<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

sodba I U 1963/2009
ECLI:SI:UPRS:2010:I.U.1963.2009

Evidenčna številka:UL0004059
Datum odločbe:02.09.2010
Področje:JAVNI USLUŽBENCI
Institut:javni uslužbenec - javni natečaj - izpodbijanje sklepa o neizbiri - izbirni postopek - preverjanje strokovne usposobljenosti kandidata

Jedro

Župan je pred izbiro imenoval natečajno komisijo za izvedbo izbirnega postopka, ki je, po merilih izbirnega postopka, preverila strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi ustnega razgovora. Po tako opravljeni presoji strokovne usposobljenosti s strani natečajne komisije je župan izbral kandidatko, ki se je v izbirnem postopku izkazala kot najbolj strokovno usposobljena, glede na to, da je pri ustnem razgovoru dosegla maksimalno število točk.

Izrek

Tožba se zavrne.

Zahtevek tožnika za povrnitev stroškov postopka se zavrne.

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je župan Občine Trebnje na podlagi 56. in 63. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 in 65/08, v nadaljevanju ZJU) odločil, da se na nezasedeno uradniško delovno mesto „višjega svetovalca za nadzor investicij in proračuna“ v Pisarni župana Občinske uprave Občine Trebnje pod zap. št. 6 a Kataloga delovnih mest v Občinski upravi z dne 10. 8. 2009 (v nadaljevanju Katalog), v nazivu višji svetovalec II, A.A. – sedaj tožnik, ne izbere. V obrazložitvi sklepa navaja, da je bil dne 11. 8. 2009 objavljen (ponovljeni) javni natečaj za zasedbo zgoraj navedenega uradniškega delovnega mesta. Za izvedbo natečajnega postopka je bila s strani župana imenovana tričlanska natečajna komisija. Natečajni postopek je bil voden v skladu z ZJU in Uredbo o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06, v nadaljevanju Uredba). V nadaljevanju obrazložitve navaja pogoje, zahtevane za objavljeni javni natečaj in ugotavlja, da so se na objavljeni natečaj prijavili trije kandidati. Vloga enega kandidata ni izpolnjevala z javnim natečajem zahtevanih pogojev, zato ga je natečajna komisija izločila iz nadaljnjega postopka, tako da sta se v nadaljnji izbirni postopek uvrstila dva kandidata, tožnik in kandidatka, ki je bila izbrana. Natečajna komisija je v izbirnem postopku izbrala kandidatko, ki se je po opravljenih razgovorih, po merilih izbirnega postopka, izkazala kot najbolj strokovno usposobljena in primerna za navedeno uradniško delovno mesto, saj je pri vprašanjih prejela skupno oceno 20 točk od skupno možnih 20 točk, medtem ko je tožnik pri vprašanjih prejel skupno oceno 10 točk od skupno možnih 20 točk.

Tožnik vlaga pritožbo zaradi bistvenih kršitev postopka javnega natečaja oziroma izbirnega postopka in ker je bil izbran kandidat, ki po merilih izbirnega postopka očitno ni dosegel najboljšega rezultata. Pritožbenemu organu predlaga, da izpodbijani sklep odpravi ter zadevo vrne prvostopenjskemu organu v ponovno odločanje. Navaja, da se je prijavil tudi na ponovljeni javni natečaj, objavljen na spletni strani Občine Trebnje dne 11. 8. 2009. K svoji prijavi je priložil vsa potrebna dokazila, ki izkazujejo njegovo izpolnjevanje pogojev ter strokovno usposobljenost za zasedbo razpisanega delovnega mesta. V postopku ni bil izbran. Natečajna komisija je bila imenovana nezakonito in je temu primerno tudi vodila postopek javnega natečaja. Kot prvo, javni natečaj s strani prvostopenjskega organa ni bil objavljen na zakonit način, saj je bil objavljen s strani podžupana B.B., ki se sklicuje na dano pooblastilo s strani župana C.C., ki pa je po svoji vsebini popolnoma jasno in se glasi: “Podžupan B.B. opravlja v času od 1. 8. 2009 do 14. 8. 2009 naloge župana in sicer odloča o tekočih zadevah iz pristojnosti župana v okviru zakonskega pooblastila nadomeščanja župana v primeru odsotnosti po 4. odstavku 33. a člena Zakona o lokalni samoupravi.“ Podžupan je torej imel pooblastila, skladna navedenim zakonskim določilom, v okvir katerih pa ne spada objava javnega natečaja, še manj pa spreminjanje Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Trebnje (v nadaljevanju Pravilnik). Kot drugo, prvostopenjski organ je objavil javni natečaj za uradniško delovno mesto, ki ni bilo nezasedeno, pač pa zasedeno, saj ga je zasedala prav izbrana kandidatka (D.D.), ki je za opravljanje nalog, ki so opisane v vsebini javnega natečaja, tudi prejemala mesečno plačo. Med drugim je bila za članico natečajne komisije imenovana tudi gospa E.E., ki je po ugotovitvah inšpektorice za sistem javnih uslužbencev vse predhodne javne natečaje v mandatu zdajšnjega župana Občine Trebnje vodila nezakonito in bi se zato zaradi svoje nestrokovnosti sama morala distancirati od nadaljnje vključitve v postopke javnih natečajev. Kot tretje, prvostopenjski organ je pri izbirnem postopku javnega natečaja ravnal nepravilno in kršil načelo enakopravne dostopnosti s tem, da je še pred objavo oziroma izvedbo javnega natečaja za zasedbo delovnega mesta, izbral in določil ustreznega kandidata, ki bo izbran na javnem natečaju, ne glede na objektivno oceno njegove primernosti ter mu s tem omogočil neupravičeno prednost pred ostalimi prijavljenimi kandidati in posledično pridobitev zaposlitve, kar ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije. Vsak kandidat, ki je bil že vnaprej izbran za zasedbo delovnega mesta, katerega je že zasedal, je bila izvedba natečajnega postopka le formalnost za zaposlitev le-tega. Podobno je Komisija za preprečevanje korupcije ugotovila v nekem drugem primeru in v zvezi s tem sprejela načelno mnenje št. 167 (29. 5. 2009), dostopno na njeni spletni strani. Omenjena komisija je v tem primeru ugotovila, da je šlo za kršitev načela enakopravne dostopnosti, ki je opredeljeno v 7. členu ZJU. Posledično gornjim ugotovitvam so bila določena tudi merila za izbor kandidatov, ki so bila postavljena brez vsakršnih kvantitativnih kazalcev, ocenjevanje samo ustnega preverjanja pa je, glede na odnos natečajne komisije do sodelavke, že iz tega vidika pristransko in dvomljivo; ravno tako ni mogoče izključiti možnosti, da je bila kandidatka kot najtesnejša sodelavka s člani komisije, vnaprej seznanjena z vprašanji. Merila so postavljena preveč na merjenje „mehkih“ znanj in tako prepuščena predvsem in zgolj subjektivnemu odločanju posameznim članom natečajne komisije. Prepričan je, da je na podlagi priloženih dokazil o svoji strokovni usposobljenosti kot tudi na podlagi svojih odgovorov na postavljena vprašanja tekom razgovora, bil primernejši kandidat za razpisano prosto uradniško delovno mesto. Pri merilih tako niso bile ovrednotene in upoštevane ne (njegove) večletne delovne izkušnje, ne višja izobrazba ter strokovna usposobljenost, kar kaže na vnaprej sprejeto odločitev o najprimernejšem kandidatu. Sprašuje se tudi o sami dejanski strokovnosti izbrane kandidatke, ki je opravljala s Katalogom določene naloge tudi do sedaj, glede na to, da je nadzorni odbor Občine Trebnje pri pregledu poslovanja Občinske uprave v letu 2007 ugotovil številne nepravilnosti in nezakonitosti, na katere bi nekdo na tem delovnem mestu moral biti pozoren in bi jih, v okviru svojih pooblastil, tudi moral preprečiti.

Drugostopenjski organ je pritožbo tožnika zavrnil kot neutemeljeno. V obrazložitvi svojega sklepa navaja, da se izbira kandidata, v skladu z 61. členom ZJU, opravi v izbirnem postopku, v katerem se preizkusi usposobljenost kandidata za opravljanje nalog na uradniškem delovnem mestu. Izbirni postopek se lahko opravi v več fazah, tako da se kandidati postopno izločajo. Opravi se v obliki presojanja strokovne usposobljenosti iz dokumentacije, ki jo je predložil kandidat, pisnega preizkusa usposobljenosti, ustnega razgovora ali v drugi obliki. Navedeno pomeni, da ni nujno, da bi bil kandidat, ki izpolnjuje natečajne pogoje, tudi izbran na delovno mesto, za katerega je objavljen javni natečaj, saj se v skladu z določbo 62. člena ZJU izbere tisti kandidat, ki se je v izbirnem postopku izkazal kot najbolj strokovno usposobljen za zasedbo uradniškega delovnega mesta. V nadaljevanju pritožbeni organ navaja, da ni mogoče slediti (pri)tožnikovim navedbam, da ponovljeni javni natečaj s strani organa prve stopnje ni bil objavljen na zakonit način, češ da podžupan ni imel pooblastila za objavo javnega natečaja in za spreminjanje Pravilnika. Kot je razvidno iz pooblastila župana z dne 31. 7. 2009, je župan pooblastil podžupana, da odloča o tekočih zadevah iz pristojnosti župana v okviru zakonskega pooblastila nadomeščanja župana v primeru odsotnosti po 4. odstavku 33. a člena Zakona o lokalni samoupravi, iz katerega izhaja, da podžupan nadomešča župana v času odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti. Glede na okoliščine primera (odsotnost župana in delovne potrebe) pomeni izdaja Pravilnika in objava javnega natečaja dne 11. 8. 2009 opravljanje tekočih nalog iz pristojnosti župana; tako Pravilnik, kot objava javnega natečaja, pa se tudi sklicujeta na citirano pooblastilo. Natečajna komisija je po predhodni določitvi meril za izbiro strokovno najbolj usposobljenega kandidata, oba kandidata, ki sta izpolnjevala natečajne pogoje, povabila na ustni razgovor, v katerem so bila obema kandidatoma zastavljena vprašanja iz okvira delovnega področja prostega delovnega mesta. Natečajna komisija je določila štiri vprašanja, ki so se ocenjevala s točkami od 0 do 5 točk, ki so se vpisovale na ocenjevalni list. Skupno je bilo možnih 20 točk. (Pri)tožnik je dosegel 10 točk, medtem ko je izbrana kandidatka dosegla skupno 20 točk. Pritožbeni organ še pojasnjuje, da se glede (pri)tožnikovih navedb o ocenjevanju natečajne komisije v ocenjevanje le-te ne more spuščati, saj je samo ocenjevanje strokovno opravilo in je takšno stališče zavzelo Upravno sodišče RS v pravnomočni sodbi št. U 1835/2008-13 z dne 12. 12. 2008. V zvezi s (pri)tožnikovimi navedbami o merilih, češ da niso bile upoštevane njegove večletne delovne izkušnje, višja izobrazba in strokovna usposobljenost ((pri)tožnik je univerzitetni diplomirani ekonomist, magister znanosti s področja državnih in evropskih študij, ima večkrat opravljen izpit iz ZUP, opravljen državni izpit iz javne uprave in mednarodne izkušnje), pritožbeni organ ugotavlja, da je natečajna komisija postavila merila, ki izkazujejo dejanske potrebe delovnega procesa, ker so povezana z nalogami, ki jih v skladu z zakonodajo opravlja organ prve stopnje ter pojasnjuje, da v skladu s 3. odstavkom 60. člena ZJU določa merila natečajna komisija oziroma pooblaščenec ter da v skladu z istim odstavkom navedenega člena predstojnik za vodenje izbirnega postopka pooblasti javnega uslužbenca oziroma imenuje komisijo. Zato (pri)tožnikove zadevne navedbe niso relevantne. Glede na navedeno je bilo treba (pri)tožnikovo pritožbo zavrniti kot neutemeljeno.

V tožbi tožnik ponavlja vse ugovore, kot jih je uveljavljal že v pritožbi zoper izpodbijani sklep, predlaga odpravo izpodbijanega akta, vrnitev zadeve toženi stranki v ponovno odločanje ter zahteva povrnitev stroškov postopka.

V odgovoru na tožbo tožena stranka meni, da so navedbe tožnika neutemeljene. V zvezi z očitkom, da je ravnala v nasprotju s 56. členom ZJU, ki določa kdaj se odločitev o zaposlitvi sprejme in kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, navaja, da je bilo delovno mesto, za katerega je Občina Trebnje objavila javni natečaj, po sklepu Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije št. 10051-450/2009/2 z dne 27. 5. 2009, s katerim je bila razveljavljena odločba o imenovanju v naziv št. 110-42/2007 z dne 27. 9. 2007 in razveljavljene pogodbe o zaposlitvi z dne 19. 10. 2007 ter aneks št. 1 k pogodbi o zaposlitvi št. 10203-04/02 z dne 12. 10. 2007, aneks št. 2 k pogodbi o zaposlitvi št. 10203-04/02 z dne 28. 1. 2008 in aneks k pogodbi o zaposlitvi brez št. z dne 20. 8. 2008, nezasedeno. To izhaja tudi iz same objave javnega natečaja in podatkov v spisih. Občinski svet Občine Trebnje je na svoji 23. redni seji dne 22. 4. 2009 ob obravnavanju in sprejemanju proračuna za leto 2009 sprejel proračun za leto 2009, prav tako pa tudi predlog kadrovskega načrta z dodatkom, da mora župan kadrovski načrt prilagoditi na višino odobrenih sredstev za izdatke za plače. Pogoji iz 56. člena ZJU so bili izpolnjeni, ker v konkretnem primeru ni šlo za novo zaposlitev v smislu trajnega ali začasnega povečanega obsega dela oziroma je bila ob ukrepu Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja na zahtevo inšpektorice za sistem javnih uslužbencev ugotovljena nepravilnost. Tožena stranka dalje navaja, da je bil ponovljeni javni natečaj objavljen s strani organa prve stopnje na zakonit način, saj je podžupan imel pooblastila za objavo javnega natečaja in za spreminjanje Pravilnika, saj glede na odsotnost župana in delovne potrebe občine, izdaja pravilnika in objava javnega natečaja dne 11. 8. 2009 pomenita opravljanje tekočih nalog iz pristojnosti župana. Tožena stranka tudi meni, da je neutemeljen očitek tožnika o nepravilno izvedenem izbirnem postopku in nepravilno postavljenih merilih. Tečajna komisija je kot merila določila štiri sklope vprašanj, ki so se ocenjevala s točkami od 0 do 5 točk. Skupno je bilo možnih 20 točk. Tožnik je dosegel skupno 10 točk, medtem ko je izbrana kandidatka dosegla skupno 20 točk. Tožnik ni navedel nobenih razlogov za svojo navedbo, da je bila natečajna komisija imenovana nezakonito. V zapisniku o opravljenem inšpekcijskem nadzoru z dne 15. 1. 2009, med predlaganimi ukrepi inšpektorice za sistem javnih uslužbencev, ni navedb o nezakonitem delu Marije Zaletelj, ki je bila članica natečajne komisije. Toženka tudi zavrača tožnikove očitke o kršitvi načela enakopravne dostopnosti iz 7. člena ZJU, s tem, da je bila še pred objavo javnega natečaja za zasedbo delovnega mesta izbrana kandidatka, saj je toženka izbirni postopek izvedla po določbah ZJU, z opravo razgovora s prijavljenimi kandidati, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje in z vnaprej določenimi merili, enako za vse prijavljene kandidate. Glede na celotni spis o zadevi je razvidno, da je bil izbirni postopek izveden na podlagi predhodno določenih meril, torej je bil izveden pravilno. V ocenjevanje natečajne komisije se toženka ne more spuščati, saj je ocenjevanje strokovno opravilo. V zvezi s tožnikovimi navedbami o merilih in o tem, da niso bile upoštevane njegove večletne delovne izkušnje, višja izobrazba in strokovna usposobljenost, toženka ugotavlja, da je natečajna komisija postavila merila, ki izkazujejo dejanske potrebe delovnega procesa, ker so povezana z nalogami, ki jih v skladu z zakonodajo opravlja organ prve stopnje. V skladu s 3. odstavkom 60. člena ZJU določa merila natečajna komisija, 3. odstavek 60. člena ZJU pa določa tudi, da za vodenje izbirnega postopka predstojnik pooblasti javnega uslužbenca oziroma imenuje komisijo, zato so po mnenju toženke tozadevne tožnikove navedbe irelevantne. Glede na navedeno tožena stranka sodišču predlaga, da sodišče tožbo tožnika, v zvezi z izpodbijanim sklepom o neizbiri, zavrne.

Tožnik v pripravljalni vlogi navaja, da zavrača navedbe tožene stranke iz posredovanega odgovora na tožbo in vztraja pri stališčih in obrazložitvah, kot jih je predložil v tožbi. Dodatno navaja, da je Občina Trebnje kljub razveljavljeni pogodbi o zaposlitvi izbrani kandidatki nakazovala mesečne zneske za plačo in da izbrana kandidatka v tem času ni bila premeščena na drugo delovno mesto znotraj občinske uprave, kar pomeni, da je bilo delovno mesto dejansko zasedeno. Ponovno trdi tudi, da okoliščine danega primera ne opravičujejo spreminjanje obravnavanih spornih aktov na podlagi danega pooblastila, kar pomeni, da spreminjanje obravnavanih aktov ne sodi med tekoče opravljanje zadev. Tudi to, da je izbrana kandidatka zbrala vse možne točke, dodatno utemeljuje njegove sume o tem, da je bila z vprašanji predhodno seznanjena. Poleg tega mu je nerazumljivo, da je izbrana kandidatka imela tako popolno znanje, glede na to, da je občinski nadzorni organ Občine Trebnje pri pregledu poslovanja občinske uprave v letu 2007 ugotovil številne nepravilnosti. Ugotovitve inšpektorice za sistem javnih uslužbencev glede stališča o gospe E.E. so jasne in nedvoumne. Toženka nepravilno ugotavlja, da ZJU v svojem 61. členu določa obveznost izvedbe izbranega kandidata; ZJU v svojem 61. členu določa obveznost izvedbe izbirnega postopka, ki pa se, med drugim, opravi tudi v obliki presojanja strokovne usposobljenosti iz dokumentacije, ki jo je predložil kandidat. Glede na navedeno tožnik vztraja pri vloženi tožbi in pri svojih predhodnih navedbah kot utemeljenih.

K prvi točki izreka :

Tožba ni utemeljena.

V obravnavani zadevi je sporen sklep župana občine Trebnje, s katerim tožnik ni bil izbran za zasedbo prostega uradniškega mesta višji svetovalec, temveč je bila izbrana druga kandidatka. Po določbi 1. odstavka 61. člena ZJU se izbira kandidatov opravi v izbirnem postopku, v katerem se preveri strokovna usposobljenost kandidatov za opravljanje nalog na uradniškem delovnem mestu. Izbirni postopek opravijo člani natečajne komisije, ki jo na podlagi 3. odstavka 60. člena ZJU imenuje predstojnik. Natečajna komisija najprej ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo vse, v natečajnem postopku določene pogoje in nato v izbirni postopek uvrsti le kandidate, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje (2. odstavek 61. člena ZJU). Izbirni postopek se na podlagi 3. odstavka 61. člena ZJU opravi v obliki preverjanja strokovne usposobljenosti iz dokumentacije, ki jo predložijo kandidati, pisnega preizkusa usposobljenosti, ustnega razgovora ali v drugi obliki. To pomeni, da se izbirni postopek opravi v več fazah. Skladno z določbo 62. člena ZJU se izbere kandidat, ki se je v izbirnem postopku izkazal kot najbolj strokovno usposobljen. Na podlagi 63. člena ZJU se sklep o izbiri oziroma neizbiri kandidata izda in vroči vsakemu kandidatu, ki je sodeloval v izbirnem postopku. Zoper ta sklep ima neizbrani kandidat pravico pritožbe, zoper sklep komisije za pritožbe pa je dopusten upravni spor.

Iz podatkov upravnih spisov izhaja, da je prvostopenjski organ izpeljal izbirni postopek v skladu z zgoraj navedenimi zakonskimi določbami. Župan je pred izbiro o prijavljenih kandidatih imenoval natečajno komisijo za izvedbo izbirnega postopka, ki je, po merilih izbirnega postopka, preverila strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi ustnega razgovora. Po tako opravljeni presoji strokovne usposobljenosti s strani natečajne komisije je župan izbral kandidatko, ki se je v izbirnem postopku izkazala kot najbolj strokovno usposobljena, glede na to, da je pri ustnem razgovoru dosegla maksimalno število točk (20 točk od možnih 20).

Sodišče zato zavrača vse tožbene ugovore kot neutemeljene, saj na drugačno odločitev sodišča ne morejo vplivati. Tožnik v tožbi ponavlja pritožbene ugovore, na katere pa je tožena stranka že argumentirano odgovorila z razlogi, s katerimi se sodišče v celoti strinja. Zato se sodišče na podlagi 2. odstavka 71. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, v nadaljevanju : ZUS-1) nanje tudi sklicuje in jih ne bo ponavljalo. Ker je tožnik tako v pritožbi, kakor tudi v tožbi zatrjeval tudi, da je bilo uradniško delovno mesto dejansko zasedeno, sodišče, ob upoštevanju pravila, da je trditveno in dokazno breme na strani stranke, ni moglo slediti takšni tožnikovi navedbi, saj tožnik svoje tako zatrjevane navedbe ni z ničemer izkazal, niti ne dokazal.

Ker je po presoji sodišča odločitev tožene stranke pravilna in zakonita, je sodišče tožbo tožnika, na podlagi 1. odstavka 63. člena ZUS-1, zavrnilo kot neutemeljeno.

K 2. točki izreka :

Ker je sodišče tožbo zavrnilo, v skladu z določilom 4. odstavka 25. člena ZUS-1, trpi vsaka stranka svoje stroške postopka.


Zveza:

ZJU člen 60, 60/3, 61, 61/2, 61/3, 62, 63.
Datum zadnje spremembe:
16.05.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjUzNzI5