Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 24cT00NiUyMHpicHAlMjB6YXN0YXJhbmplJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJmRhdGFiYXNlJTVCVVBSUyU1RD1VUFJTJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjA=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
UPRS Sodba IV U 168/2017-10Upravno sodiščeUpravni oddelek21.02.2018vračilo prejete brezplačne pravne pomoči - sodna poravnava - pridobitev premoženja - zastaranje - zastopanje več strank v postopkuV skladu z 48. členom ZBPP je obveznost povrnitve stroškov, ki so jih upravičenci prejeli iz naslova BPP, vezana na dva pogoja, in sicer uspeh prosilca v postopku ter dejansko pridobitev premoženja oziroma dohodkov, pri čemer predstavlja obseg vračila razliko med stroški, ki so bili dejansko plačani iz naslova BPP, in zneskom, ki ga je povrnila nasprotna stranka oziroma tistim zneskom, ki ga je Republika Slovenija izterjala od nasprotne stranke v skladu s 46. členom tega zakona.
UPRS sodba III U 337/2016Upravno sodiščeUpravni oddelek21.10.2016brezplačna pravna pomoč - vračilo prejete brezplačne pravne pomoči - izterjava preživnine - zastaranjeV obravnavanem primeru gre za izjemo od sicer splošnega pravila 48. člena ZBPP, po katerem mora upravičenec do brezplačne pravne pomoči, ki v postopku uspe in pridobi določeno premoženje, povrniti razliko med stroški, ki so bili plačani iz naslova brezplačne pravne pomoči in zneskom, ki ga je povrnila nasprotna stranka, oziroma je bil od nje izterjan. Ker je bila v obravnavanem primeru brezplačna pravna pomoč tožnici odobrena kot zakoniti zastopnici mladoletnega sina v izvršilnem postopku zaradi izterjave preživnine in ker je umaknila predlog za izvršbo iz razloga, ker je bil dolg poravnan, to pomeni, da ni dolžna povrniti stroškov postopka. Terjatev tožene stranke, da od upravičenca do brezplačne pravne pomoči terja povrnitev izplačanega zneska, ko so za to izpolnjeni pogoji, je po svoji naravi kondikcijski zahtevek, kar pomeni, da za njegovo uveljavitev velja splošni zastaralni rok po 346. členu OZ, torej petletni zastaralni...
UPRS Sodba I U 1932/2018-7Upravno sodiščeUpravni oddelek30.10.2018brezplačna pravna pomoč - vračilo sredstev iz naslova brezplačne pravne pomoči - zastaranje - obrazložitev odločbe v nasprotju z izrekomIzrek odločbe je v nasprotju z njeno obrazložitvijo. Izpodbijana odločba je namreč hkrati izvršilni naslov, ki je postala izvršljiva s potekom 30 dnevnega roka od vročitve odločbe tožnici. Skladno s četrtim odstavkom 43. člena ZBPP, na katerega se tožena stranka sklicuje v obrazložitvi odločbe, pa lahko pristojni organ in upravičenec na predlog upravičenca skleneta pisni dogovor o načinu vračila, pri čemer se upošteva višina lastnega dohodka upravičenca in njegov socialni položaj. Dogovor je izvršilni naslov. Glede tožbenih ugovorov, da naj bi zahtevek tožene stranke za povračilo stroškov brezplačne pravne pomoči že zastaral, se sodišče strinja s stališčem tožene stranke, da zastaralni rok še ni potekel in da začne teči šele od pravnomočnega zaključka postopka, za katerega je bila odobrena brezplačna pravna pomoč.
UPRS sodba IV U 52/2015Upravno sodiščeUpravni oddelek16.09.2015brezplačna pravna pomoč - vračilo prejete brezplačne pravne pomoči - sodna poravnava - zastaranje - začetek teka zastaralnega rokaUgotovitev organa za BPP, da je tožnica v skladu z določbo prvega odstavka 48. člena ZBPP Republiki Sloveniji dolžna povrniti stroške, ki so bili iz naslova BPP v tej zadevi dejansko izplačani (do višine prejetega premoženja v zadevi P 56/2008), je pravilna. Vendar pa je pravica terjati izpolnitev obveznosti vračila tega zneska po določbi prvega odstavka 336. člena OZ že zastarala.
UPRS sodba III U 303/2015Upravno sodiščeUpravni oddelek15.01.2016brezplačna pravna pomoč - vračilo prejete brezplačne pravne pomoči - uspeh v postopku - zastaranje - začetek teka zastaralnega rokaIz 46. člena ZBPP izhaja, da je trenutek pravnomočnosti sodne odločbe oziroma tistega dela te odločbe, ki se nanaša na stroške postopka, trenutek, ko terjatev do povračila sredstev, izplačanih iz naslova brezplačne pravne pomoči, preide na Republiko Slovenijo. S tem trenutkom namreč preide na Republiko Slovenijo pravica, da stroške, ki jih je odmerilo sodišče, izterja od nasprotne stranke, kolikor jih je dolžna poravnati, kot tudi pravica, da razliko med temi stroški in dejansko izplačanimi stroški iz brezplačne pravne pomoči izterja od upravičenca do brezplačne pravne pomoči, kolikor so za to izpolnjeni zakonski pogoji. S trenutkom sklenitve sodne poravnave je v obravnavanem primeru tožnica pristala na to, da bo sama nosila svoje stroške postopka. Ker so bili ti stroški pred tem založeni iz naslova brezplačne pravne pomoči in ker je s trenutkom sklenitve sodne poravnave na...
UPRS Sodba III U 285/2018-20Upravno sodiščeUpravni oddelek11.12.2018brezplačna pravna pomoč - vračilo sredstev iz naslova brezplačne pravne pomoči - zastaranje - javnopravno razmerje - analogna uporaba zakona - uporaba določb Zakona o davčnem postopkuZastaralni rok za izdajo odločbe o vračilu prejetih sredstev BPP na podlagi 48. člena ZBPP začne teči od trenutka pravnomočnosti sodne odločbe, s katero je upravičenec do BPP pridobil premoženje oziroma dohodke (prvi odstavek 125. člena ZDavP-2), zastaralni rok za izterjavo te obveznosti v davčnem postopku pa od dneva, ko bi bilo navedeni znesek treba plačati skladno z izdano odločbo (tretji odstavek 125. člena ZDavP-2). Pravila glede pretrganja in zadržanja zastaranja tudi v tem primeru ureja 126. člen ZDavP-2.
VSRS Sklep X Ips 291/2016Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.10.2018dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - brezplačna pravna pomoč - vračilo sredstev iz naslova brezplačne pravne pomoči - zastaranje - obligacijsko razmerje - javnopravno razmerje - kondikcijski zahtevek - neupravičena pridobitev - pretrganje zastaranja - analogna uporaba zakona - uporaba določb Zakona o davčnem postopku - napačna uporaba materialnega prava - ugoditev revizijiZastaranje terjatve iz naslova prvega odstavka 48. člena ZBPP v zakonu (ne v tem ne v drugem) ni izrecno urejeno. Vendar to še ne pomeni, da navedena terjatev ne zastara. Spoštovanje ustavnih načel pravne varnosti in zaupanja posameznika v pravo (2. člen Ustave Republike Slovenije) terja, da je nezastarljivost določene terjatve z zakonom izrecno določena. To pomeni, da mora terjatev zastarati, sodišče pa mora ob ustaljenih metodah razlage prava ugotoviti, po katerih pravilih in pogojih bo zastaranje terjatve nastopilo. Določba 48. člena ZBPP predstavlja samostojno pravno podlago za vzpostavitev pravnega razmerja, ki pa ni zasebnopravne, temveč javnopravne narave. Obveznost posameznika je določena z zakonom in oblastni organ jo je pristojen oziroma dolžan izterjati od posameznika. O tej obveznosti je zato treba stranki izdati upravno odločbo, s katero se vzpostavi...
UPRS sodba I U 212/2016Upravno sodiščeUpravni oddelek08.03.2016brezplačna pravna pomoč – uspeh v postopku – vračilo prejete brezplačne pravne pomoči – terjatev upravičenca proti nasprotni stranki iz naslova stroškov postopkaKer je na podlagi prvega odstavka 46. člena ZBPP prišlo do prehoda terjatve iz tožnika na RS, je na podlagi zakona vzpostavljeno dolžniško-upniško razmerje do izpolnitve terjatve. Ker terjatev ostaja odprta (upniku RS ni bila poravnana), ostaja obveznost dolžnice A.A., da jo RS izpolni. Kolikor jo je A.A. izpolnila tožniku, ki ni bil upnik v dolžniško-upniškem razmerju (ki je na podlagi zakonite cesije iz prvega odstavka 46. člena ZBPP nastalo), je šlo za nepravilno izpolnitev. V obravnavani zadevi pa se postavlja vprašanje, ali je določba 46. člena ZBPP podlaga za odločitev o vračilu stroškov postopka s strani tožnika. Po mnenju sodišča ne. Določba ureja zgolj prehod terjatve na upniški strani. Neupravičena obogatitev...
