<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sodba III Ips 13/2021

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Civilno-gospodarski oddelek, gospodarski senat
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2021:III.IPS.13.2021
Evidenčna številka:VS00046114
Datum odločbe:18.05.2021
Opravilna številka II.stopnje:VSL Sodba I Cpg 799/2019
Datum odločbe II.stopnje:09.07.2020
Senat:Franc Seljak (preds.), dr. Mile Dolenc (poroč.), dr. Ana Božič, Miodrag Đorđević, Jan Zobec
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:bistvena kršitev določb pravdnega postopka - izvedba glavne obravnave pred sodiščem druge stopnje - presoja dokazov - dopuščena revizija

Jedro

Sodišče druge stopnje sme na podlagi pooblastila iz druge alineje 358. člena ZPP presojo dokazne listine opraviti brez pritožbene obravnave in na tej podlagi poseči v dejstveni substrat zadeve, ugotovljen pred sodiščem prve stopnje.

Izrek

I. Revizija se zavrne.

II. Tožeča stranka mora v 15 dneh od vročitve te sodbe povrniti toženi stranki njene stroške revizijskega postopka v znesku 447,98 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega naslednjega dne po izteku roka za plačilo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je odločilo, da mora toženka tožnici po Pogodbi o hrambi in zimovanju plovil, prikolic in avtodomov za obdobje od 6. 4. 2016 do 6. 12. 2018 plačati stroške hrambe plovila D. reg. št. ... v znesku 7.808,00 EUR s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi (I. točka izreka). Toženki je naložilo plačilo pravdnih stroškov tožnice v višini 1.349,92 EUR (II. točka izreka).

2. Sodišče druge stopnje je v delu, ki je relevanten za odločanje o predlogu za dopustitev revizije, pritožbi toženke ugodilo in prvostopenjsko sodbo spremenilo tako, da je tožbeni zahtevek za plačilo 4.520,00 EUR s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi zavrnilo ter odločilo, da vsaka stranka sama nosi svoje stroške postopka pred sodiščem prve stopnje (I. točka izreka). Tožnici je naložilo plačilo stroškov pritožbenega postopka toženke v višini 258,64 EUR (II. točka izreka).

3. Vrhovno sodišče je s sklepom št. III DoR 130/2020 z dne 13. 10. 2020 dopustilo revizijo glede vprašanja, ali bi moralo sodišče druge stopnje v okoliščinah konkretnega primera opraviti pritožbeno obravnavo.

4. Tožnica z revizijo napada sodbo sodišča druge stopnje „zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka, zmotne uporabe materialnega prava ter kršitve enakega varstva pravic po 22. členu Ustave RS“. Vrhovnemu sodišču predlaga njeno spremembo, tako da bi se pritožbo zavrnilo in potrdilo ugodilno sodbo sodišča prve stopnje, podrejeno pa njeno razveljavitev ter vrnitev zadeve v ponovno odločanje sodišču druge stopnje. Priglasila je tudi revizijske stroške.

5. Toženka je na revizijo odgovorila in predlagala njeno zavrnitev. Priglasila je tudi revizijske stroške.

Relevantno dejansko stanje

6. Dejanske ugotovitve sodišč prve in druge stopnje, ki so za odločitev o reviziji odločilnega pomena in na katere je Vrhovno sodišče vezano (drugi odstavek 370. člena ZPP), so:

‒ pravdni stranki sta 6. 4. 2016 sklenili Pogodbo o hrambi in zimovanju plovil, prikolic in avtodomov (v nadaljevanju Pogodba), s katero se je toženka tožnici zavezala plačati za hrambo svojega plovila;

‒ med strankama je bila dogovorjena cena mesečnega najema v višini 200 EUR plus DDV;

‒ sestavni del Pogodbe je bil „Cenik hrambe in zimovanja“ (v nadaljevanju Cenik), iz katerega izhaja, da znaša strošek šestmesečne hrambe 800 EUR in strošek letne hrambe 1.000 EUR;

‒ toženka tožnici ni plačala hrambe za obdobje 32 mesecev, to je med 6. 4. 2016 in 6. 12. 2018.

Razlogi sodišč prve in druge stopnje

7. Dopuščeno revizijsko vprašanje zadeva zgolj dolžnost oprave pritožbene obravnave v zvezi z vprašanjem višine plačila za mesečno, šestmesečno oziroma letno hrambo, zato so razlogi sodišč nižjih stopenj povzeti samo delu, ki se nanaša na ceno hrambe.

8. Sodišče prve stopnje je pri ugoditvi zahtevku za znesek 7.808,00 EUR upoštevalo ceno mesečne hrambe, dogovorjeno s Pogodbo, to je 200 EUR plus DDV, ter jo pomnožilo z 32 (-imi meseci).

9. Sodišče druge stopnje je odločitev prvostopenjskega sodišča spremenilo in odločilo, da je toženka dolžna tožnici plačati „le“ znesek 3.288,00 EUR, kar predstavlja strošek hrambe za dve leti in pol po ceni iz priloženega Cenika (to je2 krat 1.000,00 EUR za dvoletno hrambo plus 800,00 EUR za šestmesečno hrambo), ter za dva meseca po ceni, ki je bila dogovorjena s Pogodbo (2 krat 244,00 EUR). Pojasnilo je, da mesečno dogovorjeni znesek hrambe (200 EUR plus DDV) velja le za hrambe krajše od pol leta. Nobene logike namreč ni, da bi toženka pristala na dogovor o višji ceni hrambe, to je 200 EUR plus DDV, ne glede na čas trajanja hrambe, saj bi bilo to v nasprotju s poslovno logiko.

Revizijske navedbe

10. Revidentka graja stališče drugostopenjskega sodišča, ker naj bi kljub jasnemu pogodbenemu določilu o znesku mesečne hrambe samo ugotavljalo pogodbeno voljo pravdnih strank in dolžni znesek hrambe izračunalo na način, da je delno upoštevalo znesek letne hrambe, delno šestmesečne hrambe in delno mesečne hrambe. Po prepričanju revidentke bi moralo sodišče druge stopnje za pravilno in popolno ugotovitev dejanskega stanja razpisati obravnavo. Ker tega ni storilo, je bila tožnici kršena pravica do neposrednosti in kontradiktornosti.

11. Toženka v odgovoru na revizijo poudari, da revidentka v reviziji zatrjevane kršitve načela kontradiktornosti sploh ne konkretizira, nič ne navede o tem, zakaj bi moralo pritožbeno sodišče v okoliščinah konkretnega primera opraviti obravnavo.

Razlogi za zavrnitev revizije

12. ZPP v 347. členu ureja položaje, v katerih sodišče druge stopnje lahko odloči zgolj na seji senata (brez obravnave) ter položaje, ko mora opraviti pritožbeno obravnavo. Ustaljena razlaga Vrhovnega sodišča je, da lahko drugostopenjsko sodišče dejanske ugotovitve sodišča prve stopnje spreminja le, če je v spoznavnih možnostih izenačeno s sodiščem prve stopnje. To pomeni, da mora v primerih, ko na seji podvomi v dokazno oceno sodišča prve stopnje ter namerava preizkušati dejanske ugotovitve sodišča prve stopnje, ki se opirajo tudi na dokaze z zaslišanjem strank, prič ali izvedencev ali tedaj, ko se dejanske ugotovitve opirajo na izvedbo dokaza z ogledom, opraviti pritožbeno obravnavo.1

13. Drugače pa je v primeru, ko pritožbeno sodišče preizkuša dejanske ugotovitve sodišča prve stopnje, ki se opirajo na listinske dokaze. Takrat je drugostopenjsko sodišče v enakem spoznavnem položaju, kot je bil sodnik prve stopnje, zato je razumljivo, da ima glede dokazne ocene tega gradiva revizijsko pooblastilo. Oba imata pred seboj isti dokazni material – iste stvarne dokaze. Za tak primer druga alineja 358. člena ZPP sodišču druge stopnje daje pooblastilo za kabinetno spremembo dejanskega stanja sodbe.2

14. V obravnavanem primeru je sodišče druge stopnje drugače ocenilo en sam listinski dokaz, to je Pogodbo s Cenikom (priloga A1), ki je hkrati tudi edini dokaz, na katerega je odločitev o višini prisojenega zneska hrambe oprlo sodišče prve stopnje. Drugostopenjsko sodišče je (na seji senata) po vpogledu v Pogodbo presodilo, da je bila cena mesečne hrambe 200 EUR plus DDV, ki jo je prvostopenjsko sodišče kot osnovo upoštevalo pri izračunu cene hrambe za celotno obdobje hrambe (32 mesecev), med strankama dogovorjena le za hrambo plovil krajšo od 6 mesecev. Ker pa je bilo toženkino plovilo pri tožnici v hrambi več kot 6 mesecev, je pritožbeno sodišče zaključilo, da je potrebno pri izračunu cene hrambe za vtoževano obdobje 32 mesecev upoštevati kombinacijo cene mesečne hrambe po Pogodbi in cene letne oziroma šestmesečne hrambe po Ceniku, ki je sestavni del Pogodbe.

15. Odgovor na dopuščeno vprašanje je torej negativen. Sodišče druge stopnje je namreč na podlagi pooblastila iz druge alineje 358. člena ZPP presojo dokazne listine smelo opraviti brez pritožbene obravnave in na tej podlagi poseči v dejstveni substrat zadeve, ugotovljen pred sodiščem prve stopnje.

16. Po obrazloženem se je pokazalo da razlogi, zaradi katerih je bila revizija vložena, niso podani. Vrhovno sodišče je zato revizijo na podlagi 378. člena ZPP kot neutemeljeno zavrnilo (I. točka izreka).

O stroških postopka

17. Izrek o revizijskih stroških temelji na prvem odstavku 165. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP (II. točka izreka). Tožeča stranka z revizijo ni uspela, zato sam nosi svoje stroške revizijskega postopka. Dolžna pa je toženi stranki povrniti njene stroške revizijskega postopka. Toženka je upravičena do 600 točk za odgovor na revizijo (tar. št. 21/3 Odvetniške tarife; OT), 12 točk za izdatke za stranko in druge izdatke (11. člen OT) in do 22 % DDV, kar ob upoštevanju vrednosti točke (0,60 EUR) znaša 447,98 EUR.

18. Senat je odločitev sprejel soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP).

-------------------------------
1 Sklep VSRS II Ips 208/2017 z dne 5. 4. 2018.
2 J. Zobec v Ude, L. in soavtorji: Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 3. knjiga, GV Založba in Uradni list RS, Ljubljana 2009, stran 468 - 470.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 347, 358

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
04.06.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQ3Nzk3