<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

Sodba VIII Ips 484/2008
ECLI:SI:VSRS:2010:VIII.IPS.484.2008

Evidenčna številka:VS3004443
Datum odločbe:27.09.2010
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Psp 64/2008
Področje:POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Institut:sorazmerni del invalidske pokojnine - državljan Švicarske konfederacije - konvencija o socialni varnosti - odprava odločb tožene stranke - izdaja novega upravnega akta

Jedro

Tožnik zatrjuje, da je državljan Švicarske konfederacije. Gre za dejstvo, ki zaradi zmotne uporabe materialnega prava v upravnem postopku sploh ni bilo upoštevano, je pa za utemeljenost zahtevka za priznanje pravice do sorazmernega dela invalidske pokojnine odločilno. Za državljana Švicarske konfederacije namreč kljub določbi prvega odstavka 254. člena ZPIZ veljajo določila Konvencije med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o socialni varnosti.

Izrek

Reviziji se ugodi, sodba sodišča druge stopnje se spremeni tako, da se pritožba tožene stranke zoper sodbo sodišča prve stopnje zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje.

Tožena stranka mora v 15 dneh, od vročitve te sodbe, povrniti tožeči stranki njene revizijske stroške v znesku 252,83 EUR ter stroške pritožbenega postopka v znesku 210,69 EUR, oboje z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega naslednjega dne po izteku roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tej točki izreka, do plačila.

Obrazložitev

1. Z odločbama številka št. 24-0197131 z dne 1. 2. 2006 in št. 24-0197131 z dne 10. 8. 2006 je tožena stranka zavrnila tožnikov zahtevek za priznanje pravice do sorazmernega dela invalidske pokojnine.

2. Sodišče prve stopnje je tožbenemu zahtevku, da se tožniku prizna pravica do sorazmernega dela invalidske pokojnine ter da se odpravita odločbi tožene stranke delno ugodilo - odpravilo je odločbo tožene stranke z dne 10. 8. 2006 ter zadevo vrnilo toženi stranki v ponovno odločanje. Ugotovilo je, da tožena stranka ni popolno oziroma pravilno ugotovila dejanskega stanja.

3. Na pritožbo tožene stranke je sodišče druge stopnje sodbo sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je tožbeni zahtevek kot neutemeljen zavrnilo. Presodilo je, da je za zakonitost spornih odločb tožene stranke bistveno, da tožnik, ki ni državljan Republike Slovenije, ni bil nazadnje zavarovan pri toženi stranki, zaradi česar mu glede na določbe 254. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ - Ur. l. RS, št. 12/92 in nadaljnji), ki je veljal v času vložitve zahteve za priznanje pravice in se v tej zadevi uporablja na podlagi določbe prvega odstavka 391. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1 - Ur. l. RS, št. 106/99 in nadaljnji), vtoževane pravice do sorazmernega dela invalidske pokojnine v tem sporu ni mogoče priznati.

4. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje je tožnik vložil revizijo iz revizijskega razloga zmotne uporabe materialnega prava. Navaja, da je državljan Švicarske konfederacije in da je pri pristojnem nosilcu zavarovanja Švicarske konfederacije 5. 9. 2005 vložil zahtevo za priznanje pravice do invalidske pokojnine, zaradi česar bi moralo sodišče odločiti na podlagi določb členov 3, 4 in 17 Konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo, ne pa na podlagi 254. člena ZPIZ.

5. Revizija je bila vročena toženi stranki, ki nanjo ni odgovorila.

6. Revizija je utemeljena.

7. Po določbi 371. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP - Ur. l. RS, št. 26/99 in nadaljnji) revizijsko sodišče izpodbijano sodbo preizkusi samo v tistem delu, v katerem se z revizijo izpodbija, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni. Po uradni dolžnosti pazi na pravilno uporabo materialnega prava. Pri tem je vezano na dejanske ugotovitve, ki so bile podlaga za izdajo izpodbijane sodbe, saj zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja revizije ni mogoče vložiti (tretji odstavek 370. člena ZPP).

8. Na podlagi določbe 391. člena ZPIZ-1 se v postopku za uveljavljanje pravic iz obveznega zavarovanja oziroma za ugotavljanje pokojninske dobe, ki se je začel pred uveljavitvijo tega zakona, uporabljajo predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega zakona. Ker se je po ugotovitvah sodišča druge stopnje predmetni postopek začel z vložitvijo zahteve pri toženi stranki 23. 3. 1998, torej pred uveljavitvijo ZPIZ-1, je le-to pravilno presodilo, da pravno podlago za odločitev ne more predstavljati določba 177. člena ZPIZ-1, na kateri temelji izpodbijana odločba tožene stranke, ob tem pravilnem izhodišču pa je kot pravno podlago za odločitev napačno oz. vsaj preuranjeno uporabilo določbe 254. člena ZPIZ.

9. Tožnik v tem postopku zatrjuje, da je državljan Švicarske konfederacije. Gre za dejstvo, ki zaradi zmotne uporabe materialnega prava v upravnem postopku sploh ni bilo upoštevano, je pa za utemeljenost zahtevka za priznanje pravice do sorazmernega dela invalidske pokojnine odločilno. Za državljana Švicarske konfederacije namreč kljub določbi prvega odstavka 254. člena ZPIZ veljajo določila Konvencije med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o socialni varnosti

(BCHSV – Ur. l. RS-MP, št. 17/96), ki velja od 9. 11. 1996 (1). Za predmetni spor je ključna določba 17. člena BCHSV, ki v prvem odstavku določa, da se v primeru, če oseba ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pravic iz slovenskega pokojninskega in invalidskega zavarovanja samo na podlagi zavarovalne dobe, dopolnjene po slovenskih pravnih predpisih, za izpolnitev teh pogojev zavarovalna doba, dopolnjena v švicarskem zavarovanju, in slovenska zavarovalna doba seštejeta, če se ne prekrivata. V drugem odstavku pa je med drugim določeno, da v primeru, da državljan Švicarske konfederacije tudi na tak način ne izpolni pogojev za dajatev, slovenski nosilec upošteva tudi zavarovalno dobo, dopolnjeno v tretji državi, s katero je Slovenija sklenila konvencijo o socialni varnosti, ki predvideva seštevanje zavarovalnih dob.

10. Glede na navedeno je pravilna sodba sodišča prve stopnje, ki je izpodbijano odločbo tožene stranke z dne 10. 8. 2006 odpravilo ter zadevo vrnilo toženi stranki v ponovno odločanje. Le-ta se je zadovoljila z napačnim zaključkom, da tožnik že po določbi 177. člena ZPIZ-1 nima več pravice do izbire pokojnine po ZPIZ-1, odločilna dejstva v zadevi pa zato niso bila ugotovljena. Ker bi bilo ugotavljanje relevantnega dejanskega stanja pred sodiščem dolgotrajno, je sodišče prve stopnje v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 82. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1 - Ur. l. RS, št. 2/04) poleg odprave izpodbijane odločbe z dne 10. 8. 2006 pravilno naložilo toženi stranki tudi izdajo novega upravnega akta v roku 30 dni (drugi odstavek 82. člena ZDSS-1). Tožena stranka bo morala skladno z napotki sodišča prve stopnje ugotoviti vsa odločilna dejstva ter o tožnikovi pritožbi zoper odločbo z dne 1. 2. 2006 ponovno odločiti. V skladu s tem je revizijsko sodišče reviziji ugodilo in izpodbijano sodbo, ker je šlo le za kršitev materialnega prava, spremenilo tako, kot je razvidno iz izreka te odločbe (prvi odstavek 380. člena ZPP).

11. Glede na načelo uspeha v postopku (prvi odstavek 154. člena ZPP) je tožena stranka dolžna povrniti tožnici stroške revizijskega postopka, ki jih je sodišče ob upoštevanju Zakona o sodnih taksah (ZST - Ur. l. RS, št. 20/2004 in nadaljnji, uradno prečiščeno besedilo) in Odvetniške tarife (Ur. l. RS, št. 67/2003 in nadaljnji) priznalo v znesku 252,83 EUR (206,56 EUR za sestavo revizije, 2 % materialnih stroškov, 20 % DDV). Zaradi spremembe izpodbijane sodbe je bilo v skladu z določbo drugega odstavka 165. člena ZPP potrebno odločiti tudi o tožnikovih pritožbenih stroških. Ker je tožnik utemeljeno nasprotoval pritožbi tožene stranke zoper sodbo sodišča prve stopnje, mu je sodišče priznalo 210,69 EUR (172,13 EUR za sestavo odgovora na pritožbo, 2 % materialnih stroškov, 20 % DDV).

---.---

Op. št. (1): Na podlagi njenega 3. člena namreč ta konvencija velja: a) za državljane držav pogodbenic kot tudi za njihove družinske člane in družinske člane pokojnega državljana; b) za begunce in osebe brez državljanstva ter za njihove družinske člane in pokojnikove družinske člane, če te osebe bivajo na ozemlju ene od držav pogodbenic; pravica do uporabe ugodnejših notranjepravnih predpisov ostaja pridržana; c) v zvezi s prvim do četrtim odstavkom 7. člena, tretjim in četrtim odstavkom 8. člena, drugim odstavkom 9. člena, členi 10-12, prvim odstavkom 17. člena, 18. členom ter 3. poglavjem tretjega dela za vse osebe ne glede na njihovo državljanstvo.


Zveza:

ZPIZ-1 člen 391. ZPIZ člen 254. ZDSS-1 člen 82. Konvencije med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o socialni varnosti člen 17.
Datum zadnje spremembe:
03.03.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ3Nzcy