<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X Ips 303/2017
ECLI:SI:VSRS:2018:X.IPS.303.2017

Evidenčna številka:VS00009274
Datum odločbe:07.02.2018
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS (zunanji oddelek v Novi Gorici) III U 121/2016
Datum odločbe II.stopnje:25.08.2017
Senat:Peter Golob (preds.), Nataša Smrekar (poroč.), mag. Tatjana Steinman
Področje:UPRAVNI SPOR
Institut:dovoljenost revizije - pomembno pravno vprašanje

Jedro

Vprašanje, ali revidenta lahko varujeta svoj pravni interes z ugovori, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev za gradnjo prizidka na parceli št. 1548/2002 k.o. X., ki jih določa Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), prostorski izvedbeni akt in Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, ne presega pomena konkretne zadeve. Zato to ni pomembno pravno vprašanje v smislu 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1.

Izrek

I. Revizija se zavrže.

II. Tožeča stranka sama trpi svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) zavrnilo tožbo tožnikov, vloženo zoper odločbo Upravne enote Koper, št. 351-81/2009-66 z dne 17. 12. 2015. S to odločbo je prvostopenjski upravni organ v postopku, ki je bil obnovljen zaradi udeležbe tožnikov kot stranskih udeležencev, pustil v veljavi dovoljenje Upravne enote Koper, št. 351-81/2009-5 z dne 24. 3. 2009, za gradnjo nezahtevnega objekta (garaže), tožnikoma pa naložil plačilo investitorjevih stroškov postopka. Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo, št. 35108-128/2010-MOP-45-BM z dne 15. 3. 2016, pritožbo tožnikov zoper prvostopenjsko odločbo zavrnilo.

2. Tožnika (v nadaljevanju revidenta) sta zoper pravnomočno sodbo sodišča prve stopnje vložila revizijo. Njeno dovoljenost utemeljujeta s pomembnim pravnim vprašanjem, to je razlogom iz 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1. Zahtevata povračilo stroškov revizijskega postopka.

K I. točki izreka:

3. Revizija ni dovoljena.

4. Po drugem odstavku 83. člena ZUS-11 je revizija dovoljena, če je izpolnjen eden izmed tam navedenih pogojev. Po ustaljeni upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča je tako trditveno kot dokazno breme o njihovem izpolnjevanju na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti. Vrhovno sodišče glede na značilnost tega pravnega sredstva ter svoj položaj in temeljno funkcijo v sodnem sistemu svojih odločitev o tem, da revizija ni dovoljena, podrobneje ne razlaga.2

5. V skladu z 2. točko drugega odstavka 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če gre po vsebini zadeve za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju, ali če odločba sodišča prve stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odločitev, ali če v sodni praksi sodišča prve stopnje o tem pravnem vprašanju ni enotnosti, Vrhovno sodišče pa o tem še ni odločalo. Kakšne so zahteve za to, da se določeno pravno vprašanje upošteva kot izpolnjevanje navedenega pogoja, izhaja iz ustaljene prakse Vrhovnega sodišča.3

6. Revidenta dovoljenost utemeljujeta z vprašanjem, ali lahko varujeta svoj pravni interes z ugovori, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev za gradnjo prizidka na parceli št. 1548/2002 k.o. X., ki jih določa Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), prostorski izvedbeni akt in Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost. Pojasnjujeta, da so zaradi neizpolnjevanja pogojev, določenih v navedenih aktih, bile prizadete njune pravice, ki jih imata kot lastnika sosednje nepremičnine parc. št. 1548/1 k.o. X., pri čemer izpostavljata, da gradnje po skici ni mogoče izvesti v dovoljenih gabaritih, ne da bi se gradnja približala njuni parcelni meji na manj kot 4 m.

7. Po presoji Vrhovnega sodišča revidenta z navedenim nista izpolnila zahtevanega pogoja, saj vprašanje ne presega pomena konkretne zadeve, v kateri je nosilno stališče, da se v postopku izdaje gradbenega dovoljenja preverja skladnost načrtovanega objekta s predpisi, medtem ko je nadzor nad dejansko izvedbo (skladnost zgrajenega objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem) v pristojnosti inšpekcijskega organa.

8. Ker postavljeno vprašanje ni pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse, je Vrhovno sodišče revizijo zavrglo (89. člen ZUS-1).

K II. točki izreka:

9. Revidenta z revizijo nista uspela, zato sama trpita svoje stroške revizijskega postopka (prvi odstavek 165. člena in prvi odstavek 154. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1).

-------------------------------
1 Z novelo ZPP-E (Ur. l. RS, št. 10/2017) so bili črtani 83. člen in 86. do 91. člen ZUS-1 (drugi odstavek 122. člena ZPP-E). Ker je bila v obravnavanem primeru izpodbijana sodba sodišča prve stopnje izdana pred začetkom uporabe ZPP-E, to je pred 14. 9. 2017, se revizijski postopek konča po do tedaj veljavnem ZPP (tretji odstavek 125. člena ZPP-E) in posledično po dotedanjih določbah ZUS-1.
2 Razlogi za to so pojasnjeni v sodbi X Ips 420/2014 z dne 2. 12. 2015.
3 Npr. sklepi X Ips 286/2008 z dne 19. 6. 2008, X Ips 189/2009 z dne 4. 6. 2009, X Ips 423/2012 z dne 29. 11. 2012, X Ips 302/2013 z dne 13. 2. 2014 in drugi.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o upravnem sporu (2006) - ZUS-1 - člen 83, 83/2-2, 89
Datum zadnje spremembe:
12.07.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE3ODEz