<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba I U 1271/2015
ECLI:SI:UPRS:2016:I.U.1271.2015

Evidenčna številka:UL0012701
Datum odločbe:31.05.2016
Senat, sodnik posameznik:mag. Mira Dobravec Jalen (preds.), mag. Miriam Temlin Krivic (poroč.), Petra Hočevar
Področje:JAVNI USLUŽBENCI - UPRAVNI SPOR
Institut:javni razpis - natečajni pogoji - merila izbirnega postopka - neuvrstitev v izbirni postopek - pogoj izobrazbe

Jedro

Toženka se je pri svoji presoji ustreznosti pogoja oprla na akreditacijo programa, kot jo je kot primarni koder (Razvrščanje po KLASIUS-P) izvršila institucija – Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani, kot pripravljavec aktivnosti izidov izobraževanja in usposabljanja, in izhaja iz Priloge Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2010. Toženka je glede na razvrstitev tožnikovega izida izobraževanja in vsebino razpisnega pogoja lahko zaključila, da tožnik le-tega ne izpolnjuje. Res je, da je v Seznamu študijskih programov druge stopnje za leto 2010, razvrščenih po študijskih skupinah, študijski program Ekonomske fakultete – Poslovodenje in organizacija akreditiran na študijsko področje 34, enako Management, vendar to ni študijski program, ki ga je končal tožnik, za to se nanj kot podoben (ali po vsebini enak) tožnik ne more sklicevati.

Izrek

I. Tožba se zavrne.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

1. Ministrstvo za pravosodje je z izpodbijanim sklepom odločilo, da se tožnik zaradi neizpolnjevanja natečajnih pogojev ne uvrsti v izbirni postopek za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar, v Službi za informatiko in ePravosodje, v Sekretariatu, v Ministrstvu za pravosodje. V obrazložitvi je organ navedel, da je bil na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) dne 16. 4. 2015 objavljen javni natečaj za obravnavano zaposlitev, na katero pa je tožnik vložil prijavo, iz katere izhaja, da ne izpolnjuje pogoja, določenega z javnim natečajem glede smeri izobrazbe. V javnem natečaju je bilo navedeno, da mora kandidat imeti: - visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) poslovnih in upravnih ved ali smer računalništvo ali; - specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) poslovnih in upravnih ved ali smer računalništvo ali; - magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) poslovnih in upravnih ved ali smer računalništvo ali; magistrsko izobrazbo (II. bolonjska stopnja) poslovnih in upravnih ved ali smer računalništvo. Izpolnjevanje pogoja je organ ugotavljal po Klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS), ki se skladno s 1. členom Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja uporablja za razvrščanje aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja v uradnih in drugih administrativnih zbirkah podatkov (evidence, registri, baze podatkov itd.) ter v statističnih raziskovanjih in v statističnih registrih ter po katerem je poslovnim in upravnim vedam določena koda 34, računalništvu pa koda 48. Izobrazbi tožnika, to je univerzitetni diplomirani ekonomist (Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani), je v KLASIUSU določena koda 314, zato se skladno z 61a. členom ZJU kandidat ne uvrsti v izbirni postopek.

2. Drugostopni organ je pritožbo tožnika zavrnil ter v obrazložitvi soglašal z razlogi organa, da se tožnika ne uvrsti v izbirni postopek, ker dosežena izobrazba ne ustreza razpisanemu pogoju.

3. Tožnik izpodbija prvostopni sklep, ker meni, da organ ni pravilno uporabil materialnega prava, saj tožnik izpolnjuje pogoje za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta, saj iz priloženega dokaza - diplome izhaja, da je leta 2001 pridobil naziv univerzitetni diplomirani ekonomist, študijski program Poslovni oddelek – Smer za organizacijo in vodenje. To je bil študij ekonomije, pri katerem je bil glavni poudarek na poslovnih vedah in se zato pravilno razvršča v podrobno področje 340, poslovne in upravne vede in ne v podrobno področje 314, kot je navedeno v obrazložitvi. To dejstvo potrjuje tudi uradna spletna stran KLASIUS, kjer je za pridobljeno izobrazbo univerzitetni diplomirani ekonomist na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani v splošnem opisu navedeno: „ v podrobno področje 314 Ekonomija se razvrščajo aktivnosti in izid s predmetno specifično vsebino, ki obsega študij ekonomske politike, teorije in odločanja. To podrobno področje spada v glavnem na raven terciarnega izobraževanja.“ V nadaljevanju pa je pojasnjeno, kaj v podrobno področje 314 ne spada: „Študija ekonomije, pri katerem je glavni poudarek na poslovnih vedah, ne razvrščamo v podrobno področje 314, ampak v podrobno področje 340 Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno).“ Za dodatno potrditev predhodno navedenega dejstva je tožnik pridobil potrdilo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, v katerem potrjujejo, da je smer štiriletnega univerzitetnega študijskega programa Management in organizacija, ki je nasledil smer Organizacija in vodenje na štiriletnem študijskem programu Ekonomija, Ekonomske fakultete v Ljubljani iz 1994, po klasifikaciji KLASIUS – P uvrščena v nacionalno specifično področje: Poslovodenje in upravljanje (podrobneje neopredeljeno) s štirimestno kodo 3450. Predlaga odpravo izpodbijanega sklepa ter odločitev, da je toženka dolžna tožnika uvrstiti v izbirni postopek ter zahteva povrnitev stroškov postopka.

4. Toženka v odgovoru na tožbo vztraja pri razlogih iz izpodbijane odločbe, glede predloženega potrdila Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani z dne 20. 8. 2015 pa ugovarja, da gre za tožbeno novoto, ki je sodišče v skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) ne more upoštevati kot tožbeni razlog.

5. Tožnik v pripravljalnem spisu v zvezi z ugovorom, da gre za novo dejstvo oziroma za nov dokaz navaja, da spornega dokaza tožnik upravičeno ni mogel predložiti oziroma navesti v postopku izdaje upravnega akta, ker tožnik z njim ni in ni mogel razpolagati. Za izdajo potrdila si je prizadeval v pritožbenem postopku zoper sklep, vendar mu ga pri Ekonomski fakulteti kot stranki ni uspelo pravočasno pridobiti. Je pa stališče Ekonomske fakultete, ki je izraženo v potrdilu, obstajalo že pred izdajo potrdila, in zgolj potrjuje dejstvo, na katerega tožnik že ves čas postopka opozarja, to je, da se študij Ekonomije, ki ga je končal, ne razvršča v podrobno področje 314, ampak v podrobno področje 340 Poslovne in upravne vede. Potrdilo zgolj pojasnjuje stanje in ga ne ustvarja na novo. Takšno potrdilo bi bil dolžan pridobiti sam organ, ki je odločal o ustreznosti določene izobrazbe v fazi izbirnega postopka, najkasneje pa v fazi reševanja pritožbe.

6. Toženka v odgovoru na tožnikov pripravljalni spis ugovarja, da bi organ moral takšno potrdilo pridobiti v postopku, ker je trditveno in dokazno breme o tem, da izpolnjuje natečajne pogoje, na kandidatu.

7. Tožba ni utemeljena.

8. V obravnavani zadevi organ tožnika zaradi neizpolnjevanja natečajnih pogojev ni uvrstil v izbirni postopek za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Službi za informatiko in ePravosodje v Sekretariatu, v Ministrstvu za pravosodje (61 a. člen ZJU). Ali je tožnik z vloženo prijavo in dokazili izkazal izpolnjevanje pogoja glede predpisane izobrazbe, je med strankama sporno. Ni pa sporna presoja izpolnjevanja tega pogoja po Klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS) kot podlaga za presojo izpolnjevanja pogoja, glede na 1. člen Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja. Na podlagi navedene klasifikacije je poslovnim in upravnim vedam določena koda 34, računalništvu pa koda 48, kar je po stališču organa pomenilo, da tožnik, ki je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist (Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani), kateri je v KLASIUSU določena koda 314, ne izpolnjuje natečajnih pogojev, in se, ob uporabi 61.a člena ZJU, ne uvrsti v izbirni postopek.

9. Tožnik ugovarja, da je iz predloženega dokaza (diplome) razvidno, da je leta 2001 za pridobitev naziva univerzitetni diplomirani ekonomist diplomiral na študijskem programu Poslovni oddelek – Smer za organizacijo in vodenje, iz česar izhaja, da je bil to študij ekonomije, pri katerem je bil glavni poudarek na poslovnih vedah, in se zato pravilno razvršča v podrobno področje 340, poslovne in upravne vede in ne v podrobno področje 314. Toženka bi torej po mnenju tožnika morala navedeno pridobljeno izobrazbo šteti kot ustrezno glede na razpisan pogoj.

10. Sodišče tožniku ne more slediti. Namreč toženka se je pri svoji presoji ustreznosti pogoja oprla na akreditacijo programa, kot jo je kot primarni koder (Razvrščanje po KLASIUS-P) izvršila institucija – Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani, kot pripravljavec aktivnosti izidov izobraževanja in usposabljanja in izhaja iz Priloge Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2010. Iz navedene Priloge izhaja, da je univerzitetni študijski program, ki ga je zaključil tožnik, akreditiran na študijskem področju 31 (družbene vede) (glej točko 62, ter primerjalno še točki 64 in 65, Seznama dodiplomskih študijskih programov za leto 2010, razvrščenih po študijskih skupinah). Toženka je glede na navedeno razvrstitev tožnikovega izida izobraževanja in vsebino razpisnega pogoja lahko zaključila, da tožnik le tega ne izpolnjuje. Res je, da je v Seznamu študijskih programov druge stopnje za leto 2010, razvrščenih po študijskih skupinah, študijski program Ekonomske fakultete – Poslovodenje in organizacija akreditiran na študijsko področje 34, enako Management, vendar to ni študijski program, ki ga je končal tožnik, za to se nanj kot podoben (ali po vsebini enak) tožnik ne more sklicevati. Da sta programa enaka in bi moral biti tudi tožnikov izid izobraževanja razvrščen v področje 34, tudi ne dokazuje Opis kategorije KLASIUSA P, dokaz, ki ga je tožnik priložil pritožbi, saj gre za splošno usmeritev izvajalcu izobraževanja, pri kodiranju programa, ne pa dokaz, da ima konkreten s strani tožnika končan izobraževalni program kodo 340. Presojo študijskih programov je namreč glede na podano usmeritev (po vsebini) opravila Ekonomska fakulteta in toženka ni imela podlage, da ji ne bi sledila in upoštevala, kot je izhajalo iz Priloge Uredbe.

11. Na enakost programov, končanega s strani tožnika in sedanjega programa (Poslovodenje in organizacija ter Management), se tožnik sklicuje in to dokazuje s potrdilom z dne 20. 8. 2015, ki ga je izdala Ekonomska fakulteta (A10). Kolikor s predložitvijo potrdila in ugovorom, da je toženka napačno presodila njegovo diplomo, tožnik ugovarja nepravilno ugotovljenemu dejanskemu stanju v zvezi z izpolnjevanjem pogoja izobrazbe, sodišče meni, da je naveden dokaz nov dokaz v smislu tretjega odstavka 20. člena ZUS-1. Razloga, da ga tožnik ni predložil že v upravnem postopku, ker s potrdilom ni in ni mogel razpolagati, ker mu ga Ekonomska fakulteta ni pravočasno izdala, sodišče ne sprejema kot opravičljivega, ker tožnik z navedeno trditvijo ni niti verjetno izkazal, da je pri Ekonomski fakulteti pravočasno (torej vsaj v pritožbenem roku, ko je bil seznanjen s stališčem organa, da njegova izobrazba ne ustreza razpisani, po uporabljeni klasifikaciji) zahteval izdajo potrdila. Razen tega pa je ugotoviti, da iz potrdila ne izhaja trditev Ekonomske fakultete, da je tožnikov program končanega izobraževanja uvrščen pod kodo 34, oz. je bil po vsebini tak, da bi naj bil uvrščen pod to kodo, torej je posledično nerelevanten tudi ugovor, da bi moral organ pridobiti sporno potrdilo sam, pred odločanjem o vlogi.

12. Kolikor pa tožnik s potrdilom Ekonomske fakultete uveljavlja ugovor napačne uporabe materialnega prava, torej da je tožnikov študijski program akreditiran na študijskem področju 34, pa je sodišče že navedlo, da nasprotno izhaja iz Priloge Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2010.

13. Glede na navedeno je sodišče tožbo zavrnilo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1, ker je ugotovilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijanega sklepa pravilen ter da je sklep pravilen in na zakonu utemeljen.

14. Odločitev o stroških postopka temelji na določbi četrtega odstavka 25. člena ZUS-1, po katerem v primeru, če sodišče tožbo zavrne, trpi vsaka stranka svoje stroške postopka.


Zveza:

ZJU člen 58, 58/1, 61a. Uredba o uredbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja člen 1.
Datum zadnje spremembe:
15.11.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk5Nzcw