Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 120cT02NS4lMjBaSlUmZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJVUFJTJTVEPVVQUlMmX3N1Ym1pdD1pJUM1JUExJUM0JThEaSZyb3dzUGVyUGFnZT0yMCZvcmRlcj1jaGFuZ2VEYXRlJmRpcmVjdGlvbj1hc2M=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba X Ips 306/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.05.2008izbira kandidata – razlogi za izpodbijanje odločbe o izbiriV postopku izbire kandidata za imenovanje na uradniški položaj lahko neizbrani kandidat v upravnem sporu izpodbija odločbo o izbiri le iz taksativno določenih razlogov iz 6. odstavka 65. člena ZJU.
Sklep I U 350/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.09.2008javni natečaj – neizbrani kandidat – pravica do odškodnine – akcesorni odškodninski zahtevek – zavrženje tožbeZahtevek za plačilo odškodnine po 5. odstavku 65. člena ZJU je akcesoren zahtevek, ki ga tožnik ne more uveljavljati, ne da bi postavil temeljni zahtevek v tožbi.
Sklep I Up 273/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek02.10.2008upravni spor – odškodninski zahtevek - dovoljenostZahtevek za plačilo odškodnine je tudi po presoji vrhovnega sodišča akcesoren zahtevek, ki ga tožnik ne more uveljavljati kot samostojni zahtevek v upravnem sporu oziroma ga ne more uveljavljati, ne da bi postavil temeljni zahtevek v tožbi.
Sklep I Up 216/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.12.2008prepozna tožba - rok za vložitev tožbe - imenovanje na položaj generalnega direktorjaKer ZJU ne določa, da se ugotovitveni sklep posebne natečajne komisije, ki se nanaša na enega kandidata, vroči vsem drugim kandidatom, ki so sodelovali v fazi izbirnega postopka pred posebno natečajno komisijo, je treba varovati rok za tožbo, ki teče od vročitve ugotovitvenega sklepa stranki, v korist katere je bil sklep izdan, kot je bilo tudi v obravnavanem primeru.
Sklep I Up 177/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.02.2005javni natečaj - zahteva za razveljavitev javnega natečaja - zahteva za izdajo začasne odredbe o zadržanju imenovanjaS tožbo ni mogoče v upravnem sporu zahtevati razveljavitve javnega natečaja, razpisanega po določbah ZJU. Ker tožnik ni izpodbijal odločitve glede imenovanja po javnem natečaju, tudi ne more uspeti z zahtevo za izdajo začasne odredbe o zadržanju imenovanja. Sicer pa je bilo treba zahtevo za izdajo začasne odredbe zavreči tudi zato, ker ne obstoji sporno pravno razmerje.
Sklep I Up 13/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.05.2006razrešitev direktorja občinske uprave - dokončnost odločbe o razrešitvi - dopustnost upravnega spora - bistvena kršitev določb postopkaZoper odločbo župana o razrešitvi direktorja občinske uprave ni dopustna pritožba, ker tega 83. člen ZJU ne predvideva in ker so odločbe župana po ZLS dokončne, komisija za pritožbe pa nima pristojnosti za odločanje na področju razrešitev položajnih uradnikov, je pa dopusten upravni spor.
Sodba I Up 1559/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek29.11.2006razrešitev tajnika oziroma direktorja občinske uprave - odločba o razrešitvi - odločba o odpravnini, odškodnini - stvarna pristojnostTajnika občine oziroma direktorja občinske uprave župan lahko razreši iz nekrivdnih razlogov. Z aktom o razrešitvi se ne odloča o odpravnini, odškodnini oziroma razliki med plačo, ki jo dobi na drugem delovnem mestu, ker se o tem odloča z drugim aktom, zoper katerega je dopustna pritožba na komisijo in zoper ta akt spor pred delovnim sodiščem, ne pa upravni spor.
sodba U 2303/2003Upravno sodiščeUpravni oddelek11.02.2005kršitev pravil splošnega upravnega postopkaKer je tožena stranka ob prejemu vloge (pritožbe) ugotovila, da je za odločanje o tej zadevi pristojno sodišče bi morala v skladu z določbo 4. odstavka 65. člena ZUP vlogo brez odlašanja poslati pristojnemu sodišču in to sporočiti stranki. 
sodba in sklep U 1448/2004Upravno sodiščeUpravni oddelek24.01.2005učinkovito pravno sredstvo - pravni interesPojem "neizbrani kandidat" iz drugega stavka 6. odstavka 65. člena ZJU je treba razlagati v tem smislu, da lahko upravni spor zoper odločbo posebne natečajne komisije o izbiri določenega kandidata sproži tudi tisti, ki je sicer bil izbran s strani posebne natečajne komisije, ni pa bil v nadaljnjem postopku izbran s strani pristojnega funkcionarja. Odločba o izbiri kandidatov se mora vročiti vsem izbranim kandidatom in tistim, ki niso bili izbrani, kateri pa morajo poleg sklepa prejeti tudi odločbo iz 6. odstavka 65. člena ZJU. Stranka, ki izkaže pravni interes v smislu ZJU, ima možnost vložiti tožbo v upravnem sporu zoper odločbo o imenovanju iz določila 2. odstavka 82. člena ZJU in na podlagi določila 1. odstavka 157. člena Ustave RS. Učinkovitega pravnega...
sodba U 713/2004Upravno sodiščeUpravni oddelek11.02.2005strokovni izpitPo presoji sodišča je pravilno stališče tožene stranke, da mora tožnica opraviti strokovni izpit za inšpektorja (3. odstavek 12. člena ZIN), ker tožnica v tožbi potrjuje, da tega izpita še ni opravila. 
sodba U 125/2004Upravno sodiščeUpravni oddelek16.09.2005prevedba v uradniški nazivPredmet tega upravnega spora je namreč le presoja zakonitosti odločbe o prevedbi v nov uradniški naziv, ki je bila opravljena po 194. členu ZJU. Brez pravne podlage pa je tudi tožnikova trditev, da bi morala biti prevedba v nov uradniški naziv opravljena šele po vzpostavitvi nove sistematizacije. 
sklep U 319/2005Upravno sodiščeUpravni oddelek16.11.2005pritožbaPo 35. členu ZJU o pritožbah zoper odločitve o pravicah ali obveznostih iz delovnega razmerja javnega uslužbenca, zoper kršitve pravic iz delovnega razmerja in o drugih vprašanjih, kadar zakon tako določa, odloča pristojna komisija za pritožbe. Iz navedenih zakonskih določb izhaja, da je tudi zoper odločbo, ki jo na podlagi ZJU izda župan, dopustna pritožba. 
sodba U 892/2004Upravno sodiščeUpravni oddelek07.10.2005ista upravna stvarOdločitev o združitvi stvari v en postopek je sprejel drugostopni organ med pritožbenim postopkom in da upravni postopek ni tristopenjski, pač pa le dvostopenjski. Pomeni, da je odločitev organa druge stopnje dokončna oziroma da pritožba zoper (dokončno) odločbo ali sklep organa druge stopnje ni dopustna. Pač pa je zoper dokončne upravne akte, tako procesne kot meritorne, zagotovljeno (učinkovito) sodno varstvo v upravnem sporu, zato je neutemeljen ugovor kršitve tožničine pravice do pritožbe, ker je bilo hkrati odločeno tudi o združitvi navedenih stvari v en postopek. Za prevedbo nazivov višjih upravnih delavcev in upravnih delavcev po določbah ZJU je edini kriterij višina izhodiščnega količnika delovnega mesta brez napredovanj v višje plačilne razrede. To dejstvo je odločilno. Zato na pravilnost odločitve tožene stranke ne morejo vplivati tožbene navedbe o različnih opisih del in nalog po Uredbi glede na naziv pred prevedbo...
sodba U 115/2004Upravno sodiščeUpravni oddelek29.05.2006prevedba v nazivZa prevedbo nazivov po določbi 194. člena ZJU je edini kriterij višina izhodiščnega količnika delovnega mesta brez napredovanj v višje plačilne razrede pred opravljeno prevedbo. Na pravilnost odločitve o prevedbi naziva po 194. členu ZJU zato ne morejo vplivati navedbe o različnih opisih del in nalog po Uredbi glede na naziv, ki ga je tožeča stranka dosegla pred prevedbo naziva po ZJU in po njej, kakor tudi ne okoliščine glede izobrazbe, posebnih pogojev dela oziroma okoliščine zaradi katerih je bila pred prevedbo upravičena do 60% dodatka na izhodiščni količnik. 
sodba U 21/2004Upravno sodiščeUpravni oddelek19.05.2006delovno razmerjeŠe pred pravnomočno odločitvijo v upravnem sporu je Ustavno sodišče Republike Slovenije z odločbo št. U-I-294/04-15 z dne 16.6.2005 v 1. odstavku 193. člena Zakona o javnih uslužbencih, razveljavilo besede "sicer jim preneha delovno razmerje"., kar pomeni, da ni več pravne podlage, na kateri temelji odločitev tožene stranke. 
sodba U 167/2006Upravno sodiščeUpravni oddelek11.05.2006zavezanec - oseba javnega prava - javni interes - dostop do infromacij javnega značajaV pravni teoriji ni enotnega stališča o tem, kdaj se neka pravna oseba uvršča med osebe javnega oziroma zasebnega prava. Zato je pravna teorija izoblikovala kriterije, po katerih se v vsakem posameznem primeru ugotavlja, kam določena pravna oseba spada. Razvrstitev je odvisna od celote značilnosti in razmerij pravnega subjekta. Prvi kriterij, ki ga pravni teoretiki navajajo za razvrstitev, je akt ustanovitve. Tako med osebe javnega prava praviloma razvrščajo tiste, ki so ustanovljene z zakonom ali upravnim aktom ter izvajajo javne naloge oziroma javna pooblastila. Za razlikovanje pa je pomembno tudi: način pridobitve premoženja, odgovornost za obveznosti, prevladujoča vloga države v organih upravljanja, ne le kot delničarke, ampak tudi kot oblastnega organa. 
sodba U 224/2004Upravno sodiščeUpravni oddelek16.06.2006razpis za delovno mesto - pritožba - javni uslužbenecKer določba ZJU izrecno govori o obvestilu o neuspelem javnem natečaju (in ne o sklepu oziroma upravni odločbi), sodišče pritrjuje toženi stranki, da zoper takšno obvestilo ni pravnega sredstva. Tudi po oceni sodišča v takšnem primeru, ko nihče od kandidatov ni bil izbran, v pravice oziroma pravne koristi kandidata za razpisano uradniško delovno mesto še ni bilo poseženo. 
sodba U 356/2004Upravno sodiščeUpravni oddelek11.07.2006javni uslužbenecTožena stranka je s tem, ko je odpravila sklep, ki ga je tožnica izpodbijala s pritožbo, tožnici zagotovila, da bo v ponovljenem postopku lahko uveljavljala vse pravice, ki jih prijavljenim kandidatom v postopku izbire zagotavlja ZJU. Ker je predmet tega upravnega spora le presoja zakonitosti odločbe, s katero je bilo odločeno o tožničini pritožbi zoper sklep o neizbiri tožnice, za odločanje tudi niso pravno pomembna dejstva, ki se nanašajo na vloge ostalih kandidatov v izbirnem postopku. 
sodba U 1181/2004Upravno sodiščeUpravni oddelek05.05.2006prevedba v uradniški naziv - javni uslužbenecPo 1. odstavku 194. člena ZJU se nazivi višjih upravnih delavcev in upravnih delavcev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti najkasneje do 1. 1. 2004 prevedejo v nove nazive glede na izhodiščne količnike za določitev osnovne plače. Definicija izhodiščnega količnika je opredeljena z določbo 2. odstavka 194. člena ZJU, po kateri se za izhodiščni količnik šteje količnik, ki je v zakonu ali podzakonskem predpisu ali v skladu z njima izdanem ustreznem aktu določen kot količnik za določitev osnovne plače oziroma količnik delovnega mesta brez napredovanj v višje plačilne razrede. Za prevedbo nazivov višjih upravnih delavcev in upravnih delavcev je po določbah ZJU edini kriterij višina izhodiščnega količnika delovnega mesta brez napredovanj v višje plačilne razrede. Ugovori o predhodni nepravilni razporeditvi na delovno mesto ob prezaposlitvi delavcev Agencije za plačilni...
sodba U 1889/2004Upravno sodiščeUpravni oddelek05.05.2006rok - stroški postopka - javni uslužbenec - obrazložitev odločbeUreditev pravnih sredstev v ZJU zoper odločitve pristojnih organov v postopku izbire in imenovanja kandidata za razpisano delovno mesto je na specifičen način predpisana možnost uresničevanja ustavne pravice do dostopa do delovnega mesta pod enakimi pogoji. Zoper odločbo oziroma sklep posebne natečajne komisije ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor, v katerem lahko neizbrani kandidat vloži tožbo iz razlogov, taksativno navedenih v 1., 2. in 4. točki 1. odstavka 65. člena ZJU, pa tudi v primeru, če je natečajna komisija ugotovila, da kandidat po strokovni usposobljenosti ni primeren za položaj, sam pa meni, da je. Ta razlog uveljavlja tožnik s tem, da kot neutemeljene ocenjuje navedbe tožene stranke o njegovem neustreznem poznavanju problematike področja. Izpodbijani akt v tem delu ni ustrezno obrazložen v skladu z določbo 1. odstavka 214. člena ZUP, zlasti...

Izberi vse|Izvozi izbrane