<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep X DoR 102/2019-3

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Upravni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2019:X.DOR.102.2019.3
Evidenčna številka:VS00028693
Datum odločbe:02.10.2019
Opravilna številka II.stopnje:UPRS Sodba I U 2653/2017
Datum odločbe II.stopnje:25.04.2019
Senat:Peter Golob (preds.), dr. Erik Kerševan (poroč.), Brigita Domjan Pavlin
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DAVKI
Institut:dopuščena revizija - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - davčni postopek - izredno pravno sredstvo - odprava in razveljavitev oziroma sprememba odločbe po nadzorstveni pravici - kršitev materialnega zakona - enako varstvo pravic

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja ali drugačna odločitev o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za tekoče leto za isti objekt, ki odstopa od odločitev v enaki upravni zadevi v preteklih letih, pomeni razlog za uporabo izrednega pravnega sredstva nadzorstvene pravice iz 88. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali drugačna odločitev o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za tekoče leto za isti objekt, ki odstopa od odločitev v enaki upravni zadevi v preteklih letih, pomeni razlog za uporabo izrednega pravnega sredstva nadzorstvene pravice iz 88. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2)?

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s sodbo zavrnilo tožnikovo tožbo zoper odločbo Ministrstva za finance, št. DT-499-13-513/2017-4 z dne 20. 10. 2017, s katero je to zavrnilo zahtevo za odpravo odločbe Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS), št. DT 4224-32/2017-000060-04-130-20 z dne 24. 4. 2017, po nadzorstveni pravici. S slednjo je FURS tožniku odmeril nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju NUSZ) za leto 2017 v znesku 40.793,51 EUR, tožnik pa je z zahtevo uveljavljal, da je organ v preteklosti ob enakem dejanskem in pravnem stanju zadevo reševal drugače, pri čemer razlogi za drugačno obravnavo oziroma drugačno izdajo odločbe niso podani niti v sami odločbi niti niso obrazloženi. Skliceval se je na 2. točko prvega odstavka 274. člena Zakona o splošnem upravnem postopku1 (v nadaljevanju ZUP).

2. Iz obrazložitve izpodbijane sodbe izhaja, da je tožena stranka navedeno zahtevo tožnika zavrnila iz dveh razlogov. Sodišče prve stopnje se ni strinjalo s stališčem tožene stranke, da zahteva ni možna, ker izpodbijana odločba o odmeri NUSZ še ni dokončna, ter je zapisalo, da tega določba 88. člena Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2) – ki je specialna v razmerju do 274. člena ZUP – ne terja. Dovolj je, da je odločba vročena. Stališču tožene stranke, da v danem primeru ni podan razlog iz 2. točke prvega odstavka 88. člena ZDavP-2,2 ker odločanje o odmeri NUSZ za objekt na istem naslovu za pretekla leta ne predstavlja iste zadeve, pa je pritrdilo. Zapisalo je, da se tožnik brez uspeha sklicuje na odločbe, izdane v preteklosti, saj ni mogoče trditi, da so v isti stvari že izdane pravnomočne odločbe, s katero je stvar drugače rešena, ne glede na to, da gre – kot uveljavlja tožnik – pri odmeri NUSZ za leto 2017 za isto nepremičnino kot v preteklih letih, da se odloča o davčni obveznosti istega zavezanca in da se od leta 2008 ni spreminjala niti površina nepremičnine niti pravna podlaga. Odločitev o odmeri NUSZ je organ sprejel vsako leto, pri tem pa se je oprl na podatke, ki so izhajali iz uradnih evidenc.

3. Tožnik (v nadaljevanju predlagatelj) je zoper sodbo sodišča prve stopnje vložil predlog za dopustitev revizije. Pomembnost predlaganih vprašanj utemeljuje z zagotovitvijo pravne varnosti, saj naj jasna sodna praksa v zvezi z njimi ne bi obstajala.

4. Predlog je delno utemeljen.

5. Vrhovno sodišče je presodilo, da je glede vprašanja, navedenega v izreku tega sklepa, izpolnjen pogoj za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 22. člena Zakona o upravnem sporu.

6. Predlagatelj v bistvu sprašuje, ali se je na navedeno izredno pravno sredstvo mogoče sklicevati tudi za zagotovitev pravice do enakega varstva pravic (22. člen Ustave Republike Slovenije), ki veže tudi upravne organe, ko gre za odstop od ustaljene prakse, saj upravni organ strank ne sme obravnavati tako, da bi v posamezni zadevi samovoljno odločil drugače, kot sicer redno odloča v vsebinsko podobnih primerih. Vprašanje je torej, ali se odstop od ustaljene upravne prakse lahko pojavi tudi v okviru presoje utemeljenosti zahteve za odpravo, razveljavitev oziroma spremembo odločbe po nadzorstveni pravici, in sicer po drugem odstavku 88. člena ZDavP-2, ki izrecno predvideva presojo kršitve materialnega zakona. Pravna kvalifikacija zahteve (kot uveljavljanje prepovedi ponovnega odločanja v isti stvari na podlagi 2. točke prvega odstavka 88. člena ZDavP-2) s strani tožene stranke ne more vplivati na pomen zastavljenega vprašanja, saj nanjo sodišče pri presoji zakonitosti izpodbijane odločbe ni vezano. Ali gre v obravnavanem primeru za ustaljeno upravno prakso in za nedopusten odstop od le-te, pa bo stvar presoje utemeljenosti v reviziji navedenih razlogov.

7. Vprašanje je pomembno za enotnost in razvoj sodne prakse, saj je mogoče pričakovati, da se bo lahko pojavilo tudi v večjem številu drugih postopkov, o njem pa Vrhovno sodišče še ni odločalo. Predlagateljevemu predlogu za dopustitev revizije je v obsegu, ki je določen v izreku tega sklepa, ugodilo (tretji odstavek 367.c člena ZPP), saj bo odločitev pomembna za razvoj upravne in z njo povezane sodne prakse. Glede preostalih vprašanj Vrhovno sodišče revizije ni dopustilo, saj za to niso bili izpolnjeni zakonski pogoji.

-------------------------------
1 "Pristojni organ po nadzorstveni pravici odpravi odločbo po njeni izdaji in vročitvi: če je bila v isti zadevi že prej izdana pravnomočna odločba, s katero je bila ta upravna zadeva ob enakem dejanskem in pravnem stanju drugače rešena."
2 "Davčni organ po nadzorstveni pravici odpravi odmerno odločbo v petih letih od dneva, ko je bila odločba vročena zavezancu za davek: če je bila v isti stvari že prej izdana pravnomočna odločba, s katero je bila ta stvar drugače rešena."


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o davčnem postopku (2006) - ZDavP-2 - člen 88
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/3
Ustava Republike Slovenije (1991) - URS - člen 22

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
20.11.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMzNTMz