Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 12707cT02OS8yMDExJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0z
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep I Up 1809/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.01.2007začasna odredba v upravnem sporu - procesne predpostavkeKer procesna predpostavka za vložitev začasne odredbe po 1. odstavku 69. člena ZUS, ki je veljal v času odločanja, ni bila izpolnjena, je sodišče prve stopnje zahtevo za izdajo začasne odredbe utemeljeno zavrglo.
Sklep I Up 1092/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.10.2004začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - neopredeljena škodaZgolj pavšalne navedbe in neopredeljena škoda ne more biti podlaga za presojo, da gre za težko popravljivo škodo kot pogoj za izdajo začasne odredbe po 1. odstavku 69. člena ZUS.
Sklep I Up 1270/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.11.2005upravni spor - presoja zakonitosti sklepa o zavrženju pritožbe - začasna odredba - izpolnjevanje pogojev za izdajo začasne odredbe - izvršljiv upravni aktKadar je v upravnem sporu izpodbijan procesni sklep (ki se ne izvršuje), začasna odredba kot odložitev izvršitve akta (1. odstavek 69. člena v zvezi z 2. odstavkom 30. člena ZUS) ni mogoča.
Sklep I Up 1655/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek12.01.2006začasna odredba - procesna predpostavka - predhodne vložitve zahtev za odložitev izvršitve izpodbijanega akta pri pristojnem organu - neizpolnitev procesne predpostavkeČe ni izkazana procesna predpostavka predhodne vložitve zahteve za odložitev izvršitve izpodbijanega akta pri pristojnem organu (vložene po 1. odstavku 69. člena ZUS), je treba zahtevo za izdajo začasne odredbe zavreči.
Sklep I Up 144/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek09.02.2006zahteva za prenos posestnih mej v naravo - zavrženje zahteve - procesni sklep - začasna odredba - predlog za začasno ureditev stanjaKer je navedeni sklep organa prve stopnje procesni sklep, že po naravi stvari v upravnem sporu, v katerem je predmet presoje njegova zakonitost, ni mogoče predlagati začasne ureditve stanja z izdajo začasne odredbe po 2. odstavku 69. člena ZUS.
Sklep I Up 1291/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.11.2004obnova postopkov, končanih za izdajo lokacijskega, gradbenega in uporabnega dovoljenja - vprašanje dovoljenosti obnove postopka - procesna odločitev - začasna odredbaČe gre za procesno odločitev, za vprašanje dovoljenosti obnove postopkov, glede takega vprašanja pa že po naravi stvari ni mogoče izdati začasne odredbe, ne po 1. in ne po 2. odstavku 69. člena ZUS.
Sklep I Up 639/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.06.2004upravni spor - začasna odredba - začasna ureditev stanjaStanje, ki se lahko po določbi 2. odstavka 69. člena ZUS uredi z začasno odredbo, se mora nanašati na samo sporno pravno razmerje ali biti z njim v neposredni zvezi.
Sklep I Up 819/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.07.2004začasna odredba - predpostavke za vložitev predloga - zahteva za odložitev izvršbeTožnik ne more pri sodišču zahtevati izdaje začasne odredbe po 1. odstavku 69. člena ZUS, če ni pred tem zahteval odložitve izvršitve izpodbijanega akta pri organu, ki je pristojen za njegovo izvršitev.
Sklep III R 55/2009Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek13.10.2009spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - sporazum o krajevni pristojnostiV obravnavanem primeru se je dolžnik v ugovoru skliceval na dogovor o krajevni pristojnosti in pogodbo z omenjenim dogovorom tudi priložil ugovoru. Zato je treba določiti krajevno pristojnost sodišča po 69. členu ZPP.
Sklep I Up 407/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.04.2001zahteva za izdajo začasne odredbe - pogoji - izkazanost nastanka hujših škodljivih posledic - imenovanje svetovalca vladeZ začasno odredbo po 1. odstavku 69. člena ZUS tožnik lahko, pod določenimi pogoji, zahteva odložitev izvršitve akta, ki ga izpodbija v upravnem sporu. Ni podlage za izdajo take začasne odredbe, če akta, ki je izpodbijan v upravnem sporu, ni mogoče izvršiti po določbah ZUP. Začasna ureditev stanja je ob pogojih iz 2. odstavka 69. člena ZUS možna predvsem zaradi preprečitve določenih hujših škodljivih posledic, ki morajo biti v zahtevi verjetno izkazane. Praviloma z njo ni mogoče odpraviti že nastalih posledic.
Sklep I Up 1083/2000Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.12.2000začasna odredba - pogoji za izdajo - vezanost na tožbo in odločbo v istem upravnem sporuZačasna odredba po 62. členu v skladu z 69. členom ZUS je predvidena le v upravnem sporu, ki je začet s tožbo, vloženo po 3. odstavku 1. člena ZUS, pa še to le v primeru, če je z njo izpodbijano dejanje, ki še traja (3. odstavek 62. člena ZUS). Začasni odredbi po 1. in 2. odstavku 69. člena ZUS sta vezani na tožbo in odločbo, izpodbijano v istem upravnem sporu.
Sklep I Up 40/99Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.02.1999začasna odredba - potreba za začasno ureditev stanja glede na sporno pravno razmerjePrepoved razpolaganja z nepremičninami, ki so predmet denacionalizacijskega postopka, ne pomeni prepoved poslovanja denacionalizacijskemu zavezancu, zato ni verjetno izkazane potrebe za začasno ureditev stanja glede na sporno razmerje in tako ni podlage za izdajo začasne odredbe po 2. odstavku 69. člena ZUS. Odložitev izpodbijane odločbe po 1. odstavku 69. člena v zvezi z 2. odstavkom 30. člena ni mogoča, ker se izpodbijana odločba ne izvršuje po določbah o izvršbi, predpisanih v ZUP.
Sodba III Ips 69/93Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek22.12.1993pravice oseb, ki opravljajo določeno delo - pooblaščenec po zaposlitviDelovno področje delavca opredeljuje obseg njegovih pooblastil za sklepanje kreditnih pogodb.
Sodba III Ips 69/94Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek10.03.1995pogodba o delu - poziv na stavljanje ponudb po pogojih, navedenih v razpisu - javni razpis za izbiro izvajalca - izpolnjevanje razpisnih pogojevI. Če je v razpisu zahtevano dokazilo sestavni del ponudbe, je njegova predložitev eden od elementov za ocenitev, ali ponudba izpolnjuje razpisne pogoje. Naknadna predložitev manjkajočega dokazila je sprememba oddane ponudbe. II. Ne drži revizijska trditev, da se osnovni način komuniciranja med udeleženci pravdnega postopka izvaja z vlogami. Vloge so v pravdnem postopku samo sredstvo, s katerim stranke povedo, katera dejstva bodo na naroku zatrjevale (3. odst. 299. člena ZPP).
Sklep II Ips 69/94Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.06.1995razpolaganje z vojaškimi stanovanji v času moratorija - nezakonita vselitev (zamenjava) - pridobljene pravice - status uporabnikaPo osamosvojitvi RS poveljstvo garnizije bivše JLA ni bilo več upravičeno razpolagati z vojaškimi stanovanji. Toženka kot uporabnica prejšnjega stanovanja, ki je bilo "zamenjano" za dve manjši stanovanji, zaradi pridobljenih pravic (prim. 6. čl., 18. čl., 19. čl. Zakona o stanovanjskih razmerjih, ki ga je v konkretnem primeru potrebno uporabiti na podlagi 2. odst. 159. čl. Stanovanjskega zakona) ne more priti v slabši položaj. Ali drugače, zaradi kasnejše nezakonite dodelitve drugega stanovanja ji pravica do uporabe stanovanja na prejšnjem stanovanju ni prenehala, temveč je v prejšnjem obsegu obstajala še naprej. Ob tem je potrebno poudariti še, da toženkina morebitna možnost vselitve v sedanje (manjše) stanovanje njenih staršev ne njim ne njej ne bi nudila tistega stanovanjskega standarda, ki so ga uživali pred spornimi preselitvami (prim. toženkine trditve).
Sklep II Ips 69/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek25.08.1993pravnomočnost sodbe - pravnomočno razsojena stvar - negativna procesna predpostavkaNestrinjanje s sodno odločbo je mogoče uveljaviti le s pravnimi sredstvi, ne pa s ponovno tožbo. Morebitni nepravilni izid prejšnjega sojenja stranki ne daje možnosti, da ponovno toži v isti stvari.
Sklep I R 69/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.06.2008določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču – delegacija pristojnosti – zapuščinski postopek – dedič kot uslužbenec pristojnega sodiščaZapuščinski postopek je po svoji naravi nepravdni postopek, v katerem dejstva, od katerih je odvisna kakšna pravica strank, praviloma niso sporna. Zato dejstvo, da je eden od dedičev zaposlen na sodišču, ki vodi zapuščinski postopek, samo po sebi še ne zadošča za to, da bi bilo potrebno na podlagi določbe 67. člena ZPP za odločanje v zadevi določiti drugo stvarno pristojno sodišče.
Sodba II Ips 69/95Vrhovno sodiščeCivilni oddelek11.07.1996lastninska pravica - varstvo lastninske pravice - rei vindicatio - predhodno vprašanje - vsebina tožbe - vrednost spornega predmeta - navedba vrednosti spornega predmeta pred začetkom glavne obravnaveV lastninski tožbi je sodišče upravičeno rešiti vprašanje lastninske pravice kot predhodno vprašanje že na podlagi ugovora. Tožnik lahko navede vrednost spornega predmeta kadarkoli do začetka obravnave glave stvari na glavni obravnavi in si tako zagotovi pravico do revizije.
Sodba I Ips 69/2000Vrhovno sodiščeKazenski oddelek06.04.2000pripor - ponovitvena nevarnost - stopnja verjetnosti ponovitve kaznivega dejanjaČe gre za kazniva dejanja, katerih storitev pomeni močno ogrožanje varnosti drugih oseb, in med taka spada kaznivo dejanje umora, zadošča že manjša stopnja verjetnosti njegove ponovitve kot pri tistih kaznivih dejanjih, s katerimi varnost ljudi ni močno ogrožena.
Sodba I Ips 69/99Vrhovno sodiščeKazenski oddelek17.01.2002smrt obdolženca - ustavitev postopka - uporaba svojega jezika v postopku - pričeDoločba 139. člena ZKP predvideva ustavitev kazenskega postopka, ko je ta v teku in ne v primerih, ko je pravnomočno končan. Če priče v skladu z 2. odstavkom 8. člena ZKP niso bile poučene o pravici izpovedati v materinem jeziku in se tej pravici niso izrecno odpovedale, je podana relativna bistvena kršitev določb kazenskega postopka iz 2. odstavka 371. člena ZKP.

Izberi vse|Izvozi izbrane