<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep II Ips 226/2010
ECLI:SI:VSRS:2010:II.IPS.226.2010

Evidenčna številka:VS0013232
Datum odločbe:16.09.2010
Opravilna številka II.stopnje:VSK Cp 579/2009
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - razveljavitev odločbe sodišča prve stopnje in uveljavitev ZPP-D - pravnomočno končanje postopka - zavrženje revizije

Jedro

S prvostopenjsko sodbo, izdano pred uveljavitvijo ZPP-D, ki jo je pritožbeno sodišče razveljavilo, postopek ni bil končan. Taka sodba je izgubila vse pravne učinke, zato ni upoštevna pri ugotavljanju uporabe zakona po drugem odstavku 130. člena ZPP-D.

Obrazložitev

Revizija se zavrže.

Tožeča stranka mora v petnajstih dneh od vročitve tega sklepa povrniti toženi stranki stroške revizijskega postopka v znesku 674,20 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega naslednjega dne po izteku roka za izpolnitev obveznosti.

OBRAZLOŽITEV:

1. Tožnik se je poškodoval 25. 6. 2001 na plaži hotela ... V morju je z roko zadel razbito steklenico in utrpel vrezni rani na drugem in tretjem prstu desnice. V tem postopku je zahteval plačilo odškodnine za nepremoženjsko in premoženjsko škodo ter plačilo rente.

2. Sodišče prve stopnje je prvič razsodilo s sodbo I P 433/2002 z dne 13. 7. 2006 v zvezi s sklepom I P 433/2002 z dne 5. 12. 2006. Pritožbeno sodišče je s sklepom I Cp 40/2007 z dne 29. 1. 2008 sodbo v celoti razveljavilo.

3. Sodišče prve stopnje je drugič razsodilo s sodbo P 97/2008 z dne 27. 3. 2008, pritožbeno sodišče pa je s sklepom Cp 715/2008 z dne 11. 11. 2008 prvostopenjsko sodbo spet razveljavilo.

4. Sodišče prve stopnje je v tretjem sojenju razsodilo s sodbo P 813/2008 z dne 6. 1. 2009 in prisodilo tožniku odškodnino v znesku 9.931,56 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, višji tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine na nepremoženjsko škodo in tožbena zahtevka za plačilo odškodnine zaradi izgubljenega zaslužka ter za plačilo rente pa je zavrnilo.

5. Sodišče druge stopnje je pritožbo prve toženke zavrglo, pritožbi tožeče in druge toženke glede glavne stvari pa zavrnilo, delno je ugodilo le pritožbi druge toženke glede pravdnih stroškov.

6. Revizijo je vložila tožeča stranka, ki uveljavlja revizijska razloga bistvene kršitve določb pravdnega postopka in zmotne uporabe materialnega prava. Izpodbija zavrnilni del tožbenega zahtevka, ki ga opredeljuje na 30.712,15 EUR (15.272 EUR za nepremoženjsko škodo, 7.093,39 EUR za premoženjsko škodo in 8.345,85 EUR iz naslova rente. Predlaga razveljavitev sodb sodišč druge in prve stopnje (v izpodbijanem delu).

7. V odgovoru na revizijo druga toženka navaja, da revizija ni dovoljena, ker ne presega revizijskega praga za dovoljenost revizije in predlaga njeno zavrženje, podrejeno pa njeno zavrnitev.

8. Revizija ni dovoljena.

9. Revizijsko sodišče ugotavlja, da je bila v obravnavani zadevi sodba, s katero se je postopek pred sodiščem prve stopnje končal, izdana 6. 1. 2009, to je po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D, Ur. l. RS, št. 45/2008), ki je začel veljati 1. 10. 2008. V skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena ZPP-D se je postopek 1. 10. 2008 nadaljeval po določbah noveliranega zakona. Zato novelirane določbe in spremenjena ureditev revizije veljajo tudi v obravnavanem primeru.

10. Tožnik se v reviziji zmotno sklicuje na drugi odstavek 130. člena ZPP-D in na dovoljenost revizije po prejšnjih predpisih (ZPP-UPB3, Ur. l. RS, št. 73/2007). Kot razlog navaja, da je bila pred uveljavitvijo ZPP-D dne 13. 7. 2006 izdana prvostopenjska sodba, s katero je bil postopek končan in se zato postopek nadaljuje po prejšnjih predpisih. Vendar se zaradi razveljavitve prve prvostopenjske sodbe z dne 13. 7. 2006, ki je bila s sklepom pritožbenega sodišča razveljavljena (in druge prvostopenjske sodbe z dne 27. 3. 2008, ki je bila tudi razveljavljena) postopek na prvi stopnji ni končal pred uveljavitvijo ZPP-D, saj sta obe razveljavljeni sodbi izgubili vse pravne učinke(1). Prvostopenjska sodba z dne 13. 7. 2006, na katero se sklicuje tožnik, torej v zvezi z uporabo zakona in v zvezi z dovoljenostjo revizije ni upoštevna. Odločilno je, da se je postopek pred sodiščem prve stopnje (po zavrnitvi pritožbe pravnomočno) končal 6. 1. 2009, torej glede na drugi odstavek 130. člena ZPP-D že po novih predpisih, zato veljajo tudi za revizijo novelirane določbe ZPP.

11. Po sedaj veljavnem sistemu revizije lahko stranke (neposredno) vložijo revizijo, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 40.000 EUR, če pa revizija ni dovoljena po tem merilu, je dovoljena le, če jo v skladu s 367. a členom dopusti sodišče (drugi in tretji odstavek 367. člena ZPP).

12. V obravnavanem primeru, ko znaša po navedbi tožeče stranke revizijska vrednost spornega predmeta 30.712,15 EUR, revizija ni dovoljena že po samem zakonu, predhodno pa tudi ni bila dopuščena. Zato revizija tožeče stranke ni dovoljena (drugi odstavek 374. člena ZPP) in jo je revizijsko sodišče zavrglo (377. člen ZPP).

13. Zavrnitev revizije vsebuje tudi zavrnitev tožnikovega predloga za povrnitev revizijskih stroškov. Druga toženka je v odgovoru na revizijo predlagala njeno zavrženje in navedla razloge za njeno nedovoljenost. Revizijsko sodišče je v skladu s 165. členom ZPP odločilo tudi o stroških te stranke v zvezi z odgovorom na revizijo, kjer je s svojim predlogom uspela. Tožnik ji mora zato povrniti stroške revizijske sodišča, ki jih je revizijsko sodišče odmerilo v skladu z odvetniško tarifo na 674,20 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

---.---

Op. št. (1): Tako tudi II Ips 175/2010 in Galič v: Pravdni postopek, Zakon s komentarjem, tretja knjiga, stran 753.


Zveza:

ZPP-D člen 130, 130/2.
ZPP člen 367, 367/1, 367/2, 367/3, 367a, 374, 374/2, 377.
Datum zadnje spremembe:
05.11.2010

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ3ODAx