<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X Ips 71/2016
ECLI:SI:VSRS:2016:X.IPS.71.2016

Evidenčna številka:VS1015515
Datum odločbe:09.03.2016
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS (zunanji oddelek v Celju) IV U 113/2015
Senat:Peter Golob (preds.), Marko Prijatelj (poroč.), Nataša Smrekar
Področje:UPRAVNI SPOR - RAZREŠITVE IN IMENOVANJA
Institut:dovoljenost revizije - javni natečaj - neuspeli javni natečaj - pomembno pravno vprašanje - že rešeno vprašanje

Jedro

O vprašanju položaja kandidata pri neuspelem javnem natečaju (62. člen ZJU) v primerjavi s položajem neizbranega kandidata (65. člen ZJU) je Vrhovno sodišče v sklepih X Ips 268/2006 z dne 20. 5. 2009 in X Ips 812/2007 z dne 17. 2. 2010 sprejelo stališče, da pri neuspelem javnem natečaju, ko nihče od kandidatov ni bil izbran, ni bilo poseženo v pravice oziroma pravne koristi kandidata za razpisano uradniško delovno mesto, zato njegovega položaja ni mogoče primerjati s pravnim položajem neizbranega kandidata, ki ga ureja 65. člen ZJU.

O vprašanju, kot ga izpostavlja revident, je torej Vrhovno sodišče že odločalo in sprejelo stališče, od katerega odločitev, izpodbijana v tem upravnem sporu, ne odstopa.

Izrek

I. Revizija se zavrže.

II. Tožeča stranka sama trpi svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Zoper v uvodu tega sklepa navedeno sodbo sodišča prve stopnje je tožeča stranka (revident) vložila revizijo. Njeno dovoljenost utemeljuje z 2. točko drugega odstavka 83. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1). Priglaša tudi stroške postopka.

K I. točki izreka:

2. Revizija ni dovoljena.

3. Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 zavrnilo revidentovo tožbo zoper obvestilo tožene stranke o neuspelem javnem natečaju, št. 101-03/14-2/Obv-NeuJN z dne 20. 6. 2014, s katerim je revidenta obvestila, da v skladu s prvim odstavkom 62. člena Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU) v predmetnem javnem natečaju ni bil izbran nihče izmed prijavljenih kandidatov. Generalna sekretarka tožene stranke je s sklepom, št. 101-03/14-0001/28 z dne 7. 7. 2014, revidentovo pritožbo zoper citirano obvestilo zavrgla kot nedovoljeno, ker zoper tako obvestilo ni pravnega sredstva.

4. Po drugem odstavku 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če je izpolnjen eden izmed tam navedenih pogojev za njeno dovoljenost. Po ustaljeni upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča je tako trditveno kot dokazno breme o izpolnjevanju pogojev za dovoljenost revizije na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče začeti in tudi ne dovoliti. Ustavno sodišče RS je že v več sklepih (npr. Up-858/08 z dne 3. 6. 2008, Up-1124/08 z dne 23. 9. 2008, Up-1057/08 z dne 2. 4. 2009, Up-1186/08 z dne 23. 4. 2009 in Up-1808/08 z dne 17. 9. 2009) ugotovilo, da takšno stališče ni v nasprotju z Ustavo RS.

5. Po 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1, na katero se sklicuje revident, je revizija dovoljena, če gre po vsebini zadeve za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju ali če odločba sodišča prve stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odločitev, ali če v sodni praksi sodišča prve stopnje o tem pravnem vprašanju ni enotnosti, Vrhovno sodišče pa o tem še ni odločalo.

6. Revident kot pomembno pravno vprašanje izpostavlja vprašanje, „ali je zoper obvestilo o neuspelem javnem natečaju po prvem odstavku 62. člena ZJU, glede na predhodno razveljavljeni postopek javnega natečaja, ter ob upoštevanju petega odstavka 65. člena ZJU dopusten upravni spor“. Zatrjuje, da o tem vprašanju v sodni praksi sodišča prve stopnje ni enotnosti, Vrhovno sodišče pa o tem še ni odločalo. Pri tem se sklicuje na sodbo prvostopenjskega sodišča U 244/2004, ki je ne predloži (peti odstavek 367.b člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1), ter na sklepa Vrhovnega sodišča I Up 23/2008 in I Up 98/2008.

7. Vrhovno sodišče glede izpostavljenega vprašanja najprej poudarja, da je prvostopenjsko sodišče z izpodbijano sodbo meritorno odločilo o revidentovi tožbi in te ni zavrglo, ker bi ocenilo, da zanjo niso izpolnjene procesne predpostavke. Zadevi I Up 23/2008 in I Up 98/2008, obe z dne 12. 11. 2009, na kateri se sklicuje revizija, se ne nanašata na primer neuspelega javnega natečaja, temveč na položaj neizbranega kandidata pri uspelem javnem natečaju. Sicer pa je o vprašanju položaja kandidata pri neuspelem javnem natečaju (62. člen ZJU) v primerjavi s položajem neizbranega kandidata (65. člen ZJU) Vrhovno sodišče v sklepih X Ips 268/2006 z dne 20. 5. 2009 in X Ips 812/2007 z dne 17. 2. 2010 že sprejelo stališče, da pri neuspelem javnem natečaju, ko nihče od kandidatov ni bil izbran, ni bilo poseženo v pravice oziroma pravne koristi kandidata za razpisano uradniško delovno mesto, zato njegovega položaja ni mogoče primerjati s pravnim položajem neizbranega kandidata, ki ga ureja 65. člen ZJU. Iz obeh navedenih zadev tudi izhaja, da ZJU zoper obvestilo o neuspelem javnem natečaju ne predvideva pravnega sredstva in ne daje prijavljenim kandidatom v primeru, da javni natečaj ne uspe, nobene pravice. O vprašanju, kot ga izpostavlja revident, je torej Vrhovno sodišče že odločalo in sprejelo stališče, od katerega odločitev, izpodbijana v tem upravnem sporu, ne odstopa. Pogoj za dovoljenost revizije po 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 zato ni izkazan.

8. Vrhovno sodišče je revizijo zavrglo kot nedovoljeno na podlagi 89. člena ZUS-1.

K II. točki izreka:

9. Revident z revizijo ni uspel, zato sam trpi svoje stroške revizijskega postopka (prvi odstavek 165. člena in prvi odstavek 154. člena ZPP in v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1).


Zveza:

ZUS-1 člen 83, 83/2-2. ZJU člen 62, 65.
Datum zadnje spremembe:
21.04.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzkyODU5