Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 119cT02NS4lMjBaSlUmZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJVUFJTJTVEPVVQUlMmX3N1Ym1pdD1pJUM1JUExJUM0JThEaSZyb3dzUGVyUGFnZT0yMA==
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep I U 350/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.09.2008javni natečaj – neizbrani kandidat – pravica do odškodnine – akcesorni odškodninski zahtevek – zavrženje tožbeZahtevek za plačilo odškodnine po 5. odstavku 65. člena ZJU je akcesoren zahtevek, ki ga tožnik ne more uveljavljati, ne da bi postavil temeljni zahtevek v tožbi.
Sodba X Ips 532/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek24.09.2009javni natečaj – odškodnina neizbranemu kandidatu – dovoljena revizija – pomembno pravno vprašanje - pogoji za prisoditev odškodnine – dopustni razlogi za pritožbo na pristojno komisijo – namen zakonodajalcaPo presoji Vrhovnega sodišča je določbo petega odstavka 65. člena ZJU mogoče uporabiti samo v primeru, ko bi sodišče ugotovilo, da je tožba utemeljena zaradi razlogov, zaradi katerih ima po določbi prvega odstavka 65. člena ZJU kandidat, ki se je prijavil na javni natečaj, pa ni bil izbran, pravico do pritožbe na pristojno komisijo za pritožbe, torej bi ugotovilo obstoj enega od teh razlogov. Ker pa v obravnavani zadevi ni prišlo do vsebinske odločitve, saj je sodišče zadevo vrnilo toženi stranki v ponoven postopek, pa tožniku odškodnina po citirani določbi ZJU ne gre.
Sodba X Ips 306/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.05.2008izbira kandidata – razlogi za izpodbijanje odločbe o izbiriV postopku izbire kandidata za imenovanje na uradniški položaj lahko neizbrani kandidat v upravnem sporu izpodbija odločbo o izbiri le iz taksativno določenih razlogov iz 6. odstavka 65. člena ZJU.
Sodba X Ips 308/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.04.2009dovoljena revizija – pomembno pravno vprašanje – odškodnina po ZJU zaradi neizbire za zasedbo delovnega mesta – odprava upravne odločbe zaradi procesnih kršitev - zmotna uporaba materialnega pravaDoločbo petega odstavka 65. člena ZJU glede prisoditve odškodnine je mogoče uporabiti šele v primerih, če bi sodišče samo ugotovilo, da je tožba utemeljena zaradi razlogov, zaradi katerih ima, glede na določbo prvega odstavka 65. člena ZJU, kandidat, ki se je prijavil na javni natečaj, pa ni bil izbran, pravico do pritožbe na pristojno komisijo za pritožbe. Sodišče prve stopnje tega samo ni ugotovilo in odločbe o izbiri ni razveljavilo, ampak je zaradi procesnih kršitev tožene stranke v obrazložitvi izpodbijane odločbe (pomanjkljive obrazložitve) izpodbijano odločbo odpravilo in zadevo vrnilo toženi stranki v ponovni postopek, kljub temu pa je toženi stranki naložilo plačilo odškodnine po petem odstavku 65. člena ZJU. Zato je zmotno uporabilo materialno pravo.
sklep I U 328/2012Upravno sodiščeUpravni oddelek29.05.2012javni uslužbenec - javni natečaj - odškodnina prizadetemu kandidatuPo določbi petega odstavka 65. člena ZJU lahko sodišče prisodi prizadetemu kandidatu odškodnino samo v primeru, če ugotovi, da je tožba utemeljena iz razloga iz 1. točke prvega odstavka 65. člena ZJU. To pa je le v primeru, če je bil na javnem natečaju izbran kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev. Pri tovrstni odškodnini gre za adhezijski zahtevek, ki se ga glede na ustaljeno sodno prakso lahko uveljavlja zgolj skupaj s tožbo, s katero se izpodbija akt tožene stranke.
Sklep I Up 273/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek02.10.2008upravni spor – odškodninski zahtevek - dovoljenostZahtevek za plačilo odškodnine je tudi po presoji vrhovnega sodišča akcesoren zahtevek, ki ga tožnik ne more uveljavljati kot samostojni zahtevek v upravnem sporu oziroma ga ne more uveljavljati, ne da bi postavil temeljni zahtevek v tožbi.
UPRS sodba I U 797/2015Upravno sodiščeUpravni oddelek10.12.2015javni uslužbenec - neizbira na delovno mesto - odškodninaTožnik niti v pritožbi, niti v tožbi ne navaja razloga iz 1. točke prvega odstavka 65. člena ZJU, in tudi sicer ne navaja, da bi bila izbrana kandidatka, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev, zato ni utemeljen njegov zahtevek za prisoditev „ustrezne denarne satisfakcije“, kar zahteva v tožbi in dopolnitvi.
Sklep I Up 272/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.12.2009odškodnina po ZJU – pravočasnost zahtevkaStranka, ki želi prejeti odškodnino po petem odstavku 65. člena Zakona o javnih uslužbencih, mora ta zahtevek postaviti že v tožbi, s katero izpodbija upravni akt.
UPRS sodba II U 342/2014Upravno sodiščeUpravni oddelek09.12.2015uradnik - sklenitev delovnega razmerja - javni natečaj - kriteriji za izbiro strokovno najbolj usposobljenega kandidataIz upravnih spisov izhaja, da je izbrani kandidat dosegel na pisnem delu največje število točk. Zato je bil utemeljeno opravljen z njim tudi ustni razgovor. Ker je tudi na razgovoru dosegel največ točk, je bil skladno z 62. členom ZJU kot strokovno najbolj usposobljen za razpisano delovno mesto tudi utemeljeno izbran.
UPRS sodba II U 485/2015Upravno sodiščeUpravni oddelek07.03.2017javni natečaj - pogoji za zasedbo delovnega mesta - znanje tujega jezikaDoseganje višje ravni uradnega jezika in madžarskega jezika je izbrani kandidat izkazal s spričevalom o končani dvojezični osnovni šoli in s spričevalom o zaključnem izpitu na dvojezični srednji šoli.
VSRS Sklep I Up 335/2016Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.01.2017začasna odredba - procesne predpostavke za njeno izdajo - dopustnost tožbe zoper sklep posebne natečajne komisije v postopku izbire direktorja agencijePredhodni preizkus procesnih predpostavk za tožbo, vloženo zoper sklep posebne natečajne komisije iz šestega odstavka 65. člena ZJU, v konkretnem primeru imenovanje direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, zajema tudi presojo, ali ZEKom-1 v četrtem odstavku 181. člena celovito ureja dopustnost sodnega varstva v tem postopku, ali pa določa zgolj dodatno možnost sodnega varstva glede na predvidenega v ZJU.
UPRS Sodba II U 335/2016-21Upravno sodiščeUpravni oddelek14.11.2018javni uslužbenec - javni natečaj - kriteriji za izbiro kandidata - strokovna usposobljenost - diskriminacijaV skladu z upravno sodno prakso je sodna presoja zakonitosti izbire glede pogojev oz. kriterijev, ko gre za profesionalne kriterije, ki niso natančno določeni ali objektivizirani s predpisi ali splošno sprejetimi standardi, zadržana. To pomeni, da sodišče ugotovi nezakonitost le, če je odločiotev očitno nerazumna.
UPRS sodba II U 191/2013Upravno sodiščeUpravni oddelek02.07.2014javni uslužbenec - javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta - pogoji za zasedbo delovnega mesta – neizpolnjevanje pogojev - delovne izkušnje - odškodninaIzbrani kandidat v času prijave na javni natečaj ni izpolnjeval natečajnega pogoja zahtevanih delovnih izkušenj v skladu s 13. točko 6. člena ZJU, zaradi česar je utemeljen tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine.
sodba in sklep I U 1215/2009Upravno sodiščeUpravni oddelek08.07.2010javni natečaj – razveljavitev javnega natečaja – obrazložitev odločbe – izpolnjevanje natečajnih pogojev – smiselna uporaba ZUPZakonodajalec sodno varstvo tudi v primeru, če je bil izbran kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev, omejuje na pravico do odškodnine, razveljavitev sklepa o izbiri, akta o imenovanju in pogodbe o zaposlitvi ter ponovitev izbirnega postopka, ne predvideva pa sodnega varstva prek razveljavitve javnega razpisa.Določila splošnega upravnega postopka (ZUP) se (smiselno) uporabljajo ne samo za postopek javnega natečaja (1. odstavek 60. člena ZJU), ampak tudi za postopek (ne)izbire med kandidati (2. odstavek 65. člena ZJU). Po določilu 1. odstavka 214. člena ZUP mora obrazložitev obsegati ugotovljeno dejansko stanje z dokazi (2. točka), razloge, odločilne za presojo posameznih dokazov (3. točka), in razloge, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo takšno odločbo (5. točka).
Sklep I Up 134/2013Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.11.2013javni uslužbenci - javni zavod - uporaba določb ZJU, ZDR, ZUJIK - postopek izbire na prosto delovno mesto višje knjižničarke - prepoved diskriminacije - sodno varstvo - odškodninska odgovornost - tožba neizbrane kandidatke - tožba se zavrže - ni sodne pristojnosti - stvarna pristojnostČeprav se je tožnica v pritožbi zoper obvestilo o neizbiri sklicevala na določbo petega odstavka 204. člena ZDR, pa je iz dejanske podlage v tožbi in tožbenega zahtevka jasno razvidno, da ne uveljavlja odškodnine zaradi diskriminacije na podlagi navedene določbe, ampak na podlagi 65. člena ZJU, česar pa, ker ne gre za postopek javnega natečaja za uradniško mestno, ne more storiti, zato za obravnavo njene tožbe ni pristojno niti delovno (niti katero drugo) sodišče.
UPRS sodba III U 106/2015Upravno sodiščeUpravni oddelek01.07.2015javni natečaj - sklep o neizbiri - vabilo na razgovor – vročitev vabila – osebna vročitev - smiselna uporaba ZUPV zadevi je vabilo na razgovor tožniku nedvomno omogočalo pravico do sodelovanja v izbirnem postopku, neudeležba na razgovoru pa mu je celo odvzela pravico do pritožbe zoper sklep o neizbiri. Zato bi moralo biti vabilo vročeno na način iz 87. člena ZUP, saj Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih česa drugega ne določa.
sodba I U 40/2010Upravno sodiščeUpravni oddelek04.11.2010postopek za novo zaposlitev uradnika – javni razpis – natečajni pogoji – merila izbirnega postopka – strokovna usposobljenost – pravice neizbranega kandidata – pravni interes za tožboČe stranka uveljavlja kršitev 2. oziroma 4. točke 1. odstavka 65. člena ZJU, ne more uveljavljati odprave sklepa o neizbiri v smislu 1. alineje 1. odstavka 33. člena ZUS-1, kajti s tem si stranka ne more izboljšati svojega pravnega položaja, ampak bi lahko v mejah 33. člena ZUS-1 glede na konkretne okoliščine primera po (pri)tožbi tožnika uveljavljala (na primer) ugotovitev, da je bila z izpodbijanim aktom kršena določena človekova pravica tožnika. Ker določilo 59. člena ZJU določa, kaj mora biti vsebina javnega natečaja, je treba pojmovno zvezo „pogoji za opravljanje dela“ (3. točka 1. odstavka 59. člena ZJU) šteti smiselno kot razpisne pogoje. Pojem „najbolj strokovno usposobljen“ iz 1. odstavka 62. člena ZJU ne pomeni, da sodišče presoja s čim večjo možno objektivnostjo, celovitostjo in natančnostjo, ali je bil res izbran najbolj usposobljen kandidat ali ne, kajti bistveno je, da izbrani kandidat izpolnjuje natečajne pogoje, med tem ko...
Sklep I Up 254/2011Vrhovno sodiščeUpravni oddelek01.12.2011imenovanje – javni uslužbenci - pravočasnost tožbe – ponovno odločanje o primernosti protikandidata - vročanjeZJU sicer ne določa, da se ugotovitveni sklep posebne natečajne komisije (PNK), ki se nanaša na enega kandidata, vroči vsem drugim kandidatom. Vendar pa mora v primeru, kadar PNK o določenem kandidatu odloča ponovno na podlagi sodbe sodišča, ki jo je izposloval drugi kandidat, sklep o ponovni odločitvi vročiti tudi drugemu kandidatu.
sklep IV U 234/2011Upravno sodiščeUpravni oddelek26.02.2013javni natečaj – natečajni pogoji – strokovna izobrazba – pravice neizbranega kandidata – izpodbojna tožbaZakonodajalec je samo za primer iz 1. točke prvega odstavka 65. člena ZJU določil možnost, da sodišče sklep o izbiri razveljavi, da naloži pristojnemu organu razveljavitev akta o imenovanju in pogodbe o zaposlitvi in ponovitev izbirnega postopka. Sodišče pa ne more sprejeti takšne odločitve v primeru, če tožnica uveljavlja kršitev iz 2. oziroma 4. točke prvega odstavka 65. člena ZJU. To pomeni, da tožnica ne more uveljavljati odprave sklepa o neizbiri v smislu prve alinee prvega odstavka 33. člena ZUS-1, ker si ne more izboljšati svojega pravnega položaja, ampak bi lahko v mejah tega člena, glede na konkretne okoliščine primera, na podlagi pravnega sredstva uveljavljala le ugotovitev, da ji je bila z izpodbijanim aktom kršena določena človekova pravica. Ker tožnica ni podala ugotovitvenega zahtevka in tudi ne uveljavlja tega, da je bila izbrana kandidatka, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev, oziroma da kandidatka po merilih izbirnega postopka očitno ni dosegla...
Sodba I Up 1559/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek29.11.2006razrešitev tajnika oziroma direktorja občinske uprave - odločba o razrešitvi - odločba o odpravnini, odškodnini - stvarna pristojnostTajnika občine oziroma direktorja občinske uprave župan lahko razreši iz nekrivdnih razlogov. Z aktom o razrešitvi se ne odloča o odpravnini, odškodnini oziroma razliki med plačo, ki jo dobi na drugem delovnem mestu, ker se o tem odloča z drugim aktom, zoper katerega je dopustna pritožba na komisijo in zoper ta akt spor pred delovnim sodiščem, ne pa upravni spor.

Izberi vse|Izvozi izbrane

http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*