Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 12707cT02OS8yMDExJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0y
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba IV Ips 49/2009Vrhovno sodiščeKazenski oddelek18.12.2009bistvena kršitev določb postopka - postopek pred prekrškovnim organom - izključitev postopka o prekršku in sankcije - postopek o prekršku - kazenski postopek - prekinitev postopka o prekršku - meje sankcioniranja prekrškov - uporaba milejšega zakona - postopanje prekrškovnega organaV primeru dejanja, ki ima tako znake prekrška, kot tudi kaznivega dejanja, prekrškovni organ poda zgolj kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja in ne tudi obdolžilnega predloga zaradi prekrška. Če je tak obdolžilni predlog vseeno vložen, ga sodišče ne more zavreči na podlagi 12. člena Zakona o prekrških, temveč mora ob ugotovitvi, da so izpolnjeni pogoji za začetek postopka o prekršku, tega izvesti.
Sklep I R 127/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek27.10.2011zavarovanje terjatve - predhodna odredba – izvršba na podlagi verodostojne listine – ugovor zoper sklep o izvršbi – pristojnost za odločanje o predhodni odredbi – spor o pristojnostiKer je sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi VL 108181/2011 z dne 26. 8. 2011 postal pravnomočen, je za vodenje in odločanje v postopku zavarovanja s predhodno odredbo pristojno sodišče, pred katerim je uveden pravdni postopek.
Sodba II Ips 580/94Vrhovno sodiščeCivilni oddelek07.03.1996promet s kmetijskimi zemljišči - prednostna pravica nakupa - ponudba za prodajo - arondacije kmetijskih zemljiščPrednostno pravico nakupa po 24. člena ZKZ je mogoče uveljavljati samo v primeru, ko se kmetijsko zemljišče prodaja. Za menjavo po 69. členu ZKZ prednostna pravica nakupa ne pride v poštev.
Sklep U 18/2000Vrhovno sodiščeUpravni oddelek01.06.2000začasna odredba - pogoj za izdajo - akt o glasovanju na seji Državnega zbora RSKer akt o ugotovitvi izida glasovanja ni upravni akt, kot ga opredeljuje 1. odstavek 3. člena ZUS, ni izpolnjen temeljni pogoj za izdajo začasne odredbe po 1. odstavku 69. člena ZUS.
Sklep I Up 762/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.06.2003dovoljenje za uporabo pitne vode - začasna odredba - pogoj za izdajo - nastanek težko popravljive škodeČe tožnik v zahtevi za izdajo začasne odredbe po 1. odstavku 69. člena ZUS ne izkaže za verjetno, da mu bo nastala težko popravljiva škoda, niso izpolnjeni pogoji za izdajo takšne začasne odredbe.
Sklep U 3/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.02.2005odločba o izbiri, imenovanju in premestitvi - učinkovanje odločbe po pravnomočnosti - začasna odredbaKer odločba tožene stranke o izbiri, imenovanju in premestitvi na razpisani prosti mesti višjih sodnikov glede na določbo 1. odstavka 21. člena ZSS učinkuje šele po pravnomočnosti, potreba za izdajo začasne odredbe po 2. odstavku 69. člena ZUS ni izkazana.
Sklep I Up 1099/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.10.2004izbris iz razvida samozaposlenih v kulturi - začasna odredba - odložitev izpodbijane odločbe - izkazanost nastanka težko popravljive škodeV zahtevi za izdajo začasne odredbe po določbi 1. odstavka 69. člena ZUS mora tožnik verjetno izkazati možnost nastanka težko popravljive škode. Če tožnik škode ne izkazuje niti ne zatrjuje, ni pogojev za izdajo začasne odredbe po navedeni določbi ZUS.
Sklep I Up 956/2000Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.10.2000začasna odredba - pogoji - izčrpanje rednih pravnih sredstev za odložitev izvršitve pri organu, pristojnem za izvršbo - sojenje v razumnem rokuOb ugotovitvi, da tožnik ni vložil pritožbe zoper odločbo in sklep, ni izpolnil pogoja za izdajo začasne odredbe po določbi 1. odstavka 69. člena ZUS, torej izčrpal pravnih sredstev za odložitev izvršitve pri organu, pristojnem za izvršbo.
Sklep I Up 158/98Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.12.1998začasna odredba - odložitev izvršitve že izvršene odločbe - ukrep letalskega inšpektorjaKo je predlagana odločitev izvršitve odločbe, ki je že izvršena, začasna odredba po 1. odstavku 69. člena ZUS ni možna, ker zanjo ni več ne dejanske, ne pravne podlage.
Sklep I Up 158/99Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.03.1999začasna odredba - neizkaz hujših škodljivih posledic - podelitev koncesijeZatrjevane izgube konkurenčne prednosti zaradi sklenjene pisne koncesijske pogodbe ali pričetega izvajanja koncesije (z izbranim kandidatom) ni mogoče uveljaviti kot hujšo škodljivo posledico, ki je pogoj za izdajo začasne odredbe po 2. odstavku 69. člena ZUS.
Sklep I Up 853/99Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.10.1999začasna odredba - stvarna pristojnostČeprav sodišče pri odločanju o zahtevi za izdajo začasne odredbe presoja izpolnjenost oz. neizpolnjenost pogojev iz 69. člena ZUS, mora vendarle najprej ugotoviti, ali je stvarno pristojno za odločanje o predmetu spora.
Sklep I Up 1065/99Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.12.1999začasna odredba - varstvo ustavnih pravic - pogoj izkazanosti pravnega razmerjaOb neizpodbijanem dejstvu, da je odločba, izdana v obnovljenem postopku, postala dokončna, kar pomeni, da je že izvršljiva, ni podanega pogoja iz 2. odstavka 69. člena ZUS, glede izkazanega pravnega razmerja, izpolnitev ostalih pogojev iz navedene določbe niti ni pomembna.
Sklep I Up 528/99Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.07.1999začasna odredba - bistvena kršitev določb postopkaBistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu po 74. členu v zvezi z 68. členom ZUS je podana, ker v izpodbijanem sklepu ni razlogov glede pogojev za izdajo začasne odredbe po 2. odstavku 69. člena ZUS.
Sklep I Up 536/99Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.07.1999začasna odredba - zobozdravstvena dejavnost - podelitev koncesije - akt, ki se ne izvršuje po določbah Zakona o upravnem sporuOdločba o podelitvi koncesije je upravni akt, vendar tak, ki se ne izvršuje po določbah ZUP, zato na podlagi 1. odstavka 69. člena ZUS ni mogoče izdati začasne odredbe, s katero bi bila odložena izvršitev odločbe.
Sklep I Up 993/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.09.2002stvarna pristojnost - začasna odredbaKer v obravnavanem primeru, ko je izpodbijana odločba tožene stranke, s katero je le-ta odločala o obveznostih tožeče stranke na podlagi določb ZZavar, upravni spor ni dopusten, tudi ni podlage za obravnavanje predlagane začasne odredbe po 69. členu ZUS.
Sklep I Up 1360/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.12.2002začasna odredba - podelitev koncesijeFinančna sredstva, vložena za zagotovitev in ureditev poslovnih prostorov, ki so zakonski pogoj za opravljanje samostojne zdravstvene dejavnosti in s tem tudi pogoj za podelitev koncesije, ne morejo predstavljati hujših škodljivih posledic v smislu določbe 2. odstavka 69. člena ZUS.
Sklep I Up 751/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.06.2002začasna odredba - enotno dovoljenje za gradnjo - bistvena kršitev določb postopka - vezanost na predlogKer sodišče tožničinega predloga, ki se tudi po vsebini nanaša na začasno ureditev stanja po 2. odstavku 69. člena ZUS ni obravnavalo po navedeni pravni podlagi, ni ugotovilo dejstev, pomembnih za odločitev.
Sklep I Up 643/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.05.2003prisilna izterjava dolga - davek od dohodka iz dejavnosti - začasna odredbaKer je tožeča stranka v zahtevi za izdajo začasne odredbe predlagala, da se z začasno odredbo zadrži izvršitev odločbe tožene stranke, je treba tako zahtevo obravnavati po določbi 1. odstavka 69. člena ZUS.
Sklep I Up 680/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.06.2002začasna odredbaZ začasno odredbo za začasno ureditev stanja glede na sporno pravno razmerje (po drugem odstavku 69. člena ZUS) ni mogoče urejati razmerij, ki niso predmet upravnega spora oziroma niso neposredno povezane z aktom, ki je izpodbijan v upravnem sporu.
Sklep I Up 1413/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.10.2006telekomunikacije - začasna odredba - težko popravljiva škoda - javni interesPri zahtevi za izdajo začasne odredbe po 1. odstavku 69. člena ZUS mora tožeča stranka izkazati tako verjetnost nastanka težko popravljive škode kot tudi, da odložitev izvršbe ne nasprotuje javnemu interesu.

Izberi vse|Izvozi izbrane