Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8139cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9Mw==
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba I Ips 130/2006Vrhovno sodiščeKazenski oddelek11.05.2006zahteva za varstvo zakonitosti - obseg preizkusa - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanjaPri presoji zakonitosti sklepa o priporu Vrhovno sodišče ne more izhajati iz predvidevanj, kaj bi se utegnilo dogajati v nadaljevanju kazenskega postopka, predvsem ali bo v nadaljnjem postopku obramba imela možnost neposredno zaslišati obremenilne priče, pač pa ocenjuje le, ali so podani pogoji za pripor.
Sodba I Ips 130/2005Vrhovno sodiščeKazenski oddelek16.05.2005zastaranje kazenskega pregona - zastaralni roki ob spremembi pravne opredelitve kaznivega dejanjaVsaka sprememba pravne opredelitve kaznivega dejanja ima za posledico tudi upoštevanje zastaranja kazenskega pregona glede na zastaralni rok, ki ustreza predpisani kazni.
Sodba VIII Ips 130/2008Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek08.06.2009izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - hujša kršitev obveznosti iz delovnega razmerja - zagovor - seznanitev z razlogom za odpoved - rok za odpovedTožena stranka je bila z razlogom, ki utemeljuje izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, seznanjena najpozneje 29. 8. 2005, saj konkretni razlog navaja že v pisnem opozorilu o nameri izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi (ki v zakonu niti ni predvideno), datiranem na ta dan. Od tega dne je začel teči 15-dnevni rok za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz drugega odstavka 110. člena ZDR.
Sklep II DoR 130/2010Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.06.2010predloga za dopustitev revizije – zavrnitev predloga za dopustitev revizijeKer niso izpolnjeni pogoji, je Vrhovno sodišče predlog za dopustitev revizije zavrnilo.
Sklep I Up 130/2009Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.04.2009akt politične diskrecije - razrešitev članov nadzornega sveta Filmskega sklada – pogoji in postopek za imenovanje članov – zavrženje tožbeAkt Vlade o predčasni razrešitvi članov nadzornega sveta Filmskega sklada ni upravni akt, ampak je akt politične diskrecije, ki je Vladi zaupana kot izvajalcu ustanoviteljskih pravic in obveznosti na področju tistega dela kulturne dejavnosti, zaradi katere je bil Filmski sklad ustanovljen.
Sodba X Ips 130/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.05.2009davek od dobička od kapitala – fiktivna darilna pogodba – nedopustna podlaga – namen izognitve plačilu davka – podaritev delnic družinskim članomČe je pogodba, s katero imetnik vrednostnih papirjev te neodplačno prenese (podari) na dediča prvega dednega reda (ta pa jih proda naprej), fiktivna, je darovalec vrednostnih papirjev prodajalec in s tem zavezanec za plačilo davka od dobička od kapitala.
Sklep I R 130/2010Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.09.2010določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - ponovitev predloga z identično trditveno podlago - zavrženje predloga za delegacijo pristojnostiTožnik utemeljuje svoj ponovljen predlog za delegacijo pristojnosti z razlogi, ki se vsebinsko ne razlikujejo od tistih, ki jih je ponudil v oporo svojemu prvotnemu predlogu, o katerem je Vrhovno sodišče že odločilo. To pomeni, da ponovnega vsebinskega odločanja o isti stvari na tak način ne more doseči in da ne izkazuje upoštevno priznanega pravnega interesa za ponavljanje na vsebinsko identično trditveno podlago oprtega predloga. in je zato bilo treba tožnikov ponovni predlog za prenos pristojnosti zavreči.
Sodba IV Ips 130/2010Vrhovno sodiščeKazenski oddelek09.09.2010kršitev materialnih določb zakona – vštevanje časa pridržanjaVštevanje časa pridržanja v izrečeno globo ne vpliva na višino izrečene globe, temveč na njeno izvršitev.
Sodba II Ips 130/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek14.07.2011povrnitev nepremoženjske škode – višina odškodnine – odškodnina zaradi kršitve osebnostnih pravic – pravica do zdravega življenjskega okolja – prekomerne imisije – hrup – zmanjšanje odškodnine – zmotna uporaba materialnega pravaVišina odškodnine zaradi imisij – tožniki sodijo v skupino tistih, ki so bili najbolj obremenjeni z nedovoljenimi imisijami, pri čemer je bil tretji tožnik glede na to, da je bil polovico obdobja del tedna odsoten zaradi bivanja v dijaške domu, z imisijami obremenjen malo manj. Hiša tožnikov je od ceste oddaljena 4 metre, v relevantnem obdobju, t. j. od konca marca 2004 do konca oktobra 2008, sta bila prva tožnica in drugi tožnik zaradi službe delno dnevno odsotna, tretji tožnik pa je bil približno polovico obdobja zaradi bivanja v dijaškem domu tedensko odsoten do četrtka, ostalo obdobje je bil delno dnevno odsoten zaradi študija.
Sodba II Ips 130/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.02.2008povrnitev nepremoženjske škode – poškodba pri padcu na ulici – višina odškodnine - načelo individualizacije višine odškodnine - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine – duševne bolečine zaradi skaženosti – pravno priznana škodaOdškodnino iz naslova duševnih bolečin zaradi skaženosti sodišče prisodi le, če je podan tako subjektivni kot objektivni kriterij. Iz mnenja izvedenca izhaja, da pri tožnici ni opaziti nobenih na zunaj vidnih telesnih sprememb ali skaženosti. Zato sta sodišči prve in druge stopnje stopnje pravilno zaključili, da tožnici ni mogoče prisoditi odškodnine za duševne bolečine zaradi skaženosti.
Sodba VIII Ips 130/2009Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek23.05.2011prostovoljno zavarovanje za dodaten obseg pravic – prenehanje sklada – veljavnost zavarovalnih pogodb – prenos pogodb na zavarovalnico – nemožnost izpolnitve – bistvena kršitev določb postopka – pravica do izjave – zavrnitev dokaznega predloga – načelo kontradiktornostiDo kršitve pravila o zaslišanju obeh strank (258. člen ZPP) in njunega neenakega obravnavanja ni moglo priti, saj sodišče ni zaslišalo nobene od strank. S tem, ko je prvostopenjsko sodišče zavrnilo dokazni predlog za zaslišanje tožnikov, ker je ocenilo, da je dejansko stanje razčiščeno, odločitev v sporu pa odvisna le še od vprašanja pravilne uporabe materialnega prava, tožnikoma ni kršilo pravice do obravnavanja pred sodiščem.Zaradi dogodka, za katerega ni bila odgovorna nobena od strank, tožena stranka ni mogla prevzeti nadaljnjega izpolnjevanja obveznosti iz tožnikovih zavarovalnih pogodb (ni mogla vstopiti v takšen položaj, kot ga je imel v zvezi s sklenjenima pogodbama nasproti tožnikoma Sklad), pogodb pa tudi ni bilo mogoče prenesti na katero od zavarovalnic. Tožnika zato neutemeljeno vtožujeta priznanje obstoja zavarovalnih pogodb nasproti toženi stranki. Sta pa seveda upravičena do vračila sredstev, ki sta jih vplačala na podlagi zavarovalnih pogodb,...
Sklep X Ips 130/2009Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.09.2009dovoljenost revizije – obnova upravnega postopka – pravni interes - zavrženjeVsakdo, ki v upravnem sporu zahteva varstvo svojih pravic ali pravnih koristi, mora ves čas postopka izkazovati pravni interes oziroma pravovarstveno potrebo. Iz podatkov, ki jih je pridobilo Vrhovno sodišče, izhaja, da je s sodbo Vrhovnega sodišča že bilo ugotovljeno, da se tožnik po predpisih o državljanstvu, ki so na območju RS veljali do uveljavitve ZDRS, od 28.8.1945 dalje šteje za jugoslovanskega in slovenskega državljana, zato tožnik ne izkazuje več pravnega interesa za obnovo postopka v katerem je bilo ugotovljeno, da se tožnik ne šteje za jugoslovanskega in slovenskega državljana.
Sklep I R 130/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.10.2009določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču – delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov – pritožbeni postopek – sodnik pristojnega višjega sodišča kot stranka v postopku - stranka – zemljiškoknjižni postopekOkoliščina, da je predlagateljica in pritožnica sodnica pritožbenega sodišča, ki naj bi o pritožbi odločalo, je tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča, ki bo odločalo o pritožbi.
Sklep II DoR 130/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek10.07.2014dopuščena revizija - upravljanje večstanovanjske stavbe - posli izrednega upravljanja - posli rednega upravljanja - ogrevanjeRevizija se dopusti glede vprašanja pravilnosti presoje, da v konkretnem primeru nadomestitev prejšnjega ukinjenega načina ogrevanja z vzpostavitvijo kurilnice z ustrezno napeljavo pomeni posel izrednega upravljanja.
