<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 245/2018
ECLI:SI:VSRS:2018:II.DOR.245.2018

Evidenčna številka:VS00017549
Datum odločbe:08.11.2018
Opravilna številka II.stopnje:Sodba VSL I Cp 2115/2017
Datum odločbe II.stopnje:09.05.2018
Senat:Anton Frantar (preds.), Karmen Iglič Stroligo (poroč.), dr. Mateja Končina Peternel
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - zakoniti dedič - ničnost pogodbe - darilo - dediči kot enotni in nujni sosporniki - zavrnitev predloga za dopustitev revizije

Jedro

Predlog se zavrne.

Izrek

Predlog se zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je pogodba o dosmrtnem preživljanju, sklenjena dne 20. 5. 2013 v obliki notarskega zapisa ..., opr. št. SV 507/2012, med A. K., roj. ..., kot preužitkarjem in preživljancem in tožencema (v nadaljevanju Pogodba), nična v delu, ki se nanaša na nepremičnino parc. št. 807/0 k. o. ... in v točki četrtič v delu, ko preživljanec izroča oziroma zapušča po svoji smrti tožencema kot preživljavcema v izključno in trajno last vse premičnine, vključno s stanovanjsko opremo, gospodinjskimi pripomočki in drugimi premičninami, v kolikor jih je pridobil po sklenitvi Pogodbe, in sicer vsakemu do ½ (ene polovice), ter v delu, ko preživljanec in preužitkar morebitna denarna sredstva, ki jih bo imel ob svoji smrti in v kolikor jih je pridobil po sklenitvi Pogodbe, prepušča tožencema, vsakemu do ½ (ene polovice), sicer pa s to listino določa toženca za prevzemnika sredstev na katerihkoli bančnih računih, ki jih bo imel ob svoji smrti in jih je pridobil po sklenitvi Pogodbe, ter dovoljuje in naroča, da se po njegovi smrti, ob predložitvi izpiska iz matične knjige umrlih ter na podlagi te Pogodbe, bančni računi, na katerih so sredstva, ki jih je pridobil po sklenitvi Pogodbe, zaprejo in denarna sredstva izročijo tožencema oziroma prenesejo na njuna računa, vsakemu do ½ (ene polovice) tudi brez posebnega sklepa sodišča. Enako pa velja tudi za morebitne vrednostne papirje, ki jih je pridobil po sklenitvi Pogodbe, ki naj se na podlagi te Pogodbe, ob predložitvi izpiska iz matične knjige umrlih, preknjižijo - prenesejo na računa tožencev, vsakemu do ½ (ene polovice). V ostalem pa je primarni tožbeni zahtevek zavrnilo. Odločilo je, da vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi tožnika in tožencev zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje ter odločilo, da pravdni stranki nosita sami svoje stroške pritožbenega postopka.

3. Predlog za dopustitev revizije zoper sodbo sodišča druge stopnje sta vložila toženca. Predlagata dopustitev revizije zaradi odločitve o pomembnih pravnih vprašanjih, in sicer vprašanje enotnega sosporništva zakonitega dediča v postopkih izpodbijanja oziroma ničnosti pogodb, ki jih je zapustnik sklenil za časa življenja z osebami, ki niso njegovi dediči, ter zaradi kršitev po 12. in 15. točki drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP). Navajata, da je v primeru uveljavljanja ničnosti zaradi dvojnega razpolaganja pravni interes tožnika kot zakonitega dediča, ki ni stranka pogodbe, podan le, če bi tožnik uveljavljal ničnost proti obema pogodbama - prvi pogodbi o preužitku, sklenjeni med pokojnikom in B. B., in drugi pogodbi, katere ničnost uveljavlja v tej zadevi. Ker je tožnik vložil tožbo samo proti tožencema (kot strankama po drugi pogodbi), njegov pravni interes ni podan, vse dokler se ne izpodbije prvega razpolaganja pokojnika za časa življenja z isto nepremičnino. V tem primeru je nujno enotno sosporništvo. Tožnik bi moral biti kot zakoniti dedič enotni sospornik na pasivni strani v pravdi B. B. proti tožencema. Sodišče bi moralo tožbo zaradi obstoja litispendence zavreči po tretjem odstavku 189. členu ZPP. Uveljavljata ugovor res iudicata, ker je že bilo pravnomočno razsojeno v zadevi I P 666/2015 s sodno poravnavo. Če se presoja ničnost iste pogodbe o preužitku, o tej zadevi ne moreta biti dve sodni odločbi (sodna poravnava I P 633/2015 in izpodbijana pravnomočna sodba). Uveljavljata tudi kršitev po 15. točki drugega odstavka 339. člena ZPP, ker je pritožbeno sodišče odločilo na podlagi dokaza (vpogled v spis I P 666/2015), ki pred sodiščem prve stopnje sploh ni bil izveden kot dokaz in tudi ni bil predložen pritožbi.

4. Predlog ni utemeljen.

5. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da glede vprašanj, izpostavljenih v predlogu tožencev, niso podani pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP. Vrhovno sodišče je zato njun predlog zavrnilo (367.c člen ZPP). Toženca, ki s predlogom nista uspela, sama krijeta svoje stroške postopka za dopustitev revizije (prvi odstavek 154. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 165. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 339, 339/2-12, 339/2-15, 367a, 367c
Datum zadnje spremembe:
11.12.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDIzNzU0