Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8549cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJm9yZGVyPXNjb3JlJmRpcmVjdGlvbj1hc2M=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS Sodba VIII Ips 130/2016Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek25.10.2016otroški dodatek - ugotavljanje materialnega položaja upravičenca - upoštevanje periodičnega dohodkaDrugi odstavek 13. člena ZUPJS je treba razlagati in uporabiti skupaj z 2. točko prvega odstavka 13. člena ZUPJS.Zakon v drugem odstavku 13. člena ZUPJS opredeljuje periodični dohodek, ki ga je treba aplicirati na 2. točko prvega odstavka 13. člena ZUPJS in razumeti tudi kot izgubo periodičnega dohodka in njegovo nenadomestitev z drugim periodičnim dohodkom v enakih ali podobnih zneskih. Prenehanje prejemanja periodičnega dohodka torej pomeni, da oseba ne prejema nobenega novega periodičnega dohodka, ki bi pomenil nadomestitev prejšnjega periodičnega dohodka v enakih ali podobnih zneskih in v tem primeru se od dohodka odšteje izgubljeni periodični dohodek.Navedena razlaga je skladna tudi z načelom pravične razdelitve javnih sredstev, ki ga zasleduje ZUPJS.Za različno obravnavo upravičencev pri ugotavljanju materialnega položaja glede na to, ali popolnoma izgubijo periodični dohodek ali pa se ta bistveno zmanjša ni razumnega razloga, ker se v obeh primerih materialni...
VSRS Sklep I R 130/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.01.2017predlog za določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopku - objektivna nepristranskostOkoliščina, da je tožnica zapisnikarica na Okrožnem sodišču v Novem mestu, je po presoji Vrhovnega sodišča okoliščina zaradi katere bi bil okrnjen videz nepristranskosti sodišča.
VSRS Sklep III DoR 130/2016Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek24.02.2017dopuščena revizija - najemna pogodba - plačilo najemnine - znižanje najemnine - stvarne napake - nasprotna oblikovalna tožbaRevizija se dopusti glede vprašanja, ali mora najemnik, ki v pravdi nastopa kot tožena stranka in ki odklanja plačilo dela najemnine zaradi stvarne napake v najem vzete stvari, v primeru, če želi uveljaviti zahtevek za znižanje najemnine, vložiti nasprotno (oblikovalno) tožbo ali zadošča ugovor.
VSRS Sklep II DoR 130/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek20.10.2016dopuščena revizija - reivindikacijska tožba - izpraznitev in izročitev nepremičnine - kurilnica - dogovor o souporabi - pravna narava pogodbenega določila - etažna lastnina - dejanska etažna lastnina - posamezni skupni del - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih - pomanjkljivosti sodbe - nejasnost razlogov - prekinitev postopka - predhodno vprašanje - postopek vzpostavitve etažne lastnine - odtujitev stvari o kateri teče pravda - aktivna legitimacija - pasivna legitimacijaRevizija se dopusti glede vprašanja pravilne uporabe materialnega prava v sodbi sodišča druge stopnje pri presoji pravne narave pogodbenega določila o „trajni souporabi“ spornega prostora, ki je predmet tožbenega zahtevka, in pravnih posledic tega dogovora ter glede nejasnosti razlogov v sodbi sodišča druge stopnje v delu, kjer sodišče govori o nedopustni spremembi lastninskega režima stavbe.
VSRS Sodba II Ips 130/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek25.05.2017kršitev pravic osebnosti - povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode - odgovornost države - duševne bolečine - izbrisani - izbris iz registra stalnega prebivalstva - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - višina odškodnine - pravična denarna odškodnina - enotna odškodnina - dopuščena revizijaPresoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo, nastale zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva.
VSRS Sklep I Up 130/2016 Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.05.2016izdaja dopolnilne sodbe - podredno vložena pritožba zoper sodboV obravnavani zadevi je pritožnik utemeljil svoj predlog za izdajo dopolnilne sodbe, v podredno vloženi pritožbi pa sodbe ni izpodbijal iz nobenega drugega razloga. Zato se mora tudi podredno vložena pritožba obravnavati kot predlog za izdajo dopolnilne sodbe. O enakem predlogu pritožnika pa je v tem upravnem sporu že bilo pravnomočno odločeno. Pritožnik si z odločitvijo o njegovi vlogi torej ne more več izboljšati svojega pravnega položaja, zato tudi za odločitev o vloženi pritožbi nima pravnega interesa.
Sodba IV Ips 28/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek20.05.2008kršitev materialnih določb zakona - kazni za prekrške – kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja – prepoved - vožnje motornega vozila – voznik začetnikVozniku začetniku za prekršek po točki d) tretjega odstavka 130. člena ZVCP-1 ni mogoče izreči prepovedi vožnje motornega vozila.
Sklep II Ips 442/2000Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.11.2000dogovor o preživnini pred CSD - narava spora o spremembi dogovorjene preživnine - premoženjskopravni spor - dovoljenost revizijeV sporu za spremembo preživnine, določene z dogovorom po 130. členu ZZZDR, se dovoljenost revizije presoja po 2. odstavku 367. člena ZPP.
VSRS sklep III DoR 136/2015Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek17.11.2015dopuščena revizija - bančna garancija - izročitev bančne garancije - pogodba v breme tretjegaRevizija se dopusti glede vprašanja, ali zaveza izvajalca izročiti bančno garancijo pomeni obljubo dejanja tretjega po prvem odstavku 130. člena OZ.
Sodba U 130/95Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.02.1998dovoljenje za nabavo in posest orožjaVadbeni in tekmovalni nameni niso opravičljiv razlog za nabavo orožja s strani člana strelske organizacije, če ne gre za športno orožje.
Sodba I Up 1509/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.01.2005denacionalizacija - obnova postopka - obnovitveni razlog - interpretacijska odločba ustavnega sodiščaInterpretivna odločba Ustavnega sodišča (U-I-130/01 z dne 23.5.2002), izdana v postopku za oceno ustavnosti zakona, ne more biti podlaga za obnovo postopka po določbah 260. člena ZUP.
Sodba I Up 999/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.01.2005denacionalizacija - obnova postopka - obnovitveni razlog - interpretativna odločba ustavnega sodiščaInterpretativna odločba Ustavnega sodišča (U-I-130/01 z dne 23.5.2002), izdana v postopku za oceno ustavnosti zakona, ne more biti podlaga za obnovo postopka po določbah 260. člena ZUP.
Sodba I Up 1265/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.01.2005denacionalizacija - obnova postopka - obnovitveni razlog - interpretativna odločba ustavnega sodiščaInterpretivna odločba Ustavnega sodišča RS (U-I-130/01 z dne 23.5.2002), izdana v postopku za oceno ustavnosti zakona, ne more biti podlaga za obnovo postopka po določbah 260. člena ZUP.
Sklep II Ips 226/2010Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.09.2010dovoljenost revizije – vrednost spornega predmeta – razveljavitev odločbe sodišča prve stopnje in uveljavitev ZPP-D – pravnomočno končanje postopka - zavrženje revizijeS prvostopenjsko sodbo, izdano pred uveljavitvijo ZPP-D, ki jo je pritožbeno sodišče razveljavilo, postopek ni bil končan. Taka sodba je izgubila vse pravne učinke, zato ni upoštevna pri ugotavljanju uporabe zakona po drugem odstavku 130. člena ZPP-D.
Sodba I Ips 223/2010Vrhovno sodiščeKazenski oddelek21.04.2011bistvene kršitve določb kazenskega postopka – razlogi o odločilnih dejstvih – pobuda za oceno ustavnosti – kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja – pravna opredelitev - sklenitev škodljive pogodbe - zakonski znaki kaznivega dejanja – zloraba položaja ali pravicGlede na pravilno kvalifikacijo obsojenkinega ravnanja po drugem v zvezi s prvim odstavkom 130. člena KZ-77, dejstvo, da je za kaznivo dejanje po drugem odstavku 244. člena KZ predpisana nižja kazen, ni relevantno.
Sodba IV Ips 49/2013Vrhovno sodiščeKazenski oddelek21.05.2013kršitev materialnih določb zakona – pravna opredelitev prekrška - vožnja pod vplivom alkoholaObdolžencu, ki je vozil osebni avtomobil pod vplivom alkohola in je imel v litru izdihanega zraka 1,00 miligrama alkohola, bi moralo sodišče po petem odstavku 130. člena ZVCP-1 poleg globe izreči tudi 18 kazenskih točk.
