Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8349cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9Mzgx
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS sklep II Ips 160/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek24.11.2016zavarovalna pogodba - splošni zavarovalni pogoji - vsebina pogodbe - trditveno breme - razpravno načelo - avtonomno materialno pravo - vmesna sodbaKer v obravnavanem primeru vsebine splošnih in posebnih pogojev pravdni stranki nista zatrjevali, se sodišče na njih ne sme sklicevati. Vsebino konkretnih pravil, ki sta jih pogodbeni strani določili s sklenitvijo (zavarovalne) pogodbe (kot avtonomnega materialnega prava, ki izraža voljo pogodbenih strank), sodišče namreč ugotavlja po pravilih, po katerih ugotavlja (pravno pomembna) sporna dejstva.
VSRS sodba II Ips 153/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.11.2016dopuščena revizija - neupravičena pridobitev - vrnitev danega na podlagi sklepa o izvršbi - kondikcija - vložitev ugovora v izvršilnem postopku - sklep o izvršbi kot izvršilni naslov - izčrpanje pravnih sredstevPravnomočnega sklepa o izvršbi dolžnik ne more obiti s tožbo zaradi neupravičene obogatitve, ampak se mora (najprej) poslužiti pravnih sredstev v izvršilnem postopku, da bi izpodbil sklep o izvršbi, ki je dovolil izvršbo na njegova sredstva.
VSRS sklep II Ips 103/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek24.11.2016odškodninski spor - denacionalizacija - aktivna legitimacija - zastaranje odškodninske terjatve - agrarna skupnost - odškodnina - prirejenost postopkov - zavrnitev dokaznega predloga - pravilo o dokaznem bremenu - bistvena kršitev določb pravdnega postopkaTudi sodba sodišča druge stopnje je s presojo, da aktivna legitimacija tožnikov ni podana, ker niso predlagali katere listine naj sodišče vpogleda v upravnem spisu, obremenjena z bistveno kršitvijo določb pravdnega postopka, saj spregleda pojasnilo tožnikov, da v spis vlagajo vzorčen primer, kar pomeni, da je njihov dokazni predlog šteti kot dovolj konkretnega glede tega, kaj naj sodišče v upravnem spisu vpogleda.
VSRS sodba II Ips 178/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.12.2016podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - diskriminacija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - načelo kontradiktornosti - dokazovanje - zavrnitev dokaznega predlogaOb ugotovljenem, da je bil s strani zaposlenih pri toženi družbi tožnik le opozorjen, naj degustacije ne opravlja s sončnimi očali, kar je bilo prepovedano tudi vsem ostalim, nato pa je skupaj s A. A., s katerim se je dogovoril za degustacijo in je tožnika tudi opozoril, da dela ne more opravljati s sončnimi očali, brez intervencije zapustil trgovino tožene družbe, pa protipravnosti ravnanja toženk, ki naj bi jo povzročilo diskriminatorno in žaljivo ravnanje zaposlenih pri toženi družbi s tožnikom, tudi po oceni revizijskega sodišča ni.
VSRS Sklep X Ips 310/2014Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.10.2016dovoljenost revizije – brezplačna pravna pomoč - razrešitev odvetnika – izbris iz seznama izvajalcev brezplačne pravne pomoči - neizpostavljeno pravno vprašanje - standard natančne in konkretne opredelitve pomembnega pravnega vprašanja - zelo hude posledice - splošne navedbe - neizkazane poslediceRevidentka ni zadostila standardu natančne in konkretne opredelitve pomembnega pravnega vprašanja, saj vprašanja, glede katerega pričakuje odločitev Vrhovnega sodišča, v reviziji ni izpostavila.Revidentka s splošnimi in neizkazanimi navedbami zelo hudih posledic izpodbijane odločitve ni izkazala.
VSRS Sklep X Ips 352/2015Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.10.2016dovoljenost revizije - posredovanje delovne sile - pomembno pravno vprašanje - podizvajalska pogodba - pravno vprašanje ni pomembno po vsebini zadeve - zagotavljanje dela - zelo hude posledicePostavljeno vprašanje ni pomembno za obravnavano zadevo, ker se sodišče prve stopnje ni ukvarjalo z vsebino pogodb (torej z njihovo zapisano, formalno vsebino), ampak z dejansko vsebino medsebojnih razmerij, dejanskim izvajanjem pogodbe ter načinom in pogoji opravljanja dela. Kakšna je ta vsebina, pa izhaja iz 163. člena ZUTD. Navedbe o vplivu izpodbijane odločbe na revidentovo poslovanje v organizacijskem in finančnem smislu, saj se bodo povečali stroški poslovanja, ne predstavljajo zelo hudih posledic že zato, ker vsaka sprememba poslovanja tega standarda ne dosega.
VSRS Sklep X Ips 171/2015Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.10.2016dovoljenost revizije - dovoljenje za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma - pravica stranke ni izražena v denarni vrednosti - pomembno pravno vprašanje ni konkretizirano - zelo hude posledice niso konkretizirane in izkazaneTrditveno in dokazno breme o izpolnjevanju pogojev za dovoljenost revizije je na revidentu.Ker iz navedb ni razvidno, katero je po vsebini te zadeve tisto pravno vprašanje, glede katerega revidenti pričakujejo odločitev Vrhovnega sodišča, pogoj za dovoljenost revizije po 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ni izkazan.Splošne in v celoti neizkazane navedbe, ki Vrhovnemu sodišču ne omogočajo presoje, ali ima konkretni izpodbijani akt res zelo hude posledice za posameznega revidenta, za dovoljenost revizije po 3. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ne zadoščajo.
VSRS Sodba III Ips 84/2015Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek09.12.2016dokazovanje - dokazni predlog - zavrnitev dokaznega predloga - prekluzija - uveljavljanja bistvenih kršitev določb pravdnega postopkaKer je sodišče prve stopnje šele v sodbi ustrezno obrazložilo zavrnitev ostalih dokaznih predlogov pravdnih strank, sta se stranki lahko šele v sodbi seznanili z razlogi za njihovo zavrnitev, zato je bila pritožbena graja teh razlogov pravočasna.
VSRS Sodba III Ips 153/2015Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek23.12.2016pravnomočnost - časovne meje pravnomočnostiPravnomočnost zajema stanje ob zaključku glavne obravnave, zato zadene stranke prekluzija glede vseh dejstev, ki so do takrat že obstajala. Teh dejstev, razen v okviru obnove postopka in pod pogoji, določenimi za ta postopek, stranke po pravnomočnosti ne morejo več uveljavljati. Proti pravilnosti ugotovitev, ki izhajajo iz pravnomočnih sodnih odločb, nasprotni dokaz ni dopusten. Morebitne ugovore bi tožena stranka morala uveljavljati v predhodni pravdi.
VSRS sodba II Ips 159/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek20.10.2016pogodbena odškodninska odgovornost - pogodba o igranju nogometa - razlaga pogodbe - kršitev pogodbene obveznosti - sporazumna razveza pogodbe - nogomet - prestop igralca - splošno znana dejstva - dokazovanje - predložitev listine - listina pri drugi osebi - trditveno in dokazno bremeZa zavrnitev tožbenega zahteva v tej zadevi je ključna presoja sodišča, da toženec svojih pogodbenih obveznosti ni kršil, zato je tožnika zavezovala pogodba s tožencem. Tožnikove navedbe, da bi toženec v vsakem primeru moral predati dokumentacijo ne glede na to, ali bi se tožnik nato tudi uspel registrirati, bi bile utemeljene, če med pravdnima strankama ne bi obstajal dogovor, da lahko tožnik prestopi zgolj v obdobju prestopnih rokov.
VSRS sodba II Ips 171/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek01.12.2016lastninska pravica na premičnini - pridobitev lastninske pravice - poslovna pridobitev lastninske pravice - izročitev premičnineZa učinkovit prenos lastninske pravice na premičnini morajo biti izpolnjeni trije pogoji: 1) zavezovalni pravni posel, 2) razpolagalna sposobnost odsvojitelja in 3) razpolagalni pravni posle, katerega sestavni del je tudi izročitev premičnine pridobitelju v posest.Neizpolnitev katerega od kumulativno določenih pogojev za pridobitev lastninske pravice s pravnim poslom pomeni, da se lastninska pravice ne prenese.
VSRS sodba II Ips 129/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.10.2016dopuščena revizija - povrnitev škode - padec na mokrih tleh - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - opustitevPri opredeljevanju predpostavk odškodninske odgovornosti se običajno poudarja, da mora biti ravnanje nedopustno, pri čemer zadošča, da je ravnanje (storitev ali opustitev) na splošno nedopustno, in ni treba, da bi bilo s pravno normo posebej prepovedano ali zapovedano.
VSRS sodba II Ips 104/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.12.2016dopuščena revizija - menica - bianco menica - aval - ugovor avalista - napake volje - nepoštena pridobitev menice - skrbnostIz očitka sodišča druge stopnje tožniku je razbrati, da je avalistov podpis na menici pridobil na nepošten način, v nasprotju z namenom, zaradi katerega je bila menica izročena in brez toženčeve vednosti, da se podpisuje kot avalist. V tem primeru je govora o pomanjkanju volje podpisati se in jamčiti kot avalist, in ne o nepošteni pridobitvi menice (drugi odstavek 16. člena ZM).
VSRS sodba II Ips 77/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek24.11.2016povrnitev premoženjske škode - predkazenski postopek - pripor - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - odškodnina - pravno priznana škodaZahtevek za povrnitev premoženjske škode je bil zavrnjen na podlagi (materialnopravno pravilnega) stališča, da škoda, ki nastane zaradi teka predkazenskega postopka, ni pravno priznana škoda. Sodišči prve in druge stopnje sta zato presojali še, ali je država odgovorna za tožnikovo škodo po določbi 148. člena Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ). Glede na tožnikove trditve, da je bil postopek dolgotrajen in nekorektno voden bi namreč lahko toženka odškodninsko odgovarjala zgolj na podlagi 26. člena Ustave Republike Slovenije v zvezi s 148. členom OZ, ne pa na podlagi 542. člena ZKP.
VSRS Sklep X Ips 294/2015Vrhovno sodiščeUpravni oddelek27.10.2016dovoljenost revizije - nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora - vprašanje razlage zakonske določbe - jasno besedilo - zelo hude posledice niso konkretiziraneOdgovor na revidentovo vprašanje dajeta že 107. člen ZGO-1 in prva alineja prvega odstavka 2. člena Uredbe o razvrščanju objektov glede zahtevnosti gradnje, ki določata, da se bruto tlorisna površina, katere del je tudi bruto etažna površina, računa po standardu SIST ISO 9836, zato to vprašanje ni pomembno pravno vprašanje v smislu 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1.
VSRS Sklep I Up 268/2015Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.11.2016sodna taksa za tožbo v upravnem sporu - oprostitev plačila sodne takse - nesubstancirane pritožbene navedbeZgolj z nekonkretiziranimi očitki, ki se nanašajo na dejanske ugotovitve sodišča prve stopnje, da je izpodbijani sklep nepravilen in nezakonit, ker nima premoženja in ne dohodkov, da bi lahko plačal sodne takse v tem upravnem sporu, poleg tega pa ima zdravstvene težave, s čimer so povezani še dodatni izdatki, pritožnik ne more izpodbiti točnosti dejanskih zaključkov sodišča prve stopnje, ki so utemeljeni na podatkih GURS (vključno s portalom Prostor) in podatkih zemljiške knjige.
VSRS Sodba III Ips 109/2015Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek09.12.2016obličnost - dogovor pogodbenih strank o obliki pogodbe - veljavnost pogodbe - pogodba o odstopu terjatve - obvestilo dolžniku o odstopu terjatveKadar pogodbeni stranki veljavnost pogodbe pogojita z njeno obličnostjo, je za presojo veljavnosti pogodbe v nadaljevanju odveč ugotavljati, kakšen namen sta pri tem zasledovali. Odgovor na vprašanje veljavnosti pogodbe daje namreč že zapis njunega dogovora.Način seznanitve dolžnika za nastop posledic pogodbe o odstopu dolga ni odločilna, zato nanjo tudi ne more vplivati dogovor strank pogodbe o odstopu dolga, da bo pogodba v primeru obvestitve dolžnika sklenjena v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.
VSRS sklep II ips 33/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek24.03.2016dopuščena revizija - standard obrazloženosti odločbe sodišča druge stopnje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - skupno premoženje izvenzakonskih partnerjevČeprav je standard obrazložitve sodbe druge stopnje nižji od tistega, ki velja za odločbe prve stopnje, pa mora vendarle iz obrazložitve sodbe druge stopnje izhajati, da se je sodišče seznanilo z argumenti pritožnika in jih ni enostavno prezrlo, obenem pa se mora opredeliti do bistvenih, pri čemer pa se lahko sklicuje tudi na razloge, ki jih je navedlo že sodišče prve stopnje. Obrazložitev izpodbijane drugostopenjske sodbe tega standarda ne dosega.
VSRS sodba II Ips 237/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek11.08.2016dopuščena revizija - zavarovalna pogodba - nezgodno zavarovanje - smrt zavarovanca - splošni zavarovalni pogoji - razlaga splošnih pogojev - pojem nevarne dejavnosti - nevarna športna dejavnost - adrenalinski šport - soteskanje - zavarovalno kritje - izključitev iz zavarovanja - plačilo zavarovalnineV kontekstu nejasnih splošnih pogojev zavarovanje je materialnopravno pravilna odločitev, da soteskanje v dolini A. glede na ugotovljeno stopnjo nevarnosti ni posebno (ekstremno) nevarna športna aktivnost, zaradi katere bi bile pri tem nastale nezgode izključene iz zavarovanja oziroma bi bilo (pri življenjskem zavarovanju) izplačilo zavarovalne vsote vezano na sklenitev dodatnega zavarovanja.
VSRS sodba in sklep II Ips 36/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek23.06.2016dovoljenost revizije - vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe - dedni deleži - sosporništvo - subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - zavrženje revizijeTožeča stranka s tožbo zahteva od toženk plačilo 62.218,32 EUR, ki jo med toženke deli v skladu z dednimi deleži toženk. Po drugem odstavkom 41. člena ZPP se zato pravica do revizije presoja za vsako toženko posebej, ta vrednost pa pri drugi in tretji toženki ne presega zneska iz drugega odstavka 367. člena ZPP.

Izberi vse|Izvozi izbrane