Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 7789cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9Mw==
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep I R 130/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.10.2009določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču – delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov – pritožbeni postopek – sodnik pristojnega višjega sodišča kot stranka v postopku - stranka – zemljiškoknjižni postopekOkoliščina, da je predlagateljica in pritožnica sodnica pritožbenega sodišča, ki naj bi o pritožbi odločalo, je tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča, ki bo odločalo o pritožbi.
Sklep I Up 130/2009Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.04.2009akt politične diskrecije - razrešitev članov nadzornega sveta Filmskega sklada – pogoji in postopek za imenovanje članov – zavrženje tožbeAkt Vlade o predčasni razrešitvi članov nadzornega sveta Filmskega sklada ni upravni akt, ampak je akt politične diskrecije, ki je Vladi zaupana kot izvajalcu ustanoviteljskih pravic in obveznosti na področju tistega dela kulturne dejavnosti, zaradi katere je bil Filmski sklad ustanovljen.
Sklep II DoR 130/2010Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.06.2010predloga za dopustitev revizije – zavrnitev predloga za dopustitev revizijeKer niso izpolnjeni pogoji, je Vrhovno sodišče predlog za dopustitev revizije zavrnilo.
Sodba X Ips 130/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.05.2009davek od dobička od kapitala – fiktivna darilna pogodba – nedopustna podlaga – namen izognitve plačilu davka – podaritev delnic družinskim članomČe je pogodba, s katero imetnik vrednostnih papirjev te neodplačno prenese (podari) na dediča prvega dednega reda (ta pa jih proda naprej), fiktivna, je darovalec vrednostnih papirjev prodajalec in s tem zavezanec za plačilo davka od dobička od kapitala.
Sodba IV Ips 130/2010Vrhovno sodiščeKazenski oddelek09.09.2010kršitev materialnih določb zakona – vštevanje časa pridržanjaVštevanje časa pridržanja v izrečeno globo ne vpliva na višino izrečene globe, temveč na njeno izvršitev.
Sodba II Ips 130/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.02.2008povrnitev nepremoženjske škode – poškodba pri padcu na ulici – višina odškodnine - načelo individualizacije višine odškodnine - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine – duševne bolečine zaradi skaženosti – pravno priznana škodaOdškodnino iz naslova duševnih bolečin zaradi skaženosti sodišče prisodi le, če je podan tako subjektivni kot objektivni kriterij. Iz mnenja izvedenca izhaja, da pri tožnici ni opaziti nobenih na zunaj vidnih telesnih sprememb ali skaženosti. Zato sta sodišči prve in druge stopnje stopnje pravilno zaključili, da tožnici ni mogoče prisoditi odškodnine za duševne bolečine zaradi skaženosti.
Sodba VIII Ips 130/2009Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek23.05.2011prostovoljno zavarovanje za dodaten obseg pravic – prenehanje sklada – veljavnost zavarovalnih pogodb – prenos pogodb na zavarovalnico – nemožnost izpolnitve – bistvena kršitev določb postopka – pravica do izjave – zavrnitev dokaznega predloga – načelo kontradiktornostiDo kršitve pravila o zaslišanju obeh strank (258. člen ZPP) in njunega neenakega obravnavanja ni moglo priti, saj sodišče ni zaslišalo nobene od strank. S tem, ko je prvostopenjsko sodišče zavrnilo dokazni predlog za zaslišanje tožnikov, ker je ocenilo, da je dejansko stanje razčiščeno, odločitev v sporu pa odvisna le še od vprašanja pravilne uporabe materialnega prava, tožnikoma ni kršilo pravice do obravnavanja pred sodiščem.Zaradi dogodka, za katerega ni bila odgovorna nobena od strank, tožena stranka ni mogla prevzeti nadaljnjega izpolnjevanja obveznosti iz tožnikovih zavarovalnih pogodb (ni mogla vstopiti v takšen položaj, kot ga je imel v zvezi s sklenjenima pogodbama nasproti tožnikoma Sklad), pogodb pa tudi ni bilo mogoče prenesti na katero od zavarovalnic. Tožnika zato neutemeljeno vtožujeta priznanje obstoja zavarovalnih pogodb nasproti toženi stranki. Sta pa seveda upravičena do vračila sredstev, ki sta jih vplačala na podlagi zavarovalnih pogodb,...
Sklep I R 130/2010Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.09.2010določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču – delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - ponovitev predloga z identično trditveno podlago – zavrženje predloga za delegacijo pristojnostiTožnik utemeljuje svoj ponovljen predlog za delegacijo pristojnosti z razlogi, ki se vsebinsko ne razlikujejo od tistih, ki jih je ponudil v oporo svojemu prvotnemu predlogu, o katerem je Vrhovno sodišče že odločilo. To pomeni, da ponovnega vsebinskega odločanja o isti stvari na tak način ne more doseči in da ne izkazuje upoštevno priznanega pravnega interesa za ponavljanje na vsebinsko identično trditveno podlago oprtega predloga. in je zato bilo treba tožnikov ponovni predlog za prenos pristojnosti zavreči.
Sodba II Ips 130/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek14.07.2011povrnitev nepremoženjske škode – višina odškodnine – odškodnina zaradi kršitve osebnostnih pravic – pravica do zdravega življenjskega okolja – prekomerne imisije – hrup – zmanjšanje odškodnine – zmotna uporaba materialnega pravaVišina odškodnine zaradi imisij – tožniki sodijo v skupino tistih, ki so bili najbolj obremenjeni z nedovoljenimi imisijami, pri čemer je bil tretji tožnik glede na to, da je bil polovico obdobja del tedna odsoten zaradi bivanja v dijaške domu, z imisijami obremenjen malo manj. Hiša tožnikov je od ceste oddaljena 4 metre, v relevantnem obdobju, t. j. od konca marca 2004 do konca oktobra 2008, sta bila prva tožnica in drugi tožnik zaradi službe delno dnevno odsotna, tretji tožnik pa je bil približno polovico obdobja zaradi bivanja v dijaškem domu tedensko odsoten do četrtka, ostalo obdobje je bil delno dnevno odsoten zaradi študija.
Sodba VIII Ips 130/2002Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek06.05.2003plačilo odškodnine - sodna presoja zakonitosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja - izključitev elementa nedopustnega ravnanja delodajalcaKer je šteti, da je tožniku na podlagi neuspešno izpodbijanega sklepa delovno razmerje prenehalo zakonito, je bil iz ravnanja tožene stranke, ki je izdala ta sklep, s pravnomočno sodno odločitvijo izključen element nedopustnosti.
Sodba VIII Ips 130/2006Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek13.03.2007prenehanje delovnega razmerja - trajni presežek - operativni razlogi - tajnik krajevne skupnostiFormalna sprememba statuta in akta o sistemizaciji delovnih mest ni bila neposredni pogoj za ugotovitev prenehanja potreb po delu tožnice.
Sklep X Ips 130/2009Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.09.2009dovoljenost revizije – obnova upravnega postopka – pravni interes - zavrženjeVsakdo, ki v upravnem sporu zahteva varstvo svojih pravic ali pravnih koristi, mora ves čas postopka izkazovati pravni interes oziroma pravovarstveno potrebo. Iz podatkov, ki jih je pridobilo Vrhovno sodišče, izhaja, da je s sodbo Vrhovnega sodišča že bilo ugotovljeno, da se tožnik po predpisih o državljanstvu, ki so na območju RS veljali do uveljavitve ZDRS, od 28.8.1945 dalje šteje za jugoslovanskega in slovenskega državljana, zato tožnik ne izkazuje več pravnega interesa za obnovo postopka v katerem je bilo ugotovljeno, da se tožnik ne šteje za jugoslovanskega in slovenskega državljana.
Sklep II DoR 130/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek10.07.2014dopuščena revizija - upravljanje večstanovanjske stavbe - posli izrednega upravljanja - posli rednega upravljanja - ogrevanjeRevizija se dopusti glede vprašanja pravilnosti presoje, da v konkretnem primeru nadomestitev prejšnjega ukinjenega načina ogrevanja z vzpostavitvijo kurilnice z ustrezno napeljavo pomeni posel izrednega upravljanja.
Sklep X Ips 130/2013Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.02.2014denacionalizacija - obnova upravnega postopka - položaj stranskega udeleženca - dovoljenost revizije - vrednostni kriterij - pravica ali obveznost ni izražena v denarni vrednosti - pomembno pravno vprašanje - funkcionalno zemljišče - začetek teka subjektivnega roka za obnovo - dejansko vprašanje - zelo hude posledice - zatrjevane posledice niso posledice tega postopkaTrditveno in dokazno breme za dovoljenost revizije je na revidentu.Vprašanje, ali zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče k stavbi, se rešuje v vsakem primeru posebej in je vprašanje ugotavljanja dejanskega stanja. V obravnavani zadevi se bo ob upoštevanju relevantnih okoliščin zadevnega primera, torej vprašanje, ali zadevno zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče k zadevni stavbi, ugotavljalo v obnovljenem upravnem postopku. Glede na navedeno gre pri postavljenem vprašanju po vsebini zadeve za dejansko vprašanje in ne za pomembno pravno vprašanje v smislu 2. točke prvega odstavka 83. člena ZUS-1. Zatrjevane zelo hude posledice, ki se nanašajo le na posledice, ki bi revidentu lahko nastale v drugem postopku, to je v denacionalizacijskem postopku, ne pa v postopku glede dovoljenosti predloga za obnovo postopka ne pomenijo zelo hudih posledic v smislu 3. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1.
Sodba II Ips 130/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.11.2011poroštvo – samostojni podjetnik posameznik – poroštvu podobno jamstvo – stečaj samostojnega podjetnika posameznika – odgovornost fizične osebePravilno je stališče izpodbijane sodbe, da toženčeva zaveza, sprejeta v času veljavnosti prej veljavne ureditve stečajnega postopka zoper podjetnika posameznika in s katero je za izpolnitev pogodbenih obveznosti, sprejetih v okviru opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika, jamčil s premoženjem, ki ni bilo zajeto v stečajno maso, ni bila nedopustna.
Sklep X Ips 130/2012Vrhovno sodiščeUpravni oddelek30.08.2012dovoljenost revizije – igre na srečo – inšpekcijski nadzor – omejitev dostopa do spletne strani – predlog za oceno ustavnosti ZIS – standard natančne in konkretne opredelitve pomembnega pravnega vprašanja – trditveno in dokazno bremeTrditveno in dokazno breme o izpolnjenosti pogojev za revizijo je na revidentu.Revidentkino vprašanje „preliminarne ocene skladnosti devetega odstavka 107. člena ZIS z 39. členom URS in posledično vložitev zahteve za oceno ustavnosti po 156. členu URS, ker naj bi bila izpodbijana odločba v neskladju z 39. členom URS in 10. členom EKČP, naložen ukrep po devetem odstavku 107. člena ZIS pa nesorazmeren“ samo po sebi, brez natančne in konkretne opredelitve okoliščin, ki kažejo na njegovo pomembnost glede na vsebino obravnavane zadeve in konkretizacije ter opredelitve razlogov, zaradi katerih meni, da je v obravnavani zadevi sodišče to vprašanje rešilo nezakonito, po presoji Vrhovnega sodišča ni pomembno pravno vprašanje v smislu 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1.
Sodba II Ips 130/2012Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.11.2012povrnitev škode - institut kaznovalne odškodnine - penalna odškodnina - izravnalna funkcija odškodninskega prava - odgovornost bolnišnice (zdravstvene ustanove) - zdravniška napaka (medicinska napaka) - načelo proste presoje dokazovV sodbi sodišča prve stopnje ni prepričljivih razlogov za kaznovanje javnega zdravstvenega zavoda – prve toženke. Pri odškodninski odgovornosti izvajalcev zdravstvenih storitev v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se financirajo v glavnem prek zdravstvene blagajne (iz zdravstvenega zavarovanja), bi kaznovalna odškodnina posredno kaznovala vse potencialne uporabnike zdravstvenih storitev. Opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki se zagotavlja v javnem interesu in katerega cilj ni pridobivanje dobička, bi bilo moteno, predvideni posegi, storitve ne bi mogli biti izvedeni zaradi pomanjkanja sredstev.
Sodba VIII Ips 130/2012Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek15.10.2012odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – ponudba nove pogodbe o zaposlitvi - ponudba ustrezne zaposlitve – ustrezna zaposlitevDelodajalec je dolžan preveriti, ali je delavca mogoče zaposliti na drugih delih. To ni mogoče, če delodajalec nima prostih delovnih mest oziroma potreb po njihovi zasedbi. Dolžnost ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi se nanaša le na dolžnost ponudbe ustrezne zaposlitve, ne pa katerekoli zaposlitve.
Sodba IV Ips 130/2013Vrhovno sodiščeKazenski oddelek17.12.2013zastaranje pregona - procesna predpostavka za začetek postopka - postopek pred prekrškovnim organom – zahteva za sodno varstvo – kršitev materialnih določb zakona - meje sankcioniranja prekrškov - milejši zakonSodišče v konkretnem postopku glede na datum storitve prekrška ne bi smelo uporabiti nove določbe prvega odstavka 42. člena ZP-1. Ker jo je, je napačno ugotovilo, da obstajajo okoliščine, ki izključujejo pregon.
Sodba VIII Ips 130/2013Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek11.11.2013odškodninska odgovornost delodajalca - nesreča pri delu - krivdna odgovornost - vzročna zveza - teorija vzročnosti - vzgojiteljica v vrtcu - igre z žogoDelodajalec v obravnavanem primeru vzgojiteljicam ni bil dolžan dati kakšnih posebnih navodil, kako npr. pobrati kotalečo se žogo, niti jih vzgojiteljice niso potrebovale. Ugotovljeno je bilo, da je igra na zunanjem igrišču vrtca v času, ko je prišlo do tožničinega padca, potekala v skladu s pravili pedagoške stroke. Zahteva, da bi bilo treba vzgojiteljicam zaradi njihove varnosti dati še posebna navodila za vsako, še tako očitno in banalno opravilo, in jim jasno nakazati možnosti, kako naj ga opravijo, pa je pretirana in ne predstavlja potrebnega ukrepa v smislu zagotavljanja varstva pri delu. Dejstvo, da druga toženka ni sprejela posebnih navodil za varno delo na igrišču, tako ne more predstavljati pravno relevantnega vzroka za obravnavani škodni dogodek. Enako pa velja tudi za ravnanje druge vzgojiteljice. Iz dejanskih zaključkov izhaja, da sta se s tožnico predhodno dogovorili, kateri del igrišča bo uporabljala katera od njunih skupin, tožnica pa je tudi vedela,...

Izberi vse|Izvozi izbrane