Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 119cT02NS4lMjBaSlUmZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJVUFJTJTVEPVVQUlMmX3N1Ym1pdD1pJUM1JUExJUM0JThEaSZyb3dzUGVyUGFnZT0yMCZzaG93VHlwZT1kaXY=

Dokument: Sklep I U 350/2008, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 25.09.2008

Institut: javni natečaj - neizbrani kandidat - pravica do odškodnine - akcesorni odškodninski zahtevek - zavrženje tožbe

Jedro: Zahtevek za plačilo odškodnine po 5. odstavku 65. člena ZJU je akcesoren zahtevek, ki ga tožnik ne more uveljavljati, ne da bi postavil temeljni zahtevek v tožbi.

Dokument: Sodba X Ips 306/2006, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 28.05.2008

Institut: izbira kandidata - razlogi za izpodbijanje odločbe o izbiri

Jedro: V postopku izbire kandidata za imenovanje na uradniški položaj lahko neizbrani kandidat v upravnem sporu izpodbija odločbo o izbiri le iz taksativno določenih razlogov iz 6. odstavka 65. člena ZJU.

Dokument: sklep I U 328/2012, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 29.05.2012

Institut: javni uslužbenec - javni natečaj - odškodnina prizadetemu kandidatu

Jedro: Po določbi petega odstavka 65. člena ZJU lahko sodišče prisodi prizadetemu kandidatu odškodnino samo v primeru, če ugotovi, da je tožba utemeljena iz razloga iz 1. točke prvega odstavka 65.... člena ZJU. To pa je le v primeru, če je bil na javnem natečaju izbran kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev. Pri tovrstni odškodnini gre za adhezijski zahtevek, ki se ga glede na ustaljeno sodno prakso lahko uveljavlja zgolj skupaj s tožbo, s katero se izpodbija akt tožene stranke.

+

Dokument: VSRS Sklep I Up 335/2016, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 05.01.2017

Institut: začasna odredba - procesne predpostavke za njeno izdajo - dopustnost tožbe zoper sklep posebne natečajne komisije v postopku izbire direktorja agencije

Jedro: Predhodni preizkus procesnih predpostavk za tožbo, vloženo zoper sklep posebne natečajne komisije iz šestega odstavka 65. člena ZJU, v konkretnem primeru imenovanje direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in... storitve RS, zajema tudi presojo, ali ZEKom-1 v četrtem odstavku 181. člena celovito ureja dopustnost sodnega varstva v tem postopku, ali pa določa zgolj dodatno možnost sodnega varstva glede na predvidenega v ZJU.

+

Dokument: Sodba X Ips 532/2007, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 24.09.2009

Institut: javni natečaj - odškodnina neizbranemu kandidatu - dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - pogoji za prisoditev odškodnine - dopustni razlogi za pritožbo na pristojno komisijo - namen zakonodajalca

Jedro: Po presoji Vrhovnega sodišča je določbo petega odstavka 65. člena ZJU mogoče uporabiti samo v primeru, ko bi sodišče ugotovilo, da je tožba utemeljena zaradi razlogov, zaradi katerih ima po določbi prvega odstavka... 65. člena ZJU kandidat, ki se je prijavil na javni natečaj, pa ni bil izbran, pravico do pritožbe na pristojno komisijo za pritožbe, torej bi ugotovilo obstoj enega od teh razlogov. Ker pa v obravnavani zadevi ni prišlo do vsebinske odločitve, saj je sodišče zadevo vrnilo toženi stranki v ponoven postopek, pa tožniku odškodnina po citirani določbi ZJU ne gre.

+

Dokument: Sodba X Ips 308/2007, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 23.04.2009

Institut: dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - odškodnina po ZJU zaradi neizbire za zasedbo delovnega mesta - odprava upravne odločbe zaradi procesnih kršitev - zmotna uporaba materialnega prava

Jedro: Določbo petega odstavka 65. člena ZJU glede prisoditve odškodnine je mogoče uporabiti šele v primerih, če bi sodišče samo ugotovilo, da je tožba utemeljena zaradi razlogov, zaradi katerih ima, glede na določbo... prvega odstavka 65. člena ZJU, kandidat, ki se je prijavil na javni natečaj, pa ni bil izbran, pravico do pritožbe na pristojno komisijo za pritožbe. Sodišče prve stopnje tega samo ni ugotovilo in odločbe o izbiri ni razveljavilo, ampak je zaradi procesnih kršitev tožene stranke v obrazložitvi izpodbijane odločbe (pomanjkljive obrazložitve) izpodbijano odločbo odpravilo in zadevo vrnilo toženi stranki v ponovni postopek, kljub temu pa je toženi stranki naložilo plačilo odškodnine po petem odstavku 65. člena ZJU. Zato je zmotno uporabilo materialno pravo.

+

Dokument: UPRS sodba I U 797/2015, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 10.12.2015

Institut: javni uslužbenec - neizbira na delovno mesto - odškodnina

Jedro: Tožnik niti v pritožbi, niti v tožbi ne navaja razloga iz 1. točke prvega odstavka 65. člena ZJU, in tudi sicer ne navaja, da bi bila izbrana kandidatka, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev, zato ni utemeljen njegov... zahtevek za prisoditev „ustrezne denarne satisfakcije“, kar zahteva v tožbi in dopolnitvi.

+

Dokument: Sklep I Up 272/2008, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 16.12.2009

Institut: odškodnina po ZJU - pravočasnost zahtevka

Jedro: Stranka, ki želi prejeti odškodnino po petem odstavku 65. člena Zakona o javnih uslužbencih, mora ta zahtevek postaviti že v tožbi, s katero izpodbija upravni akt.

Dokument: VSRS Sklep I Up 11/2017, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 15.03.2017

Institut: javni natečaj - obvestilo o neuspelem javnem natečaju za prosto uradniško mesto - ni posamični akt

Jedro: Neuspel javni natečaj in z njim povezano obvestilo nimata nobenega vpliva na pravni položaj prijavljenih kandidatov. Dejstvo, da ni bil izbran nihče, jih postavlja v medsebojno enak položaj, torej drugače kot v primeru, ko se izbirna faza javnega natečaja konča z opravljeno izbiro in ima neizbrani... kandidat pravico do pritožbe na pristojno komisijo za pritožbe iz razlogov po prvem odstavku 65. člena ZJU.Ker ZJU ne določa, da bi moralo biti obvestilo iz prvega odstavka 62. člena obrazloženo, niti taka zahteva ne izhaja iz narave sprejete odločitve, za katero bi se lahko uporabila določba 22. člena Ustave, je nasprotno stališče sodišča prve stopnje napačno.

+

Dokument: Sklep I Up 134/2013, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 07.11.2013

Institut: javni uslužbenci - javni zavod - uporaba določb ZJU, ZDR, ZUJIK - postopek izbire na prosto delovno mesto višje knjižničarke - prepoved diskriminacije - sodno varstvo - odškodninska odgovornost - tožba neizbrane kandidatke - tožba se zavrže - ni sodne pristojnosti - stvarna pristojnost

Jedro: Čeprav se je tožnica v pritožbi zoper obvestilo o neizbiri sklicevala na določbo petega odstavka 204. člena ZDR, pa je iz dejanske podlage v tožbi in tožbenega zahtevka jasno razvidno, da ne uveljavlja odškodnine zaradi diskriminacije na podlagi navedene določbe, ampak na podlagi 65. člena ZJU, česar pa, ker ne gre za postopek javnega natečaja za uradniško mestno, ne more storiti, zato za obravnavo njene tožbe ni pristojno niti delovno (niti katero drugo) sodišče.

+

Dokument: sodba I U 40/2010, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 04.11.2010

Institut: postopek za novo zaposlitev uradnika - javni razpis - natečajni pogoji - merila izbirnega postopka - strokovna usposobljenost - pravice neizbranega kandidata - pravni interes za tožbo

Jedro: Če stranka uveljavlja kršitev 2. oziroma 4. točke 1. odstavka 65. člena ZJU, ne more uveljavljati odprave sklepa o neizbiri v smislu 1. alineje 1. odstavka 33. člena ZUS-1, kajti s tem si stranka ne more izboljšati... svojega pravnega položaja, ampak bi lahko v mejah 33. člena ZUS-1 glede na konkretne okoliščine primera po (pri)tožbi tožnika uveljavljala (na primer) ugotovitev, da je bila z izpodbijanim aktom kršena določena človekova pravica tožnika. Ker določilo 59. člena ZJU določa, kaj mora biti vsebina javnega natečaja, je treba pojmovno zvezo „pogoji za opravljanje dela“ (3. točka 1. odstavka 59. člena ZJU) šteti smiselno kot razpisne pogoje. Pojem „najbolj strokovno usposobljen“ iz 1. odstavka 62. člena ZJU ne pomeni, da sodišče presoja s čim večjo možno objektivnostjo, celovitostjo in natančnostjo, ali je bil res izbran najbolj usposobljen kandidat ali ne, kajti bistveno je, da izbrani kandidat izpolnjuje natečajne pogoje, med tem ko sodišče lahko poseže v vsebinsko izbiro le, če je bil izbran kandidat, ki po merilih izbirnega postopka „očitno“ ni dosegel najboljšega rezultata (3. točka 1. odstavka 65. člena ZJU).

+

Dokument: sklep IV U 234/2011, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 26.02.2013

Institut: javni natečaj - natečajni pogoji - strokovna izobrazba - pravice neizbranega kandidata - izpodbojna tožba

Jedro: Zakonodajalec je samo za primer iz 1. točke prvega odstavka 65. člena ZJU določil možnost, da sodišče sklep o izbiri razveljavi, da naloži pristojnemu organu razveljavitev akta o imenovanju in pogodbe o zaposlitvi... in ponovitev izbirnega postopka. Sodišče pa ne more sprejeti takšne odločitve v primeru, če tožnica uveljavlja kršitev iz 2. oziroma 4. točke prvega odstavka 65. člena ZJU. To pomeni, da tožnica ne more uveljavljati odprave sklepa o neizbiri v smislu prve alinee prvega odstavka 33. člena ZUS-1, ker si ne more izboljšati svojega pravnega položaja, ampak bi lahko v mejah tega člena, glede na konkretne okoliščine primera, na podlagi pravnega sredstva uveljavljala le ugotovitev, da ji je bila z izpodbijanim aktom kršena določena človekova pravica. Ker tožnica ni podala ugotovitvenega zahtevka in tudi ne uveljavlja tega, da je bila izbrana kandidatka, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev, oziroma da kandidatka po merilih izbirnega postopka očitno ni dosegla najboljšega rezultata, je prenehala tožničina pravovarstvena potreba za upravni spor.

+

Dokument: Sodba VIII Ips 65/2013, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Delovno-socialni oddelek, Datum: 25.11.2013

Institut: pogodba o zaposlitvi za določen čas - projektno delo - transformacija

Jedro: Toženi stranki s tožnikom ni bilo treba skleniti delovnega razmerja za ves čas trajanja PRP, saj znotraj samega projekta PRP obstaja več programov oziroma projektov, ki trajajo krajše časovno obdobje in so odvisna od financiranja in tehnične pomoči PRP. Zato je tožnikova pogodba o zaposlitvi... prenehala veljati s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, in tožena stranka ni bila dolžna skleniti s tožnikom delovnega razmerja za nedoločen čas oziroma do dokončanja PRP. Dejstvo, da je tožnik po vseh pogodbah opravljal delo v istem nazivu, ne pomeni, da gre za identično delo. V skladu z ZJU (79. in 84. člen) je naziv le eden od pogojev za opravljanje dela na uradniškem delovnem mestu. Enak oziroma isti naziv zato ne pomeni, da gre v vseh primerih, ko se zahteva tak naziv, tudi za enaka delovna mesta.

+

Dokument: VSRS Sklep X Ips 71/2016, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 09.03.2016

Institut: dovoljenost revizije - javni natečaj - neuspeli javni natečaj - pomembno pravno vprašanje - že rešeno vprašanje

Jedro: O vprašanju položaja kandidata pri neuspelem javnem natečaju (62. člen ZJU) v primerjavi s položajem neizbranega kandidata (65. člen ZJU) je Vrhovno sodišče v sklepih X Ips 268/2006 z... dne 20. 5. 2009 in X Ips 812/2007 z dne 17. 2. 2010 sprejelo stališče, da pri neuspelem javnem natečaju, ko nihče od kandidatov ni bil izbran, ni bilo poseženo v pravice oziroma pravne koristi kandidata za razpisano uradniško delovno mesto, zato njegovega položaja ni mogoče primerjati s pravnim položajem neizbranega kandidata, ki ga ureja 65. člen ZJU.O vprašanju, kot ga izpostavlja revident, je torej Vrhovno sodišče že odločalo in sprejelo stališče, od katerega odločitev, izpodbijana v tem upravnem sporu, ne odstopa.

+

Dokument: UPRS sodba II U 191/2013, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 02.07.2014

Institut: javni uslužbenec - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta - pogoji za zasedbo delovnega mesta - neizpolnjevanje pogojev - delovne izkušnje - odškodnina

Jedro: Izbrani kandidat v času prijave na javni natečaj ni izpolnjeval natečajnega pogoja zahtevanih delovnih izkušenj v skladu s 13. točko 6. člena ZJU, zaradi česar je utemeljen tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine.

Dokument: sodba in sklep I U 1215/2009, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 08.07.2010

Institut: javni natečaj - razveljavitev javnega natečaja - obrazložitev odločbe - izpolnjevanje natečajnih pogojev - smiselna uporaba ZUP

Jedro: Zakonodajalec sodno varstvo tudi v primeru, če je bil izbran kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev, omejuje na pravico do odškodnine, razveljavitev sklepa o izbiri, akta o imenovanju in pogodbe o zaposlitvi ter ponovitev izbirnega postopka, ne predvideva pa sodnega varstva prek razveljavitve... javnega razpisa.Določila splošnega upravnega postopka (ZUP) se (smiselno) uporabljajo ne samo za postopek javnega natečaja (1. odstavek 60. člena ZJU), ampak tudi za postopek (ne)izbire med kandidati (2. odstavek 65. člena ZJU). Po določilu 1. odstavka 214. člena ZUP mora obrazložitev obsegati ugotovljeno dejansko stanje z dokazi (2. točka), razloge, odločilne za presojo posameznih dokazov (3. točka), in razloge, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo takšno odločbo (5. točka).

+

Dokument: VSRS Sodba X Ips 19/2018, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 24.04.2019

Institut: dopuščena revizija - izbira na delovno mesto direktorja javne agencije - izbira ministra - odločba o izbiri - obrazloženost odločbe - javni natečaj - strokovna usposobljenost kandidata - diskrecija

Jedro: Direktor Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK) se izbere v postopku (rednega) javnega natečaja in ne po določbah ZJU, ki se nanašajo na poseben javni natečaj. Minister ima pooblastilo, da med kandidati, ki izpolnjujejo zakonske pogoje... za direktorja, izbere določenega kandidata, vendar izbire ne opravi politično, pravno nevezano, to je brez upoštevanja največje kandidatove strokovne usposobljenosti. S tem ko je zakonodajalec določil sredstvo, ki omogoča sodni nadzor nad pravilnostjo in zakonitostjo odločbe o izbiri, je neizbranemu kandidatu pripoznal tudi pravno varovani interes, ki ga iz razlogov po prvem odstavku 65. člena ZJU namesto s pritožbo lahko zaščiti s sprožitvijo postopka sodnega varstva. V skladu s 3. točko navedene določbe v njem lahko uveljavlja, da je bil izbran kandidat, ki po merilih izbirnega postopka očitno ni dosegel najboljšega rezultata.


Obrazložitev: ... pogojev za direktorja AVK – v tem pogledu je neupoštevno revizijsko sklicevanje na stališča v sodbah Upravnega sodišča RS I U 88/2016 z dne 14. 3. 2017 in I U 440/2013 z dne 25. 4. 2014).Dejansko stanje9. V obravnavani zadevi je bil 4. 3. 2016 v Uradnem listu RS objavljen razpis javnega natečaja za direktorja AVK, 23. 3. 2016 pa je bila s sklepom ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju minister) imenovana natečajna komisija za izbiro direktorja. V izbirni postopek so bili uvrščeni štirje kandidati, v njem pa je natečajna komisija v okviru dveh ...
+

Dokument: sodba in sklep U 1448/2004, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 24.01.2005

Institut: učinkovito pravno sredstvo - pravni interes

Jedro: Pojem "neizbrani kandidat" iz drugega stavka 6. odstavka 65. člena ZJU je treba razlagati v tem smislu, da lahko upravni spor zoper odločbo posebne natečajne komisije o izbiri določenega kandidata sproži tudi tisti,... ki je sicer bil izbran s strani posebne natečajne komisije, ni pa bil v nadaljnjem postopku izbran s strani pristojnega funkcionarja. Odločba o izbiri kandidatov se mora vročiti vsem izbranim kandidatom in tistim, ki niso bili izbrani, kateri pa morajo poleg sklepa prejeti tudi odločbo iz 6. odstavka 65. člena ZJU. Stranka, ki izkaže pravni interes v smislu ZJU, ima možnost vložiti tožbo v upravnem sporu zoper odločbo o imenovanju iz določila 2. odstavka 82. člena ZJU in na podlagi določila 1. odstavka 157. člena Ustave RS. Učinkovitega pravnega sredstva za stranko tudi ni v X. poglavju ZJU. Pojem "vročitve" iz določila 1. odstavka 26. člena ZUS je treba v tovrstnih sporih razlagati širše, kot to velja za upravne akte. Zavrženje tožbe zoper odločbo o imenovanju na položaj kot prepozno pa ne pomeni, da je tožnik s tem tudi izgubil pravni interes za vložitev tožbe zoper odločbo o izbiri. V zadevah, kjer gre za odločanje o izbiri najboljših ponudnikov na podlagi javnega razpisa za opravljanje določenega dela, je sodišče že postavilo pravilo, da sodišče opravlja strogo presojo izpodbijanega akta z vidika spoštovanja procesnih in materialno-pravnih pravil, medtem ko je sodišče v presoji izpolnjevanja dejanskih (razpisnih) pogojev s strani kandidatov strogo le v tistem delu, v katerem razpisani pogoji izvirajo iz zakona ali splošno sprejetih standardov in so objektivizirani. Zadržana presoja pomeni, da sodišče ugotovi nezakonitost v takšni odločbi le, če je odločitev tožene stranke očitno nerazumna. V obrazložitvi manjka del, v katerem tožena stranka po vsebini (s smiselno uporabo 214. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ZUP, Uradni list RS, št. 80/99, 70/2000) utemelji ugotovitve glede tistih razpisnih pogojev, ki po naravi stvari to zahtevajo, saj njihova narava zahteva določeno utemeljitev in natančno navedbo, na podlagi, katerih listin ali pravnih določb je tožena stranka opravila presojo. 

+

Dokument: Sklep X Ips 514/2008, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 21.01.2009

Institut: javni uslužbenci - dovoljenost revizije - pomembno pravno vprašanje - zelo hude posledice za stranko - trditveno in dokazno breme - zavrženje

Jedro: Vprašanje, ki ga tožnik izpostavlja kot pomembno pravno vprašanje (možnost subsidiarnega varstva zaradi varstva ustavnih pravic v sporih o zakonitosti posamičnih upravnih aktov), ni pomembno pravno vprašanje, saj je ta možnost izključena že z zakonom (4. člen ZUS-1). Vprašanje upravičenosti... do odškodnine na podlagi 65. člena ZJU je stvar presoje sodišča v vsakem posameznem primeru in zato glede na vsebino zadeve ne more biti pomembno pravno vprašanje v obravnavanem primeru.

+

Dokument: sodba in sklep IV U 85/2013, Sodišče: Upravno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 02.07.2013

Institut: imenovanje na položaj - imenovanje načelnika upravne enote - razveljavitev odločbe o imenovanju - razveljavitev pogodbe o zaposlitvi - stvarna pristojnost za razveljavitev - predlagatelj razveljavitve

Jedro: Določba 74. člena ZJU je pravna podlaga tudi za razveljavitev odločbe o imenovanju na položaj, kot je bilo to v predmetni zadevi, ne le za razveljavitev odločbe o imenovanju v naziv in pogodbe o zaposlitvi. Minister je pristojen, da izbere in imenuje načelnika... upravne enote, kar glede na 76. člen ZJU pomeni, da lahko tudi predlaga razveljavitev odločbe o njegovem imenovanju na položaj. Tožbeni ugovor, da imata zgolj kandidata, ki sta se prijavila na javni natečaj, možnost začeti takšen postopek, nima pravne podlage, ker 65. člen ZJU v prvem odstavku dopušča to možnost neizbranemu kandidatu v postopku, ki je bil sicer zakonsko pravilno izveden, za kar pa ne gre v spornem primeru, saj kandidatoma sploh ni bila dana možnost udeležbe v postopku izbire.

+

Izberi vse|Izvozi izbrane