UPRS sodba II U 44/2016Upravno sodiščeUpravni oddelek09.03.2016brezplačna pravna pomoč - vračilo prejete brezplačne pravne pomoči - stroški izvršilnega postopkaStroške izvršilnega postopka, ki so nastali tožnici kot upnici, je dolžan povrniti dolžnik. V izvršilnem postopku pa se ta znesek poplača iz zneska kupnine, dobljene s prodajo nepremičnine na dražbi. Zato v tej zadevi Republika Slovenija ne more tega zneska terjati od nasprotne stranke – dolžnika v izvršilni zadevi – po 46. členu ZBPP, saj so bili tožnici ti stroški z zaključkom postopka takoj izplačani.
sodba in sklep I U 1740/2012Upravno sodiščeUpravni oddelek03.12.2012brezplačna pravna pomoč – vračilo prejete brezplačne pravne pomoči – prehod terjatve na RS – dan prehoda terjatve – zavezanec za vračiloZ dnem pravnomočnosti sodbe (9. 11. 2005) je terjatev tožnice kot prejemnice brezplačne pravne pomoči prešla na Republiko Slovenijo. Tega dne je vstopila v razmerje do nasprotne stranke kot upnik. Zato v zadevi niti ni pomembno, da sta tožnica in B.B. dne 6. 12. 2005 (torej po pravnomočnosti sodbe Okrožnega sodišča) sklenila v obliki notarskega zapisa poravnavo in pogodbo o razdružitvi solastnine. Ob sklenitvi poravnave tožnica glede na določbo prvega odstavka 46. člena ZBPP z zahtevkom za povrnitev stroškov namreč ni več razpolagala.
UPRS Sodba I U 33/2018-6Upravno sodiščeUpravni oddelek24.01.2018brezplačna pravna pomoč - neupravičeno prejeta brezplačna pravna pomoč - pridobitev premoženja - obrazložitev odločbePojem "pridobitev premoženja" v smislu 1. odstavka 48. člena ZBPP se nujno ne ujema s tem, kar je upravičenec "dejansko dobil." V zvezi z določbo 3. odstavka 48. člena ZBPP izpodbijani akt nima zadostne utemeljitve in je bilo v tem okviru materialno pravo nepravilno uporabljeno.
UPRS sodba I U 316/2013Upravno sodiščeUpravni oddelek12.06.2013brezplačna pravna pomoč - vračilo prejete brezplačne pravne pomoči - uspeh v postopku - nepopolno ugotovljeno dejansko stanjeV zadevi je bistveno vprašanje, ali je terjatev Republike Slovenije do tožnika zastarala. Le navedba, da ne gre za obligacijsko razmerje, ne zadostuje. Dejstvo, da v določbah ZBPP glede vračanja sredstev, ko gre za situacijo, ki jo določa 48. člen ZBPP, ni določen zastaralni rok, še ne pomeni, da ta terjatev Republike Slovenije do tožnika ne zastara. Nezastarljivost terjatve mora biti namreč v zakonu izrecno določena, sicer je to v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.
UPRS sodba II U 376/2015Upravno sodiščeUpravni oddelek14.10.2015brezplačna pravna pomoč - vračilo prejete brezplačne pravne pomoči - zastaranje obveznosti - zastaralni rokZBPP ne navaja roka, v katerem je mogoče od upravičenca do brezplačne pravne pomoči terjati, da povrne znesek, plačan iz naslova opravljene brezplačne pravne pomoči po 48. členu ZBPP. Glede na to, da gre za terjatev države, da od upravičenca do brezplačne pravne pomoči terja povrnitev izplačanega zneska glede na ugotovljeno pravno podlago (kondikcijski zahtevek), je po presoji sodišča treba uporabiti petletni splošni zastaralni rok, ki ga določa 346. člen OZ.
UPRS Sodba IV U 42/2018-6Upravno sodiščeUpravni oddelek03.07.2018brezplačna pravna pomoč - vračilo prejete brezplačne pravne pomoči - načelo varstva pravic strankTožnica v odločbi o dodelitvi BPP ni bila seznanjena z obveznostjo vračila prejete BPP, prav tako pa ni bila seznanjena z omejitvami vračila, ki jih za takšen primer določa ZBPP. Da se od nje v nobenem primeru ne sme terjati več, kot je v postopku dejansko dobila, se je ni seznanilo niti s pozivi v postopku izdaje izpodbijane odločbe, čeprav bi toženka, sploh kolikor gre za prava neuko stranko, to morala storiti (7. člen ZUP, v zvezi z drugim odstavkom 34. člena ZBPP). Tožnici zato ni bila dana učinkovita možnost, da že v postopku izdaje izpodbijane odločitve dovolj konkretno poda vse relevantne ugovore, torej tudi ugovore v smislu 48. člena ZBPP.
UPRS sodba III U 191/2015Upravno sodiščeUpravni oddelek03.09.2015brezplačna pravna pomoč - vračilo prejete brezplačne pravne pomoči - načelo zaslišanja strankeDoločbe ZBPP, ki jih je tožena stranka uporabila, sicer ne vsebujejo izrecne zahteve o tem, da mora imeti stranka pri odločanju po VII. in X. poglavju ZBPP pravico do izjave v postopku, to pa ne pomeni, da je navedena pravica iz ZUP v ZBPP izključena. V predmetni zadevi je nespoštovanje določbe prvega odstavka 9. člena oziroma prvega odstavka 138. člena ZUP imelo vpliv na zakonitost odločitve, kajti med strankami je ostalo sporno vprašanje glede zastaranja terjatve, saj tožeči stranki v postopku pred organom prve stopnje ni bilo omogočeno uveljavljanje ugovora zastaranja.
UPRS sodba I U 1534/2014Upravno sodiščeUpravni oddelek07.10.2014nujna brezplačna pravna pomoč – dokazilo o izpolnjevanju pogojev – neupravičeno prejeta brezplačna pravna pomoč – vrnitev neupravičeno prejete brezplačne pravne pomoči – rok za izdajo odločbe o vračilu neupravičeno prejete BPPOrgan za BPP ima vrnitveni zahtevek na podlagi določbe drugega odstavka 43. člena ZBPP že na podlagi ugotovitve, da tožnik v predpisanem roku 8 dni ni predložil dokazil, s katerimi bi po tem, ko mu je bila odobrena nujna BPP, lahko izkazal izpolnjevanje z zakonom predpisanih pogojev za dodelitev BPP; v takem primeru namreč izplačana sredstva štejejo za neupravičeno prejeto BPP, in jih je prejemnik dolžan vrniti. Neupravičeno prejeta BPP se po ZBPP vrača, ne da bi zakon na okoliščine, da pred izplačilom ni bila izkazana upravičenost do BPP, vezal kakšne posledice. Organ za BPP izpolnjevanja pogojev ni nikoli ugotavljal, ker tožnik ni predložil dokazil, kot jih je bil po ZBPP dolžan predložiti ter je bil k temu zavezan tudi s samo odločbo o dodelitvi nujne BPP. Iz določb 36. in 43. člena ZBPP niti iz drugih določb tega zakona ne izhaja, da bi moral organ...
UPRS sklep in sodba III U 10/2016Upravno sodiščeUpravni oddelek26.02.2016brezplačna pravna pomoč - vračilo prejete brezplačne pravne pomoči - zastaranje obveznosti - zastaralni rok - dejanska pridobitev premoženja - sodna poravnava - vrnitev v prejšnje stanje - zavrženje predloga za vrnitev v prejšnje stanje - pravočasnost tožbeSodišče ugotavlja, da je tožnica tožbo skupaj s predlogom za vrnitev v prejšnje stanje vložila dne 13. 1. 2016. Tožbo je vložila pravočasno, znotraj 30 dnevnega roka, zato njen predlog za vrnitev v prejšnje stanje ni potreben. Tožnica je v sklenjeni sodni poravnavi soglašala s tem, da bo sama nosila svoje stroške postopka. Od tega trenutka dalje je neupravičeno razpolagala z zneskom vnaprej založenih stroškov iz naslova brezplačne pravne pomoči in od tega trenutka bi lahko toženka od nje terjala vračilo izplačanih sredstev. Za zastaranje kondikcijskih zahtevkov pa velja splošni petletni zastaralni rok (346. člen OZ).Toženka mora v vsakem konkretnem postopku preveriti (iz podatkov, pridobljenih po uradni dolžnosti ter po potrebi tudi z zaslišanjem upravičenca), ali je upravičenec do brezplačne pravne pomoči premoženje, ki mu je bilo prisojeno s pravnomočno odločbo sodišča ali pravnomočno sodno poravnavo, dejansko tudi pridobil,...
UPRS Sodba III U 132/2020-10Upravno sodiščeUpravni oddelek08.09.2020brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev - izvršilni postopek - izvršilni naslovPri odločanju o prošnji za dodelitev redne brezplačne pravne pomoči se ugotavljajo materialni položaj prosilca in drugi pogoji, določeni z ZBPP. Tožena stranka je v izpodbijani odločbi pravilno pojasnila, da se zato pri odločanju o dodelitvi brezplačne pravne pomoči preverja tudi, ali prosilec izpolnjuje vsebinske pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči. Kolikor prosilec enega od tako določenih pogojev ne izpolnjuje, se njegovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči ne ugodi. ZBPP, poleg navedenega, posebej določa zadeve, v katerih se brezplačna pravna pomoči ne dodeli, med drugim tudi, kadar je prosilec dolžnik v izvršilnem postopku, začetem na podlagi izvršilnega naslova po zakonu, ki ureja izvršbo, razen če verjetno izkaže obstoj razlogov za ugovor zoper sklep o izvršbi, ki po določbah zakona, ki ureja izvršbo, preprečujejo izvršbo
UPRS sodba III U 326/2015Upravno sodiščeUpravni oddelek08.01.2016brezplačna pravna pomoč - vračilo prejete brezplačne pravne pomoči - zastaranje terjatve za povračilo stroškov - začetek teka zastaralnega rokaZBPP ne določa zastaralnega roka za uveljavljanje terjatve tožene stranke do tožnice v višini razlike med založenimi zneski iz brezplačne pravne pomoči in zneski, ki jih je moral po sodbi povrniti A.A. Zato je treba upoštevati splošni zastaralni rok po 346. členu OZ, torej petletni zastaralni rok. Začetek teka zastaralnega roka je vezan na dan pravnomočnosti sodbe, s katero je bilo odločeno o stroških pravdnega postopka. S tem trenutkom preide na Republiko Slovenijo tako pravica, da stroške, ki jih je odmerilo sodišče, izterja od nasprotne stranke, kot tudi pravica, da razliko med temi stroški in dejansko izplačanimi stroški iz brezplačne pravne pomoči izterja od upravičenca do brezplačne pravne pomoči, kolikor so za to izpolnjeni zakonski pogoji.
UPRS sodba III U 230/2014Upravno sodiščeUpravni oddelek22.08.2014brezplačna pravna pomoč - vračilo prejete brezplačne pravne pomoči - uspeh v postopku - sodna poravnavaTožnica in A.A. sta v pravdnem postopku, v katerem jima je bila dodeljena BPP, sklenili sodno poravnavo, v kateri sta se dogovorili, da vsaka stranka nosi svoje stroške postopka ter na njeni podlagi (med drugim) prejeli 200,00 EUR. Glede na povsem enotno sodno prakso sta zato postali glavni zavezanki za izpolnitev obveznosti za vračilo stroškov, izplačanih za BPP. Takšna razlaga je tudi v skladu z namenom BPP, ki je v uresničevanju pravice do sodnega varstva po načelu enakopravnosti, upoštevajoč socialni položaj osebe, ki brez škode za svoje preživljanje in preživljanje svoje družine te pravice ne bi mogla uresničevati. Gre torej za institut, ki zagotavlja dostop do sodišča tudi socialno šibkim strankam in ne avtomatičnega pokrivanja vseh stroškov postopka socialno šibkim osebam ne glede na izid postopka, za katerega je BPP dodeljena.

Izberi vse|Izvozi izbrane