<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Kazenski oddelek

Sklep I Ips 84030/2010-128
ECLI:SI:VSRS:2013:I.IPS.84030.2010.128

Evidenčna številka:VS2006600
Datum odločbe:30.05.2013
Senat:Marko Šorli (preds.), mag. Kristina Ožbolt (poroč.), Maja
Tratnik, Barbara Zobec, Vesna Žalik
Področje:KAZENSKO PROCESNO PRAVO
Institut:zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost - druga odločba - pomembno pravno vprašanje - stroški kazenskega postopka - upravičenec do povrnitve stroškov - stroški zagovornika - zagovornik po pooblastilu

Jedro

Vrhovno sodišče se je že opredelilo, da je v pravnem položaju iz prvega odstavka 96. člena ZKP upravičen do povrnitve stroškov (nagrade in potrebnih izdatkov zagovornika) obdolženec.

Izrek

I. Zahteva za varstvo zakonitosti se zavrže.

II. Obdolženec je dolžan plačati sodno takso.

Obrazložitev

A.

1. Z uvodoma navedenim sklepom je Okrajno sodišče na Ptuju po sodniku posamezniku odmerilo stroške, ki jih je imel obdolženec A. B. v zvezi z nagrado in potrebnimi izdatki zagovornice odvetnice S. P. v višini 390,84 EUR, v presežku pa je zahtevek obdolženca v znesku 718,50 EUR zavrnilo kot neutemeljenega.

2. Senat Okrožnega sodišča na Ptuju je z izpodbijanim sklepom pritožbi zagovornice obdolženega delno ugodil in sklep z dne 19. 12. 2012 spremenil tako, da je zagovornici odvetnici S. P., ki je v kazenski zadevi I Kpd 84030/2010 zagovarjala obdolženca A. B., odmeril nagrado in potrebne izdatke v znesku 525,84 EUR, v ostalem pa je pritožbo kot neutemeljeno zavrnil.

3. Zahtevo za varstvo zakonitosti vlaga zagovornica obdolženega A. B. zaradi kršitve kazenskega zakona, bistvenih kršitev določb kazenskega postopka iz prvega odstavka 371. člena ZKP ter zaradi drugih kršitev določb kazenskega postopka iz drugega odstavka 371. člena ZKP, ki so vplivale na zakonitost izpodbijanega sklepa. Predlaga, da se zahtevi za varstvo zakonitosti ugodi in z zahtevo izpodbijani sklep spremeni tako, da se A. B. odmeri in prizna priglašene stroške skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi in jih naloži v plačilo v roku tridesetih dni v breme proračuna na TRR zagovornice, kot pooblaščenke A. B. za sprejem denarja.

4. Vrhovni državni tožilec v odgovoru na zahtevo za varstvo zakonitosti, ki ga je podal na podlagi drugega odstavka 423. člena ZKP, navaja, da je bila zagovornica v imenu obdolženca in v njegovo korist upravičena priglasiti in zahtevati povrnitev potrebnih izdatkov obdolženca in potrebnih izdatkov ter nagrado zagovornice (7. točka drugega odstavka 92. člena v zvezi s prvim odstavkom 96. člena ZKP), ki bi jih v primeru obsodilne sodbe moral plačati obdolženec sam. Tako je stališče sodišča, da je obdolženčeva zagovornica stroške kazenskega postopka priglasila v svojem imenu in na svoj račun, napačno in predstavlja kršitev določbe prvega odstavka 96. člena ZKP. Ker je priglasila stroške za podajo pritožbe, bi moralo sodišče o le-teh odločiti v samem izreku sklepa, ne pa samo v obrazložitvi. Ni pa pravilno stališče zagovornice, da je sodišče ravnalo v škodo obdolženca, ker je izpustilo navedbo, da se priznani stroški izplačajo v roku trideset dni na TRR zagovornice ter, da sklep zaradi tega ni izvršljiv.

5. Zagovornica obdolženega v izjavi podani na odgovor vrhovnega državnega tožilca izraža nestrinjanje z njegovimi stališči ter vztraja pri navedbah zahteve za varstvo zakonitosti.

B.

6. Po določbi prvega odstavka 420. člena ZKP se zahteva za varstvo zakonitosti lahko vloži zoper pravnomočno sodno odločbo, s katero je bil končan kazenski postopek, zoper drugo odločbo pa le, če je od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali razvoj prava preko sodne prakse in zoper sodni postopek, ki je tekel pred tako pravnomočno odločbo. Z zahtevo za varstvo zakonitosti izpodbijani sklep Okrožnega sodišča na Ptuju predstavlja drugo odločbo, zato je Vrhovno sodišče najprej preizkusilo ali so izpolnjeni procesni pogoji za njegovo vsebinsko obravnavanje.

7. Po navedbah zagovornice obdolženega je odločitev Vrhovnega sodišča o vprašanju, kdo je upravičen do povrnitve stroškov kazenskega postopka v primeru ustavitve le-tega oziroma v primeru izdaje oprostilne sodbe, obdolženec ali njegov zagovornik, ki deluje na podlagi pooblastilnega razmerja, potrebna zaradi zagotovitve pravne varnosti in zaradi enotne uporabe prava. Kljub uspehu v postopku (sklep o ustavitvi postopka, sodba s katero se obdolženca oprosti obtožbe oziroma se z njo obtožba zavrne itd.) sodišče obdolžencu ne povrne potrebnih izdatkov, ki jih je imel ter potrebnih izdatkov in nagrade zagovornika, ki jih je zastopani že plačal svojemu pooblaščenemu zagovorniku. Kot primer neenotne in nerazumljive sodne prakse se vložnica zahteve za varstvo zakonitosti sklicuje na s tem izrednim pravnim sredstvom izpodbijani sklep ter sklep Okrožnega sodišča v Mariboru I Kpr 423/2003 z dne 3. 7. 2006, s katerim so bili v zvezi z ustavitvijo postopka potrebni izdatki in nagrada zagovornika, ki jih je zastopani že plačal tekom postopka zagovorniku, ki je deloval na podlagi pooblastilnega razmerja odmerjeni zagovorniku in ne obdolžencu.

8. Vrhovno sodišče se je do vprašanja, kdo je v pravnem položaju iz prvega odstavka 96. člena ZKP upravičen do povrnitve stroškov (nagrade in potrebnih izdatkov zagovornika) iz proračuna, obdolženec ali njegov zagovornik, ki je deloval na podlagi pooblastila in je v imenu in za račun obdolženega tudi vložil zahtevek za povrnitev stroškov, izrecno že opredelilo. Tako je v zadevi I Ips 163/2002 z dne 13. 1. 2005 jasno navedlo, da je glede na določbo prvega odstavka 96. člena ZKP z ustavitvijo preiskave glede povrnitve stroškov kazenskega postopka pravno razmerje nastalo med državo (oziroma sodiščem, ki je vodilo postopek) in obdolžencem in ne med državo (oziroma sodiščem, ki je vodilo postopek) in zagovornikom obdolženca, ki je deloval na podlagi pooblastila. Zato je obdolženec in ne njegov zagovornik upravičen do povrnitve stroškov kazenskega postopka iz 1. do 5. točke 92. člena ZKP, potrebnih izdatkov, ki jih je imel, ter nagrade in potrebnih izdatkov pooblaščenega zagovornika. To stališče je Vrhovno sodišče ponovilo v nespremenjeni vsebini tudi v nadaljnjih zadevah, v katerih je obravnavalo vprašanje, komu gre v primeru izdaje sklepa o ustavitvi postopka oziroma oprostilne sodbe pravica, da od države zahteva povrnitev nagrade in potrebnih izdatkov zagovornika, obdolženec ali njegov zagovornik, ki deluje na podlagi pooblastila (I Ips 39302/2010 z dne 30. 8. 2012).

C.

9. Glede na navedeno pa ocenjujemo, da je praksa Vrhovnega sodišča glede zastavljenega vprašanja jasna in enotna oziroma, da ne gre za spremembo sodne prakse. Zato zahteva za varstvo zakonitosti ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 420. člena ZKP ter jo je Vrhovno sodišče kot nedovoljeno zavrglo (drugi odstavek 423. člena ZKP).

10. Odločba o stroških postopka temelji na določbi 98. a člena ZKP v zvezi s prvim odstavkom 95. člena ZKP. Stroški predstavljajo sodno takso, ki jo bo odmerilo sodišče prve stopnje v posebnem plačilnem nalogu.


Zveza:

ZKP člen 92, 96, 96/1, 420, 420/1.
Datum zadnje spremembe:
14.10.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDU4MTcy