<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

Sodba VIII Ips 43/2014
ECLI:SI:VSRS:2014:VIII.IPS.43.2014

Evidenčna številka:VS3006118
Datum odločbe:22.04.2014
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Psp 268/2013
Senat:dr. Aleksej Cvetko (preds.), mag. Ivan Robnik (poroč.), Miran Blaha, mag. Marijan Debelak, Marjana Lubinič
Področje:ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Institut:ugotovitev lastnosti zavarovanca - lastnost zavarovanca - status zavarovanca - vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje - družbenik

Jedro

Ker je sodišče ugotovilo, da je bil tožnik v času od 1. 11. 2009 do 3. 4. 2012 družbenik družbe A., d.o.o., L. in v tem času ni bil obvezno zdravstveno zavarovan na drugi podlagi, ni zmotno uporabilo navedenih določb ZZVZZ in določb veljavnih Pravil, ko je presodilo, da je tožena stranka s spornima odločbama utemeljeno ugotovila, da je imel tožnik v tem obdobju lastnost zavarovanca v obveznem zdravstvenem zavarovanju na tej podlagi. Ob navedenih pravnih podlagah tožnikovi ugovori, da mu niti osebni dohodkovni položaj in niti dohodkovni položaj družbe nista omogočala plačevanja prispevkov in da pravic iz zdravstvenega zavarovanja v spornem obdobju ni uveljavljal in jih za nazaj tudi ne more uveljavljati, na odločitev sodišča niso mogli vplivati.

Izrek

Revizija se zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek za odpravo odločb tožene stranke z dne 3. 5. 2012 in z dne 26. 7. 2012, s katerima je bilo ugotovljeno, da ima tožnik od 1. 11. 2009 do 3. 4. 2012 lastnost zavarovanca v obveznem zdravstvenem zavarovanju iz naslova lastništva oziroma družbenika zasebnega podjetja A., d.o.o., L.

2. Sodišče drug stopnje je tožnikovo pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Soglašalo je s presojo, da je bil tožnik utemeljeno vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje že glede na status družbenika in ne glede na dohodke, ki jih je pridobil iz tega naslova, ker v navedenem obdobju ni bil obvezno zdravstveno zavarovan na drugi podlagi.

3. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje vlaga tožnik revizijo. V zvezi z zavrnitvijo tožbenega zahtevka sodišču smiselno očita zmotno uporabo materialnega prava, ker ni upoštevalo, da mu lastništvo in vodenje družbe A., d.o.o., ni zagotavljalo dohodkov niti za kritje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, niti takih dohodkov ni ustvarjala družba sama in da je tožena stranka neutemeljeno ugotavljala njegov status zavarovanca za nazaj, čeprav pravic iz zdravstvenega zavarovanja v preteklosti ni koristil, niti jih za nazaj ne more koristiti. Navaja, da se sodišče do njegovih pritožbenih navedb ni ustrezno opredelilo.

4. Tožena stranka je v odgovoru prerekala revizijske navedbe in predlagala zavrnitev revizije.

5. Revizija ni utemeljena.

6. Na podlagi 371. člena ZPP revizijsko sodišče preizkusi izpodbijano sodbo samo v tistem delu, v katerem se izpodbija z revizijo, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni. Pri tem je vezano na dejanske ugotovitve, ki so bile podlaga za izdajo izpodbijane sodbe, saj zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja revizije ni mogoče vložiti (tretji odstavek 370. člena ZPP).

7. Tožnik revizijskega razloga bistvene kršitve določb pravdnega postopka ni določno opredelil. Tudi trditve, da sodišče na njegove pritožbene navedbe ni ustrezno odgovorilo, se očitno nanašajo le na nezadovoljstvo s pravno presojo okoliščin, ki jih je tožnik zatrjeval. Zato sodišče izpodbijane sodbe z vidika bistvene kršitve določb pravdnega postopka ni preizkušalo.

8. Na podlagi 6. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) so zavarovanci obveznega zdravstvenega zavarovanja tudi osebe, ki so lastniki zasebnih podjetij v Republiki Sloveniji, če niso zavarovani na drugi podlagi. Način prijave v zavarovanje je na podlagi pooblastila iz četrtega odstavka 78. člena ZZVZZ določila tožena stranka s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja (Pravila, Ur. l. RS, št. 79/94 s spremembami). Pri tem imajo od spremembe in dopolnitve Pravil (Ur. l. RS, št. 7/2009) na podlagi 4. točke 9. člena le-teh ob pogoju, da niso zavarovani na drugi podlagi, lastnost zavarovanca v obveznem zavarovanju tudi družbeniki zasebnih družb in zavodov vse od vpisa družbe oziroma zavoda v ustrezni register in to ne glede na siceršnji osebni dohodkovni položaj oziroma dohodkovni položaj subjekta, katerega družbeniki so (1). Čeprav izhajajo Pravila iz vključitve v obvezno zavarovanje na podlagi prijave zavezanca, v tretjem odstavku 12. člena določajo, da prijavo v zavarovanje izvede zavod (tožena stranka) sam na podlagi pravnomočne odločbe, če osebe v zavarovanje ne prijavi siceršnji zavezanec, oziroma v 13. členu Pravila določajo, da za fizično osebo, ki je sicer sama zavezana za prijavo, za katero zavod ugotovi, da izpolnjuje pogoje za obvezno zavarovanje, zavod izda odločbo in po njeni dokončnosti po uradni dolžnosti prijavi osebo v obvezno zavarovanje, če tega ne stori oseba sama. Tudi v tem primeru pa pridobi oseba lastnost zavarovanca z dnem, ki je sicer predviden za začetek zavarovanja (14. člen Pravil), za družbenike zasebnih družb in zavodov torej z vpisom tega subjekta v sodni register, seveda ob pogoju, da v tem času ni bila zavarovana na drugi podlagi.

9. Ker je sodišče ugotovilo, da je bil tožnik v času od 1. 11. 2009 do 3. 4. 2012 družbenik družbe A., d.o.o., L. in v tem času ni bil obvezno zdravstveno zavarovan na drugi podlagi, ni zmotno uporabilo navedenih določb ZZVZZ in določb veljavnih Pravil, ko je presodilo, da je tožena stranka s spornima odločbama utemeljeno ugotovila, da je imel tožnik v tem obdobju lastnost zavarovanca v obveznem zdravstvenem zavarovanju na tej podlagi. Ob navedenih pravnih podlagah tožnikovi ugovori, da mu niti osebni dohodkovni položaj in niti dohodkovni položaj družbe nista omogočala plačevanja prispevkov in da pravic iz zdravstvenega zavarovanja v spornem obdobju ni uveljavljal in jih za nazaj tudi ne more uveljavljati, na odločitev sodišča niso mogli vplivati.

10. Glede na navedeno revizijski razlogi niso podani. Zato je sodišče na podlagi 378. člena ZPP revizijo kot neutemeljeno zavrnilo.

---.---

Op. št. (1): Le do uveljavitve navedene novele Pravil so le-ta kot pogoj za vključitev poslovodnih oseb in družbenikov v obvezno zdravstveno zavarovanje določala tudi, da njihov dohodek za obračun davka dosega najmanj znesek minimalne plače v Republiki Sloveniji - 3. točka 9. člena dotlej veljavnih Pravil.


Zveza:

ZZVZZ člen 15. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja člen 13, 14.
Datum zadnje spremembe:
05.07.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDY3MDc5