<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

sodba II U 189/2009
ECLI:SI:UPRS:2010:II.U.189.2009

Evidenčna številka:UM0010282
Datum odločbe:25.08.2010
Področje:JAVNI USLUŽBENCI
Institut:javni uslužbenec - javni natečaj - natečajni pogoji - preverjanje strokovne usposobljenosti kandidata - sestavine prijave na prosto delovno mesto

Jedro

Kandidat je dolžan že v prijavi na prosto delovno mesto navesti vsa pridobljena znanja in izkušnje iz delovnega področja, ki je bilo navedeno v objavi javnega natečaja.

Obrazložitev

Tožba se zavrne.

OBRAZLOŽITEV:

Z izpodbijanim sklepom je tožena stranka odločila, da tožnik ni izbran v izbirnem postopku za sklenitev delovnega razmerja za zasedbo delovnega mesta referenta v Veterinarski upravi Republike Slovenije, Uradu za notranji uradni nadzor, v Območnem uradu Murska Sobota. Sklep je izdala generalna direktorica Veterinarske uprave Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 33. člena in prvega odstavka 63. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3, Uradni list RS, št. 63/07, s spremembami) v skladu s 24. in 25. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uredba, Uradni list RS, št. 139/06). Iz obrazložitve izhaja, da je bil za navedeno delovno mesto objavljen javni natečaj na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, dne 16.12.2008, in na Zavodu za zaposlovanje, dne 12.12.2008. Natečajna komisija je ugotavljala ter ocenjevala primernost in strokovno usposobljenost kandidatov, ki so se uvrstili v izbirni postopek, na podlagi predložene dokumentacije in s skladu z Merili za izbiro in metode preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov, št. 1100-31/2008/25 z dne 23.01.2009 (Merila), nadalje pa tudi z osebnim razgovorom z vnaprej pripravljenimi vprašanji. Obe fazi izbirnega postopka sta se točkovali glede na primernost in strokovno usposobljenost posameznega kandidata, kar je bila podlaga za izbiro na delovno mesto.

Drugostopni organ se v svojem sklepu, s katerim je tožnikovo pritožbo zavrnil kot neutemeljeno, sklicuje na določbe ZJU, Uredbe in Meril. Kot navaja, so se v izbirni postopek uvrstili kandidati, ki so izpolnjevali natečajne pogoje. Izbirni postopek je potekal po načelu izločanja kandidatov v dveh fazah, v prvi fazi na podlagi preverjanja strokovne usposobljenosti iz dokumentacije in v drugi fazi na podlagi ustnega razgovora. Pritožnik je v svoji prijavi navedel le vrsto zaključene izobrazbe, tudi ni navedel in opisal delovnih izkušenj ter drugih znanj in veščin, na podlagi katerih bi ga natečajna komisija lahko ocenila po kriterijih, določenih za prvo fazo izbirnega postopka. Prav tako ni priložil vseh zahtevanih izjav oz. je celo sam navedel, da izpolnjuje le pretežno večino natečajnih pogojev, zato ga natečajna komisija niti ni bila dolžna uvrstiti v izbirni postopek. Uredba namreč v 21. členu določa, da se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki pošlje nepopolno prijavo ali iz njegove prijave izhaja, da ne izpolnjuje natečajnih pogojev. Katero izmed metod po 22. členu Uredbe bo organ, ki izvaja javni natečaj uporabil in v katerih fazah natečajnega postopka, je prepuščeno njegovi prosti presoji. Pritožnik bi moral že v prijavi navesti vsa pridobljena znanja in izkušnje iz delovnega področja. Tako so pritožbene navedbe, da bi morala natečajna komisija njegovo poznavanje navedenega področja ugotavljati s pisnim in ustnim preverjanjem, neutemeljene. Prav tako je izpodbijani sklep pravilno obrazložen v skladu s tretjim odstavkom 24. člena Uredbe, po katerem se v obrazložitvi sklepa navede merila in opiše potek izbirnega postopka. Pritožba zato ni utemeljena in jo je bilo potrebno zavrniti v skladu z 248. členom ZUP.

