Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 12707cT02OS8yMDExJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmb3JkZXI9Y29kZSZkaXJlY3Rpb249ZGVzYw==
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep I R 99/2012Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.06.2012določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnostiDelegacija pristojnosti je mogoča, dokler je postopek še v teku. Obravnavana zadeva je bila že končana, zato tožnica nima več pravnega interesa za delegacijo pristojnosti v postopku na prvi stopnji.
Sklep I R 99/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.09.2011določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču – delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov – zakonec uslužbenca pristojnega sodišča kot stranka v postopku – zakonec pooblaščenca stranke v postopku kot varnostnik na pristojnem sodišču – objektivna nepristranskost sodiščaDejstva, da je žena nasprotnega udeleženca zaposlena na Okrajnem sodišču v Kopru kot zapisnikarica in da E. M., ki je zakonec pooblaščenke nasprotne udeleženke F. J., dela na Okrožnem sodišču v Kopru kot varnostnik, ni mogoče subsumirati pod pojem „drugega tehtnega razloga“ in 67. člena ZPP.
Sklep I R 99/2005Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.09.2005spor o pristojnosti - izvršba na podlagi verodostojne listine - stalno bivališče dolžnikaPo prvem odstavku 100. člena ZIZ za odločitev o predlogu za izvršbo na denarno terjatev krajevno pristojno tisto sodišče, na območju katerega ima dolžnik stalno prebivališče.
Sklep I R 98/2012Vrhovno sodiščeCivilni oddelek14.06.2012določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov – nezadovoljstvo z delom sodišča – dolgotrajnost postopka – sodni izvedenec kot stranka v postopkuDolgotrajnost postopka in morebitne nepravilnosti v postopku oziroma pri delu sodišča niso tehten razlog za delegacijo pristojnosti po 67. členu ZPP, pa tudi ne okoliščina, da je toženec sodni izvedenec. Sodni izvedenec ni imenovan le za določeno sodišče, pač pa za območje cele države in lahko sodeluje s sodniki vseh sodišč v državi. Pogostejše sodelovanje v postopkih pri posameznem sodišču pa ni takšen razlog, da bi povzročil realen dvom v pristranskost sojenja.
Sklep I R 97/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.09.2011določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču – delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodiščaRazumnih razlogov za dvom o objektivni nepristranskosti sodišča dolžnica z zgolj navrženo trditvijo o „močnih lokalnih vplivih“ ni izkazala.
Sklep I R 44/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.04.2009določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - sodnik pristojnega sodišča kot stranka v postopkuOkoliščina, da je stranka postopka sodnica pristojnega sodišča, predstavlja utemeljen razlog za delegacijo, vsaj v primeru, ko gre za manjše sodišče.
Sklep I R 95/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek29.09.2011določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču – delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov – sodnik pristojnega sodišča kot stranka v postopkuOkoliščina, da je sodnik pristojnega sodišča udeleženec v nepravdnem postopku predstavlja utemeljen razlog za delegacijo.
Sklep I R 94/2013Vrhovno sodiščeCivilni oddelek29.08.2013izvršba – sporazum o pristojnostiIzvršilno sodišče mora biti v fazi odločanja o ugovoru proti sklepu o izvršbi, seznanjeno z vsemi okoliščinami, ki lahko vplivajo na pristojnost sodišča v nadaljnjem sodnem postopku, saj sicer ne bi imelo podlage za racionalno odločanje.
VSRS sklep I R 93/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek18.08.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča -
Sklep I R 93/2012Vrhovno sodiščeCivilni oddelek14.06.2012določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov –Subjektivne zaznave in prepričanja, ki so navedena v predlogu, ne predstavljajo utemeljenega razloga za delegacijo pristojnosti.
Sklep I R 93/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.09.2011določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču – delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov – uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopku – majhno sodišče - objektivna nepristranskost sodiščaNa sodišču z manjšim številom zaposlenih so lahko osebne in življenjske razmere sodelavcev vsem na sodišču dobro poznane, kar vsaj pri strankah lahko vzbudi dvom v objektivno nepristranskost sojenja.
Sklep I R 93/2004Vrhovno sodiščeCivilni oddelek02.12.2004določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti zaradi dvoma v nepristranskost višjega sodišča - pravica do sodnega varstvaVrhovno sodišče ugotavlja, da nezadovoljstvo stranke z odločitvijo sodišča ni razlog za to, da bi lahko izbirala krajevno pristojnost sodišč. Tudi dejstvo, da zakonca opravljata sodniško funkcijo eden na prvi in drugi na drugi stopnji, ni razlog za dodelitev zadeve v delo drugemu sodišču, saj je mogoče problem razrešiti z izločitvijo. Zaradi tega drugi sodniki o pritožbi ne bi odločali drugače kot sicer in to ne bi vplivalo na subjektivno nepristranskost sodnikov, ki se kaže v njihovem osebnem prepričanju v konkretni zadevi in se domneva. Ker pa predlog za delegacijo vlaga tožnik, ki zaradi navedenega dvomi v nepristranskost v zelo osebni in občutljivi zadevi, bi bila lahko prizadeta objektivna nepristranskost sodišča, ki mora izključiti vsak dvom, ki bi omajal zaupanje strank v odločanje sodišča.
VSRS sklep I R 92/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek27.08.2015spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - ugovor krajevne pristojnostiRazpravljanje in odločanje o krajevni pristojnosti sodišča je omejeno le na določen stadij postopka. Po eni strani velja to za stranki pravdnega postopka - toženo stranko spričo časovne omejitve njej namenjene možnosti uveljavljanja ugovora krajevne pristojnosti sodišča iz določbe prvega odstavka 22. člena ZPP, po drugi strani pa velja na podlagi iste zakonske določbe to tudi za sodišče, ki lahko odkloni svojo krajevno pristojnost za postopanje in odločanje najpozneje do razpisa glavne obravnave; vendar lahko to stori domala vselej (celo tudi v primeru sporazuma o krajevni pristojnosti po določbah 69. člena ZPP) le na ugovor tožene stranke, ki ga slednja v obravnavanem primeru doslej ni podala. Izjema od tega pravila, ko sodišče lahko samo po uradni dolžnosti odkloni svojo krajevno pristojnost, je z določbo drugega odstavka 22. člena ZPP predvidena za primer, ko je kakšno drugo sodišče izključno krajevno pristojno. Za tak primer pa v obravnavani zadevi ne gre.
Sklep I R 92/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek01.09.2011določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču – delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov – nekdanji sodnik pristojnega sodišča kot stranka v postopku – objektivna nepristranskost sodiščaKer bi okoliščina, da je bila predlagateljica še pred kratkim sodnica krajevno in stvarno pristojnega sodišča, lahko pri nasprotnem udeležencu in v javnosti vzbudila utemeljen dvom v nepristranskost sodišča, je predlog za prenos pristojnosti utemeljen.
Sklep I R 91/2005Vrhovno sodiščeCivilni oddelek25.08.2005določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz drugih tehtnih razlogov - sorodstvo med stranko in bivšim sodnikom pristojnega sodiščaTehtni razlogi za delegacijo niso podani. V tej zadevi druge tožnice ne zastopa njen sin B.A., samo dejstvo, gre za nekdanjega sodnika višjega sodišča, pa ni razlog za izločitev vseh sodnikov in sodnic tega sodišča.
Sklep I R 90/2013Vrhovno sodiščeCivilni oddelek25.07.2013določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču – delegacija pristojnosti iz razloga smotrnosti – bivališče prič in strank – kraj ogledaOčitno je, da se bo postopek lažje, hitreje in z manjšimi stroški izvedel pred Okrajnim sodiščem v Trbovljah med drugim zato, ker ima tožnik in (velika) večina prič prebivališče na območju Trbovelj; prav tako tu leži kraj škodnega dogodka, ki si ga bo pred izdelavo svojega izvida in mnenja moral ogledati (tudi) izvedenec.
Sklep I R 90/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek25.08.2011določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču – delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov – uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopku – majhno sodišče - objektivna nepristranskost sodiščaOkoliščina, da je stranka postopka zaposlena na pristojnem sodišču, je – upoštevaje dejstvo, da gre po številu zaposlenih za relativno majhno sodišče – tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.
Sklep I R 9/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.02.2011določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču – delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogovPosplošena dolžnikova navedba, iz katere ni razvidno niti, katere osebe so v sorodu, niti za kakšno sorodstveno razmerje gre, ne more utemeljiti takega dvoma v objektivno nepristranskost sodišča, ki bi narekoval prenos pristojnosti.
VSRS Sklep I R 89/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek27.06.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - nepravdni postopek - zapuščinski postopek - uslužbenec pristojnega sodišča kot stranka v postopku - dedičOkoliščina, da je ena od strank postopka zaposlena na sodišču, ki zadevo obravnava, je v določenih primerih lahko "drug tehten razlog" za prenos pristojnosti, a sama po sebi ugoditve predlogu ne narekuje. Posebnosti zapuščinskega postopka sta, da je v samem zakonu izražena težnja, da naj se postopek opravi pri sodišču z zakonom določene krajevne pristojnosti ter da zapuščinsko sodišče v številnih primerih stranke napoti na pravdo. Zato dejstvo, da je eden od dedičev zaposlen na sodišču, ki vodi zapuščinski postopek, četudi gre za zelo majhen kolektiv, samo po sebi ne zadošča za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.
Sklep I R 84/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek01.09.2011motenje posesti - določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodiščaPod pojem drugega tehtnega razloga iz 67. člena ZPP ni mogoče subsumirati zatrjevanega razmerja prijatelja tožnika z vpisničarko na izvršilnem oddelku pristojnega sodišča.

Izberi vse|Izvozi izbrane