Sodba II Ips 130/95, II Ips 130/95Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.12.1996obresti od vnaprej plačane kupnine - obrestne obresti - kdaj začnejo teči - rok za vložitev tožbe - datum vložitve tožbeV primerih, ki so navedeni v zadnjem odstavku 113. člena ZPP - mednje sodi obravnavana tožnikova terjatev, ker gre za terjatev, ki zastara - ni mogoče zagovarjati razlage, da naj bi za presojo pravočasnosti tožbe ali utemeljenosti morebitnega ugovora zastaranja veljal kot dan vložitve tožbe tisti dan, ko je bila tožba s priporočeno pošto poslana sodišču, za drugo presojo (npr. tudi za presojo, od katerega dne tečejo procesne zamudne obresti iz 2. odstavka 279. člena ZOR) pa naj bi veljal kot dan vložitve tožbe tisti dan, ko jo je sodišče prejelo, čeprav mu je bila poslana s priporočeno pošto.
Sodba II Ips 130/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.10.1993licenčna pogodba - razveza pogodbe zaradi neizpolnitve - vezanost sodišča na zahtevekSodišče druge stopnje je svojo odločitev oprlo na ugotovitve prvostopnega sodišča, da sta po odstopni izjavi z dne 20.4.1987 pogodbeni stranki še vedno sodelovali v skladu s svojimi pogodbenimi obveznostmi, pri čemer je tožnik izpovedal, da ob odstopni izjavi ni imel interesa, da se pogodba zares razdre, zato je s toženo stranko še naprej sodeloval, po odstopni izjavi pa je od tožene stranke tudi sprejemal provizijo od prodanih izdelkov. Zato je materialnopravno utemeljeno zaključilo, da sporna pogodba ni mogla biti razdrta dne 21.4.1987 (dan, ko je tožena stranka prejela navedeno odstopno izjavo). Ker je tožnik vezal tudi nadaljnja svoja zahtevka (za prepoved nadaljnje proizvodnje in prodaje predmeta licence - gorilnikov in za vrnitev tehnične dokumentacije) na prvo uveljavljani zahtevek (za ugotovitev, da je sporna pogodba prenehala veljati navedenega dne), sta bili sodišči prve in druge stopnje dolžni ocenjevati vse tožnikove zahtevke v okviru njegovih navedb,...
Sodba II Ips 130/94Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.09.1995premoženjska razmerja med zakonci - skupno premoženje - razmerja med razvezanima zakoncema po razvezi zakonske zveze - vrnitev darila in poplačila skupnega vlaganja v darilo - varstvo lastninske pravice - nasprotna tožba - obseg pismene sodbeNasprotna tožba je dopustna med drugim v primeru, če je zahtevek iz nje v zvezi s tožbenim zahtevkom (prvi odstavek 189. člena ZPP). Tožnik uveljavlja vrnitev darila, toženka pa vrnitev svojega deleža skupnega vlaganja v njej darovano nepremičnino, ki jo mora zdaj vrniti. Ta povezava je torej več kot očitna (primerjaj četrti odstavek 38. člena in celo sedmi odstavek tega člena zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih - ZTLR in odločbo VSS v ZSO II/1/77). Ali gre za skupno načrtovanje del v stari hiši ali ne, za pravilno rešitev spora ni potrebno posebej ugotavljati, saj zakon česa takšnega ne terja pri ustvarjanju skupnega premoženja. Dovolj je objektivno dejstvo pridobivanja premoženja z delom v času trajanja zakonske zveze (drugi odstavek 51. člena ZZZDR). Odveč je revizijsko opozorilo, da teče poseben postopek med strankama glede delitve skupnega premoženja in da so v okviru toženkinega tožbenega zahtevka zajete investicije v nekdanje solastno premoženje...
Sodba I Ips 130/99Vrhovno sodiščeKazenski oddelek03.06.1999pripor - ponovitvena nevarnost - prepoved približanja kraju ali določeni osebiV določilu 195.a čl. ZKP ni nikakršne določbe o tem, da zaradi bližine stanovanj osumljenca in oškodovanca ni mogoče odrediti tega ukrepa.

Izberi vse|Izvozi izbrane