<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X Ips 248/2017
ECLI:SI:VSRS:2017:X.IPS.248.2017

Evidenčna številka:VS00004151
Datum odločbe:04.10.2017
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS (zunanji oddelek v Mariboru) II U 155/2016
Datum odločbe II.stopnje:14.06.2017
Senat:Brigita Domjan Pavlin (preds.), Marko Prijatelj (poroč.), Borivoj Rozman
Področje:RAZLASTITEV - UPRAVNI SPOR
Institut:razlastitev - vrednostni kriterij - pomembno pravno vprašanje - zelo hude posledice niso izkazane - vrnitev nepremičnine - dovoljenost revizije

Jedro

V obravnavani zadevi je predmet spora presoja zakonitosti odločbe o razlastitvi, s katero je odločeno o prenosu lastninske pravice, o izbrisu zaznambe in o roku, v katerem je razlastitvena upravičenka dolžna pričeti z gradnjo. V tej odločbi torej obveznost oziroma pravica revidentke ni izražena v denarni vrednosti.

Z navedbami "možnost takojšnje vrnitve razlaščenih zemljišč razlastitveni zavezanki" revidentka ni zadostila standardu natančnosti in konkretnosti opredelitve pravnega vprašanja, saj ni konkretno in jasno navedla, katero je tisto pravno vprašanje v zvezi z vrnitvijo razlaščene nepremičnine, glede katerega pričakuje odločitev Vrhovnega sodišča. Prav tako ni navedla, katero pravno pravilo naj bi sodišče prve stopnje prekršilo, oziroma ni pojasnila, na kakšen način je sodišče prve stopnje postopalo nezakonito.

Izrek

I. Revizija se zavrže.

II. Tožeča stranka sama trpi svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) zavrnilo tožničino tožbo zoper odločbo Upravne enote Ptuj, št. 352-148/2014-18-(04058) z dne 14. 9. 2015. S to odločbo je prvostopenjski upravni organ odločil, da se razlastitvena zavezanka (tožnica) v korist razlastitvene upravičenke Republike Slovenije razlasti nepremičnin s parcelno št. ... (dvorišče) in ... (travnik), oboje k. o. X. (I. točka izreka), da Republika Slovenija pridobi lastninsko pravico na prej navedenih nepremičninah z izvršljivostjo izpodbijane odločbe in lahko z izvršljivostjo tudi prevzame nepremičnini v posest, če je še nima (II. točka izreka), da zemljiška knjiga izvede izbris vknjižene lastninske pravice tožnice in izvede vknjižbo lastninske pravice na Republiko Slovenijo (III. točka izreka), da se v zemljiški knjigi pri nepremičninah opravi izbris zaznambe uvedenega razlastitvenega postopka (IV. točka izreka), da je Republika Slovenija dolžna začeti z gradbenimi deli v roku 2 let od izvršljivosti odločbe (V. točka izreka), da se stranki napotita na sodišče za odmero odškodnine v nepravdnem postopku (VI. točka izreka), da pritožba zoper odločbo ne zadrži prenosa lastninske pravice in pridobitve posesti (VII. točka izreka), da se predlog za združitev zadev v en postopek zavrne (VIII. točka izreka) in da stroškov postopka ni bilo (IX. točka izreka). Tožničino pritožbo zoper navedeno odločbo je Ministrstvo za okolje in prostor zavrnilo kot neutemeljeno z odločbo, št. 35020-53/2015-6 z dne 30. 3. 2016.

2. Zoper navedeno pravnomočno sodbo sodišča prve stopnje je tožnica (v nadaljevanju revidentka) vložila revizijo. Njeno dovoljenost utemeljuje s sklicevanjem na 1., 2. in 3. točko drugega odstavka 83. člena ZUS-1. Priglaša stroške revizijskega postopka.

K I. točki izreka:

3. Revizija ni dovoljena.

4. Po drugem odstavku 83. člena ZUS-11 je revizija dovoljena, če je izpolnjen eden izmed tam navedenih pogojev za njeno dovoljenost. Po ustaljeni upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča je tako trditveno kot dokazno breme o izpolnjevanju pogojev za dovoljenost revizije na strani revidentke, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti. Vrhovno sodišče glede na značilnost tega pravnega sredstva ter svoj položaj in temeljno funkcijo v sodnem sistemu svojih odločitev o tem, da revizija ni dovoljena, podrobneje ne obrazlaga (razlogi za to so pojasnjeni že v sodbi X Ips 420/2014 z dne 2. 12. 2015).

5. Po 1. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če vrednost izpodbijanega dela dokončnega upravnega akta oziroma pravnomočne sodbe, če je sodišče odločilo meritorno, v zadevah, v katerih je pravica ali obveznost stranke izražena v denarni vrednosti, presega 20.000,00 EUR. Po navedeni določbi je torej revizija dovoljena le, če gre za zadeve, v katerih je pravica ali obveznost stranke izražena v denarni vrednosti, vrednost izpodbijanega dela pa presega 20.000 EUR.

