<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba II U 191/2013
ECLI:SI:UPRS:2014:II.U.191.2013

Evidenčna številka:UM0012002
Datum odločbe:02.07.2014
Senat, sodnik posameznik:Vlasta Švagelj Gabrovec (preds.), Liljana Polanec (poroč.),
Sonja Kočevar
Področje:JAVNI USLUŽBENCI
Institut:javni uslužbenec - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta - pogoji za zasedbo delovnega mesta - neizpolnjevanje pogojev - delovne izkušnje - odškodnina

Jedro

Izbrani kandidat v času prijave na javni natečaj ni izpolnjeval natečajnega pogoja zahtevanih delovnih izkušenj v skladu s 13. točko 6. člena ZJU, zaradi česar je utemeljen tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine.

Izrek

Tožbi se ugodi tako, da se ugotovi, da je bil na Javni natečaj za zasedbo položajnega uradniškega delovnega mesta direktorja Občinska uprave Ljutomer, objavljenega na spletni strani Občine Ljutomer dne 24. 6. 2011, izbran kandidat, ki ni izpolnjeval natečajnih pogojev.

Tožena stranka je dolžna tožeči stranki plačati odškodnino v višini ene bruto mesečne plače v znesku 2.993,94 EUR za delovno mesto direktorja občinske uprave Občine Ljutomer, v roku 15 dni od pravnomočnosti te sodbe.

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je Občina Ljutomer v postopku Javnega natečaja za zasedbo položajnega uradniškega delovnega mesta direktorja občinske uprave Občine Ljutomer izbrala kandidata A.A. Iz obrazložitve tega sklepa izhaja, da je bil predmetni javni natečaj objavljen dne 24. 6. 2011 na spletnih straneh Občine Ljutomer in na Zavodu za zaposlovanje RS. Na javni natečaj se je prijavilo 12 kandidatov, med njimi A.A. Le-ta se je uvrstil v izbirni postopek in dosegel 25 točk, kar je maksimalno število točk.

Tožena stranka je (v ponovljenem postopku) pritožbo tožnika kot neutemeljeno zavrnila. Iz obrazložitve njenega sklepa izhaja, da izbrani kandidat ob izteku roka za prijavo na javni natečaj 6. 7. 2011 ni izpolnil pogoja 7 let delovnih izkušenj v skladu s 13. točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), saj je do nastopa dela dne 14. 11. 2011, imel približno 6 let in 1 mesec ustreznih delovnih izkušenj, kar tudi podrobno utemeljuje. Ker pa je izbrani kandidat dne 14. 10. 2012 izpolnil pogoj 7 let delovnih izkušenj, meni, da v konkretnem primeru z izbranim kandidatom ne bi bilo smiselno prekiniti delovnega razmerja.

Tožnik v tožbi navaja, da je bila med natečajnimi pogoji navedena tudi univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri ter najmanj 7 let delovnih izkušenj. Na podlagi pregledane dokumentacije na Občini Ljutomer in Vladi RS - Komisiji za pritožbe iz delovnega razmerja izhaja, da izbrani kandidat ne izpolnjuje pogoja delovnih izkušenj, kar tudi podrobno opredeljuje. Sodišču predlaga, da sklep o neizbiri razveljavi in tožniku prisodi odškodnino v višini 17-mesečnih bruto plač uradniškega delovnega mesta direktorja občinske uprave Občine Ljutomer.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo navaja, da je v ponovnem postopku na podlagi celotne spisovne dokumentacije, vključno z listinami, ki jih je k prijavi predložil izbrani kandidat, ugotovila, da izbrani kandidat ob izteku roka za prijavo na javni natečaj 6. 7. 2011 ni izpolnjeval pogoja 7 let delovnih izkušenj v skladu s 13. točko 6. člena ZJU in je imel do nastopa dela na zgoraj navedenem uradniškem delovnem mestu do 14. 11. 2011 približno 6 let in 1 mesec ustreznih delovnih izkušenj.

Tožnik v pripravljalni vlogi dodatno pojasnjuje, da izbrani kandidat ni izpolnjeval zahtevanega natečajnega pogoja 7 let delovnih izkušenj. Sodišču predlaga, da razveljavi sklep o izbiri izbranega kandidata ter tožniku prisodi odškodnino v višini 17-mesečnih bruto plač uradniškega delovnega mesta direktorja občinske uprave Občine Ljutomer, ker je utrpel tako materialne kot moralne posledice. Na glavni obravnavi pa je tožnik podal zahtevek v smislu ugotovitvene tožbe glede na določbe ZUS-1.

Stranka z interesom, A.A., na tožbo ni podal odgovora.

Tožba je utemeljena.

V obravnavani zadevi gre za izbiro na uradniško delovno mesto direktorja občinske uprave Občine Ljutomer. Tožnik ugovarja, da izbrani kandidat do izteka roka na predmetni javni natečaj ni izpolnjeval vseh natečajnih pogojev, saj ni izpolnjeval pogoja najmanj 7 let delovnih izkušenj.

Navedeni pogoj izhaja iz 2. točke drugega odstavka predmetnega javnega natečaja. Delovne izkušnje pa so opredeljene v 13. točki 6. člena ZJU in sicer so delovne izkušnje delovna doba na delovnem mestu z isto stopnjo izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu in se za delovne izkušnje štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu z eno stopnjo nižje izobrazbe, kot tudi delo na enaki stopnji izobrazbe, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira in se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Sodišče je v obravnavani zadevi že odločilo in sicer je s sodbo opr. št. II U 471/2011-13 z dne 15. 5. 2012 tožbi ugodilo in sklep Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja Vlade RS št. 10051-1146/2011/2 z dne 5. 10. 2011 odpravilo in zadevo vrnilo temu organu v ponovno odločanje, ker je organ odločal na podlagi nepopolne pritožbe. V ponovnem odločanju je tožena stranka upoštevala navodila sodišča, saj je pred izdajo novega upravnega akta tožnika pozvala, da svojo pritožbo v roku ustrezno dopolni, kar je tudi storil. Tožena stranka je pri ponovnem odločanju delovne izkušnje izbranega kandidata ocenila v skladu z določbo 13. točke 6. člena ZJU, saj jih je ocenila na podlagi verodostojnih listin, ki jih je k prijavi predložil izbrani kandidat. Na podlagi predloženih verodostojnih listin je tožena stranka naredila zaključek, da izbrani kandidat ob izteku roka za prijavo na javni natečaj 6. 7. 2011 ni izpolnjeval pogoja 7 let delovnih izkušenj, saj je do nastopa dela, to je do 14. 11. 20011, imel približno 6 let in 1 mesec delovnih izkušenj.

V obravnavanem primeru torej odločilne dejanske okoliščine, da izbrani kandidat v času prijave na javni natečaj ni izpolnjeval natečajnega pogoja zahtevanih najmanj 7 let delovnih izkušenj v skladu s 13. točko 6. člena ZJU, med strankama niso sporne. Zato je utemeljen tožbeni ugovor, da izbrani kandidat ni izpolnjeval navedenega natečajnega pogoja. Iz tega razloga je utemeljen tudi tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine.

Po določbi prvega odstavka 65. člena ZJU ima kandidat, ki se je prijavil na javni natečaj, pa ni bil izbran, zoper sklep pravico do pritožbe na pristojno Komisijo za pritožbe, med drugim, če meni, da je bil izbran kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev. Po določbi petega odstavka istega člena ZJU je zoper sklep Komisije za pritožbe dovoljen upravni spor. V primeru, da upravno sodišče ugotovi, da je tožba utemeljena iz razloga iz 1. točke prvega odstavka tega člena, lahko prizadetemu prisodi odškodnino v višini najmanj ene in največ treh najnižjih mesečnih bruto plač za delovno mesto, za katero se je potegoval. V primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena lahko upravno sodišče sklep o izbiri razveljavi ter pristojni komisiji za pritožbe naloži razveljavitev akta o imenovanju in pogodbe o zaposlitvi, organu pa po razveljavitvi obeh aktov naloži ponovitev izbirnega postopka. Odškodnino sodišče odmeri glede na težo kršitve in glede na posledice, ki jih je utrpel tožnik. Pri odškodnini gre torej za vrsto finančne satisfakcije v zvezi s sklenitvijo delovnega razmerja za javnega uslužbenca po določbah ZJU.

Sodišče je v obravnavani zadevi razpisalo glavno obravnavo. Tožnik je na obravnavi povedal, da je izbiro izvedla županja občine Ljutomer, ki je bila pred tem direktorica občinske uprave in je že tedaj sodelovala z izbranim kandidatom in da je po tožnikovi neizbiri na delovno mesto direktorja občinske uprave v lokalnem časopisju (Večer, Vestnik) prišlo do člankov, ki so vplivali na poslovanje podjetja, v katerem je zaposlen, tako da se je poslovanje podjetja po teh objavah bistveno zmanjšalo. Poleg tega je bilo treba opraviti kompleten pregled dokumentacije na Občini Ljutomer, kot tudi na Republiški komisiji za pritožbe, kar je pomenilo tako časovni kot tudi stroškovni vpliv.

Glede na navedene okoliščine, ki vplivajo na odmero odškodnine, je sodišče, v skladu z določbo petega odstavka 65. člena ZJU, tožniku prisodilo odškodnino v višini ene mesečne bruto plače za delovno mesto, za katerega se je potegoval. Višina bruto mesečne plače je bila ugotovljena s poizvedbo pri Občini Ljutomer in se nanaša na bruto mesečno plačo za delovno mesto za katerega se je tožnik potegoval, v času izdaje sklepa o izbiri (kandidata). Po mnenju sodišča je tako odmerjena odškodnina primerna teži kršitve in posledicam, ki jih je tožnik utrpel. Tožnikov zahtevek ni vseboval terjatve za plačilo zamudnih zakonskih obresti.

Po vsem navedenem sodišče ugotavlja, da je tožba utemeljena iz razloga, ker je bil izbran kandidat, ki ni izpolnjeval natečajnih pogojev, saj ni izpolnjeval objavljenega natečajnega pogoja najmanj 7 let delovnih izkušenj, zaradi česar je sodišče tožbi ugodilo po določbi petega odstavka 65. člena ZJU.


Zveza:

ZJU člen 6, 6-13, 65, 65/1, 65/1-1, 65/5.
Datum zadnje spremembe:
10.12.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDczMDI1