Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 7497cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnNob3dUeXBlPWRpdg==

Dokument: VSRS Sklep II DoR 130/2016, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 20.10.2016

Institut: dopuščena revizija - reivindikacijska tožba - izpraznitev in izročitev nepremičnine - kurilnica - dogovor o souporabi - pravna narava pogodbenega določila - etažna lastnina - dejanska etažna lastnina - posamezni skupni del - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih - pomanjkljivosti sodbe - nejasnost razlogov - prekinitev postopka - predhodno vprašanje - postopek vzpostavitve etažne lastnine - odtujitev stvari o kateri teče pravda - aktivna legitimacija - pasivna legitimacija

Jedro: Revizija se dopusti glede vprašanja pravilne uporabe materialnega prava v sodbi sodišča druge stopnje pri presoji pravne narave pogodbenega določila o „trajni souporabi“ spornega prostora, ki je predmet tožbenega zahtevka, in pravnih posledic tega dogovora ter glede nejasnosti razlogov v sodbi... sodišča druge stopnje v delu, kjer sodišče govori o nedopustni spremembi lastninskega režima stavbe.

+

Dokument: VSRS Sodba VIII Ips 130/2016, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Delovno-socialni oddelek, Datum: 25.10.2016

Institut: otroški dodatek - ugotavljanje materialnega položaja upravičenca - upoštevanje periodičnega dohodka

Jedro: Drugi odstavek 13. člena ZUPJS je treba razlagati in uporabiti skupaj z 2. točko prvega odstavka 13. člena ZUPJS.Zakon v drugem odstavku 13. člena ZUPJS opredeljuje periodični dohodek, ki ga je treba aplicirati na 2. točko prvega odstavka 13. člena ZUPJS in razumeti tudi kot izgubo... periodičnega dohodka in njegovo nenadomestitev z drugim periodičnim dohodkom v enakih ali podobnih zneskih. Prenehanje prejemanja periodičnega dohodka torej pomeni, da oseba ne prejema nobenega novega periodičnega dohodka, ki bi pomenil nadomestitev prejšnjega periodičnega dohodka v enakih ali podobnih zneskih in v tem primeru se od dohodka odšteje izgubljeni periodični dohodek.Navedena razlaga je skladna tudi z načelom pravične razdelitve javnih sredstev, ki ga zasleduje ZUPJS.Za različno obravnavo upravičencev pri ugotavljanju materialnega položaja glede na to, ali popolnoma izgubijo periodični dohodek ali pa se ta bistveno zmanjša ni razumnega razloga, ker se v obeh primerih materialni položaj upravičencev občutno poslabša. Zato bi različna obravnava lahko pomenila kršitev ustavne pravice do enakega obravnavanja iz 14. člena Ustave RS.

+

Dokument: VSRS Sklep I R 130/2016, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 05.01.2017

Institut: predlog za določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopku - objektivna nepristranskost

Jedro: Okoliščina, da je tožnica zapisnikarica na Okrožnem sodišču v Novem mestu, je po presoji Vrhovnega sodišča okoliščina zaradi katere bi bil okrnjen videz nepristranskosti sodišča.

Dokument: VSRS Sklep III DoR 130/2016, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 24.02.2017

Institut: dopuščena revizija - najemna pogodba - plačilo najemnine - znižanje najemnine - stvarne napake - nasprotna oblikovalna tožba

Jedro: Revizija se dopusti glede vprašanja, ali mora najemnik, ki v pravdi nastopa kot tožena stranka in ki odklanja plačilo dela najemnine zaradi stvarne napake v najem vzete stvari, v primeru, če želi uveljaviti zahtevek za znižanje najemnine, vložiti nasprotno (oblikovalno) tožbo ali zadošča ugovor.

Dokument: VSRS Sodba II Ips 130/2016, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 25.05.2017

Institut: kršitev pravic osebnosti - povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode - odgovornost države - duševne bolečine - izbrisani - izbris iz registra stalnega prebivalstva - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - višina odškodnine - pravična denarna odškodnina - enotna odškodnina - dopuščena revizija

Jedro: Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo, nastale zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva.