Sklep X Ips 130/2013Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.02.2014denacionalizacija - obnova upravnega postopka - položaj stranskega udeleženca - dovoljenost revizije - vrednostni kriterij - pravica ali obveznost ni izražena v denarni vrednosti - pomembno pravno vprašanje - funkcionalno zemljišče - začetek teka subjektivnega roka za obnovo - dejansko vprašanje - zelo hude posledice - zatrjevane posledice niso posledice tega postopkaTrditveno in dokazno breme za dovoljenost revizije je na revidentu.Vprašanje, ali zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče k stavbi, se rešuje v vsakem primeru posebej in je vprašanje ugotavljanja dejanskega stanja. V obravnavani zadevi se bo ob upoštevanju relevantnih okoliščin zadevnega primera, torej vprašanje, ali zadevno zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče k zadevni stavbi, ugotavljalo v obnovljenem upravnem postopku. Glede na navedeno gre pri postavljenem vprašanju po vsebini zadeve za dejansko vprašanje in ne za pomembno pravno vprašanje v smislu 2. točke prvega odstavka 83. člena ZUS-1. Zatrjevane zelo hude posledice, ki se nanašajo le na posledice, ki bi revidentu lahko nastale v drugem postopku, to je v denacionalizacijskem postopku, ne pa v postopku glede dovoljenosti predloga za obnovo postopka ne pomenijo zelo hudih posledic v smislu 3. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1.
Sodba IV Ips 130/2013Vrhovno sodiščeKazenski oddelek17.12.2013zastaranje pregona - procesna predpostavka za začetek postopka - postopek pred prekrškovnim organom – zahteva za sodno varstvo – kršitev materialnih določb zakona - meje sankcioniranja prekrškov - milejši zakonSodišče v konkretnem postopku glede na datum storitve prekrška ne bi smelo uporabiti nove določbe prvega odstavka 42. člena ZP-1. Ker jo je, je napačno ugotovilo, da obstajajo okoliščine, ki izključujejo pregon.
Sodba II Ips 130/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.11.2011poroštvo – samostojni podjetnik posameznik – poroštvu podobno jamstvo – stečaj samostojnega podjetnika posameznika – odgovornost fizične osebePravilno je stališče izpodbijane sodbe, da toženčeva zaveza, sprejeta v času veljavnosti prej veljavne ureditve stečajnega postopka zoper podjetnika posameznika in s katero je za izpolnitev pogodbenih obveznosti, sprejetih v okviru opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika, jamčil s premoženjem, ki ni bilo zajeto v stečajno maso, ni bila nedopustna.
Sodba VIII Ips 130/2011Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek03.09.2012pravice iz naslova invalidnosti - poslabšanje zdravstvenega stanja - trajnost zdravstvenih sprememb - varstvo pravic, pridobljenih po prejšnjih predpisih - trajanje pravic na podlagi invalidnostiBistvena je ugotovitev sodišč prve in druge stopnje, da gre za kronificirano stanje, to je poslabšano zdravstveno stanje, ki traja že več let, ne pa zgolj za začasna ali občasna bolezenska stanja, katerih posledica je le začasna ali občasna nezmožnost za delo. V tem smislu gre pri tožniku za trajno stanje, ki pa se bo lahko poslabšalo, lahko pa z ustreznim zdravljenjem tudi izboljšalo – kar bo vplivalo na morebitno kasnejšo odločitev o pravicah iz invalidskega zavarovanja.
Sklep X Ips 130/2012Vrhovno sodiščeUpravni oddelek30.08.2012dovoljenost revizije – igre na srečo – inšpekcijski nadzor – omejitev dostopa do spletne strani – predlog za oceno ustavnosti ZIS – standard natančne in konkretne opredelitve pomembnega pravnega vprašanja – trditveno in dokazno bremeTrditveno in dokazno breme o izpolnjenosti pogojev za revizijo je na revidentu.Revidentkino vprašanje „preliminarne ocene skladnosti devetega odstavka 107. člena ZIS z 39. členom URS in posledično vložitev zahteve za oceno ustavnosti po 156. členu URS, ker naj bi bila izpodbijana odločba v neskladju z 39. členom URS in 10. členom EKČP, naložen ukrep po devetem odstavku 107. člena ZIS pa nesorazmeren“ samo po sebi, brez natančne in konkretne opredelitve okoliščin, ki kažejo na njegovo pomembnost glede na vsebino obravnavane zadeve in konkretizacije ter opredelitve razlogov, zaradi katerih meni, da je v obravnavani zadevi sodišče to vprašanje rešilo nezakonito, po presoji Vrhovnega sodišča ni pomembno pravno vprašanje v smislu 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1.
Sodba VIII Ips 130/2012Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek15.10.2012odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – ponudba nove pogodbe o zaposlitvi - ponudba ustrezne zaposlitve – ustrezna zaposlitevDelodajalec je dolžan preveriti, ali je delavca mogoče zaposliti na drugih delih. To ni mogoče, če delodajalec nima prostih delovnih mest oziroma potreb po njihovi zasedbi. Dolžnost ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi se nanaša le na dolžnost ponudbe ustrezne zaposlitve, ne pa katerekoli zaposlitve.

Izberi vse|Izvozi izbrane