<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X Ips 301/2014
ECLI:SI:VSRS:2014:X.IPS.301.2014

Evidenčna številka:VS1014859
Datum odločbe:02.10.2014
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS I U 886/2014
Senat:Martina Lippai (preds.), Milica Štern (poroč.), Irena Badovinac-Bjelič
Področje:UPRAVNI SPOR - BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
Institut:dovoljenost revizije - pomembno pravno vprašanje - gospodarska družba kot upravičenka - že rešeno vprašanje

Jedro

Trditveno in dokazno breme o izpolnjevanju pogojev za dovoljenost revizije je na strani revidenta.

Revidentkino vprašanje (ali je po določbah ZBPP gospodarska družba lahko upravičenka do brezplačne pravne pomoči) ni pomembno pravno vprašanje, ker je do tega vprašanja Vrhovno sodišče že sprejelo stališče, od katerega pa izpodbijana sodba ne odstopa. Ponovno odločanje o tem vprašanju pa tudi ne bi prispevalo k zagotovitvi pravne varnosti, enotni uporabi prava ali k razvoju prava preko sodne prakse. Zato izpolnjevanje pogoja za dovoljenost revizije iz 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ni izkazano.

Izrek

I. Revizija se zavrže.

II. Tožeča stranka sama trpi svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Zoper v uvodu tega sklepa navedeno pravnomočno sodbo sodišča prve stopnje je tožeča stranka (v nadaljevanju revidentka) vložila revizijo. Njeno dovoljenost utemeljuje z 2. točko drugega odstavka 83. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1). Priglaša tudi stroške revizijskega postopka.

K I. točki izreka:

2. Revizija ni dovoljena.

3. Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 kot neutemeljeno zavrnilo revidentkino tožbo zoper sklep tožene stranke, s katerim je ta zavrgla revidentkino prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči za tam navedene postopke, ker revidentka kot gospodarska družba po določbi 10. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (v nadaljevanju ZBPP) ni upravičena do brezplačne pravne pomoči.

4. Po drugem odstavku 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če je izpolnjen eden izmed tam navedenih pogojev za njeno dovoljenost. Po ustaljeni upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča je tako trditveno kot dokazno breme o izpolnjevanju pogojev za dovoljenost revizije na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče začeti in je tudi ne dovoliti. Ustavno sodišče RS je že v več sklepih (npr. Up-858/08 z dne 3. 6. 2008, Up-1124/08 z dne 23. 9. 2008, Up-1057/08 z dne 2. 4. 2009, Up-1186/08 z dne 23. 4. 2009 in Up-1808/08 z dne 17. 9. 2009) ugotovilo, da takšno stališče ni v nasprotju z Ustavo RS.

5. Po določbi 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1, ki jo revidentka uveljavlja, je revizija dovoljena, če gre po vsebini zadeve za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju ali če odločba sodišča prve stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odločitev, ali če v sodni praksi sodišča prve stopnje o tem pravnem vprašanju ni enotnosti, Vrhovno sodišče pa o tem še ni odločalo.

6. Pomembnost pravnega vprašanja je po dikciji ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve. Skladno z ustaljeno upravnosodno prakso Vrhovnega sodišča (npr. X Ips 286/2008 z dne 19. 6. 2008, X Ips 433/2007 z dne 23. 10. 2008, X Ips 655/2008 z dne 4. 12. 2008) in določbo prvega odstavka 367. a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 je dovoljenost revizije iz tega razloga podana le, če je odločitev o tem vprašanju pomembna za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. Vrhovno sodišče je v več svojih odločbah (X Ips 6/2008, X Ips 464/2009, X Ips 86/2010, X Ips 123/2010, X Ips 219/2010, X Ips 32/2011, X Ips 184/2011, X Ips 55/2012, X Ips 355/2012, X Ips 8/2013, X Ips 51/2013) že zavzelo stališče, da revizija ni dovoljena zaradi pravnih vprašanj, o katerih je Vrhovno sodišče že odločilo (že rešena pravna vprašanja).

7. Izpolnjevanje pogoja po 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 revidentka utemeljuje z vprašanjema, ki ju je mogoče strniti pod skupno vprašanje: ali je po določbah ZBPP gospodarska družba lahko upravičenka do brezplačne pravne pomoči.

8. V obravnavanem primeru niso izpolnjeni pogoji za dovoljenost revizije po 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1, saj se je Vrhovno sodišče do zastavljenega vprašanja v svoji praksi že opredelilo v zadevi I Up 1059/2005 z dne 21. 9. 2005. Vprašanje je torej v upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča že rešeno, izpodbijana sodba pa od stališča Vrhovnega sodišča do tega vprašanja ne odstopa, zato revizija iz tega razloga ni dovoljena.

9. Iz stališča Vrhovnega sodišča, sprejetega v navedeni sodbi, izhaja, da je pravni osebi - gospodarski družbi mogoče odobriti brezplačno pravno pomoč samo ob pogojih iz 5. točke prvega odstavka 10. člena ZBPP. Ta določa, da so upravičenci po tem zakonu lahko tudi druge osebe, za katere zakon ali mednarodna pogodba, ki obvezuje RS, določa, da so upravičenci do brezplačne pravne pomoči. Ob tem stališču je Vrhovno sodišče v navedeni sodbi potrdilo stališče sodišča prve stopnje, da se s takšno zakonsko ureditvijo in razlago ne krši ustavnih pravic prosilke, ki je gospodarska družba, saj Ustava RS ne zagotavlja enakosti pravic fizičnih in pravnih oseb.

10. Glede na navedeno revidentkino vprašanje ni pomembno pravno vprašanje, saj je o tem pravnem vprašanju Vrhovno sodišče že odločilo, pri čemer izpodbijana sodba od tega stališča ne odstopa, ponovno odločanje o tem vprašanju pa tudi ne bi prispevalo k zagotovitvi pravne varnosti, enotni uporabi prava ali k razvoju prava preko sodne prakse.

11. Ker revidentka ni izkazala izpolnjevanja uveljavljanih pogojev za dovoljenost revizije iz drugega odstavka 83. člena ZUS-1, je Vrhovno sodišče revizijo zavrglo kot nedovoljeno na podlagi 89. člena ZUS-1.

K II. točki izreka:

12. Revidentka z revizijo ni uspela, zato sama trpi svoje stroške revizijskega postopka (prvi odstavek 165. člena in prvi odstavek 154. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1).


Zveza:

ZUS-1 člen 83, 83/2-2.
ZBPP člen 10, 10/1-5.
Datum zadnje spremembe:
23.12.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDczNDcy