<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X Ips 254/2016
ECLI:SI:VSRS:2017:X.IPS.254.2016

Evidenčna številka:VS1016011
Datum odločbe:22.02.2017
Senat:Peter Golob (preds.), Marko Prijatelj (poroč.), Borivoj Rozman
Področje:UPRAVNI SPOR
Institut:prepozen predlog za obnovo postopka - umik revizije - (ne)plačilo sodne takse

Jedro

Tožeči stranki je bil po njenem pooblaščencu sklep Vrhovnega sodišča X Ips 254/2016 z dne 22. 8. 2016, s katerim je bilo ugotovljeno, da sodna taksa za revizijo ni bila plačana, vročen 16. 9. 2016. Predlog za obnovo postopka pa je tožeča stranka po pooblaščencu priporočeno po pošti vložila na prvostopenjsko sodišče šele 11. 11. 2016 (po tem, ko ji je bil poslan dopis sodišča prve stopnje), torej po poteku zakonsko določenega 30 dnevnega roka.

Izrek

I. Predlog za obnovo postopka se zavrže.

II. Tožeča stranka sama trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

1. Tožeča stranka je vložila revizijo zoper pravnomočno sodbo I U 1537/2014-8 z dne 13. 4. 2016, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njeno tožbo zoper odločbo Upravne enote Cerknica, št. 214-448/2013 z dne 18. 2. 2014. S sklepom X Ips 254/2016-3 z dne 22. 8. 2016 je Vrhovno sodišče ugotovilo, da sodna taksa za revizijo ni bila plačana v roku 15 dni, zato je v skladu s tretjim odstavkom 105a. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 22. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) štelo, da je tožeča stranka revizijo umaknila in ugotovilo umik revizije. Sodišče prve stopnje je s sklepom I U 1537/2014-18 z dne 12. 10. 2016 ugodilo ugovoru tožeče stranke in plačilni nalog I U 1537/2014-15 z dne 27. 9. 2016, ki je bil izdan za umik revizije, razveljavilo. Navedeni sklep je sodišče prve stopnje poslalo tožeči stranki skupaj z dopisom, v katerem je pojasnilo, da je ugotovilo pravočasno plačilo sodne takse za revizijo in da lahko na tej podlagi predlaga obnovo revizijskega postopka, ki je bil zaključen s sklepom o umiku revizije X Ips 254/2016 z dne 22. 8. 2016.

2. Tožeča stranka na podlagi dopisa sodišča prve stopnje vlaga predlog za obnovo postopka in uveljavlja obnovitveni razlog iz 2. in 10. točke 394. člena ZPP. Navaja, da je predlog pravočasen, ker je bil sklep prvostopenjskega sodišča izdan dne 12. 10. 2016. Priglaša tudi stroške postopka.

K I. točki izreka:

3. Predlog za obnovo postopka je prepozen.

4. Glede na situacijo v obravnavanem primeru je Vrhovno sodišče vlogo tožnika obravnavalo kot predlog za obnovo postopka in v skladu z določbo 100. člena ZUS-1 ob preizkusu procesnih predpostavk presojalo njegovo pravočasnost. Po prvem odstavku 97. člena ZUS-1 se obnova postopka lahko zahteva najpozneje v 30 dneh odkar je stranka zvedela za obnovitveni razlog oziroma odkar bi ga lahko uporabila. Če je zvedela za obnovitveni razlog, preden je bil postopek pri sodišču končan, pa ga ni mogla uporabiti v tem postopku, lahko zahteva obnovo v 30 dneh od dneva, ko ji je bila vročena odločba. Gre za z zakonom določen prekluzivni rok, ki ga ni mogoče podaljšati.

5. Iz listin v sodnem spisu izhaja, da je bil tožeči stranki po njenem pooblaščencu sklep Vrhovnega sodišča X Ips 254/2016 z dne 22. 8. 2016, s katerim je bilo, glede na podatke, pridobljene od sodišča prve stopnje, ugotovljeno, da sodna taksa za revizijo ni bila plačana, vročen 16. 9. 2016. Predlog za obnovo postopka pa je tožeča stranka po pooblaščencu priporočeno po pošti vložila na prvostopenjsko sodišče šele 11. 11. 2016 (po tem, ko ji je bil poslan dopis sodišča prve stopnje, naveden v 1. točki obrazložitve tega sklepa), torej po poteku zakonsko določenega 30 dnevnega roka. Ta se je iztekel že 17. 10. 2016. Za dejstvo, da je Vrhovno sodišče štelo takso za neplačano, je tožeča stranka zvedela že, ko ji je bil vročen sklep X Ips 254/2016-3 z dne 22. 8. 2016, to je dne 16. 9. 2016, s katerim je začel teči rok za obnovo revizijskega postopka. Glede na nastalo procesno stanje zadeve bi bila lahko le ta dejanska okoliščina (ob uporabi uveljavljanega obnovitvenega razloga iz 10. točke 394. člena ZPP, ki je smiselno enak 1. točki prvega odstavka 96. člena ZUS-1) tista okoliščina, ki bi lahko pripeljala do drugačne dejanske ugotovitve Vrhovnega sodišča glede plačila sodne takse za revizijo, če bi jo tožeča stranka s predlogom za obnovo postopka v obravnavanem primeru uveljavljala pravočasno. Zato tudi ni mogoče šteti, da bi rok za vložitev predloga za obnovo postopka (kar skuša doseči tožeča stranka z uveljavljanjem obeh obnovitvenih razlogov) začel teči šele z izdajo sklepa prvostopenjskega sodišča I U 1537/2014 in dopisa Upravnega sodišča, oba z dne 12. 10. 2016. Naveden dopis sodišča prve stopnje namreč ni niti novo dejstvo niti nov dokaz v smislu 1. točke prvega odstavka 96. člena ZUS-1, ki bi vplival na (drugačen) tek roka za obnovo revizijskega postopka.

6. Zaradi navedenega je Vrhovno sodišče predlog za obnovo postopka zavrglo kot prepozen na podlagi prvega odstavka 100. člena ZUS-1.

K II. točki izreka:

7. Revident z revizijo ni uspel, zato sam trpi svoje stroške revizijskega postopka (prvi odstavek 165. člena in prvi odstavek 154. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1).


Zveza:

ZUS-1 člen 97, 97/1, 100.
Datum zadnje spremembe:
19.04.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA1MTM2