<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X Ips 100/2015
ECLI:SI:VSRS:2015:X.IPS.100.2015

Evidenčna številka:VS1015331
Datum odločbe:23.12.2015
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS I U 1525/2014
Senat:Peter Golob (preds.), Marko Prijatelj (poroč.), Nataša Smrekar
Področje:UPRAVNI SPOR - ZEMLJIŠKI KATASTER
Institut:dovoljenost revizije - ureditev meje - pomembno pravno vprašanje ni izpostavljeno - odstop od sodne prakse Vrhovnega sodišča ni konkretiziran - zelo hude posledice niso izkazane

Jedro

Trditveno in dokazno breme o obstoju pogojev za dovoljenost revizije je na strani revidentke.

Revidentka ni opredelila oziroma navedla, katero je tisto konkretno pravno vprašanje, glede katerega pričakuje odločitev Vrhovnega sodišča. Samo s sklicevanjem na odločbi Ustavnega in Vrhovnega sodišča pa tudi ni izkazala odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča. Zato pogoj za dovoljenost revizije po 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ni izkazan.

Z navedbo, da sta vila in vrt, katerega sestavni del je kamniti zid, kulturni in zgodovinski spomenik ter je z izpodbijano odločbo poseženo v spomenik, saj del kamnitega parapetnega zidu sedaj pripada drugi parceli in drugemu lastniku, zato je porušena celovitost in enovitost spomenika, revidentka ni izkazala konkretnih posledic, ki jih ima zanjo izpodbijana odločitev, in konkretne razloge, zaradi katerih bi bile te posledice zanjo zelo hude.

Izrek

I. Revizija se zavrže.

II. Tožeča stranka sama trpi svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Zoper v uvodu tega sklepa navedeno pravnomočno sodbo sodišča prve stopnje je tožnica (v nadaljevanju revidentka) vložila revizijo. Njeno dovoljenost utemeljuje s sklicevanjem na 2. in 3. točko drugega odstavka 83. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1). Priglaša stroške revizijskega postopka.

K I. točki izreka:

2. Revizija ni dovoljena.

3. Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 kot neutemeljeno zavrnilo revidentkino tožbo zoper odločbo in sklep Geodetske uprave RS, Območne geodetske uprave Ljubljana, št. 02112-3903/2009-30 z dne 29. 11. 2013. Prvostopenjski upravni organ je z navedeno odločbo in sklepom odločil, da se v katastrski občini ... kot urejen evidentira del meje parcele ... s parcelama ... in ... (1. točka izreka odločbe); da se v tej katastrski občini v postopku evidentiranja parcelacije ugotovijo spremembe, in sicer se ukine parcela ... in nastaneta novi parceli ... in ... (2. točka izreka odločbe); da je grafični prikaz urejenega dela meje obvezna priloga tej odločbi (3. točka izreka odločbe); da se v zemljiškem katastru na parceli ... za stavbo 1727-827 v katastrski občini ... evidentira zemljišče pod stavbo s površino 67 m2 (1. točka izreka sklepa) in da stroški postopka niso nastali (2. točka izreka sklepa). Pritožbeni upravni organ je z odločbo, št. 3532-30/2014-2-06421129 z dne 21. 8. 2014, revidentkino pritožbo zoper prvostopenjski akt zavrnil.

4. Po drugem odstavku 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če je izpolnjen eden izmed tam navedenih pogojev za njeno dovoljenost. Po ustaljeni upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča je tako trditveno kot dokazno breme o izpolnjevanju pogojev za dovoljenost revizije na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti. To stališče je skladno z Ustavo RS (glej npr.: sklepe Ustavnega sodišča RS Up-858/08 z dne 3. 6. 2008, Up-1124/08 z dne 23. 9. 2008, Up-1057/08 z dne 2. 4. 2009, Up-1186/08 z dne 23. 4. 2009 in Up-1808/08 z dne 17. 9. 2009).

5. Revidentka uveljavlja dovoljenost revizije po 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1, po kateri je revizija dovoljena, če gre po vsebini zadeve za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju ali če odločba sodišča prve stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odločitev, ali če v sodni praksi sodišča prve stopnje o tem vprašanju ni enotnosti, Vrhovno sodišče pa o tem še ni odločalo.

6. Navaja, da gre po vsebini zadeve za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju in da izpodbijana sodba odstopa od sodne prakse Ustavnega sodišča (npr. odločba Up-434/14) in Vrhovnega sodišča (npr. odločba X Ips 152/2012), ki je bistvena za zagotavljanje poštenega sodnega postopka, ter da glede zakonsko skladne uporabe določb Zakona o evidentiranju nepremičnin glede urejanja in evidentiranja meje ni dostopne sodne prakse za vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z odločanjem po izpodbijani sodbi, kar, kot navaja, revizija opozarja v nadaljevanju.

7. Po presoji Vrhovnega sodišča revidentka s temi navedbami uveljavljanega pogoja za dovoljenost revizije ni izkazala.

8. V reviziji ni opredelila oziroma navedla, katero je tisto konkretno pravno vprašanje, glede katerega pričakuje odločitev Vrhovnega sodišča. Samo s sklicevanjem na odločbi Ustavnega in Vrhovnega sodišča pa tudi ni izkazala odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča. V skladu s trditvenim in dokaznim bremenom ter ustaljeno upravnosodno prakso Vrhovnega sodišča bi morala natančno in konkretno navesti sporno pravno vprašanje in pravno pravilo, ki naj bi bilo prekršeno, okoliščine, ki kažejo na njegovo pomembnost, ter na kratko obrazložiti, zakaj je sodišče prve stopnje to vprašanje rešilo nezakonito.(1) Ker uveljavlja odstop od sodne prakse Vrhovnega sodišča, bi morala ta odstop izkazati glede konkretnega pravnega vprašanja, ki je pomembno za odločitev v zadevi. Hkrati bi morala skladno s trditvenim in dokaznim bremenom opraviti primerjavo pravnega in dejanskega stanja iz izpodbijane odločbe z odločbami Vrhovnega sodišča, v zvezi s katerimi utemeljuje odstop od sodne prakse, in zatrjevano odstopanje utemeljiti.(2)

9. V zvezi s tem je treba pojasniti, da določbe ZUS-1, ki urejajo postopek z revizijo, jasno razmejujejo pogoje za dovoljenost revizije in razloge, s katerimi je mogoče v reviziji izpodbijati zakonitost pravnomočne sodbe Upravnega sodišča. Iz narave pravnega sredstva, še posebej ker gre za izredno pravno sredstvo, izhaja, da mora vlagatelj tega sredstva - revident izkazati obstoj predpisanih pogojev za njegovo vsebinsko obravnavo (tako tudi Ustavno sodišče RS v odločbi Up-1057/08 z dne 2. 4. 2009). Samo navedba revizijskih razlogov brez konkretizacije pravnega vprašanja glede na vsebino konkretne zadeve zato za dovoljenost revizije ne zadošča.(3)

10. Revidenka tudi ni izkazala, da je v tej zadevi izpolnjen pogoj za dovoljenost revizije po 3. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1, ki jo prav tako uveljavlja.

11. Zelo hudih posledic izpodbijanega akta, ki so pogoj za dovoljenost revizije po 3. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1, namreč ni izkazala, niti jih ni konkretizirala. Upoštevaje pravilo o trditvenem in dokaznem bremenu ter ustaljeno upravnosodno prakso Vrhovnega sodišča (npr. X Ips 412/2009, X Ips 501/2009, X Ips 375/2010, X Ips 457/2010, X Ips 389/2011, X Ips 450/2011, X Ips 153/2012, X Ips 163/2012) bi morala natančno navesti, kakšne konkretne posledice ima zanjo izpodbijana odločitev, in konkretne razloge, zaradi katerih bi bile posledice zanjo zelo hude, ter vse to tudi izkazati. Revidentka z navedbo, da sta vila in vrt, katerega sestavni del je kamniti parapetni zid, kulturni in zgodovinski spomenik ter je z izpodbijano odločbo poseženo v ta spomenik, saj del kamnitega parapetnega zidu sedaj pripada drugi parceli in drugemu lastniku, zato je porušena celovitost in enovitost spomenika, opisanega trditvenega in dokaznega bremena ni izpolnila, zato tudi ta uveljavljani pogoj za dovoljenost revizije ni izpolnjen.

12. Ker uveljavljani pogoji za dovoljenost revizije niso izkazani, je Vrhovno sodišče revizijo zavrglo kot nedovoljeno na podlagi 89. člena ZUS-1.

K II. točki izreka:

13. Revidentka z revizijo ni uspela, zato sama trpi svoje stroške revizijskega postopka (prvi odstavek 165. člena in prvi odstavek 154. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1).

----

(1) Enako odločbe Vrhovnega sodišča, kot npr.: X Ips 313/2009, X Ips 299/2011, X Ips 363/2012, X Ips 310/2012, X Ips 276/2013, X Ips 198/2014, X Ips 437/2014 in druge.

(2) Enako odločbe Vrhovnega sodišča, kot npr.: X Ips 513/2009, X Ips 469/2011, X Ips 405/2011, X Ips 107/2012, X Ips 360/2013, X Ips 405/2014 in druge.

(3) Odločbe Vrhovnega sodišča, kot npr.: X Ips 135/2009, X Ips 359/2010, X Ips 346/2011, X Ips 90/2012, X Ips 264/2012, X Ips 494/2012 in X Ips 92/2013, X Ips 254/2013 in druge.


Zveza:

ZUS-1 člen 83, 83/2-2, 83/2-3.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
08.03.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzkxNTY1