<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sodba X Ips 308/2007
ECLI:SI:VSRS:2009:X.IPS.308.2007

Evidenčna številka:VS1011443
Datum odločbe:23.04.2009
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS U 1380/2004
Področje:JAVNI USLUŽBENCI
Institut:dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - odškodnina po ZJU zaradi neizbire za zasedbo delovnega mesta - odprava upravne odločbe zaradi procesnih kršitev - zmotna uporaba materialnega prava

Jedro

Določbo petega odstavka 65. člena ZJU glede prisoditve odškodnine je mogoče uporabiti šele v primerih, če bi sodišče samo ugotovilo, da je tožba utemeljena zaradi razlogov, zaradi katerih ima, glede na določbo prvega odstavka 65. člena ZJU, kandidat, ki se je prijavil na javni natečaj, pa ni bil izbran, pravico do pritožbe na pristojno komisijo za pritožbe. Sodišče prve stopnje tega samo ni ugotovilo in odločbe o izbiri ni razveljavilo, ampak je zaradi procesnih kršitev tožene stranke v obrazložitvi izpodbijane odločbe (pomanjkljive obrazložitve) izpodbijano odločbo odpravilo in zadevo vrnilo toženi stranki v ponovni postopek, kljub temu pa je toženi stranki naložilo plačilo odškodnine po petem odstavku 65. člena ZJU. Zato je zmotno uporabilo materialno pravo.

Izrek

Reviziji se ugodi in se 2. točka izreka izpodbijane sodbe sodišča prve stopnje spremeni, tako da se tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine zavrne.

Obrazložitev

1. S pravnomočno sodbo je sodišče prve stopnje s 1. točko izreka na podlagi petega odstavka 65. člena Zakona o javnih uslužbencih – ZJU (Ur. l. RS, št. 56/2002 in 110/2002) ugodilo tožbi, odpravilo izpodbijano odločbo tožene stranke z dne 9. 6. 2004 (popravni sklep z dne 7. 9. 2004) in zadevo vrnilo toženi stranki v ponovni postopek. Z 2. točko izreka izpodbijane sodbe je odločilo, da mora tožena stranka plačati tožnici odškodnino v višini treh najnižjih bruto plač za delovno mesto ... – podsekretar v Službi ... Z navedeno odločbo je tožena stranka kot neutemeljeno zavrnila pritožbo tožnice zoper sklep Agencije ... S tem sklepom je prvostopenjski upravni organ odločil, da se tožnice v zadevi javnega natečaja za novo zaposlitev uradnika z dne 27. 2. 2004 ne izbere na prosto delovno mesto ... – podsekretar v Službi ... v Agenciji ...

2. V razlogih izpodbijane sodbe sodišče prve stopnje glede 1. točke izreka sodbe navaja, da je tožba utemeljena zaradi kršitve določb drugega odstavka 254. člena Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP, ker tožena stranka ni odgovorila na pritožbene navedbe tožnice, ali je izbrana kandidatka izpolnjevala zahtevane pogoje (1. točka prvega odstavka 65. člena ZJU), ali je izbrana kandidatka dosegla najboljši rezultat (3. točka prvega odstavka 65. člena ZJU), kar je vplivalo na zakonitost in pravilnost odločitve. Odločitev iz 2. točke izreka sodbe je oprlo na peti odstavek 65. člena ZJU. Gre za poseben institut zakonsko določenega finančnega zadoščenja v zvezi s sklenitvijo delovnega razmerja za javnega uslužbenca po ZJU, pri določitvi višine katerega je sodišče upoštevalo težo kršitve, ki je velika, saj je glede na analogno uporabo določbe 7. točke drugega odstavka 237. člena ZUP bistvena kršitev določb postopka podana, če se odločbe ne da preizkusiti; tožnica ni imela učinkovitega sredstva (25. člena Ustave RS) v upravnem postopku in ni mogla učinkovito varovati svoje pravice do enakega dostopa do javnih služb (tretji odstavek 49. člena ustave RS).

3. Zoper 2. točko izreka sodbe sodišča prve stopnje je tožena stranka vložila revizijo. Glede njene dovoljenosti navaja, da gre za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju

razlage uporabe petega odstavka 65. člena ZJU glede na smisel odškodnine, saj gre namreč za precedenčni primer, ki ga v praksi upravnega sodišča od dne uveljavitve ZJU še ni bilo.

4. Revizijo vlaga tožena stranka iz razloga zmotne uporabe materialnega prava in navaja, da je odškodnino prizadetem kandidatu po petem odstavku 65. člena ZJU mogoče prisoditi šele, ko je pred upravnim sodiščem ugotovljeno, da je

bil izbran kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev, ali da kandidatu ni bila dana možnost sodelovanja v izbirnem postopku, pa bi mu morala biti dana ali da

je bil izbran kandidat, ki v izbirnem postopku ni dosegel najboljšega rezultata. Ker v obravnavanem primeru sodišče samo tega ni ugotavljalo, kljub temu pa določilo odškodnino, je ta izgubila svoj namen in postala zgolj sankcija za

toženo stranko zaradi procesnih kršitev, ki jih je ugotovilo sodišče prve stopnje. Predlaga ugoditev reviziji in razveljavitev 2. točke izreka izpodbijane sodbe.

5. V odgovoru na revizijo tožnica navaja, da ne gre za odločanje o pomembnem pravnem vprašanju, prav tako višina dodeljene odškodnine ne presega zneska iz 1. točke prvega odstavka 83. člena ZUS-1. Glede revizijskih razlogov navaja, da je bila dodeljena odškodnina upravičena glede na kršitve izbirnega postopka, ne more pa popraviti kršenja pravic in šikaniranj, ki jih doživlja zaradi predmetne zadeve. Iz njenih navedb je mogoče razbrati, da je tožena stranka glede na 1. točko izreka izpodbijane sodbe, v ponovnem postopku ugotovila, da se je izbrana kandidatka v izbirnem postopku izkazala za najbolj usposobljeno in je bila zato v skladu z 62. členom ZJU izbrana na razpisano delovno mesto, s čimer se tožnica ne strinja in navaja razloge proti takšni ponovni odločitvi tožene stranke.

6. Revizija je utemeljena.

7. Po presoji Vrhovnega sodišča je tožeča stranka uspešno izkazala obstoj pogoja za dovoljenost revizije po 2. točki drugega odstavka 83. člena Zakona o upravnem sporu – ZUS-1, in sicer, da gre v obravnavani zadevi glede na vsebino zadeve za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju, ali lahko sodišče v upravnem sporu, ob ugotovitvi, da je tožba utemeljena zaradi bistvenih kršitev določb upravnega postopka, ki so vplivale na pravilnost in zakonitost odločitve (pomanjkljive obrazložitve odločbe tožene stranke) in ob odpravi izpodbijane odločbe ter vrnitvi zadeve toženi stranki v ponovni postopek, prisodi prizadetemu kandidatu odškodnino po petem odstavku 65. člena ZJU.

8. Revizija je izredno pravno sredstvo proti pravnomočni sodbi sodišča prve stopnje (83. člen ZUS-1). Po prvem odstavku 85. člena ZUS-1 se revizija lahko vloži zaradi bistvenih kršitev določb postopka v upravnem sporu iz drugega in tretjega odstavka 75. člena ZUS-1 ter zaradi zmotne uporabe materialnega prava (prvi odstavek). Po določbi drugega odstavka 85. člena ZUS-1 pa je ni mogoče vložiti zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Revizijsko sodišče izpodbijano sodbo preizkusi le v delu, ki se z revizijo izpodbija, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni, po uradni dolžnosti pa pazi na pravilno uporabo materialnega prava (86. člena ZUS-1). V tem okviru je bil opravljen tudi revizijski preizkus v obravnavani zadevi.