Dokument: VSRS Sklep I Up 130/2016 enako tudi I Up 122/2016, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 13.05.2016

Institut: izdaja dopolnilne sodbe - podredno vložena pritožba zoper sodbo

Jedro: V obravnavani zadevi je pritožnik utemeljil svoj predlog za izdajo dopolnilne sodbe, v podredno vloženi pritožbi pa sodbe ni izpodbijal iz nobenega drugega razloga. Zato se mora tudi podredno vložena pritožba obravnavati kot predlog za izdajo dopolnilne sodbe. O enakem predlogu pritožnika pa je... v tem upravnem sporu že bilo pravnomočno odločeno. Pritožnik si z odločitvijo o njegovi vlogi torej ne more več izboljšati svojega pravnega položaja, zato tudi za odločitev o vloženi pritožbi nima pravnega interesa.

+

Dokument: Sodba IV Ips 28/2007, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 20.05.2008

Institut: kršitev materialnih določb zakona - kazni za prekrške - kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja - prepoved - vožnje motornega vozila - voznik začetnik

Jedro: Vozniku začetniku za prekršek po točki d) tretjega odstavka 130. člena ZVCP-1 ni mogoče izreči prepovedi vožnje motornega vozila.

Dokument: Sklep II Ips 442/2000, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 09.11.2000

Institut: dogovor o preživnini pred CSD - narava spora o spremembi dogovorjene preživnine - premoženjskopravni spor - dovoljenost revizije

Jedro: V sporu za spremembo preživnine, določene z dogovorom po 130. členu ZZZDR, se dovoljenost revizije presoja po 2. odstavku 367. člena ZPP.

Dokument: VSRS sklep III DoR 136/2015, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 17.11.2015

Institut: dopuščena revizija - bančna garancija - izročitev bančne garancije - pogodba v breme tretjega

Jedro: Revizija se dopusti glede vprašanja, ali zaveza izvajalca izročiti bančno garancijo pomeni obljubo dejanja tretjega po prvem odstavku 130. člena OZ.

Dokument: Sodba U 130/95, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 04.02.1998

Institut: dovoljenje za nabavo in posest orožja

Jedro: Vadbeni in tekmovalni nameni niso opravičljiv razlog za nabavo orožja s strani člana strelske organizacije, če ne gre za športno orožje.

Dokument: Sodba I Up 999/2003, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 26.01.2005

Institut: denacionalizacija - obnova postopka - obnovitveni razlog - interpretativna odločba ustavnega sodišča

Jedro: Interpretativna odločba Ustavnega sodišča (U-I-130/01 z dne 23.5.2002), izdana v postopku za oceno ustavnosti zakona, ne more biti podlaga za obnovo postopka po določbah 260. člena ZUP.

Dokument: Sodba I Up 1265/2003, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 26.01.2005

Institut: denacionalizacija - obnova postopka - obnovitveni razlog - interpretativna odločba ustavnega sodišča

Jedro: Interpretivna odločba Ustavnega sodišča RS (U-I-130/01 z dne 23.5.2002), izdana v postopku za oceno ustavnosti zakona, ne more biti podlaga za obnovo postopka po določbah 260. člena ZUP.

Dokument: Sodba I Up 1509/2003, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 26.01.2005

Institut: denacionalizacija - obnova postopka - obnovitveni razlog - interpretacijska odločba ustavnega sodišča

Jedro: Interpretivna odločba Ustavnega sodišča (U-I-130/01 z dne 23.5.2002), izdana v postopku za oceno ustavnosti zakona, ne more biti podlaga za obnovo postopka po določbah 260. člena ZUP.

Dokument: Sklep II Ips 226/2010, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 16.09.2010

Institut: dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - razveljavitev odločbe sodišča prve stopnje in uveljavitev ZPP-D - pravnomočno končanje postopka - zavrženje revizije

Jedro: S prvostopenjsko sodbo, izdano pred uveljavitvijo ZPP-D, ki jo je pritožbeno sodišče razveljavilo, postopek ni bil končan. Taka sodba je izgubila vse pravne učinke, zato ni upoštevna pri ugotavljanju uporabe zakona po drugem odstavku 130. člena ZPP-D.

Dokument: Sodba I Ips 223/2010, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 21.04.2011

Institut: bistvene kršitve določb kazenskega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih - pobuda za oceno ustavnosti - kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja - pravna opredelitev - sklenitev škodljive pogodbe - zakonski znaki kaznivega dejanja - zloraba položaja ali pravic

Jedro: Glede na pravilno kvalifikacijo obsojenkinega ravnanja po drugem v zvezi s prvim odstavkom 130. člena KZ-77, dejstvo, da je za kaznivo dejanje po drugem odstavku 244. člena KZ predpisana nižja kazen, ni relevantno.

Dokument: Sodba IV Ips 49/2013, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 21.05.2013

Institut: kršitev materialnih določb zakona - pravna opredelitev prekrška - vožnja pod vplivom alkohola

Jedro: Obdolžencu, ki je vozil osebni avtomobil pod vplivom alkohola in je imel v litru izdihanega zraka 1,00 miligrama alkohola, bi moralo sodišče po petem odstavku 130. člena ZVCP-1 poleg globe izreči tudi 18 kazenskih točk.

Dokument: VSRS Sklep X Ips 254/2016, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 22.02.2017

Institut: prepozen predlog za obnovo postopka - umik revizije - (ne)plačilo sodne takse

Jedro: Tožeči stranki je bil po njenem pooblaščencu sklep Vrhovnega sodišča X Ips 254/2016 z dne 22. 8. 2016, s katerim je bilo ugotovljeno, da sodna taksa za revizijo ni bila plačana, vročen 16. 9. 2016. Predlog za obnovo postopka pa je tožeča stranka po pooblaščencu priporočeno po pošti... vložila na prvostopenjsko sodišče šele 11. 11. 2016 (po tem, ko ji je bil poslan dopis sodišča prve stopnje), torej po poteku zakonsko določenega 30 dnevnega roka.

+

Dokument: Sodba II Ips 130/95, II Ips 130/95, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 12.12.1996

Institut: obresti od vnaprej plačane kupnine - obrestne obresti - kdaj začnejo teči - rok za vložitev tožbe - datum vložitve tožbe

Jedro: V primerih, ki so navedeni v zadnjem odstavku 113. člena ZPP - mednje sodi obravnavana tožnikova terjatev, ker gre za terjatev, ki zastara - ni mogoče zagovarjati razlage, da naj bi za presojo pravočasnosti tožbe ali utemeljenosti morebitnega ugovora zastaranja veljal kot dan vložitve tožbe... tisti dan, ko je bila tožba s priporočeno pošto poslana sodišču, za drugo presojo (npr. tudi za presojo, od katerega dne tečejo procesne zamudne obresti iz 2. odstavka 279. člena ZOR) pa naj bi veljal kot dan vložitve tožbe tisti dan, ko jo je sodišče prejelo, čeprav mu je bila poslana s priporočeno pošto.

+

Dokument: VSRS Sklep II DoR 404/2016, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 09.02.2017

Institut: predlog za dopustitev revizije - zavrženje predloga za dopustitev revizije - pooblastilo za vložitev revizije - odvetnik - novo pooblastilo

Jedro: Pravnomočna sodba Višjega sodišča v Ljubljani III Cp 2506/2016 z dne 9. 11. 2016 je bila vročena tožniku dne 1. 12. 2016. Iz pooblastila, ki je bilo priloženo predlogu za dopustitev revizije, je razvidno, da je bilo sestavljeno dne 13. 11. 2015 in zato ne predstavlja novega pooblastila v smislu... drugega odstavka 95. člena ZPP.

+

Dokument: VSRS Sklep II Ips 329/2016, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 09.02.2017

Institut: dopuščena revizija - dovoljenost revizije - rok za vložitev revizije - prepozna revizija - zavrženje revizije

Jedro: Sklep o dopustitvi revizije je bil pooblaščencu tožnika vročen 30. 9. 2016, kar pomeni, da bi morala biti revizija vložena v 15 dneh, in sicer je to najkasneje v ponedeljek, 17. 10. 2016. Vložena je bila 28. 10. 2016, torej prepozno. Zato je Vrhovno sodišče na podlagi 377. člena ZPP revizijo... zavrglo.

+

Izberi vse|Izvozi izbrane