<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

VSRS sodba G 11/2008
ECLI:SI:VSRS:2008:G.11.2008.1

Evidenčna številka:VS4002666
Datum odločbe:11.11.2008
Senat:Franc Testen (preds.), dr. Mile Dolenc (poroč.), dr. Miodrag Đorđević, mag. Kristina Ožbolt, Marko Prijatelj
Področje:ZAVAROVALNIŠTVO - UPRAVNI SPOR
Institut:zavarovalni nadzor - odredba Agencije za zavarovalni nadzor - odločba Agencije za zavarovalni nadzor - življenjsko zavarovanje - zavarovalna pogodba - minimalno zajamčeno izplačilo - matematične rezervacije - oblikovanje zavarovalno tehničnih rezervacij - kršitev pravil upravnega postopka - obrazložitev upravne odločbe

Jedro

Obrazložitev odredbe Agencije za zavarovalni nadzor je namenjena temu, da se s pravnimi in strokovnimi razlogi utemelji tisto, kar vsebuje izrek.

Izrek

Tožbi se ugodi, izpodbijana odredba in odločba se odpravita in zadeva vrne toženki v ponoven postopek.

Toženka je dolžna povrniti tožnici njene stroške postopka v višini 350,00 EUR, v petnajstih dneh.

Obrazložitev

1. Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: toženka) je 14.4.2008 izdala odredbo št. 40105-381/08-27 (v nadaljevanju: Odredba I), s katero je ugotovila nekatere kršitve Zakona o zavarovalništvu (v nadaljevanju: ZZavar). Zoper Odredbo I tožnik ni ugovarjal in je postala pravnomočna. Poročilo tožnika o odpravi kršitev je Agencija ocenila za nepopolno glede točke 1.2. (v kateri je opredeljena kršitev) v povezavi s točko 2.2. (v kateri je določen način odprave kršitve) in je zato izdala odredbo o dopolnitvi poročila št. 40105-789/08-27 z dne 19.6.2008 (v nadaljevanju: Odredba II), ugovor tožnika pa zavrnila z odločbo št. 40114-1029/08-27 z dne 15.7.2008 (v nadaljevanju: Odločba).

2. Tožnik s tožbo izpodbija Odredbo II in Odločbo. Uveljavlja razloge napačne ugotovitve dejanskega stanja, napačne uporabe materialnih predpisov in bistvene kršitve pravil postopka. Prvenstveno predlaga spremembo izpodbijane Odredbe II in Odločbe, tako da se ugotovi, da je odpravila kršitve, ugotovljene z Odredbo I.

3. Toženka je odgovorila na tožbo in predlagala njeno zavrnitev.

4. Toženec je z Odredbo I v sporni točki 1.2. ugotovil, da je tožnik kršil:

„prvo točko drugega odstavka 117. člena ZZavar, ker v zavarovalno-tehničnih rezervacijah za življenjska zavarovanja, pri katerih zavarovanec prevzema naložbena tveganja A. in B. in upravičenja zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev po teh zavarovalnih pogodbah obsegajo tudi minimalno zajamčeno izplačilo, nima predvidenega oblikovanja oziroma izračunavanja zavarovalno-tehničnih rezervacij za minimalno zajamčeno izplačilo in tako omenjenih rezervacij tudi ne izračunava.“

5. Z Odredbo I, ki je postala pravnomočna, je bilo torej ugotovljeno, da je kršitev prve točke drugega odstavka 117. člena ZZavar v tem, ker tožnik ni imel predvidenega oblikovanja oziroma izračunavanja zavarovalno-tehničnih rezervacij za minimalno zajamčeno izplačilo pri naložbenih tveganjih A. in B. in teh rezervacij tudi ni izračunaval. Z Odredbo I ni bilo določeno, kako je treba oblikovati zavarovalno tehnične rezervacije.

6. Tožnica je svojemu poročilu o odpravi kršitev z dne 27.5.2008 priložila Dodatek k zavarovalno-tehničnim podlagam za življenjsko zavarovanje, vezano na investicijske sklade z enkratnim plačilom premije in jamstveno glavnico ob doživetju, v katerem je navedla, da „bo za primere, ko v primeru izjemnega dogodka od Banke D. ne bo prejela dovolj sredstev za jamstvo najmanj glavnice ob doživetju, oblikovala dodatne zavarovalno-tehnične rezervacije za zajamčena izplačila.“ Dodala je, da jih bo vodila kot matematične rezervacije, v nadaljevanju pa je pojasnila način oblikovanja rezervacij, prikazala formulo za izračun in primer izračuna matematične rezervacije za 1.000.000 EUR vplačane čiste premije za „produkt A.“ Priložila je še mnenje pooblaščene aktuarke in „Strokovno oceno izpostavljenosti iz naslova zagotavljanja garancij...“, doc. dr. A. A.

7. Matematične rezervacije (opredeljene v 117. členu ZZavar) so matematično-statistično ocenjene sedanje vrednosti bodočih obveznosti iz dolgoročnih zavarovanj, zmanjšane za sedanje vrednosti ocenjenih bodočih vplačil tehničnih premij življenjskih, zdravstvenih in drugih dolgoročnih zavarovanj, pri katerih je po zakonu obvezno oblikovanje matematičnih rezervacij. Matematične rezervacije so vrsta zavarovalno tehničnih rezervacij in so namenjene kritju prihodnjih škod. V predmetni zadevi so namenjene temu, da se zagotovi, da bodo upravičenci na podlagi življenjskih zavarovanj prejeli minimalno zajamčeno izplačilo.

8. Toženec je v Odredbi II v 1. točki ugotovil, da je poročilo o odpravi kršitev neustrezno oziroma pomanjkljivo, kar je v isti točki izreka pojasnil z naslednjim:

„Iz Poročila oziroma priloženega Dodatka k zavarovalno tehničnim podlagam za produkt A., tarifa 21.09.01 ter B., tarifa 21.09.03 izhaja namreč samo to, da bo Zavarovalnica, zaradi tega, ker je vso enkratno vplačano čisto premijo omenjenih produktov vložila v sestavljena dolžniška vrednostna papirja Banke D., in ne da bi pri tem upoštevala določila 5. odstavka 129. člena ZZavar o predpisani strukturi naložb kritnega sklada za minimalna zajamčena izplačila, sedaj vendarle zaradi možnosti izjemnih dogodkov in možnosti predčasne razveze sestavljenih vrednostnih papirjev s strani Banke D. oblikovala dodatne zavarovalne tehnične rezervacije za zajamčena izplačila, ne izhaja pa iz Poročila odprava kršitev, ki jo je Zavarovalnici naložila Agencija z Odredbo in je v uvodnem stavku tega odstavka navedena.“

9. Iz citiranega dela Odredbe II je razvidno stališče toženke, da je tožnik sicer oblikoval dodatne zavarovalne tehnične rezervacije za zajamčena izplačila, da pa vseeno ni odpravil kršitve, ugotovljene z Odredbo I. Vendar pa iz samega izreka Odredbe II ni mogoče (dovolj) jasno razbrati, v čem je ostala kršitev neodpravljena.

10. Toženka je izdala izpodbijano odločbo na podlagi določb ZZavar. Ta v 2. odstavku 266. člena pove, da če ni v njem drugače določeno, se za postopek odločanja Agencije za zavarovalni nadzor uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 89/1999 s spremembami in dopolnitvami). Slednji v 6. odstavku 213. člena (med drugim) določa, da mora biti izrek odločbe določen. To v predmetni zadevi pomeni, da bi morala biti nepopolnost odprave kršitev, ugotovljenih z Odredbo I, že v izreku odredbe II tako opredeljena, da bi bilo mogoče nedvoumno sklepati o tem, v čem tožnica ni izpolnila Odredbe I. To je potrebno tako zaradi varstva procesnih pravic tožnice (da ve, kaj se ji očita), kakor tudi zaradi sodnega preizkusa odločbe. Izrek izpodbijane Odredbe II in posledično odločbe tega ne omogoča. Podan je razlog za odpravo izpodbijanih odločb iz 3. točke prvega odstavka 64. člena ZUS-1.

11. Iz vsebine Odredbe II in Odločbe je razvidno, da Agencija zahteva od tožnika, da oblikuje matematične rezervacije kljub temu, da za izplačilo zajamčenega zneska (ob doživetju) pri življenjskih zavarovanjih A. in B. jamči Banka D. Razlog je (v bistvenem) ta, da je v razmerju do zavarovancev sama odgovorna za plačilo, „da obstaja tudi možnost predčasnega vračila vplačila s strani Banke D.,“ (4. stran Odločbe), kakor tudi zaradi možnih „solventnostnih, likvidnostnih težav Banke D.“ (6. stran Odločbe). Ta del argumentacije toženke ne more biti sporen in mu tudi tožnik ne nasprotuje. V tožbi (na 6. strani) npr. izrecno pove, da „v tej zadevi ni sporno, da je izplačilo z zavarovalnimi pogodbami dogovorjenih plačil v razmerju do zavarovancev v celoti obveznost tožeče stranke.“

12. Toženka je izrecno navedla, da se ne spušča v tehnično izvedbo, „kako bo Zavarovalnica izračunavala in evidentirala zavarovalno-tehnične rezervacije za zajamčeno izplačilo glavnice ob zapadlosti za življenjska zavarovanja, vezana na investicijske sklade z enkratnim plačilom premije in jamstvom ob doživetju – A. in B.“ Vendar pa se prav v tehnični izvedbi najjasneje pokaže pravilnost ali nepravilnost ravnanja tožnika. Če matematične rezervacije, kot jih je opredelil v Dodatku k poročilu o odpravi kršitev, ustrezajo zahtevam, postavljenim v ZZavar, potem ji kljub njenemu morda spornemu utemeljevanju ni mogoče očitati, da ni odpravila kršitev, določenih z Odredbo I. Če pa njene matematične rezervacije niso ustrezne, je treba v ponovnem postopku že v izreku odredbe povedati, v čem ne ustrezajo zakonskim zahtevam. Sama obrazložitev odredbe je namenjena temu, da se s pravnimi in strokovnimi razlogi utemelji tisto, kar vsebuje izrek.

13. Ker je po povedanem Vrhovno sodišče ugotovilo, da v postopku za izdajo Odredbe II in Odločbe niso bila upoštevana pravila postopka, je na podlagi določbe 3. odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06; v nadaljevanju ZUS-1), ki se smiselno uporablja v postopku sodnega varstva (2. odstavek 281. člena ZZavar), tožbi ugodilo, izpodbijani odločbi odpravilo ter zadevo vrnilo toženi stranki v ponoven postopek. V ponovljenem postopku bo morala tožena stranka upoštevati izražena stališča o uporabi materialnega in procesnega prava (4. odstavek 64. člena ZUS-1).

14. Izrek o stroških postopka temelji na določbah 3. odstavka 25. člena ZUS-1 in 2. odstavka 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu (Uradni list RS, št. 24/2007).


Zveza:

ZZavar člen 117, 117/2-1, 266, 266/2. ZUS-1 člen 64, 64/3, 64/4.
Datum zadnje spremembe:
04.02.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDc0NDk0