<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS Sodba IV U 41/2016-9
ECLI:SI:UPRS:2017:IV.U.41.2016.9

Evidenčna številka:UP00002311
Datum odločbe:04.04.2017
Senat, sodnik posameznik:Jasna Šegan (preds.), Melita Ambrož (poroč.), Majda Kovačič
Področje:JAVNI USLUŽBENCI - UPRAVNI POSTOPEK
Institut:javni natečaj - neuvrstitev v izbirni postopek - javni uslužbenec - nepopolna prijava

Jedro

Tožnik k prijavi dokazila o izpolnjevanju pogoja javnega natečaja (da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, k ise preganja po uradni dolžnosti) ni priložil, kar med strankama ni sporno. Skladno z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih se taka prijava šteje kot nepopolna, isti člen Uredbe pa organu daje pravico, da kandidata, ki je poslal nepopolno prijavo, ne uvrsti v izbirni postopek.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

1. Župan Občine Žalec je z izpodbijanim sklepom odločil, da se kandidat, A.A., ne uvrsti v izbirni postopek za zasedbo uradniškega delovnega mesta svetovalec za zaščito in reševanje. Odločitev temelji na ugotovitvi, da je bil 30. 12. 2015, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU), na spletni strani Občine Žalec, ter 31. 12. 2016 v prostorih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, objavljen javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec za zaščito in reševanje. V javnem natečaju so bili navedeni pogoji za zasedbo delovnega mesta, med drugim tudi pogoj, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidat k prijavi izjave, ki bi potrjevala ta pogoj, ni priložil, zato je bil pozvan k dopolnitvi vloge, ki jo je dopolnil z izpisom iz kazenske evidence. Ker komisija za izvedbo javnega natečaja najprej preveri popolnost vlog in ali je iz vloge razvidno izpolnjevanje pogojev, kandidat pa zahtevane izjave ni priložil, kandidata, skladno s IV. točko javnega natečaja, ni bilo mogoče uvrstiti v izbirni postopek.

2. Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja, kot drugostopenjski organ, je pritožbo zavrnila ter pojasnila, da je bil kandidat na podlagi prvega odstavka 67. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP) dne 15. 1. 2016 pozvan k dopolnitvi vloge. Zahtevala se je predložitev potrdila, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. V skladu z 20. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (v nadaljevanju Uredba) bi za uvrstitev v izbirni postopek zadoščala že kandidatova izjava. Potrdilo Ministrstva za pravosodje z dne 19. 1. 2016 ne nadomešča zahtevane izjave, niti ni bil pritožnik pozvan k podaji izjave ali predložitvi potrdila, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev. Kot brezpredmetne je drugostopenjski organ ocenil pritožnikove navedbe, da je napako zakrivilo Ministrstvo za pravosodje. Tudi iz samega obrazca zahtevka za podatke iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične osebe, ki ga je pritožnik izpolnil in se nanj sklicuje ter ga prilaga pritožbi, je razvidno, da gre za podatke iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične osebe in ne za podatke o vloženi pravnomočni obtožnici zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Prav tako evidence v zvezi s slednjimi ne vodi Ministrstvo za pravosodje, temveč krajevno pristojno Okrajno sodišče.

3. Tožnik v tožbi odločitvi oporeka in navaja, da iz besedila sklepa ni mogoče razbrati, zakaj ni bil uvrščen v izbirni postopek za zasedbo uradniškega delovnega mesta. Pričakuje odgovor na vprašanje, ali je zahtevana izjava podana na kakem tiskanem obrazcu in če, kje je ta obrazec mogoče dobiti. Če izjave ni mogoče dobiti na predpisanem obrazcu, ga zanima, ali bi jo moral zapisati lastnoročno in v takem primeru meni, da taka izjava nima kredibilnosti in verodostojnosti. Javni natečaj ni predpisal načina podaje te izjave, zato se je obrnil na Ministrstvo za pravosodje, ki je edini pristojni organ za podajo verodostojne informacije o izpisih iz kazenske evidence. Smiselno predlaga odpravo izpodbijanega sklepa.

4. Tožena stranka je sodišču poslala odgovor na tožbo, v katerem je sodišču predlagala, da tožbo, zato ker je nerazumljiva, zavrže. Kolikor sodišče tožbe ne bo zavrglo, pa tožena stranka ocenjuje tožbene navedbe kot neutemeljene in vztraja pri obrazložitvi sklepa z dne 9. 3. 2016. Povzema potek postopka javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec za zaščito in reševanje ter pravne podlage, ki jih je prvostopenjski organ v celoti upošteval. Pojasnjuje, da vodi evidenco o podatkih o vloženi pravnomočni obtožnici zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, okrajno sodišče. Tožnik bi torej lahko pridobil sporno potrdilo pri krajevno pristojnem okrajnem sodišču. Tega potrdila ni predložil, niti ni predložil izjave v skladu z 20. členom Uredbe. Ker je v objavi javnega natečaja izrecno zapisana zahteva za predložitev izjave in hkrati navedeno, da se v izbirni postopek ne bodo uvrstili kandidati, ki bodo poslali nepopolne prijave oziroma bo iz prijave izhajalo, da ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, so tožbene navedbe neutemeljene, zato tožena stranka sodišču predlaga, da tožbo zavrne.

5. Tožba ni utemeljena.

6. Po pregledu izpodbijanega sklepa in upravnih spisov sodišče ugotavlja, da je izpodbijani sklep pravilen in skladen z določbami predpisov, na katere se sklicuje. Sodišče se strinja z razlogi, s katerimi je v obrazložitvi izpodbijanega sklepa odločitev pojasnil prvostopenjski organ, in z razlogi, s katerimi je zavrnil pritožbene ugovore drugostopenjski organ, ter se nanje tudi sklicuje (drugi odstavek 71. člena Zakona o upravnem sporu, v nadaljevanju ZUS-1), ter v pojasnilo dodaja:

7. Določba 61.a člena ZJU določa, da se kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Sklep izda predstojnik organa ali vodja kadrovskega poslovanja v organu, za katerega se izvaja javni natečaj oziroma v primerih iz četrtega odstavka 60. člena tega zakona izda sklep predsednik posebne natečajne komisije. Če nihče izmed prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje natečajnih pogojev, se javni natečaj lahko ponovi.

8. Iz dne 30. 12. 2015 objavljenega javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec za zaščito in reševanje, izhaja eden izmed pogojev za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (8. točka pogojev ). V II. poglavju javnega natečaja je bilo določeno s katerimi dokazili se dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev.

9. Iz javnega natečaja je tako razvidno, da se pogoj iz 8. točke I. poglavja javnega razpisa dokazuje z izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (9.točka/II).

10. Tožnik prijavi dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenega pogoja ni priložil, kar med strankama ni sporno. Skladno z 21. členom Uredbe se taka prijava šteje kot nepopolna, isti člen Uredbe pa organu daje pravico, da kandidata, ki je poslal nepopolno prijavo, ne uvrsti v izbirni postopek. V tej zvezi sodišče opozarja na določbo 60. člena ZJU, ki v določbi prvega in drugega odstavka določa, da se za postopek javnega natečaja smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, razen določb o ustni obravnavi (prvi odstavek) in da ne glede na določbo prvega odstavka tega člena Vlada način vročanja oziroma obveščanja kandidatov in ravnanja z nepopolnimi vlogami uredi z uredbo (drugi odstavek). Po presoji sodišča, ne glede na to, da Uredba od 24. 12. 2010 dalje ne opredeljuje nepopolne prijave in ne določa, da se prijavitelja, kolikor organ oceni, da gre za nebistvene pomanjkljivosti, pozove k dopolnitvi prijave, v konkretni zadevi postopek dopolnjevanja nepopolne vloge, ob upoštevanju prvega odstavka 60. člena ZJU in na podlagi smiselne uporabe 67. člena ZUP, ni bil izveden v nasprotju z določbami ZJU.

11. Ker je bila torej tožnikova prijava nepopolna in te pomanjkljivosti tožnik ni odpravil niti v naknadno določenem roku za odpravo pomanjkljivosti, je bila po presoji sodišča odločitev prvostopenjskega organa, ki na podlagi pooblastila iz 61.a člena ZJU ter 21. člena Uredbe, kandidata ni uvrstil v izbirni postopek, pravilna in zakonita. Da je predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev javnega natečaja oziroma popolnost prijav bistvena za uvrstitev v izbirni postopek, izhaja tudi iz IV. točke javnega natečaja, ki v drugem odstavku izrecno določa, da se v izbirni postopek ne bodo uvrstili kandidati, ki bodo poslali nepopolne prijave oziroma bo iz prijave izhajalo, da ne izpolnjujejo natečajnih pogojev.

12. Glede na navedeno je sodišče tožbo, tudi po ugotovitvi, da so bili pogoji za zasedbo razpisanega uradniškega delovnega mesta in dokazila zahtevana za njihovo dokazovanje že v javnem natečaju predpisani jasno in razumljivo, zavrnilo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o javnih uslužbencih (2002) - ZJU - člen 60
Zakon o splošnem upravnem postopku (1999) - ZUP - člen 67

Podzakonski akti / Vsi drugi akti
Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (2006) - člen 21
Datum zadnje spremembe:
11.09.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA5ODg0