Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 12827cT02OS8yMDExJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjA=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep I R 69/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.06.2011določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču – delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov – objektivna nepristranskost sodiščaResen dvom v konkretnem primeru ne more biti podan ker sta Okrožno sodišče v Celju in Okrajno sodišče v Šentjurju različni sodišči brez relevantne organizacijske povezave.
Sodba I Ips 69/2011Vrhovno sodiščeKazenski oddelek22.09.2011vročanje pisanj – osebna vročitev - odklonitev sprejema pisanjaVročevalec, ki je z gotovostjo ugotovil, da je naslovnik doma oziroma se nahaja v pisarni na naslovu bivanja, vendar je odklonil prejem pisanja, je ravnal v skladu z določbo 123. člena ZKP.
Sodba VIII Ips 69/2011Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek04.09.2012izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – hujša kršitev delovnih obveznostiRevizijsko sodišče soglaša s presojo, da je bilo ravnanje tožnika tako, da ga je možno opredeliti kot hujšo kršitev in da vrsta njegovih opustitev in grobo kršenje pravil kaže, da je bila kršitev storjena naklepoma. Zato ne more biti uspešno revizijsko prizadevanje, da je šlo pri spornem nakupu le za neustrezno ravnanje (kot sicer mestoma navede sodišče druge stopnje), saj je tožena stranka dokazala, da je šlo za nameren obid internih pravil oziroma za njihovo grobo kršenje.
Sodba III Ips 69/2011Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek21.05.2013razveljavitev sklepa o izvršbi v dovolilnem delu – postopek po ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine in razveljavitvi sklepa o izvršbi v dovolilnem delu – predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine kot tožba v pravdnem postopku – sprememba tožbe v postopku po ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine in razveljavitvi sklepa o izvršbi v dovolilnem deluPo ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine in razveljavitvi sklepa o izvršbi v delu, s katerim je bila dovoljena izvršba in določen izvršitelj, se v skladu z drugim odstavkom 62. člena ZIZ postopek nadaljuje kot pri ugovoru zoper plačilni nalog. To pomeni, da se postopek nadaljuje kot pri tožbi, kar je tudi v skladu z zadnjo povedjo drugega odstavka 62. člena ZIZ, da se predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki je bil podlaga za izdajo razveljavljenega sklepa o izvršbi, obravnava kot tožba v pravdnem postopku. Posebnost postopka po ugovoru zoper plačilni nalog je v izreku odločbe o glavni stvari. V tem namreč sodišče odloči, ali ostane plačilni nalog v celoti ali deloma v veljavi ali se razveljavi (tretji odstavek 436. člena ZPP). Sicer pa veljajo v postopku po ugovoru zoper plačilni nalog in s tem v postopku po ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine pravila pravdnega postopka oziroma pravila v gospodarskih...
Sodba in sklep II Ips 69/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek04.07.2013povrnitev premoženjske škode - enkratno plačilo namesto rente – kapitalizirana renta - mesečna renta – obstoj škode – dovoljenost revizije – ponavljajoča se bodoča terjatev – vrednost spornega predmeta - zavrženje revizijeUgotovitev obeh sodišč, da premoženjskega prikrajšanja ni, pomeni, da manjka eden od osnovnih elementov odškodninske terjatve – sam obstoj škode. Že iz tega razloga je presoja obeh sodišč o neutemeljenosti zahtevka za plačilo rente materialnopravno pravilna. Predmet podrejenega zahtevka je ponavljajoča bodoča dajatev – mesečna renta, zato se v skladu s 40. členom ZPP vrednost ugotavlja s seštevkom dajatev, vendar največ za dobo petih let. Pri tem se vrednost določi po stanju ob vložitvi tožbe in se za bodoče dajatve štejejo vse tiste, ki zapadejo po tem datumu. Izračun na podlagi teh izhodišč pokaže, da vrednost bodoče mesečne rente, upoštevaje tudi že zapadle rente, ne presega praga za dovoljenost neposredne revizije.
Sklep II DoR 69/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.09.2011zastaranje odškodninske terjatve - povrnitev nepremoženjske škode - bodoča škoda - hrup - prekomerne imisije - predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - kršitev pravice do zdravega življenjskega okolja - sukcesivno nastajajoča škoda - škoda, ki izvira iz ponavljalnih škodnih dejanjO vprašanju zastaranja odškodninskih terjatev za škodo, ki stalno nastaja zaradi prometnih imisij, je Vrhovno sodišče že zavzelo stališče.
Sodba IV Ips 67/2011Vrhovno sodiščeKazenski oddelek21.09.2011postopek o prekršku - bistvena kršitev določb postopka – nerazumljivi razlogi – razlogi o odločilnih dejstvih – obrazložitev sodbe – storilec prekrška – voznik – lastnik vozila – imetnik pravice uporabe vozilaSodišče mora v obrazložitvi sodbe oceniti navedbe zahteve za sodno varstvo, zlasti tiste, ki se nanašajo na odločilna dejstva in niso očitno neutemeljene.
Sodba I Ips 44584/2011-69Vrhovno sodiščeKazenski oddelek05.12.2013bistvena kršitev določb kazenskega postopka - pravice obrambe - kršitev kazenskega zakona - pravna opredelitev - grožnja - ogrožanje varnosti - odločba o kazenski sankcijiObsojencu očitano kaznivo dejanje je opredeljeno v zdaj veljavnem drugem odstavku 135. člena KZ-1 (naslovljeno „Grožnja“), za katero je predpisana enaka kazen kot za prej veljavno kaznivo dejanje ogrožanja varnosti po prvem odstavku 135. člena KZ-1, zato je pravna opredelitev dejanja v izpodbijani sodbi pravilna.
Sklep III R 19/2013Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek21.05.2013spor o pristojnosti – krajevna pristojnost - nasprotna izvršbaVrhovno sodišče je že v sklepih III R 17/1996 z dne 13. 9. 1996, I R 85/2008 z dne 10. 9. 2008 in I R 71/2011 z dne 23. 6. 2011 zavzelo stališče, da je postopek nasprotne izvršbe funkcionalno neposredno vezan na izvršilni postopek, pričet s predlogom za izvršbo, oziroma predvsem na tisto njegovo fazo, ki sledi dovolitvi izvršbe – opravo izvršbe. Zato je lahko krajevno pristojno za odločanje o utemeljenosti predloga za nasprotno izvršbo le sodišče, ki je odločalo o predlogu za izvršbo. Sodišče, ki je pristojno za odločitev o predlogu za (nasprotno) izvršbo, pa je po 35. členu ZIZ pristojno tudi za odločanje o vseh drugih vprašanjih v (nasprotni) izvršbi, torej tudi o vprašanju njene dovolitve po prvem odstavku 69. člena ZIZ.
Sklep I Up 1682/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek12.01.2006zdravstvo - začasna odredba - začasna ureditev stanja - verjetno izkazani pogoji - hujše škodljive poslediceSamo ob verjetno izkazanih pogojih je mogoča začasna ureditev stanja po 2. odstavku 69. člena ZUS.
Sodba IV Ips 30/94Vrhovno sodiščeKazenski oddelek30.06.1994zahteva za sodno varstvo - razlogi - odgovornost za prekršekPrekršek po 7. točki 69. člena zakona o prometnem davku je mogoče storiti tudi z malomarnostjo.
Sklep II Ips 187/99Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.03.2000poravnava v postopku denacionalizacije - sporazum denacionalizacijskega upravičenca in zavezanca brez sodelovanja upravnega organa - pravna narava sporazuma - ničnostDoločbe 69. člena ZDen o poravnavi med upravičenci in zavezanci se nanašajo na sporazum, ki ga ti sklenejo pred organom prve stopnje ob spoštovanju prisilnih določb zakona (drugi odstavek 69. člena ZDen).
Sklep I Up 592/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek02.06.2004začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - težko popravljiva škodaLe težko popravljiva materialna škoda je pogoj za izdajo začasne odredbe po 1. odstavku 69. člena ZUS.
Sklep II Ips 361/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek03.11.2011nepopolna dopuščena revizija – priloge revizije – zavrženje revizijeTožnica je reviziji z dne 2. 8. 2011 priložila le sklep Vrhovnega sodišča II DoR 158/2011 z dne 16. 6. 2011, ne pa tudi predloga za dopustitev revizije. Ker je revizija zato nepopolna, jo je revizijsko sodišče zavrglo.
VSRS Sodba X Ips 224/2013Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.05.2015denacionalizacija - dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - ničnost - disenz - napaka volje - poravnava - denacionalizacijska odločba - pravno sredstvoPo presoji Vrhovnega sodišča ni mogoče uveljavljati ničnosti (iz 279. člena ZUP) denacionalizacijske odločbe, izdane na podlagi poravnave iz 69. člena ZDen, če se razlogi nanašajo na napake volje pri sklenitvi poravnave. Na podlagi tretjega odstavka 69. člena ZDen je poravnava (iz prvega odstavka tega člena) vključena v odločbo o denacionalizaciji, kar pa ne pomeni, da je zato mogoče uveljavljati ničnost denacionalizacijske odločbe zaradi domnevnih napak volje (ali drugih vsebinskih napak) pri sklenitvi poravnave. Poravnava iz 69. člena ZDen je samostojen pravni posel.
Sklep I Up 915/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek29.08.2002začasna odredba - negativni upravni aktČe je sporna odločba, ki se ne izvršuje (negativni upravni akt), ni možna začasna odredba po 1. odstavku 69. člena Zakona o upravnem sporu.
Sklep I Up 1085/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.10.2004upravni spor - začasna odredba - legitimacija za vložitev zahteve za izdajo začasne odredbePo določbah 69. člena ZUS lahko zahteva izdajo začasne odredbe samo tožnik, ne pa tudi ostale osebe, ki imajo položaj stranke v upravnem sporu.
Sklep I Up 733/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.06.2002začasna odredbaZačasno odredbo predlagano po prvem odstavku 69. člena ZUS je mogoče izdati le, če se prvostopni akt izvršuje po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.
Sklep I Up 609/99Vrhovno sodiščeUpravni oddelek09.09.1999začasna odredba - koncesija za opravljanje dimnikarske dejavnosti - objava cenika dimnikarskih storitev - izkazanost hujših škodljivih posledicPri sporu o koncidentnem preklicu koncesionarjeve objave cenika dimnikarskih storitev ni izkazan obstoj hujših posledic iz 2. odstavka 69. člena ZUS, saj lahko koncesionar posluje po starem ceniku.
Sklep I Up 879/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.07.2002začasna odredbaZgolj navedbe o vloženih sredstvih v načrtovanje, razvoj in usposobitev avtobusnih nadstrešnic ne izkazujejo hujših škodljivih posledic v smislu 2. odstavka 69. člena ZUS.

Izberi vse|Izvozi izbrane