnosti – stroški strank s prihodom na sodišče – bivališče pravdnih strank – sedež pooblaščencevSmisel delegacije pristojnosti iz razlogov smotrnosti je predvsem v čim večji ekonomičnosti postopka. V ta okvir spada tudi težnja k čim nižjim stroškom postopka, ki so nedvomno v korelaciji s prevoznimi in drugimi stroški prihoda na sodišče, ki bremenijo udeležence postopka.
Sklep II Ips 69/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.09.2012dovoljenost revizije – subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov – opredelitev vrednosti spornega predmeta – nediferencirana vrednost spornega predmeta – vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe – zavrženje revizijeTožnika vrednosti spora nista diferencirala, zato ni mogoče dognati, kakšna je vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe, ki odpade na vsakega od njiju. Položaj je enak, kot če vrednost spornega predmeta sploh ne bi bila navedena.
Sodba III Ips 69/2009Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek28.02.2012zavarovalna pogodba - zavarovanje avtomobilskega kaska – škoda, ki nastane v času najema vozila – zavarovalno kritje – splošni zavarovalni pogoji – kaznivo dejanje zatajitve – protipravnost odtujitve vozilaIz splošnih pogojev za zavarovanje avtomobilskega kaska ne izhaja, da mora za to, da bi bilo zavarovanje izključeno, škoda nastati s kaznivim dejanjem zatajitve. Za izključitev iz zavarovanja zadostuje, da si nekdo protipravno prilasti vozilo, ki mu je bilo zaupano v najem. Pri tem ni treba presojati, ali gre za kaznivo dejanje zatajitve.
Sodba III Ips 69/2010Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek20.03.2013lastninjenje - zaključek lastninjenja – prehod družbenega kapitala – zahtevek iz naslova oškodovanja družbenega premoženjaV primerih že zaključenega postopka lastninjenja določba 3. člena ZZLPPO ne ustvarja (več) učinkov prehoda v last in upravljanje družbenega kapitala (saj le-tega več ni), temveč predstavlja pravno podlago za prehod vseh zahtevkov iz naslova oškodovanja družbenega kapitala (4. člen ZZLPPO). Ob vložitvi tožbe tožena stranka ni bila več podjetje iz drugega odstavka 3. člena ZZLPPO, saj je bila že olastninjena. Zato, četudi v okoliščinah konkretne zadeve soglasje Agencije glede zatrjevanih „prikritih kapitalskih rezerv“ po določbi 3. člena ZZLPPO ne bi bilo pridobljeno, pravna prednica tožeče stranke na zatrjevanem delu družbenega kapitala ni pridobila „lastninskih upravičenj“ temveč (odškodninski) zahtevek iz naslova oškodovanja družbenega premoženja oziroma kapitala. Ureditev ZZLPPO ne negira osnov korporacijskega prava, v okviru katerih osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo sestavljajo osnovni vložki družbenikov. Kot je ugotovilo že...
Sodba VIII Ips 69/2012Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek04.12.2012naknadna odmera starostne pokojnine - pravnomočno odmerjena pokojnina - pokojninska osnova - pravnomočnost - zavrženje zahteve za novo odmero - novo dejstvo - obseg varovanja pravnomočnosti v upravni odločbi - obnova postopkaDejstva so torej obstajala že v času odločanja o starostni pokojnini, revident jih je neuspešno uveljavljal z izrednim pravnim sredstvom obnove. Z novo zahtevo za odmero pokojnine zaradi nepravilne odmere prvotne pokojnine (po dejstvih, ki so tedaj že obstajala) pa ne more uspeti v obravnavani zadevi, ker ZPIZ-1 te možnosti ne omogoča.
Sklep III DoR 69/2012Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek17.12.2012dopuščena revizija – dokazovanje - dokaz z izvedencem – pripombe na izvedensko mnenje – predlog za zaslišanje izvedenca – zavrnitev dokaznega predloga – bistvena kršitev določb pravdnega postopkaRevizija se dopusti glede vprašanja ali so bile pripombe prve toženke na izvedensko mnenje take, da bi moralo sodišče prve stopnje izvedencu naložiti, naj nanje odgovori, oziroma da bi ga moralo zaslišati na naroku za glavno obravnavo?
Sklep VIII DoR 69/2012Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek21.11.2012predlog za dopustitev revizije – dopuščena revizija – odpravnina ob upokojitvi – odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – bistvena kršitev določb pravdnega postopka – protispisnostRevizija se dopusti glede vprašanja, ali mora delodajalec izplačati delavcu odpravnino ob upokojitvi, čeprav je delovno razmerje delavcu prenehalo na podlagi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, delavec pa se je upokojil po lastni volji po izteku odpovednega roka.Revizija se dopusti glede bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 15. točke drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) pri odločanju o božičnici.
Sodba IV Ips 69/2012Vrhovno sodiščeKazenski oddelek19.02.2013sankcije za prekršek - kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja - vsota doseženih kazenskih točk – prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja – izvrševanje - zastaranje izvršitve sankcijeIz določbe tretjega odstavka 22. člena ZP-1 je mogoče razbrati dva temeljna pogoja za izrek sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja: (i) da je storilec prekrška s pravnomočnimi odločbami za prekrške, storjene v obdobju treh let, dosegel oziroma presegel 18 kazenskih točk ter (ii) da sodišče izda sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja pred potekom dveh let od pravnomočnosti zadnje odločbe, s katero je storilec dosegel oziroma presegel 18 kazenskih točk. Treba pa je upoštevati še tretji pogoj, to je, (iii) da so posamezne kazenske točke, ki jih sodišče upošteva v sklepu o prenehanju vozniškega dovoljenja v skupnem seštevku kazenskih točk, tudi (zakonito) izvršene , torejvpisane v evidenco kazenskih točk pred potekom relativnega zastaralnega roka za zastaranje izvršitve sankcije za prekršek.
Sklep I R 69/2013Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.06.2013določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču – delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov – dovoljenost predloga – zavrženje predlogaPo izdaji prvostopenjske sodbe določitev drugega pristojnega sodišča ni več mogoča.
Sklep II Ips 69/2013Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.05.2013dovoljenost pritožbe - pooblastilo za vložitev pritožbe – odvetnik – brezplačna pravna pomoč - zavrženje pritožbePritožbeno sodišče je pravilno zavrglo pritožbo, ker odvetnica ni predložila pooblastila za zastopanje v pritožbenem postopku (peti odstavek 98. člena ZPP). Pri tem je pomembno, da se zastopanje odvetnice na podlagi odločbe o brezplačni pravni pomoči ni moglo veljavno raztezati tudi na pritožbeni postopek, saj je bila navedena odločba izdana le glede brezplačne pravne pomoči za postopek pred sodiščem prve stopnje. Obstoj morebitnega pooblastilnega razmerja v postopku pred sodiščem prve stopnje zato ne more vplivati na upravičenje odvetnice, da za tožnika vloži pritožbo.
Sklep II DoR 69/2013Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.06.2013dopuščena revizija - imisije – odstranitev dela gradnje – krajevno običajna mera - terasa – bistvena kršitev določb pravdnega postopka – obrazložitev odločbe sodišča druge stopnje – dokazovanje - zavrnitev dokaznega predlogaRevizija se dopusti glede vprašanj:„Ali onemogočanje odpiranje polken nad tujo nepremičnino lahko pomeni bistveno imisijo v smislu 75. člena SPZ?Ali je sodišče druge stopnje s tem, ko ni ugodilo pritožbi, da sodišče prve stopnje ni v zadostni meri utemeljilo, zakaj ocenjuje, da je bila v obravnavanem primeru presežena krajevno običajna meja, in zakaj ocenjuje, da so izpolnjene vse predpostavke za obstoj odškodninske obveznosti, zagrešilo bistveno kršitev iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP?Ali je sodišče druge stopnje s tem, ko ni ugodilo pritožbi, da je sodišče prve stopnje neutemeljeno zavrnilo dokaza z izvedencem urbanistične stroke in zaslišanjem prič A. L. in V. R. zagrešilo bistveno kršitev iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP?
Sodba IV Ips 69/2013Vrhovno sodiščeKazenski oddelek10.07.2013kršitev materialnih določb zakona - odločba o sankciji - pravna opredelitev prekrška - psihofizično stanje udeležencev cestnega prometaSodišče lahko storilcu izreče le sankcije, ki so za prekršek (kot ga je sodišče opredelilo) predpisane.
Sodba VIII Ips 69/2013Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek02.09.2013odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – ukinitev delovnega mestaIz dejanskih ugotovitev sodišča druge stopnje nedvomno izhaja, da je pri toženi stranki prišlo do organizacijskih sprememb, ki so v primeru tožnika pomenile ukinitev sektorja, katerega vodja je bil, in obeh delovnih mest v tem sektorju. Tožena stranka je dokazala obstoj poslovnega razloga in tudi prenehanje potreb po delu tožnika pod pogoji iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Dejstvo, da se naloge pooblaščenca še vedno opravljajo (in se morajo opravljati) na drugem delovnem mestu, na zakonitost odpovedi ne vpliva.
Sklep III DoR 69/2013Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek15.10.2013bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravočasnost grajanja procesnih kršitev – prekluzija - zavrnitev dokaznega predlogaRevizija se dopusti glede vprašanja, ali je uveljavljanje procesnih kršitev zaradi neizvedbe predlaganih dokazov v pritožbi pravočasno (skladno z določbo prvega odstavka 286.b člena ZPP) v primeru, če sodišče na glavni obravnavi (vse do njenega zaključka) ni sprejelo sklepa o zavrnitvi takih neizvedenih dokazov in tudi ni pojasnilo razlogov za zavrnitev takih dokazov?

Izberi vse|Izvozi izbrane