<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

sklep I U 328/2012
ECLI:SI:UPRS:2012:I.U.328.2012

Evidenčna številka:UL0006051
Datum odločbe:29.05.2012
Področje:JAVNI USLUŽBENCI - ODŠKODNINSKO PRAVO
Institut:javni uslužbenec - javni natečaj - odškodnina prizadetemu kandidatu

Jedro

Po določbi petega odstavka 65. člena ZJU lahko sodišče prisodi prizadetemu kandidatu odškodnino samo v primeru, če ugotovi, da je tožba utemeljena iz razloga iz 1. točke prvega odstavka 65. člena ZJU. To pa je le v primeru, če je bil na javnem natečaju izbran kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev. Pri tovrstni odškodnini gre za adhezijski zahtevek, ki se ga glede na ustaljeno sodno prakso lahko uveljavlja zgolj skupaj s tožbo, s katero se izpodbija akt tožene stranke.

Izrek

Tožba se zavrže.

Vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

Tožeča stranka je dne 31. 8. 2009 na Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Oddelek v Kranju vložila tožbo za plačilo odškodnine prizadetemu, na javnem natečaju za javne uslužbence neizbranemu kandidatu. Tožbo je nato na poziv sodišča še dopolnila. Navedeno sodišče je nato dne 12. oktobra 2011 s sodbo opr. št. Pd 270/2009-17 razsodilo, da je tožena stranka dolžna tožnici plačati odškodnino v znesku 986,12 EUR s pripadki, višji tožbeni zahtevek pa je zavrnilo. Zoper sodbo sta se pritožili tožeča in tožena stranka. Višje delovno in socialno sodišče Republike Slovenije pa je nato v zvezi z vloženima pritožbama s sklepom opr. št. Pdp 1085/2011 z dne 1. februarja 2012 pritožbama ugodilo, razveljavilo sodbo sodišča prve stopnje in zadevo po pravnomočnosti sklepa odstopilo v reševanje Upravnemu sodišču Republike Slovenije v Ljubljani.

Višje delovno in socialno sodišče Republike Slovenije se v sklepu z dne 1. februarja 2012 sklicuje na Zakon o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU), ki v 65. členu ureja pravice neizbranega kandidata in v njegovem petem odstavku določa, da je zoper sklep komisije za pritožbe dovoljen upravni spor. Navaja, da lahko v primeru, če sodišče ugotovi, da je tožba utemeljena, prisodi prizadetemu odškodnino. V primeru iz 1. točke prvega odstavka 65. člena ZJU pa lahko sklep o izbiri razveljavi. Dodaja, da navedeno pomeni, da je za odločanje o odškodnini, ki gre neizbranemu kandidatu, stvarno pristojno upravno in ne delovno sodišče, kot je zmotno menilo sodišče prve stopnje. Pri tem se sklicuje na odločitev Vrhovnega sodišča RS opr. št. I Up 272/2008 z dne 16. 12. 2009.

Zadeva je bila nato odstopljena v reševanje Upravnemu sodišču Republike Slovenije.

Sodišče je moralo tožbo zavreči iz naslednjih razlogov: V obravnavani zadevi tožnica uveljavlja zahtevek za plačilo odškodnine po določbi petega odstavka 65. člena ZJU. V navedenem odstavku je, poleg tega, da je zoper sklep komisije za pritožbe dovoljen upravni spor določeno še, da lahko v primeru, ko upravno sodišče ugotovi, da je tožba utemeljena iz razloga iz 1. točke prvega odstavka tega člena, prisodi prizadetemu odškodnino v višini najmanj ene in največ treh najnižjih mesečnih bruto plač za delovno mesto, za katero se je potegoval, ter da v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena lahko upravno sodišče sklep o izbiri razveljavi ter pristojni komisiji za pritožbe naloži razveljavitev akta o imenovanju in pogodbe o zaposlitvi, organu pa po razveljavitvi obeh aktov naloži ponovitev izbirnega postopka. Navedeno pomeni, da lahko sodišče prisodi prizadetemu kandidatu odškodnino zgolj v primeru, če ugotovi, da je tožba utemeljena iz razloga iz 1. točke prvega odstavka 65. člena ZJU. To pa je le v primeru, če je bil na javnem natečaju izbran kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev. Česa takega pa tožnica v tožbi ne zatrjuje, prav tako pa taka kršitev ni razvidna iz sodbe Upravnega sodišča RS št. U 2074/2008-15 z dne 3. julija 2009, ki se nahaja v spisih. Z omenjeno sodbo je bilo sicer ugotovljeno, da sta sklep Urada predsednice Okrajnega sodišča v Kranju št. Su 01011/08OKJ z dne 16. 6. 2008 ter sklep Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja Vlade RS št. 1051-428/2008/2 z dne 30. 7. 2008, nezakonita. Kot izhaja iz podatkov spisa pa je tožnica v sporu, ki je bil končan z izdajo sodbe z dne 3. julija 2009, izpodbijala zgolj sklep, s katerim je bilo odločeno, da se tožnica ne uvrsti v izbirni postopek za zasedbo v javnem natečaju objavljenega uradniškega delovnega mesta. V navedeni določbi petega odstavka 65. člena ZJU pa gre, glede na ustaljeno sodno prakso (sodba Upravnega sodišča opr. št. U 402/2008-11 in sodba Vrhovnega sodišča I Up 272/2008 z dne 16. 12. 2009) pri tovrstni odškodnini za adhezijski zahtevek, ki se ga lahko uveljavlja zgolj skupaj s tožbo, s katero se izpodbija akt tožene stranke. Sodišče ob tem še dodaja, da tudi ni podana pravna podlaga iz 65. člena ZJU, kjer je določena pristojnost upravnega sodišča za to, da prisodi prizadetemu kandidatu odškodnino. V tem primeru namreč ne gre za zadevo, v kateri bi bilo ugotovljeno, da je tožba utemeljena iz razloga iz 1. točke prvega odstavka 65. člena ZJU. Zaradi vsega navedenega je bilo potrebno odločiti, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

5. Izrek o stroških upravnega spora temelji na četrtem odstavku 25. člena ZUS-1.


Zveza:

ZJU člen 65, 65/1, 65/1-1, 65/5.
Datum zadnje spremembe:
06.09.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDQ2Nzk4