6. Revidentka dovoljenost revizije po 1. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 utemeljuje z navedbami, da vrednost spora znaša 25.000,00 EUR (navaja, da gre za zemljišči, od katerih je neposredno odvisen obstoj kmetije). V obravnavani zadevi je predmet spora presoja zakonitosti odločbe o razlastitvi, s katero je odločeno o prenosu lastninske pravice, o izbrisu zaznambe in o roku, v katerem je razlastitvena upravičenka dolžna pričeti z gradnjo. V tej odločbi torej obveznost oziroma pravica revidentke ni izražena v denarni vrednosti. Za izraz denarne vrednosti gre namreč le pri pravici do prejema določenega zneska in pri obveznosti plačati določen znesek.2 Zato pogoj za dovoljenost revizije po citirani določbi ZUS-1 ni izpolnjen. Taka je tudi ustaljena upravnosodna praksa Vrhovnega sodišča.3

7. Po 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če gre po vsebini zadeve za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju ali če odločba sodišča prve stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odločitev, ali če v sodni praksi sodišča prve stopnje o tem vprašanju ni enotnosti, Vrhovno sodišče pa o tem še ni odločilo. Kakšne so zahteve za to, da se določeno pravno vprašanje upošteva kot pomembno pravno vprašanje za izpolnjevanje pogoja za dovoljenost revizije, izhaja iz ustaljene upravnosodne prakse Vrhovnega sodišča.4

8. Revidentka navaja, da se v zadevi nakazuje pomembno pravno vprašanje glede možnosti takojšnje vrnitve razlaščenih zemljišč razlastitveni zavezanki, saj o tem Vrhovno sodišče še ni odločalo. Z rekonstrukcijo lokalne ceste se namreč ni poseglo v razlaščeni zemljišči in sta ti ostali v celoti nedotaknjeni. Z navedenimi trditvami revidentka ni zadostila standardu natančnosti in konkretnosti opredelitve pravnega vprašanja, saj ni konkretno in jasno navedla, katero je tisto pravno vprašanje v zvezi z vrnitvijo razlaščene nepremičnine, glede katerega pričakuje odločitev Vrhovnega sodišča. Prav tako ni navedla, katero pravno pravilo naj bi sodišče prve stopnje prekršilo, oziroma ni pojasnila, na kakšen način je sodišče prve stopnje postopalo nezakonito.5 Zato izpolnjevanje pogoja za dovoljenost revizije iz 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ni izkazano.

9. Glede vrnitve nepremičnine pa Vrhovno sodišče zgolj dodaja, da Zakon o urejanju prostora sicer ureja to pravico (111. člen), in sicer v primeru, če razlastitveni upravičenec v roku iz prvega odstavka 102. člena tega zakona ne zagotovi začetka gradnje objekta ali objektov, zaradi katerih je bila razlastitev predlagana. Šele takrat lahko razlaščenec zahteva vrnitev nepremičnine pri upravnem organu. V obravnavanem primeru pa navedeno ni bilo predmet tega spora.

10. Revidentka v okviru 3. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1 uveljavlja dovoljenost revizije zaradi zelo hudih posledic. Zelo hude posledice, ki so nedoločen pravni pojem, je treba izkazati v vsakem primeru posebej. Upoštevaje pravilo o trditvenem in dokaznem bremenu ter ustaljeno upravnosodno prakso Vrhovnega sodišča6 mora revidentka obrazložiti, kakšne konkretne posledice ima zanjo izpodbijana odločitev, navesti razloge, zakaj so te posledice zanjo zelo hude, in to tudi izkazati. Revidentka pa s svojim nekonkretiziranimi in neizkazanimi navedbami (da so razlaščena zemljišča del dvorišča z edino potno povezavo do drugih njenih zemljišč ter da brez dvorišča v sedanjem obsegu ne vidi nobene možnosti obstoja manjše kmetije in bo morala kmetijsko proizvodnjo v sedanjem obsegu opustiti) izpolnjevanja pogoja za dovoljenost revizije po 3. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 v obravnavani zadevi ni izkazala.

11. Glede na navedeno je Vrhovno sodišče revizijo zavrglo kot nedovoljeno na podlagi 89. člena ZUS-1.

K II. točki izreka:

12. Revidentka z revizijo ni uspela, zato sama trpi svoje stroške revizijskega postopka (prvi odstavek 165. člena in prvi odstavek 154. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1).

-------------------------------
1 V obravnavani zadevi je bila sodba sodišča prve stopnje, s katero se je postopek pred sodiščem prve stopnje končal, izdana pred 14. 9. 2017, ko se je začel uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E), zato se ta revizijski postopek konča po dosedaj veljavnem ZPP in posledično po dosedanjih določbah ZUS-1.
2 Enako tudi Ustavno sodišče v sklepu U-I-117/09, Up-501/09 z dne 28. 1. 2010.
3 Primerjaj s sklepi VSRS: X Ips 474/2014 z dne 18. 11. 2015, X Ips 93/2015 z dne 8. 4. 2015 in drugi.
4 Primerjaj s sklepi VSRS: X Ips 286/2008 z dne 19. 6. 2008, X Ips 189/2009 z dne 4. 6. 2009, X Ips 423/2012 z dne 29. 11. 2012, X Ips 302/2013 z dne 13. 2. 2014, X Ips 360/2013 z dne 9. 7. 2015 in X Ips 86/2015 z dne 4. 11. 2015.
5 Večina revizije se neposredno nanaša na domnevne kršitve postopka pred upravnim organom, ki pa ni dovoljen revizijski razlog. Revizija je izredno pravno sredstvo, ki se uporabi zoper pravnomočno sodbo izdano na prvi stopnji, torej zoper sodbo upravnega sodišča. Posledično se mora revizija v svojih razlogih, na podlagi katerih naj bi bila utemeljena, osredotočiti na odločitev, ki je bila sprejeta z izpodbijano sodbo, in obrazložitev te odločitve, ki je podana v sodbi.
6 Primerjaj s sklepi VSRS: X Ips 212/2008, X Ips 85/2009 in X Ips 148/2010.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o upravnem sporu (2006) - ZUS-1 - člen 83, 83/2, 83/2-1, 83/2-2, 83/2-3
Zakon o urejanju prostora (2002) - ZUreP-1 - člen 111

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
12.07.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDEzNjg0