Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 120cT02NS4lMjBaSlUmZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJVUFJTJTVEPVVQUlMmX3N1Ym1pdD1pJUM1JUExJUM0JThEaSZyb3dzUGVyUGFnZT0yMCZwYWdlPTI=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba X Ips 268/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.05.2009javni natečaj – obvestilo o neuspelem javnem natečaju za prosto delovno mesto - položaj neizbranega kandidataV obravnavanem primeru do izbire kandidata sploh ni prišlo. Zato tožnik nima položaja neizbranega kandidata in ne pravic, ki jih za tak status daje ZJU. V takšnem primeru (ko nihče od kandidatov ni bil izbran) v pravice oziroma pravne koristi kandidata za razpisano uradniško delovno mesto ni bilo poseženo.
UPRS sodba I U 664/2016Upravno sodiščeUpravni oddelek06.12.2016javni natečaj – imenovanje generalnega direktorja – primernost kandidata – vodstvene izkušnjeV obravnavani zadevi gre za izbirni postopek, v katerem se presoja usposobljenost kandidata za opravljanje nalog na uradniškem delovnem mestu. Po pooblastilu 178. člena ZJU uradniški svet skrbi za izbiro uradnikov na položajih iz četrtega odstavka 60. člena ZJU z določanjem standardov strokovne usposobljenosti, meril za izbiro in metod preverjanja. V obravnavani zadevi gre za izvedbo javnega natečaja za položaj generalnega direktorja. Natečajna komisija v tovrstnih zadevah na podlagi prvega odstavka 64. člena ZJU ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za ta položaj. Posebna natečajna komisija med drugim izda kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje in so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za položaj, ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na seznam, poseben sklep. Posebna natečajna komisija strokovno...
Sklep I Up 13/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.05.2006razrešitev direktorja občinske uprave - dokončnost odločbe o razrešitvi - dopustnost upravnega spora - bistvena kršitev določb postopkaZoper odločbo župana o razrešitvi direktorja občinske uprave ni dopustna pritožba, ker tega 83. člen ZJU ne predvideva in ker so odločbe župana po ZLS dokončne, komisija za pritožbe pa nima pristojnosti za odločanje na področju razrešitev položajnih uradnikov, je pa dopusten upravni spor.
sodba U 125/2004Upravno sodiščeUpravni oddelek16.09.2005prevedba v uradniški nazivPredmet tega upravnega spora je namreč le presoja zakonitosti odločbe o prevedbi v nov uradniški naziv, ki je bila opravljena po 194. členu ZJU. Brez pravne podlage pa je tudi tožnikova trditev, da bi morala biti prevedba v nov uradniški naziv opravljena šele po vzpostavitvi nove sistematizacije. 
Sklep X Ips 812/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.02.2010dovoljenost revizije – pomembno pravno vprašanje – izbira kandidata – neuspel javni natečaj – že rešeno pravno vprašanjeV primeru, ko do izbire kandidata sploh ni prišlo, kandidat nima položaja neizbranega kandidata in ne pravic, ki jih za tak status daje ZJU. V takšnem primeru (ko nihče od kandidatov ni bil izbran) v pravice oziroma pravne koristi kandidata za razpisano uradniško delovno mesto ni bilo poseženo.
VSRS Sklep I Up 182/2018Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.02.2019imenovanje direktorja - neizbrani kandidat - sodno varstvo - pravna oseba javnega prava - javni sektor - javni uslužbenec - pravna praznina - pravica do sodnega varstva - analogna uporaba zakona - javni zavodi - ugoditev pritožbi - odstop v reševanje Delovnemu in socialnemu sodiščuZaposlitev direktorja FIHO je zaposlitev v javnem sektorju. Nanj se nanašajo določbe ZJU, vendar ne njegove posebne določbe (drugi del ZJU). V postopku njegovega imenovanja je treba uporabiti določbo prvega odstavka 5. člena ZJU, ki določa, da za delovna razmerja javnih uslužbencev ter za pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja veljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivne pogodbe, kolikor ta ali drug poseben zakon ne določa drugače. Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS) ali drug zakon sodnega varstva za odločitve v postopku imenovanja direktorja fundacije ne ureja. Ker ga tudi ne izključuje, gre za pravno praznino, ki jo je zaradi zagotavljanja pravice do sodnega varstva iz 23. člena Ustave treba zapolniti ob analogni uporabi pravil, ki urejajo obravnavanemu pravnemu razmerju v bistvenih sestavinah podobno pravno razmerje. S tem je spoštovana tudi...
sodba U 356/2004Upravno sodiščeUpravni oddelek11.07.2006javni uslužbenecTožena stranka je s tem, ko je odpravila sklep, ki ga je tožnica izpodbijala s pritožbo, tožnici zagotovila, da bo v ponovljenem postopku lahko uveljavljala vse pravice, ki jih prijavljenim kandidatom v postopku izbire zagotavlja ZJU. Ker je predmet tega upravnega spora le presoja zakonitosti odločbe, s katero je bilo odločeno o tožničini pritožbi zoper sklep o neizbiri tožnice, za odločanje tudi niso pravno pomembna dejstva, ki se nanašajo na vloge ostalih kandidatov v izbirnem postopku. 
