Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8549cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnNob3dUeXBlPWRpdg==

Dokument: VSRS Sodba VIII Ips 130/2016, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Delovno-socialni oddelek, Datum: 25.10.2016

Institut: otroški dodatek - ugotavljanje materialnega položaja upravičenca - upoštevanje periodičnega dohodka

Jedro: Drugi odstavek 13. člena ZUPJS je treba razlagati in uporabiti skupaj z 2. točko prvega odstavka 13. člena ZUPJS.Zakon v drugem odstavku 13. člena ZUPJS opredeljuje periodični dohodek, ki ga je treba aplicirati na 2. točko prvega odstavka 13. člena ZUPJS in razumeti tudi kot izgubo... periodičnega dohodka in njegovo nenadomestitev z drugim periodičnim dohodkom v enakih ali podobnih zneskih. Prenehanje prejemanja periodičnega dohodka torej pomeni, da oseba ne prejema nobenega novega periodičnega dohodka, ki bi pomenil nadomestitev prejšnjega periodičnega dohodka v enakih ali podobnih zneskih in v tem primeru se od dohodka odšteje izgubljeni periodični dohodek.Navedena razlaga je skladna tudi z načelom pravične razdelitve javnih sredstev, ki ga zasleduje ZUPJS.Za različno obravnavo upravičencev pri ugotavljanju materialnega položaja glede na to, ali popolnoma izgubijo periodični dohodek ali pa se ta bistveno zmanjša ni razumnega razloga, ker se v obeh primerih materialni položaj upravičencev občutno poslabša. Zato bi različna obravnava lahko pomenila kršitev ustavne pravice do enakega obravnavanja iz 14. člena Ustave RS.

+

Dokument: VSRS Sklep I R 130/2016, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 05.01.2017

Institut: predlog za določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopku - objektivna nepristranskost

Jedro: Okoliščina, da je tožnica zapisnikarica na Okrožnem sodišču v Novem mestu, je po presoji Vrhovnega sodišča okoliščina zaradi katere bi bil okrnjen videz nepristranskosti sodišča.

Dokument: VSRS Sklep III DoR 130/2016, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 24.02.2017

Institut: dopuščena revizija - najemna pogodba - plačilo najemnine - znižanje najemnine - stvarne napake - nasprotna oblikovalna tožba

Jedro: Revizija se dopusti glede vprašanja, ali mora najemnik, ki v pravdi nastopa kot tožena stranka in ki odklanja plačilo dela najemnine zaradi stvarne napake v najem vzete stvari, v primeru, če želi uveljaviti zahtevek za znižanje najemnine, vložiti nasprotno (oblikovalno) tožbo ali zadošča ugovor.

Dokument: VSRS Sklep II DoR 130/2016, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 20.10.2016

Institut: dopuščena revizija - reivindikacijska tožba - izpraznitev in izročitev nepremičnine - kurilnica - dogovor o souporabi - pravna narava pogodbenega določila - etažna lastnina - dejanska etažna lastnina - posamezni skupni del - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih - pomanjkljivosti sodbe - nejasnost razlogov - prekinitev postopka - predhodno vprašanje - postopek vzpostavitve etažne lastnine - odtujitev stvari o kateri teče pravda - aktivna legitimacija - pasivna legitimacija

Jedro: Revizija se dopusti glede vprašanja pravilne uporabe materialnega prava v sodbi sodišča druge stopnje pri presoji pravne narave pogodbenega določila o „trajni souporabi“ spornega prostora, ki je predmet tožbenega zahtevka, in pravnih posledic tega dogovora ter glede nejasnosti razlogov v sodbi... sodišča druge stopnje v delu, kjer sodišče govori o nedopustni spremembi lastninskega režima stavbe.

+

Dokument: VSRS Sodba II Ips 130/2016, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 25.05.2017

Institut: kršitev pravic osebnosti - povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode - odgovornost države - duševne bolečine - izbrisani - izbris iz registra stalnega prebivalstva - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - višina odškodnine - pravična denarna odškodnina - enotna odškodnina - dopuščena revizija

Jedro: Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo, nastale zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva.

Dokument: VSRS Sklep I Up 130/2016 enako tudi I Up 122/2016, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 13.05.2016

Institut: izdaja dopolnilne sodbe - podredno vložena pritožba zoper sodbo

Jedro: V obravnavani zadevi je pritožnik utemeljil svoj predlog za izdajo dopolnilne sodbe, v podredno vloženi pritožbi pa sodbe ni izpodbijal iz nobenega drugega razloga. Zato se mora tudi podredno vložena pritožba obravnavati kot predlog za izdajo dopolnilne sodbe. O enakem predlogu pritožnika pa je... v tem upravnem sporu že bilo pravnomočno odločeno. Pritožnik si z odločitvijo o njegovi vlogi torej ne more več izboljšati svojega pravnega položaja, zato tudi za odločitev o vloženi pritožbi nima pravnega interesa.

+

Dokument: Sodba IV Ips 28/2007, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 20.05.2008

Institut: kršitev materialnih določb zakona - kazni za prekrške - kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja - prepoved - vožnje motornega vozila - voznik začetnik

Jedro: Vozniku začetniku za prekršek po točki d) tretjega odstavka 130. člena ZVCP-1 ni mogoče izreči prepovedi vožnje motornega vozila.

Dokument: Sklep II Ips 442/2000, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 09.11.2000

Institut: dogovor o preživnini pred CSD - narava spora o spremembi dogovorjene preživnine - premoženjskopravni spor - dovoljenost revizije

Jedro: V sporu za spremembo preživnine, določene z dogovorom po 130. členu ZZZDR, se dovoljenost revizije presoja po 2. odstavku 367. člena ZPP.

Dokument: VSRS sklep III DoR 136/2015, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 17.11.2015

Institut: dopuščena revizija - bančna garancija - izročitev bančne garancije - pogodba v breme tretjega

Jedro: Revizija se dopusti glede vprašanja, ali zaveza izvajalca izročiti bančno garancijo pomeni obljubo dejanja tretjega po prvem odstavku 130. člena OZ.

Dokument: Sodba U 130/95, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 04.02.1998

Institut: dovoljenje za nabavo in posest orožja

Jedro: Vadbeni in tekmovalni nameni niso opravičljiv razlog za nabavo orožja s strani člana strelske organizacije, če ne gre za športno orožje.

Dokument: Sodba I Up 1509/2003, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 26.01.2005

Institut: denacionalizacija - obnova postopka - obnovitveni razlog - interpretacijska odločba ustavnega sodišča

Jedro: Interpretivna odločba Ustavnega sodišča (U-I-130/01 z dne 23.5.2002), izdana v postopku za oceno ustavnosti zakona, ne more biti podlaga za obnovo postopka po določbah 260. člena ZUP.

Dokument: Sodba I Up 999/2003, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 26.01.2005

Institut: denacionalizacija - obnova postopka - obnovitveni razlog - interpretativna odločba ustavnega sodišča

Jedro: Interpretativna odločba Ustavnega sodišča (U-I-130/01 z dne 23.5.2002), izdana v postopku za oceno ustavnosti zakona, ne more biti podlaga za obnovo postopka po določbah 260. člena ZUP.

Dokument: Sodba I Up 1265/2003, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Upravni oddelek, Datum: 26.01.2005

Institut: denacionalizacija - obnova postopka - obnovitveni razlog - interpretativna odločba ustavnega sodišča

Jedro: Interpretivna odločba Ustavnega sodišča RS (U-I-130/01 z dne 23.5.2002), izdana v postopku za oceno ustavnosti zakona, ne more biti podlaga za obnovo postopka po določbah 260. člena ZUP.

Dokument: Sklep II Ips 226/2010, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 16.09.2010

Institut: dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - razveljavitev odločbe sodišča prve stopnje in uveljavitev ZPP-D - pravnomočno končanje postopka - zavrženje revizije

Jedro: S prvostopenjsko sodbo, izdano pred uveljavitvijo ZPP-D, ki jo je pritožbeno sodišče razveljavilo, postopek ni bil končan. Taka sodba je izgubila vse pravne učinke, zato ni upoštevna pri ugotavljanju uporabe zakona po drugem odstavku 130. člena ZPP-D.

Dokument: Sodba I Ips 223/2010, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 21.04.2011

Institut: bistvene kršitve določb kazenskega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih - pobuda za oceno ustavnosti - kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja - pravna opredelitev - sklenitev škodljive pogodbe - zakonski znaki kaznivega dejanja - zloraba položaja ali pravic

Jedro: Glede na pravilno kvalifikacijo obsojenkinega ravnanja po drugem v zvezi s prvim odstavkom 130. člena KZ-77, dejstvo, da je za kaznivo dejanje po drugem odstavku 244. člena KZ predpisana nižja kazen, ni relevantno.

Dokument: Sodba IV Ips 49/2013, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 21.05.2013

Institut: kršitev materialnih določb zakona - pravna opredelitev prekrška - vožnja pod vplivom alkohola

Jedro: Obdolžencu, ki je vozil osebni avtomobil pod vplivom alkohola in je imel v litru izdihanega zraka 1,00 miligrama alkohola, bi moralo sodišče po petem odstavku 130. člena ZVCP-1 poleg globe izreči tudi 18 kazenskih točk.

Dokument: Sodba II Ips 130/95, II Ips 130/95, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 12.12.1996

Institut: obresti od vnaprej plačane kupnine - obrestne obresti - kdaj začnejo teči - rok za vložitev tožbe - datum vložitve tožbe

Jedro: V primerih, ki so navedeni v zadnjem odstavku 113. člena ZPP - mednje sodi obravnavana tožnikova terjatev, ker gre za terjatev, ki zastara - ni mogoče zagovarjati razlage, da naj bi za presojo pravočasnosti tožbe ali utemeljenosti morebitnega ugovora zastaranja veljal kot dan vložitve tožbe... tisti dan, ko je bila tožba s priporočeno pošto poslana sodišču, za drugo presojo (npr. tudi za presojo, od katerega dne tečejo procesne zamudne obresti iz 2. odstavka 279. člena ZOR) pa naj bi veljal kot dan vložitve tožbe tisti dan, ko jo je sodišče prejelo, čeprav mu je bila poslana s priporočeno pošto.

+

Dokument: Sodba II Ips 130/93, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 21.10.1993

Institut: licenčna pogodba - razveza pogodbe zaradi neizpolnitve - vezanost sodišča na zahtevek

Jedro: Sodišče druge stopnje je svojo odločitev oprlo na ugotovitve prvostopnega sodišča, da sta po odstopni izjavi z dne 20.4.1987 pogodbeni stranki še vedno sodelovali v skladu s svojimi pogodbenimi obveznostmi, pri čemer je tožnik izpovedal, da ob odstopni izjavi ni imel interesa, da se pogodba... zares razdre, zato je s toženo stranko še naprej sodeloval, po odstopni izjavi pa je od tožene stranke tudi sprejemal provizijo od prodanih izdelkov. Zato je materialnopravno utemeljeno zaključilo, da sporna pogodba ni mogla biti razdrta dne 21.4.1987 (dan, ko je tožena stranka prejela navedeno odstopno izjavo). Ker je tožnik vezal tudi nadaljnja svoja zahtevka (za prepoved nadaljnje proizvodnje in prodaje predmeta licence - gorilnikov in za vrnitev tehnične dokumentacije) na prvo uveljavljani zahtevek (za ugotovitev, da je sporna pogodba prenehala veljati navedenega dne), sta bili sodišči prve in druge stopnje dolžni ocenjevati vse tožnikove zahtevke v okviru njegovih navedb, da je sporna pogodba prenehala veljati na podlagi navedene odstopne izjave, ker tožena stranka v roku ni izdelala 1000 kosov gorilnikov (2. člen ZPP).

+

Dokument: Sodba II Ips 130/94, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 21.09.1995

Institut: premoženjska razmerja med zakonci - skupno premoženje - razmerja med razvezanima zakoncema po razvezi zakonske zveze - vrnitev darila in poplačila skupnega vlaganja v darilo - varstvo lastninske pravice - nasprotna tožba - obseg pismene sodbe

Jedro: Nasprotna tožba je dopustna med drugim v primeru, če je zahtevek iz nje v zvezi s tožbenim zahtevkom (prvi odstavek 189. člena ZPP). Tožnik uveljavlja vrnitev darila, toženka pa vrnitev svojega deleža skupnega vlaganja v njej darovano nepremičnino, ki jo mora zdaj vrniti. Ta povezava je torej... več kot očitna (primerjaj četrti odstavek 38. člena in celo sedmi odstavek tega člena zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih - ZTLR in odločbo VSS v ZSO II/1/77). Ali gre za skupno načrtovanje del v stari hiši ali ne, za pravilno rešitev spora ni potrebno posebej ugotavljati, saj zakon česa takšnega ne terja pri ustvarjanju skupnega premoženja. Dovolj je objektivno dejstvo pridobivanja premoženja z delom v času trajanja zakonske zveze (drugi odstavek 51. člena ZZZDR). Odveč je revizijsko opozorilo, da teče poseben postopek med strankama glede delitve skupnega premoženja in da so v okviru toženkinega tožbenega zahtevka zajete investicije v nekdanje solastno premoženje strank. V tej pravdi gre za investicije v toženki darovano, torej posebno premoženje, sodišče pa je zavrnilo, denimo, zahtevek za plačilo investicij v delavnico. Sodišče prve stopnje res ni posebej ugotavljalo, sicer tudi težko ugotovljivega, trenutka nastanka vzroka za razvezo zakonske zveze (drugi odstavek 84. člena ZZZDR), vendar to niti ni bilo potrebno, saj tožnik ni postavil trditev o osebni nekoristnosti investicij v toženki darovano in zdaj vrnjeno nepremično (primerjaj peti odstavek 29. člena ZTLR).

+

Dokument: Sodba I Ips 130/99, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 03.06.1999

Institut: pripor - ponovitvena nevarnost - prepoved približanja kraju ali določeni osebi

Jedro: V določilu 195.a čl. ZKP ni nikakršne določbe o tem, da zaradi bližine stanovanj osumljenca in oškodovanca ni mogoče odrediti tega ukrepa.

Izberi vse|Izvozi izbrane