9. Po presoji Vrhovnega sodišča je revizijski ugovor kršitve materialnega prava utemeljen. Po določbi prvega odstavka 65. člena ZJU ima kandidat, ki se je prijavil na javni natečaj, pa ni bil izbran, zoper sklep pravico do pritožbe na pristojno komisijo za pritožbe, če meni, da, je bil izbran kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev (1. točka); izpolnjuje natečajne pogoje, pa mu ni bila dana možnost sodelovanja v izbirnem postopku (2. točka); je bil izbran kandidat, ki po merilih izbirnega postopka očitno ni dosegel najboljšega rezultata (3. točka), ali če je prišlo do bistvenih kršitev postopka javnega natečaja oziroma izbirnega postopka (4. točka). Glede na določbo petega odstavka 65. člena ZJU je zoper odločbo komisije za pritožbe dovoljen upravni spor. V primeru, da upravno sodišče ugotovi, da je tožba utemeljena, lahko prisodi prizadetemu odškodnino v višini najmanj ene in največ treh najnižjih mesečnih bruto plač za delovno mesto, za katero se je potegoval, v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena pa lahko upravno sodišče odločbo o izbiri razveljavi. Odškodnino sodišče odmeri glede na težo kršitve in glede na posledice, ki jih je utrpel tožnik. V primeru razveljavitve odločbe o izbiri pristojna komisija za pritožbe po uradni dolžnosti razveljavi akt o imenovanju in pogodbo o zaposlitvi.

10. V obravnavani zadevi je sodišče prve stopnje izpodbijano odločbo tožene stranke odpravilo in vrnilo zadevo toženi stranki v ponovni postopek zaradi bistvenih kršitev določb postopka iz drugega odstavka 254. člena ZUP. Navedena določba ZUP določa, da se morajo v obrazložitvi odločbe druge stopnje presoditi vse pritožbene navedbe. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je tožena stranka s pomanjkljivo obrazložitvijo glede pritožbenih ugovorov iz 1. in 3. točke prvega odstavka 65. člena ZJU storila bistveno kršitev določb postopka po citiranem členu ZUP v zvezi s 1. in 3. točko prvega odstavka 65. člena ZJU, kar je vplivalo na pravilnost in zakonitost izpodbijane odločbe.

11. Po presoji Vrhovnega sodišča v takšnem primeru ni mogoče uporabiti določbe petega odstavka 65. člena ZJU glede prisoditve odškodnine. Sodišče prve stopnje je res odločilo, da je tožba utemeljena, vendar zaradi navedenih procesnih kršitev tožene stranke v obrazložitvi izpodbijane odločbe. Sodišče prve stopnje samo namreč ni ugotovilo, da je bila izbrana kandidatka, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev, oziroma kandidatka, ki po merilih postopka ni dosegla najboljšega rezultata, ampak je odločbo odpravilo in zadevo vrnilo toženi stranki v ponovni postopek, v katerem je tožena stranka vezana na pravno mnenje sodišča glede uporabe materialnega prava in na njegova stališča, ki se tičejo postopka (četrti odstavek 64. člena ZUS-1).

12. Po presoji Vrhovnega sodišča je namreč določbo petega odstavka 65. člena ZJU mogoče uporabiti šele v primerih, ko bi sodišče ugotovilo, da je tožba utemeljena zaradi razlogov, zaradi katerih ima, glede na določbo prvega odstavka 65. člena ZJU, kandidat, ki se je prijavil na javni natečaj, pa ni bil izbran, pravico do pritožbe na pristojno komisijo za pritožbe. S tem, ko je sodišče prve stopnje, ob tem, da samo tega ni ugotovilo in odločbe o izbiri ni razveljavilo, ampak je izpodbijano odločbo odpravilo in zadevo vrnilo toženi stranki v ponovni postopek, kljub temu pa je toženi stranki naložilo plačilo odškodnine po petem odstavku 65. člena ZJU, je po presoji Vrhovnega sodišča zmotno uporabilo materialno pravo (peti odstavek 65. člena ZJU).

13. Glede na navedeno je Vrhovno sodišče na podlagi prvega odstavka 94. člena ZUS-1 reviziji ugodilo, spremenilo 2. točko izreka izpodbijane sodbe, tako da je tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine zavrnilo.


Zveza:

ZUS-1 člen 83, 83/2-2.
ZJU člen 65, 65/1-1, 65/1-3, 65/5.
ZUP člen 254, 254/2.
Datum zadnje spremembe:
18.12.2009

Opombe:

P2RvYy02MzgyMA==
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*