UPRS sklep I U 991/2012Upravno sodiščeUpravni oddelek21.01.2014predhodni preizkus tožbe – pravni interes – zavrženje tožbe – imenovanje na položaj generalnega direktorjaV obravnavanem primeru je predmet upravnega spora pravilnost in zakonitost sklepa Posebne natečajne komisije, s katerim je ugotovila, da tožnik, glede na njegovo strokovno usposobljenost, ni primeren za položaj generalnega direktorja. Izpodbijani sklep, izdan na podlagi 64. člena ZJU v postopku predmetnega javnega natečaja objavljenega 2. 4. 2012, ki pa je bil ponovljen z javnim natečajem, objavljenim 1. 10. 2012, ne posega v tožnikove pravice.
UPRS sodba III U 106/2015Upravno sodiščeUpravni oddelek01.07.2015javni natečaj - sklep o neizbiri - vabilo na razgovor – vročitev vabila – osebna vročitev - smiselna uporaba ZUPV zadevi je vabilo na razgovor tožniku nedvomno omogočalo pravico do sodelovanja v izbirnem postopku, neudeležba na razgovoru pa mu je celo odvzela pravico do pritožbe zoper sklep o neizbiri. Zato bi moralo biti vabilo vročeno na način iz 87. člena ZUP, saj Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih česa drugega ne določa.
sodba III U 485/2009Upravno sodiščeUpravni oddelek09.11.2010obrazložitev odločbe – pravna podlaga odločbe – bistvena kršitev določb postopka – razveljavitev upravne odločbe – učinek pravnomočnosti – imenovanje javnega uslužbenca v naziv – sankcija v primeru nezakonitosti po ZJUTožena stranka je kot pravno podlago razveljavitve sporne odločbe navedla določbo 1. odstavka 76. člena ZJU. Ta določba vsebuje pooblastilo toženi stranki, da lahko o razveljavitvi odloči tudi na lastno pobudo, ne vsebuje pa pravne podlage za samo razveljavitev (pravnomočne) odločbe. Ker je torej tožena stranka sporno odločbo z izpodbijanim sklepom razveljavila, ne da bi za to navedla pravno podlago, je treba po presoji sodišča izpodbijani sklep v spornem delu že iz tega razloga odpraviti.Nesporno je, da je odločba z dne 20. 4. 2009, s katero je bilo odločeno o pravici tožeče stranke, pravnomočna. Njena vsebina zato stranke, zaradi zagotovitve načela pravne varnosti, veže, četudi na račun načela zakonitosti. V pravnomočno odločbo je dopustno posegati le z izrednimi pravnimi sredstvi, ki so vezana na točno določene razloge. Poleg izrednih pravnih sredstev, ki so določena v ZUP, ki ga tožena stranka pri odločanju uporablja na podlagi...
UPRS Sodba III U 220/2017-10Upravno sodiščeUpravni oddelek19.10.2018javni natečaj za zasedbo delovnega mesta - pogoji za zasedbo delovnega mesta - neizbrani kandidat - obrazložitev odločitveDržavni organ, ki razpiše javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto, je po določbi 63. člena ZJU dolžan neizbranemu kandidatu zgolj pojasniti razloge, zakaj ni bil izbran, ne pa tudi, kdo je bil izbrani kandidat. Tožnica tega, da bi bila v izbirnem postopku obravnavana neenako glede na druge prijavljene kandidate ne zatrjuje, v izpodbijani odločbi pa ji je bil pojasnjen potek postopka, merila, ki so bila upoštevana pri ocenjevanju prijavljenih kandidatov ter razlogi, zaradi katerih ni bila izbrana. Zgolj dejstvo, da je tožnica izpolnjevala vse formalne pogoje za razpisano delovno mesto, torej še ni razlog, da bi bila na tako delovno mesto tudi izbrana.
VSRS Sklep I Up 383/2014Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.02.2015javna agencija - imenovanje direktorja - javni natečaj - „neizbira“ kandidata - izpodbojna tožba - ugotovitvena tožba - zavrženje tožbe - pravni interes za tožbo v upravnem sporuV primeru (in ob dejanskih okoliščinah), kot je obravnavani (ko je vlada že pred vložitvijo tožbe v tem upravnem sporu z odločbo imenovala izbranega kandidata na mesto direktorja ARRS), bi bilo torej možno vložiti samo tožbo na podlagi druge alineje prvega odstavka 33. člena ZUS-1, ki določa, da se s tožbo lahko zahteva ugotovitev nezakonitosti upravnega akta, s katerim je bilo poseženo v tožnikove pravice ali pravne koristi (ugotovitvena tožba). Ugoditev ugotovitveni tožbi pa bi bila eventualno lahko podlaga za predčasno razrešitev direktorja ali razveljavitev akta o imenovanju direktorja. Vendar take tožbe (ugotovitvene) tožnik v obravnavanem primeru ni vložil.
VSRS Sklep I Up 70/2017Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.09.2017javna agencija - imenovanje direktorja - javni natečaj - zavrženje tožbe - neizbran kandidatIz določbe 181. člena ZEKom-1 izhaja, da izbiro med kandidati opravi svet agencije in da javni natečaj do te faze izvaja posebna natečajna komisija, ki jo imenuje uradniški svet, ne pa komisija, ki bi jo imenoval svet agencije. Tako je razviden zakonodajalčev namen, da postopek izbire direktorja AA približa postopku, ki po ZJU velja za imenovanje položajnih uradnikov - vendar s pomembno razliko, da je predvideno sodno varstvo zoper odločbo o imenovanju. Sodno varstvo kandidatom, ki v postopku izbire direktorja AA izpolnjujejo natečajne pogoje in so se uvrstili v izbirni postopek, je zagotovljeno šele po izdaji odločbe o imenovanju direktorja.
VSRS Sklep X Ips 39/2013Vrhovno sodiščeUpravni oddelek30.04.2015dovoljenost revizije - pomembno pravno vprašanje - uvrstitev v naziv - vprašanje, od katerega je odvisna odločitev v konkretni zadeviTrditveno in dokazno breme za dovoljenost revizije je na revidentu.Pomembno pravno vprašanje je samo vprašanje, od katerega je odvisna odločitev v konkretni zadevi. Ker vsebina obravnavane zadeve ni presoja pravnih podlag ali vsebine Sporazuma med ministrstvom, pristojnim za delo, in Zavodom RS za zaposlovanje, temveč pravilnost uvrstitve revidenta v naziv na podlagi ZJU, obseg pravic, ki jih je revidentu zagotavljal Sporazum, za odločitev ni pomemben, posledično pa odločitev ni odvisna od presoje, ali je bil ob izdaji izpodbijane odločbe pravilno upoštevan namen 73. člena ZDR in Direktive 2001/23, kot to revident izpostavlja z izpostavljenim pravnim vprašanjem.
VSRS sodba VIII Ips 228/2015Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek23.02.2016dopuščena revizija - premestitev - obrazložitev sklepa o premestitvi - prepis zakonskega razlogaOb izhodišču, da je treba sklep predstojnika o premestitvi in sklep Komisije obravnavati kot celoto, mora Komisija pri zagotavljanju standarda zadostne obrazložitve ob presoji pritožbe javnega uslužbenca zoper prvostopenjski sklep poleg določbe 24. člena ZJU upoštevati tudi določbo 214. člena ZUP, iz katere izhaja, kaj mora vsebovati obrazložitev odločbe. To izhaja tudi iz prvega odstavka 254. člena ZUP, po katerem se določbe tega zakona, ki se nanašajo na odločbo, smiselno uporabljajo tudi za odločbo o pritožbi. Standardu obrazloženosti pisnega sklepa o pravici oziroma obveznosti javnega uslužbenca ne zadosti le prepis zakonske opredelitve razloga za premestitev javnega uslužbenca.
sodba I U 424/2010Upravno sodiščeUpravni oddelek02.03.2011javni natečaj – pogoji za imenovanje direktorja javne agencije – izpolnjevanje natečajnih pogojev – delovne izkušnje – sklep posebne natečajne komisijeZaradi dokazne moči sklepa Posebne natečajne komisije je zmotna trditev tožnika, da lahko tožena stranka samostojno ugotavlja, ali predlagani kandidat izpolnjuje razpisane pogoje. Je pa dovoljeno dokazovati, da so v javni listini dejstva neresnično potrjena, vendar na način ter po postopku, ki ga za to predvideva zakon. V smislu 13. točke 6. člena ZJU se lahko upošteva tudi dopolnilno delo, največ 8 ur tedensko, a le v primeru, če se te delovne izkušnje upoštevajo zgolj petinsko, ker tudi zakon (ZDR) omejuje takšno dopolnilno delo na 8 ur tedensko.
VSRS sodba VIII Ips 104/2015Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek24.11.2015dopuščena revizija - premestitev - obrazložitev sklepa o premestitvi - prepis zakonskega razlogaOb izhodišču, da je treba sklep predstojnika o premestitvi in sklep Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi RS obravnavati kot celoto, mora komisija pri zagotavljanju standarda zadostne obrazložitve ob presoji pritožbe javnega uslužbenca zoper prvostopenjski sklep poleg določbe 24. člena ZJU upoštevati tudi določbo 214. člena ZUP, iz katere izhaja, kaj mora vsebovati obrazložitev odločbe. To izhaja tudi iz prvega odstavka 254. člena ZUP, po katerem se določbe tega zakona, ki se nanašajo na odločbo, smiselno uporabljajo tudi za odločbo o pritožbi. Standardu obrazloženosti pisnega sklepa o pravici oziroma obveznosti javnega uslužbenca ne zadosti le prepis zakonske opredelitve razloga za premestitev javnega uslužbenca.
UPRS sodba I U 1465/2015Upravno sodiščeUpravni oddelek11.05.2016javni natečaj - natečajna komisija - izbirni postopek - primernost kandidata - presoja strokovne usposobljenosti kandidata - kršitev postopka javnega natečajaPo presoji sodišča so utemeljeni tožničini ugovori, da iz navedene obrazložitve, ki se konkretno na tožnico sploh ne nanaša, ni mogoče utemeljiti zaključka, da tožnica ni bila izbrana za zasedbo navedenega uradniškega delovnega mesta iz razloga, ker ni izkazala toliko znanja in strokovnosti kot izbrani kandidat. Tožnica se utemeljeno sklicuje, da je pri pisnem preverjanju znanja dosegla 75 točk, izbrani kandidat pa 48 točk ter da je skupno (z ustnim preverjanjem znanja) dosegla 81,8 točk, izbrani kandidat pa 61,8 točk. Utemeljeno se tožnica sklicuje, da iz obrazložitve izpodbijanega sklepa ne izhajajo merila za izbiro najbolj usposobljenega kandidata ter da ni jasno, zakaj se pisno preverjanje znanja pri končni odločitvi ni upoštevalo.
UPRS Sklep II U 357/2017-8Upravno sodiščeUpravni oddelek07.03.2018javni uslužbenec - javni natečaj - obvestilo o neuspelem javnem natečaju za prosto delovno mesto - svoboda dela - kršitev človekovih pravic - enako varstvo pravicPo določbi 49. člena Ustave RS je vsakomur zagotovljena pravica do enake dostopnosti do vsakega delovnega mesta pod enakimi pogoji, ne pa tudi, da bo določen kandidat izbran na delovno mesto, za katerega se poteguje. Okoliščin, ki bi kazale na kršitev navedene pravice, tožnica ne navaja. Tožničina vloga je namreč bila obravnavana, v skladu z določbami ZJU pa tožena stranka ni bila dolžna nikogar izbrati. Ker torej v razpisnem postopku ni bil izbran nihče ob prijavljenih kandidatov, v obravnavnem primeru tudi z obvestilom ni bilo poseženo v pravico iz 22. člena Ustave RS. Navedena določba je procesna in zagotavlja jamstva v postopkih, ki pomenijo odločanje o pravicah, obveznostih in pravnih koristi, torej v postopkih, ki se končajo z odločitvijo, s katero se posega v pravni položaj posameznika, zato je lahko zgolj tak akt obremenjen z napako, ki pomeni kršitev navedene ustavne pravice. Po določbah ZJU pa ni...
UPRS Sodba I U 1476/2016-10Upravno sodiščeUpravni oddelek11.07.2017zaposlovanje invalidov - prispevek za zaposlovanje invalidov - plačilo zaradi neizpolnjevanja kvote - zavezanec za plačiloZavezanec za plačilo zaradi neizpolnjevanja kvote je lahko le delodajalec, ki ni izpolnil dolžnosti zaposlovanja invalidov (oziroma nadomestnih izpolnitev). Specialnih določb za opredelitev delodajalca ZZRZI nima, zato je pri definiciji tega subjekta treba izhajati iz določb krovnega zakona, ki ureja delovna razmerja ZDR. Dodaten argument k razlogu, da tožnik v obravnavani zadevi ni delodajalec v smislu prvega odstavka 62. člena ZZRZI, je tudi dejstvo, da je tožnik podpisoval pogodbe o zaposlitvi na podlagi pooblastila, ki ga je dobil s strani Ministrstva za obrambo. Prenos pristojnosti za podpisovanje pogodb o zaposlitvi ne bi bil potreben, če bi bil tožnik lahko delodajalec v smislu krovnih zakonov ZDR, ZJU in ZObr kot specialnega za ureditev tožnikovega položaja kot organa v sestavi Ministrstva za obrambo.

Izberi vse|Izvozi izbrane