Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8114cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MQ==
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba I Ips 130/2000Vrhovno sodiščeKazenski oddelek14.03.2002izvajanje dokazov - varstvo pravic zasebnosti - hišna preiskava - nedotakljivost stanovanja - nedovoljeni dokazi - izvedenstvo psihiatrične stroke - obdolženčeva odklonitev psihiatričnega pregledaStališče, da psihiatrični pregled v okviru izvedenstva po 265. členu ZKP po 35. členu Ustave Republike Slovenije ni možen, ni sprejemljivo. Odklonitev obsojenca pri psihološkem testu v okviru pridobivanja podatkov o njegovem duševnem stanju v času storitve kaznivega dejanja je njegova pravica. Vendar pa to ne izključuje izvedenskega dela psihiatra, ki se opravlja tudi z opazovanjem. To pa je podlaga za oceno duševnega stanja, če je opravljeno v okviru pooblastil iz 265. člena ZKP.
Sodba I Ips 130/95Vrhovno sodiščeKazenski oddelek30.10.1997ravnanje s priporniki - disciplinska kazenOmejitev obiskov in dopisovanja se lahko izreče za časovno določeno obdobje tudi s popolno prepovedjo oddajanja in sprejemanja pisnih pošiljk in sprejemanja obiskov, lahko pa se takšna prepoved omeji na določene osebe ali na eno od obeh pravic ali pa se obiski skrajšajo oziroma zmanjša njihovo število ali omeji pošiljanje pisanj in podobno.
Sklep I Up 130/2000Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.09.2003ukrep urbanističnega inšpektorja - vročanje spisov - posredno vročanjeV zadevah urbanistične inšpekcije se odločbe oz. spisi vročajo na način, kot ga določajo določbe 84., 85. in 86. člena ZUP/86, to je s posrednim vročanjem.
Sodba I Ips 130/2003Vrhovno sodiščeKazenski oddelek25.09.2003izvajanje dokazov - načelo proste presoje dokazov - zahteva za varstvo zakonitosti - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - izpodbijanje odločbe o kazni - bistveno zmanjšana prištevnost - omilitev kazniZahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti zaradi odločbe o kazni, ampak se sme v zvezi z njo uveljavljati le kršitev kazenskega zakona po 5. točki 372. člena ZKP.
Sodba I Ips 130/2001Vrhovno sodiščeKazenski oddelek03.04.2003zahteva za varstvo zakonitosti - izpodbijanje odločbe o kazniS tem ko zagovornica ponuja drugačno presojo okoliščin, pomembnih pri odmeri in izbiri kazni, po vsebini ne uveljavlja kršitve kazenskega zakona, marveč pravnomočno obsodbo izpodbija zaradi odločbe o kazni. Na tej podlagi pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti.
Sodba I Ips 130/2004Vrhovno sodiščeKazenski oddelek20.05.2004postopek za izročitev obdolžencev in obsojencev - prošnja za izročitev - sredstva za ugotavljanje istovetnosti osumljenca - dokazi za utemeljen sum - poizvedovalna dejanjaVsebina določbe 1. odstavka 526. člena ZKP, po kateri opravi preiskovalni sodnik po zaslišanju državnega tožilca in zagovornika po potrebi še druga poizvedovalna dejanja, da se ugotovi, ali so podani pogoji za izročitev tujca, omogoča sklepanje, da šibkost dokazov za utemeljen sum, ki so navedeni v prošnji, ne preprečuje preiskovalnemu sodniku, da začne z izvajanjem postopka izročitve. Če je bilo zaslišanje osumljenca opravljeno po prejemu prošnje za izročitev s strani pristojnega ministrstva, zgolj določitev datuma njegovega zaslišanja pred prejemom navedene prošnje ne pomeni kršitve določb 524. člena ZKP.
Sklep I Up 130/98Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.12.1998začasna odredba - nastanek hujših škodljivih posledic - razrešitev člana sveta javnega zavodaRazrešitev imenovanega, ne pa izvoljenega člana sveta šole, ne pomeni kršitve volilnih pravic iz 43. člena URS, pa tudi ne kršitve pravic do sodelovanja pri opravljanju javnih zadev (44. člen URS). Bistvena značilnost te ustavne pravice je, da vsem državljanom jamči možnost sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v skladu z zakonom. Nastanek hujših škodljivih posledic zato ni verjetno izkazan.
Sklep I Up 130/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.03.2004lokacijsko dovoljene - predložitev dokazila o pravici razpolaganja z zemljiščem ali o pravici posega v prostor - vsebinski pogoj za izdajo dovoljenjaČe stranka v določenem ji roku ne predloži dokazov, organ zaradi tega ne sme zavreči zahtevka, kot da ta sploh ni bil vložen, temveč mora postopek nadaljevati in v skladu s pravili postopka po materialnem predpisu odločati o upravni stvari.
Sodba I Ips 130/2009Vrhovno sodiščeKazenski oddelek21.05.2009razlogi o odločilnih dejstvih - izvrševanje kazenskih sankcij - prestajanje kazni zapora - bistvene kršitve določb kazenskega postopka - presoja navedb pritožbe - obrazložitev drugostopenjske odločbe - delo v splošno koristOdločanje o načinu izvrševanja zaporne kazni mora temeljiti na poglobljenem, analitičnem in celovitem preverjanju in oceni okoliščin, povezanih tako z osebnostjo storilca kot tudi njegovim dejanjem, torej vseh tistih okoliščin (olajševalnih, obteževalnih in drugih), ki so bile odločilne pri izbiri in odmeri kazni.
Sklep I Up 130/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.02.2005upravni spor - tožba - tožba zoper odločbo Vrhovnega sodišča RS - pravnomočnost sklepa o odmeri sodne takseZoper odločbo Vrhovnega sodišča RS ni mogoče vložiti tožbe, pritožbe oz. ugovora, zato je prvostopno sodišče odločilo pravilno in zakonito, ko je zavrglo pritožbo tožečih strank zoper sklep VSRS. Tožnika sama trpita stroške pritožbenega postopka.
Sodba I Ips 130/93Vrhovno sodiščeKazenski oddelek09.03.1994zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev kazenskega zakona - ni kaznivo dejanjeV opisanem dejanju ni znakov kaznivega dejanja po 1. odst. 8. člena ZKLD, zato je vrhovno sodišče v odločanju o zahtevi za varstvo zakonitosti obsojenca na podlagi 1. točke 350. člena ZKP oprostilo od obtožbe.
Sodba I Ips 130/96Vrhovno sodiščeKazenski oddelek30.10.1996časovna veljavnost kazenskega zakona - uporaba milejšega zakonaS tem, ko je prvostopno sodišče na podlagi 3. odst. 3. čl. KZ za soobsojenega Ž. uporabilo zakon, ki je milejši za storilca in dejanje pravno opredelilo po 1. odst. 250. čl. KZ in pri tem v nasprotju z obtožbo še ocenilo, da gre za neprimeren poskus in ne za dokončano dejanje, sodišče ni kršilo 1. odstavka navedenega člena v škodo obsojenca, saj bi ga, v kolikor bi uporabilo zakon, ki je veljal ob storitvi kaznivega dejanja, moralo obsoditi za hujše dejanje.
Sklep IX Ips 130/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek10.01.2008izredna omilitev kazni - razlogi za omilitev - bolezenOkoliščina, da je obsojenec po izreku sodbe zbolel, ni razlog za izredno omilitev kazni, lahko pa pripelje do odložitve izvršitve kazni, dokler traja bolezen.
Sodba I Ips 130/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek31.01.2008bistvena kršitev določb kazenskega postopka - javnost sojenja - javnost glavne obravnave - izključitev javnosti - pisna izdelava in vročitev sodbe - izvirnik - prepisRazlogi za izključitev javnosti z glavne obravnave so formulirani dokaj posplošeno, sodišče pa jih mora razlagati restriktivno.
Sklep II Ips 130/98Vrhovno sodiščeCivilni oddelek24.06.1998revizija - dovoljenost revizije - opustitev navedbe vrednosti spornega predmeta v tožbiTožnikova dolžnost navesti vrednost spornega predmeta že v tožbi, če je pravica do revizije odvisna od take navedbe, je določena tudi v drugem odstavku 186. člena ZPP in drugem odstavku 40. člena ZPP. Če tožnik tega ne stori, si pravice do revizije ne zagotovi. Navedeno pomanjkljivost bi bilo mogoče odpraviti le še v okoliščinah in na način iz tretjega odstavka 40. člena ZPP.
Sklep II Ips 130/96Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.10.1997izselitev imetnika stanovanjske pravice v času veljavnosti Zakona o stanovanjskih razmerjih ali Stanovanjskega zakona - pravica uporabe stanovanja - sklenitev najemne pogodbe - upravičenci - analogna uporaba določil zakona o smrti imetnika stanovanjske pravice oziroma najemnika - varstvo pravic mladoletnih otrokČe je v času izselitve imetnice stanovanjske pravice še veljal ZSR, je v 19. členu urejal razmere za tak primer. V drugem odstavku tega člena je omogočal uporabnikom stanovanja, ki so živeli z imetnikom stanovanjske pravice, preden je nehal uporabljati stanovanje, da obdržijo pravico uporabljati stanovanje. Kdo od uporabnikov bi tedaj postal imetnik stanovanjske pravice, bi bilo treba presojati po določilih tretjega, četrtega in petega odstavka 18. člena ZSR, torej analogno primerom, ko imetnik stanovanjske pravice umre. Če pa je v času, ko se je imetnica stanovanjske pravice odselila, že veljal SZ, je treba ugotoviti, da je mogoče primer, ko mati pusti v Republiki Sloveniji mladoletnega otroka, sama pa odide v tujino, primerjati z njeno smrtjo. V zvezi s smrtjo najemnika analogno ureja primere tudi SZ v 56. členu, ki enemu od družinskih članov omogoča sklenitev najemne pogodbe. Pri tem ni ovira, da je v danem primeru skupaj z materjo uporabljala stanovanje mladoletna...
Sklep X Ips 130/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.09.2008denacionalizacija - revizija - dovoljenost - vrednost izpodbijanega dela dokončnega akta - pomembno pravno vprašanjePo prvem odstavku 2. člena ZDen je denacionalizacija vrnitev premoženja v naravi, zato ne gre za spor, v katerem je pravica stranke izražena v denarni vrednosti. Da bi v obravnavani zadevi šlo za zadevo, v kateri bi bila predmet spora pravica do plačila odškodnine v smislu drugega odstavka 2. člena ZDen, pa revident v reviziji ne navaja. Ker torej ne gre za spor, v katerem je pravica stranke izražena v denarni vrednosti, dovolitev revizije po 1. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ne pride v poštev.
Sodba I Up 130/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.04.2008azil - očitno neutemeljena prošnja - lažno predstavljanje razlogov za azil - glavna obravnavaTožnikove izjave, podane ob prijetju, in izjave, podane v prošnji za azil, so v tolikšni meri nasprotujoče in med seboj izključujoče, prav tako pa na splošno neprepričljive, neskladne in nepovezane, da je na tej podlagi mogoče z gotovostjo trditi, da tožnik namerno zavaja in zlorablja postopek, s tem, da lažno predstavlja razloge, na katere se sklicuje oziroma, da so podani razlogi za zavrnitev prošnje kot očitno neutemeljene iz prve alinee drugega odstavka 35. člena ZAzil v povezavi z drugo alineo 36. člena ZAzil.
Sodba II Ips 130/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.03.2008povrnitev nepremoženjske škode – višina denarne odškodnine - načelo individualizacije višine odškodnine - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnineOdmera odškodnine ne more odraziti zgolj oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic. Pomembno je, da ima omenjeno načelo korektiv v načelu objektivne pogojenosti višine odškodnine.
Sklep I R 130/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek23.10.2008spor o pristojnosti - začetek izvršilnega postopka - izključna pristojnost za izvršbo na podlagi verodostojne listineStranke lahko vloge oddajo neposredno pri sodišču ali priporočeno po pošti. V obeh primerih je odločilen dan, ko sodišče vlogo sprejme. Le pri vlogah, ki so vezane na rok, in pri določeni kategoriji oseb, ZPP v 112. členu določa drugačna pravila. Ker vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine ni vezana na rok, zanj velja splošno pravilo, da je vložen takrat, ko prispe na sodišče.

Izberi vse|Izvozi izbrane