Tožnik v tožbi navaja, da so mu bile z ne-izbiro na delovno mesto kršene pravice, med katerimi izpostavlja enakost dostopa do delovnega mesta (oziroma enakost pred zakonom iz 14. člena Ustave RS in pravica do svobode dela iz 49. člena Ustave RS), prav tako pa tudi diskriminatorna obravnava v samem izbirnem postopku. Zatrjuje, da se je nepravilno in nepopolno ugotovilo dejansko stanje, materialno pravo ni bilo pravilno oziroma popolno uporabljeno in s tem je prišlo do absolutne kršitve postopka. Iz same prijave na delovno mesto natečajna komisija ni mogla relevantno odločiti o njegovi primernosti, predvsem kar zadeva dosedanje delovne izkušnje in poznavanje pravne ureditve sistema delovanja državne uprave. Prepričan je v svoje dobro poznavanje navedenega področja, kar je mogoče utemeljiti z dokončanim študijem, ugotoviti pa s pisnim oz. ustnim preverjanjem. Vendar pa mu možnost aktivne udeležbe oziroma osebnega sodelovanja v izbirnem postopku ni bila dana. V zvezi z nepravilno uporabo materialnega prava se sklicuje na 1. in 3. odstavek 61. člena ZJU ter obvezno subsidiarno uporabo ZUP, kar vse v obravnavnem primeru ni bilo pravilno oz. korektno uporabljeno. Obrazložitev izpodbijanega sklepa je pavšalna in abstraktna ter ne utemeljuje izreka. Če je komisija menila, da ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev v izbirni postopek, bi morala izdati ustrezen sklep, če pa ga je v izbirni postopek uvrstila, bi morala resnično in popolno ugotoviti njegovo primernost in strokovnost. Smiselno predlaga, da sodišče odpravi izpodbijano odločbo.

V odgovoru na tožbo se tožena stranka sklicuje na navedbe, ki sta jih podala organa v obeh sklepih (izpodbijanem in drugostopnem) ter predlaga, da sodišče tožbi kot neutemeljeno zavrne.

Tožba ni utemeljena.

V zvezi z izbirnim postopkom je v ZJU med drugim določeno, da se le ta opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje. V njem se preizkusi usposobljenost kandidata za opravljanje nalog na uradniškem delovnem mestu. Lahko se izvede v več fazah, tako da se kandidati postopno izločajo. Opravi se v obliki preverjanja strokovne usposobljenosti iz dokumentacije, ki jo je predložil kandidat, pisnega preizkusa usposobljenosti, ustnega razgovora ali v drugi obliki (61. člen ZJU). Izbere se kandidat, ki se je v izbirnem postopku izkazal kot najbolj strokovno usposobljen za uradniško delovno mesto (62. člen ZJU). Neizbranim kandidatom se vroči sklep, da niso bili izbrani.

V Uredbi pa je med drugim določeno, da mora vsebovati prijava na prosto delovno mesto najmanj tam navedene sestavine, med drugim izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena ter opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (3. točka 3. odstavka 20. člena). V izbirni postopek se ne uvrsti kandidat, ki pošlje nepopolno prijavo ali iz njegove prijave izhaja, da ne izpolnjuje natečajnih pogojev. Kandidatu se (o tem) izda sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba (21. člen). V 22. členu je določeno, da natečajna komisija (ki vodi izbirni postopek) pred začetkom le tega določi merila za izbiro in metode preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov. Če se izbirni postopek izvaja v več fazah (z izločanjem kandidatov), se lahko merila določijo pred vsako fazo posebej. V izbirnem postopku se za preverjanje strokovne usposobljenosti uporabi zlasti tam navedene metode, kot so pregled prijave, pisni preizkus, razgovor (intervju) in druge metode, skladne s strokovnimi spoznanji na področju ravnanja z ljudmi pri delu. V 24. členu Uredbe (sklepi v postopku natečajnem postopku) pa je med drugim določeno, da se neizbranemu kandidatu se izda in vroči ustrezen sklep, v njegovi obrazložitvi pa se navede merila in opiše potek izbirnega postopka.

V obravnavani zadevi so bili pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, navedeni v javnem natečaju. Zahtevana je bila srednja izobrazba splošne, ekonomske, upravne ali gimnazijske smeri ter najmanj tri leta delovnih izkušenj, pri čemer se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katerega se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe. Kot delovne izkušnje pa se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katerega oseba kandidira, ne glede na to, ali je bilo delo opravljeno pri enem ali pri drugem delodajalcu. Zaželeno je bilo, da prijava vsebuje kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

V zadevi med strankami niti ni sporno, da tožnik v prijavi ni navedel podrobnih oz. popolnih podatkov o svoji srednješolski izobrazbi, prav tako ni navedel in opisal delovnih izkušenj, niti drugih znanj in veščin, na podlagi katerih bi natečajna komisija tožnika lahko ocenila pri kriterijih, ki so bili v Merilih določenih za prvo fazo izbirnega postopka. Tožnik tega ne zanika ampak posredno v tožbi priznava, ko navaja, da bi morala komisija, če je menila, da ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev v izbirni postopek, izdati ustrezen sklep. Ker je bila vloga, upoštevaje navedeno, očitno nepopolna, bi prvostopni organ ravnal pravilno, če bi odločil, da se tožnik ne uvrsti v izbirni postopek. V tem smislu je naveden tožbeni ugovor sicer utemeljen, vendar pa s tem, ko se je njegova vloga obravnavala vsebinsko, po presoji sodišča ni prišlo do bistvene kršitve določb postopka v smislu 3. odstavka 27. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1, Ur. list RS št. 105/06 s spremembami).

Postopek, v katerem je natečajna komisija primernost in strokovno usposobljenost kandidatov (ki so se uvrstili v izbirni postopek) presojala v dveh fazah, najprej na podlagi predloženih dokazil, nato pa v drugi fazi z razgovorom (s kandidati, ki so se v drugo fazo uvrstili), je v skladu s citiranimi določbami ZJU in Uredbe. V skladu z Merili so se izkušnje iz delovnega razmerja ocenjevale s kriteriji od 1 do 3 ( 1 – slabo pozna, 2 – nekaj izkušenj do 3 – dobro pozna področje), prav tako poznavanje področja ureditve sistema delovanja državne uprave od 1 do 3 (1 – nepoznavanje področja dela v državni upravi, brez delovnih izkušenj; 2 – osnovno poznavanje področja dela v državni upravi, nekaj izkušenj v državni upravi- vsaj 3 mesece, podobna dela; do 3 – dobro poznavanje področja, delovne izkušnje v državni upravi). Ker tožnik ni predložil relevantnih podatkov o svojih delovnih izkušnjah in o poznavanja področja ureditve sistema delovanja državne uprave, po teh kriterijih v 1. fazi izbirnega postopka ni prejel točk, posledično pa ni zbral zadosti potrebnih točk, da bi se uvrstil v drugo fazo izbirnega postopka, ki je vsebovala osebni razgovor.

Upoštevaje navedeno, je neutemeljen tožbeni ugovor, da bi morala natečajna komisija njegovo poznavanje navedenih področij ugotavljati s pisnim in ustnim preverjanjem. Kandidat je dolžan že v prijavi navesti vsa pridobljena znanja in izkušnje iz delovnega področja, ki je bilo navedeno v objavi javnega natečaja. Kot je razvidno iz citiranih predpisov, je izbira metode, po kateri bo organ (ki izvaja javni natečaj) preveril strokovno usposobljenost, prepuščena njegovi prosti presoji (22. člen Uredbe). Prav tako je, glede na navedeno, neutemeljen tožbeni ugovor, da mu v izbirnem postopku ni bila dana možnost aktivne udeležbe oziroma osebnega sodelovanja, saj le to poteka v okviru že navedenih predpisov.

Ker je izpodbijani sklep obrazložen v skladu s citiranim tretjim odstavkom 24. člena Uredbe (v obrazložitvi sklepa se navede merila in opiše potek izbirnega postopka), je neutemeljen tožbeni ugovor, v smislu katerega je obrazložitev izpodbijanega sklepa neustrezna (abstraktna in ne utemeljuje izreka). Poleg tega pa to obrazložitev (glede na pritožbene navedbe) dopolnjuje obrazložitev drugostopnega organa, ki je dovolj konkretno podal dejansko in pravno stanje zadeve ter odgovoril na pritožnikove ugovore.

Upoštevaje vse navedeno, so neutemeljeni tudi ugovori o kršitvi ustavnih pravic in o diskriminatorni obravnavi.

Glede na vse navedeno je sodišče ugotovilo, da je bila izpodbijana odločitev zakonita, zato je tožbo zavrnilo na podlagi 1. odstavka 63. člena ZUS-1.


Zveza:

ZJU člen 61, 62.
Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih člen 20, 20/3, 20/3-3, 21, 22,
24.
Datum zadnje spremembe:
06.10.2010

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ3NDUz