Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8213cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9Mzc0
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba VIII Ips 57/2008Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek03.11.2009sindikalni zaupnik - stimulacija za prisotnost na delu - prepoved diskriminacijeTožnik v času opravljanja sindikalnega dela z dela ni bil odsoten in je delal to, kar je bilo s toženo stranko dogovorjeno, t. j. delo sindikalnega zaupnika. Obravnavanje tega dela tako, kot da tožnik takrat ne bi delal in da je bil z dela odsoten, kar pa dejansko ni bil, bi lahko pomenilo diskriminacijo tožnika glede njegovega dela kot sindikalnega zaupnika.
Sodba VIII Ips 94/2008Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek30.11.2009status zavarovanca - obstoj delovnega razmerja - plačilo prispevkov s strani delodajalca - pokojninsko zavarovanjeOkoliščina, da za določeno osebo v delovnem razmerju ni bila vložena prijava v zavarovanje in da zanjo ni bil plačan prispevek za socialno zavarovanje, nima nobenega vpliva na obstoj delovnega razmerja in praviloma tudi ne na vštevanje časa tega delovnega razmerja v zavarovalno dobo za uveljavitev pravic iz pokojninskega zavarovanja po določbah ZPIZ/92.
VSRS sodba II Ips 55/2013Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.02.2015dopuščena revizija - vezanost pravdnega sodišča na odločbo kazenskega sodišča - obstoj kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti - kaznivo dejanje mladoletnika - vzgojni ukrep - pravnomočen sklep o izreku vzgojnega ukrepa mladoletniku - razlaga zakona - zakonska analogija - povrnitev škodeKadar temelji tožbeni zahtevek na istem dejanskem stanju, na podlagi katerega je že bilo odločeno v kazenskem postopku zoper mladoletnega storilca, je pravdno sodišče glede obstoja kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti mladoletnega storilca po 14. členu ZPP vezano tudi na pravnomočni sklep o izrečenem vzgojnem ukrepu, izdan v tem kazenskem postopku zoper mladoletnega storilca.
VSRS sodba II Ips 256/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek19.02.2015nedopustnost izvršbe - pridobitev lastninske pravice - solastnina - večkratno razpolaganje z nepremičnino - lastninska pravica v pričakovanju - obligacijska pravica - prenos lastninske pravice - zavezovalni pravni posel - vknjižba lastninske pravice - aktivna stvarna legitimacija - dovoljenost tožbeZa izločitveno tožbo in za ugovor tretjega v izvršilnem postopku velja, da mora tožnik oziroma tretji v izvršilnem postopku verjetno izkazati, da ima na predmetu izvršbe pravico, ki izvršbo preprečuje. Tožnici pa imata le položaj upnic z obligacijsko pravico do izpolnitve darilne oz. prodajne pogodbe, katerih predmet je sporna nepremičnina.
VSRS sodba II Ips 194/2013Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.12.2014dopuščena revizija - lastninjenje - družbena lastnina - društva - lovska družina - dejavnost lovske družine - status lovske družine - kmetijska zemljišča - odplačna pridobitev nepremičnine - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - transformacija lastninske pravice - kmetijska organizacijaKmetijska zemljišča so lovske družine lahko pridobile le po predpisih o prometu s kmetijskimi zemljišči na podlagi predkupne pravice kot kmetijske organizacije, zato je na pridobljenih kmetijskih zemljiščih lovska družina pridobila družbeno lastnino.
VSRS sodba II Ips 213/2012Vrhovno sodiščeCivilni oddelek26.11.2014dopolnilna sodba - odločanje o postavljenem tožbenem zahtevku - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti odločbe - nasprotje med izrekom in obrazložitvijo - posledice opustitve predloga za izdajo dopolnilne sodbeV primeru nehotene opustitve dolžnosti sodišča odločiti o celotnem zahtevku oz. o vseh zahtevkih, ki so (bili) predmet pravde, ne gre za nasprotje med izrekom in obrazložitvijo sodbe, ampak za specifično napako, za odpravo katere je predviden institut izdaje dopolnilne sodbe. V primeru, ko stranka ni predlagala izdaje dopolnilne sodbe, se šteje, da je bila tožba v delu, ki se nanaša na del zahtevka, o katerem sodišče ni odločilo, umaknjena.
VSRS sklep II Ips 289/2013Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.02.2015zahteva za varstvo zakonitosti - roditeljska pravica - preživnina - zastaranje preživninske terjatve - zadržanje zastaranja - razmerja med starši in otrokiDoločba 358. člena OZ je tako specialna določba, ki pretehta nad splošnimi obligacijskimi določbami o teku zastaranja.
VSRS sklep II Ips 219/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.01.2015zahteva za varstvo zakonitosti - zemljiškoknjižni predlog - priloge - potrdilo o plačilu davkov - vpis lastninske pravice na podlagi sodne poravnave - davek na promet nepremičnin - procesne predpostavke za vknjižbo lastninske praviceNi mogoče pritrditi stališču zahteve za varstvo zakonitosti, da je tedaj, ko se vpis predlaga na podlagi sodne poravnave, s katero je zemljiškoknjižni lastnik izrecno in nepogojno dovolil predlagano vknjižbo lastninske pravice in ki se glede na drugi odstavek 40. člena ZZK-1 šteje za pravnomočno sodno odločbo, kot v obravnavani zadevi, treba priložiti tudi potrdilo o plačilu davka na promet nepremičnin, ki ga sicer predvideva 37. člena ZZK-1.
Sklep II DoR 74/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.06.2014dopuščena revizija - lastninjenje - družbena lastnina - kmetijska zemljišča - pravica uporabe - lovska družina - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - odplačna pridobitev lastninske praviceRevizija je bila dopuščena glede vprašanja, ali je pri kmetijskih zemljiščih in gozdovih, ki so jih lovske organizacije pridobile od oseb, ki so imele na teh zemljiščih lastninsko pravico, imel zemljiškoknjižni vpis pravice uporabe za posledico, da so ta zemljišča postala družbena lastnina (ali prešla v družbeno lastnino).
Sklep I R 68/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek03.07.2014določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - spor iz razmerja med starši in otrokiČe bi v tem sporu iz razmerja med starši in otroki odločalo Okrožno sodišče v Novi Gorici kot krajevno in stvarno pristojno oziroma sodniki tega sodišča, ki so v pogostih stikih s sodniki Okrajnega sodišča v Novi Gorici, bi bila lahko prizadeta objektivna nepristranskost sodišča, ki se izraža v percepciji javnosti o nevtralnosti in neodvisnosti sodišča kot nosilca sodne funkcije.
VSRS sklep II Ips 119/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek04.12.2014dopuščena revizija - društva - lovska družina - disciplinski postopek - obrazložitev odločbe disciplinske komisije - pravica do sodnega varstva - pravica do pravnega sredstva - pravica do obrambeTemeljno načelo disciplinskega postopka je, da disciplinski organ ravna po procesnem redu, ki ga urejajo pravila društva. Disciplinskim organom ni prepuščeno, da opravljajo procesna dejanja na način, ki se jim zdi najbolj primeren, temveč so za posamezna procesna opravila predpisane posebne oblike.
VSRS sodba II Ips 80/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek26.11.2014dopuščena revizija - etažna lastnina - skupnost etažnih lastnikov - aktivna legitimacija - stvarna legitimacija - pravna sposobnost skupnosti etažnih lastnikov - vpis v register - solidarna odgovornost članov skupnosti - upravljanje večstanovanjske stavbe - stroški upravljanja večstanovanjske stavbe - obratovalni stroški - obveznosti etažnega lastnika - terjatev skupnosti etažnih lastnikov - zastaranje - zastaralni rok - terjatev upravnika večstanovanjske stavbeTerjatev skupnosti lastnikov ni mogoče enako obravnavati kot terjatev upravnika, saj se v bistvenem razlikujeta. Presoja sodišč, da terjatev skupnosti lastnikov ni mogoče subsumirati pod 6. točko prvega odstavka 355. člena OZ, je pravilna.
VSRS sklep II Ips 112/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek20.11.2014dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - gradnja čez mejo - odškodnina za odvzem nepremičnine - odmera odškodnine - primerna odškodninaPrimerna odškodnina iz tretjega in četrtega odstavka 47. člena SPZ je pravni standard, katerega vsebino v vsakem primeru posebej ugotavlja in napolnjuje sodišče ter pri tem upošteva merila, ki se postopoma oblikujejo v sodni praksi. Ker gre pri določitvi nove meje zaradi gradnje čez mejo in določitvi odškodnine za odvzeto zemljišče za nov institut, o katerem še ni sodne prakse, je mogoče ustrezno upoštevati sodno prakso o merilih za odmero primerne odškodnine pri podobnih institutih, na primer pri ustanovitvi nujne poti in odmeri primernega nadomestila.
Sklep II Ips 63/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.05.2014tožba na razveljavitev prodajne pogodbe - prodaja nepremičnine - solastnina - zakonita predkupna pravica - ponudba predkupnemu upravičencu - ponudba za sklenitev prodajne pogodbe - oblika ponudbe - pisna oblika - bistvene sestavine pogodbe - predmet pogodbe - prodaja solastnega dela nepremičnine - trditveno in dokazno breme - prekluzija - nova dejstva in novi dokazi - bistvena kršitev določb pravdnega postopkaPodatek o tem, komu se prodaja solastninski delež na nepremičnini je bistvena sestavina predkupne ponudbe. Ni pomembno le preprečiti vstop (kateregakoli) tretjega v solastninsko razmerje, pomembno je tudi, kdo je potencialni solastnik.
VSRS sklep III R 21/2014Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek02.09.2014spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - predhodni preizkus tožbe - faza predhodnega preizkusa tožbe - postopek po ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listineV primerih, ko se je postopek začel s predlogom za izvršbo na podlagi verodostojne listine in nadaljeval v pravdi, fraza predhodnega preizkusa tožbe sega do vročitve prve pripravljalne vloge tožeče stranke toženi stranki. Iz predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine in dolžnikovega ugovora zoper sklep o izvršbi narava spora (največkrat) še ni razvidna.
Sodba II Ips 245/2012Vrhovno sodiščeCivilni oddelek24.04.2014dopuščena revizija - lastna bianco menica - aval - pooblastilo za izpolnitev menice - protestna klavzula - menična izjava - indosant - obvestitvena klavzulaV konkretnem primeru je ugotovljeno neskladje med menico kot vrednostnim papirjem (kjer se nahaja obvestitvena klavzula, ter je izkazan indosant) ter pooblastilom za izpolnitev menice (kjer je zapisano naj bo na menici zapisana protestna klavzula ter da naj toženec prevzame vlogo poroka). Glede na to, da sta pravdni stranki tudi stranki menične izjave, je odločilno kaj sta stranki dogovorili v menični izjavi.
Sodba II Ips 129/2012Vrhovno sodiščeCivilni oddelek24.04.2014povrnitev premoženjske škode - višina odškodnine - stroški tuje pomoči in nege - pomoč družinskih članov - merila za določitev urne postavke - cena storitev izvajanja pomoči v okviru javne službe - cena nekvalificiranega malega delaKer ni ugotovljeno, da bi bili družinski člani, ki so tožniku nudili pomoč in nego, za to posebej strokovno usposobljeni, niti, da bi bila takšna oblika pomoči in nege potrebna, je odškodnina za stroške pomoči in nege pravilno odmerjena na podlagi urne postavke za nekvalificirano malo delo.
VSRS sodba II Ips 60/2013Vrhovno sodiščeCivilni oddelek18.09.2014podjemna pogodba - konkurenčna prepoved - konkurenčna klavzula - pravna podlaga (kavza) - nedopustna pravna podlaga - ničnost - predmet varstva s konkurenčno klavzulo - smiselna uporaba ZDRKonkurenčna klavzula varuje le tiste podatke, znanja, izkušnje in zveze, ki so plod lastnih raziskav, dela in izkušenj zaščitenega pogodbenika. Kadar gre za splošna znanja, podatke, izkušnje in vsem dostopne zveze, že po naravi stvari same zaščita s konkurenčno klavzulo ni dopustna, saj je predmet zaščite splošno dostopen. Smiselna uporaba ZDR o konkurenčni klavzuli je za področje obligacijskega prava, ki takih določb (razen pri agencijski pogodbi) nima, utemeljena v določbi drugega odstavka 3. člena ZS.
Sklep I Ips 35068/2011-275Vrhovno sodiščeKazenski oddelek22.05.2014zahteva za varstvo zakonitosti - izčrpanje pravnih sredstevČe želi vložnik zahteve za varstvo zakonitosti s tem izrednim pravnim sredstvom uspeti, se mora najprej pritožiti, ter v pritožbi vsebinsko uveljavljati kršitve, ki jih kasneje uveljavlja z zahtevo za varstvo zakonitosti.
Sodba I Ips 45081/2010-41Vrhovno sodiščeKazenski oddelek19.12.2013kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja - oškodovanje tujih pravic - zakonski znaki kaznivega dejanja - davčna izvršbaNamen zakonske določbe, ki določa kaznivo dejanje oškodovanja tujih pravic (po drugem odstavku 223. člena KZ-1) ni, da bi razlikovala med postopkom davčne in sodne izvršbe, temveč sankcionirati tista ravnanja storilca, ki v postopku prisilne izvršbe prepreči upnikovo poplačilo terjatve.

Izberi vse|Izvozi izbrane