<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep I Up 1682/2005
ECLI:SI:VSRS:2006:I.UP.1682.2005

Evidenčna številka:VS17691
Datum odločbe:12.01.2006
Področje:UPRAVNI SPOR
Institut:zdravstvo - začasna odredba - začasna ureditev stanja - verjetno izkazani pogoji - hujše škodljive posledice

Jedro

Samo ob verjetno izkazanih pogojih je mogoča začasna ureditev stanja po 2. odstavku 69. člena ZUS.

Izrek

1. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep. 2. Tožeča stranka sama trpi stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

V upravnem sporu tožeča stranka izpodbija sklep tožene stranke z dne 2.11.2005, s katerim je bilo odločeno, da se pritožba tožeče stranke zoper sklep tožene stranke z dne 7.10.2005, zavrne (1. točka izreka), zahteva tožeče stranke za odložitev izvršitve razdelitve sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih za leto 2005, se zavrne (2. točka izreka). S sklepom o izbiri prejemnika sredstev z dne 7.10.2005, pa je bilo odločeno, da se tožeči stranki dodelijo sredstva v višini 1,032.167,00 SIT za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih za leto 2005.

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje zahtevo tožeče stranke, da toženi stranki prepove nadaljevanje postopka razdelitve sredstev in samo razdelitev sredstev na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih v letu 2005 do pravnomočne odločitve v upravnem sporu, zavrnilo. V obrazložitvi izpodbijanega sklepa sodišče prve stopnje navaja, da tožeča stranka v zahtevi za izdajo začasne odredbe ni navedla po katerem odstavku 69. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in 70/2000, ZUS) je predlagala izdajo začasne odredbe. Sodišče prve stopnje je po vsebini štelo zahtevo tožeče stranke kot zahtevo za izdajo začasne odredbe po 2. odstavku 69. člena ZUS. Ker tožeča stranka ni verjetno izkazala nastanka hujših škodljivih posledic ali grozečega nasilja, zaradi katerega bi bila potrebna začasna ureditev stanja, je sodišče prve stopnje predlog tožeče stranke zavrnilo. Tožeči stranki so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa sredstva v višini 1,032.167,00 SIT. Orientacijska vrednost sredstev razpisa pa znaša 38,800.000,00 SIT, ki so bila razdeljena dvanajstim zdravstvenim domovom, ki pokrivajo štirideset občin. Tožeča stranka le zatrjuje, da ji bo nastala nenadomestljiva škoda, če bi se nadaljevalo z razdelitvijo sredstev, pri tem pa niti ne zatrjuje niti ne dokazuje, kakšna škoda bi ji nastala zaradi izpada nedodeljenih sredstev. Sklicevanje na utemeljenost tožbenega zahtevka ne more vplivati na odločitev za izdajo začasne odredbe v tem upravnem sporu, saj je presoja pri odločanju o začasni odredbi omejena na ugotavljanje pogojev za njeno odločanje. Nepravilnosti, ki naj bi jih storila tožena stranka v postopku in nepravilnosti izpodbijane odločbe pa niso navedene med pogoji za izdajo začasne odredbe v upravnem sporu.

V pritožbi zoper izpodbijani sklep sodišča prve stopnje tožeča stranka navaja, da tožena stranka deli sredstva za demografsko ogrožene po sistemu javnega razpisa že od leta 2003 dalje. Zaradi nepravilnosti pri javnem razpisu v letu 2003 je tožeča stranka izpodbijala razdelitev sredstev in uspela tudi v upravnem sporu, saj je sodišče v zadevi U 830/03 tožbi ugodilo, odpravilo sklepa tožene stranke in ji zadevo vrnilo v ponoven postopek. Tožena stranka pa ni ponovila postopka za razdelitev sredstev iz leta 2003, temveč je v septembru 2005 izdala sklep, s katerim je tožeči stranki odobrila enako višino sredstev za leto 2003, kot je o tem že odločila z izpodbijanimi sklepi iz leta 2003 (z dne 15.10 in 14.11.2003). Zoper navedeni sklep je tožeča stranka vložila pritožbo, vendar tožena stranka o tej pritožbi do sedaj še ni odločila. Tudi zoper dokončno odločbo, izdano na podlagi razpisa za delitev sredstev za leto 2004, je bila vložena tožba. Tožena stranka nima namena ponoviti razveljavljenih razpisov, saj je iz njenega sklepa z dne 14.9.2005 jasno razvidna njena volja, da postopkov ne bo ponavljala, temveč bo le izdala tožeči stranki odločbo o sredstvih, ki so ji bila namenjena na podlagi izpodbijanega sklepa. V zahtevi za izdajo začasne odredbe je navedeno, da zaradi ponavljajočega se ravnanja tožene stranke, ko vsako leto razdeli sredstva upravičencem, ni zagotovljeno pravno varstvo tožeči stranki iz pravnomočne sodne odločbe, po kateri mora ponoviti postopek za delitev sredstev v letu 2003. Zato ima predlagana začasna odredba pravno podlago v 1. odstavku 69. člena ZUS. V zahtevi je bilo jasno navedeno, da se z njo želi preprečiti samovolja tožene stranke, zato je povsem razumljivo, da bo tožeči stranki nastala težko popravljiva škoda. Odložitev tudi ne nasprotuje javni koristi, ker vse te službe na demografsko ogroženih območjih delujejo tudi brez teh sredstev, pri toženi stranki pa tudi ne bo nastala nobena škoda, saj slednja sploh ni upravičena do teh sredstev. Škodljiva posledica zagotovo obstaja. Odvrne pa se lahko samo na ta način, da se toženi stranki prepove razdelitev sredstev za leto 2005, dokler ne bo ponovila postopka delitev sredstev za leto 2003. Verjetnost je izkazana že s tem, da tožena stranka ni ponovila postopka razdelitve sredstev za leto 2003, temveč je tožeči stranki izdala le novo odločbo. Škodljive posledice nastajajo, ker tožena stranka razdeljuje sproti vsako leto vsa sredstva, ne da bi počakala, ali so vsa sporna razmerja pravnomočno zaključena, ker se sicer zastavlja vprašanje, zakaj pa obstaja pravno sredstvo, če ga ni mogoče uresničiti. Škodljive posledice se lahko odvrnejo le na ta način, da se toženi stranki prepove razdelitev sredstev za leto 2005. Predlaga, da vrhovno sodišče pritožbi ugodi, razveljavi izpodbijani sklep sodišča prve stopnje in mu zadevo vrne v novo sojenje, ali pa spremeni izpodbijani sklep tako, da ugodi predlogu za izdajo začasne odredbe ter odloči o povrnitvi stroškov predloga za izdajo začasne odredbe in te pritožbe.

Odgovor na pritožbo ni bil vložen.

K 1. točki izreka:

Pritožba ni utemeljena.

Pritožbeno sodišče se strinja z odločitvijo sodišča prve stopnje in z razlogi v obrazložitvi izpodbijanega sklepa.

Tudi po presoji pritožbenega sodišča je tožeča stranka po vsebini zahtevala izdajo začasne odredbe po 2. odstavku 69. člena ZUS. Po tej določbi ZUS lahko tožnik zahteva izdajo začasne odredbe za začasno ureditev stanja, glede na sporno pravno razmerje, če se ta ureditev predvsem pri trajajočih pravnih razmerjih, verjetno izkaže za potrebno, da se odvrnejo hujše škodljive posledice ali grozeče nasilje. Samo ob verjetno izkazanih navedenih pogojih je mogoča začasna ureditev stanja. Tudi po presoji pritožbenega sodišča tožeča stranka v obravnavani zadevi ni verjetno izkazala hujših škodljivih posledic kot pogoja za izdajo začasne odredbe po 2. odstavku 69. člena ZUS. Le pavšalno sklicevanje na nespoštovanje odločbe prvostopenjskega sodišča, izdane v zadevi razdelitve sredstev po razpisu za leto 2003, ne pomeni hujših škodljivih posledic v smislu določbe 2. odstavka 69. člena ZUS. V obravnavani zadevi se namreč v upravnem sporu izpodbija akt tožene stranke, ki se nanaša na tožečo stranko, ki so ji bila na razpisu za razdelitev sredstev v letu 2005 dodeljena navedena sredstva. S svojimi navedbami pa tožeča stranka ni verjetno izkazala pogojev za izdajo začasne odredbe niti po 2. niti po 1. odstavku 69. člena ZUS, na katerega se sklicuje šele v pritožbi. Ob neizpolnjenih pogojih za izdajo začasne odredbe po navedeni zakonski določbi in ker z začasno odredbo ni mogoče odločati o glavni stvari, pa pritožbeni ugovori ne morejo vplivati na drugačno odločitev pritožbenega sodišča.

Glede na navedeno je pritožbeno sodišče na podlagi 73. v zvezi z 68. členom ZUS zavrnilo pritožbo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

K 2. točki izreka:

Izrek o stroških temelji na določbi 3. odstavka 23. člena ZUS, po kateri trpi vsaka stranka svoje stroške postopka, kadar sodišče v upravnem sporu odloča o zakonitosti upravnega akta.


Zveza:

ZUS člen 68, 69, 69/2, 73.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0yMDMxOA==