<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Kazenski oddelek

VSRS Sklep I Ips 48106/2014-905
ECLI:SI:VSRS:2016:I.IPS.48106.2014.905

Evidenčna številka:VS2008092
Datum odločbe:22.09.2016
Senat:Barbara Zobec (preds.), mag. Kristina Ožbolt (poroč.), mag. Damijan Florjančič, mag. Ivan Robnik, Vesna Žalik
Področje:KAZENSKO PROCESNO PRAVO
Institut:zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost - druga odločba - stroški kazenskega postopka

Jedro

Zahteva za varstvo zakonitosti je vložena zoper pravnomočni sklep, s katerim je sodišče odločilo o zahtevku za povrnitev stroškov, torej ne gre za odločbo, s katero bi bil kazenski postopek zoper obtoženca končan.

Izrek

Zahteva za varstvo zakonitosti se zavrže.

Obrazložitev

A.

1. Okrožno sodišče v Ljubljani je po sodnici posameznici s sklepom X Kpr 48106/2014 z 29. 12. 2015 sklenilo, da se obtožencu, ki ga je zastopala Odvetniška družba J., o.p., d.o.o., Ljubljana, D., ID za DDV:..., ki je zavezanka za DDV, prizna nagrada v znesku 22,85 EUR, v kar je že vštet 22 % DDV (I. točka izreka); stroški za zastopanje se začasno izplačajo iz sredstev sodišča na poslovni račun odvetniške družbe, št. SI56 ... (II. točka izreka), ter da se plačilo po I. točki tega sklepa izvede v roku 30 dni po njegovi pravnomočnosti ter po prejemu računa s strani odvetniške družbe (III. točka izreka). Izvenobravnavni senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je s sklepom II Ks 48106/2014 z 8. 7. 2016 sklenil, da se pritožba obsojenčevega zagovornika kot neutemeljena zavrne ter da je odvetnik dolžan plačati sodno takso kot strošek pritožbenega postopka.

2. V zahtevi za varstvo zakonitosti, ki jo vlaga (razrešen) zagovornik starejšega mladoletnika, navaja, da je sodišče v izpodbijanem sklepu napačno ugotovilo, da je bil postopek v obravnavani zadevi začet v letu 2015, saj se je postopek začel v letu 2014, ko je bila zadevi dodeljena ustrezna opravilna številka z letnico začetega postopka. Za stroške v postopkih, začetih pred letom 2015, je potrebno uporabiti takrat veljavno Odvetniško tarifo in ne Odvetniško tarifo, ki je začela veljati z 9. 1. 2015. Navaja še, da je peti odstavek 17. člena Zakona o odvetništvu, po katerem je odvetnik postavljen po uradni dolžnosti, upravičen do plačila za svoje delo le v višini polovice zneska, ki bi mu pripadal po Odvetniški tarifi, v neskladju z Ustavo RS. Predlaga prekinitev postopka v obravnavani zadevi ter začetek presoje pred Ustavnim sodiščem.

B.

3. Po določbi prvega odstavka 420. člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP) se sme zahteva za varstvo zakonitosti vložiti po končanem kazenskem postopku zoper pravnomočno sodno odločbo, s katero je bil končan kazenski postopek, zoper drugo odločbo pa le, če je od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse, in zoper sodni postopek, ki je tekel pred tako pravnomočno odločbo.

4. Zahteva za varstvo zakonitosti je vložena zoper pravnomočni sklep, s katerim je sodišče odločilo o zahtevku za povrnitev stroškov (sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani X Kpr 48106/2014 z 29. 12. 2015, v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani II Ks 48106/2014 z 8. 7. 2016), torej ne gre za odločbo, s katero bi bil kazenski postopek zoper obtoženca končan. Vložnik prezre, da se sme zahteva za varstvo zakonitosti, tako zoper odločbo, s katero je bil končan kazenski postopek, kot tudi zoper drugo odločbo, vložiti šele po pravnomočno končanem kazenskem postopku. Edino izjemo, kjer zakon dovoljuje vložitev zahteve za varstvo zakonitosti med kazenskim postopkom, omogoča določba četrtega odstavka 420. člena ZKP(1).

C.

5. Ker je bila zahteva za varstvo zakonitosti vložena zoper pravnomočni sklep, s katerim je bilo odločeno o zahtevku za povrnitev stroškov, zahteva ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 420. člena ZKP. Zato je Vrhovno sodišče zahtevo obtoženčevega zagovornika za varstvo zakonitosti zavrglo na podlagi drugega odstavka 423. člena ZKP.

----

(1) Četrti odstavek 420. člena ZKP: ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se sme med kazenskim postopkom, ki ni pravnomočno končan, vložiti zahteva za varstvo zakonitosti samo zoper pravnomočno odločbo o odreditvi pripora, pravnomočno odločbo o podaljšanju pripora s sklepom senata Vrhovnega sodišča (drugi odstavek 205. člena ZKP), in v primeru podaljšanja pripora po vložitvi obtožnice (drugi odstavek 272. člena ZKP).


Zveza:

ZKP člen 420, 420/1.
Datum zadnje spremembe:
21.11.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDAwMDA2