Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8467cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJm9yZGVyPWNvZGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2M=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS Sklep I R 99/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.10.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - razlogi za delegacijo pristojnosti - združitev zadev zaradi skupnega obravnavanjaRazlogi, ki jih je navedla toženka v prid predlagani delegaciji pristojnosti, so presplošni in že zaradi tega ni utemeljeno pričakovati, da bi bilo ekonomično določiti pristojnost Okrajnega sodišča v Celju. Dodaten razlog za zavrnitev toženkinega predloga pa predstavlja tudi njen dodatni predlog, ki se nanaša na združitev pravd za skupno obravnavanje, ki vse potekajo pri sedaj pristojnem Okrajnem sodišču v Ljubljani.
VSRS Sklep I R 98/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.09.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - izločitev sodnikaKot je bilo tožniku v tej isti zadevi pojasnjeno že v sklepu Vrhovnega sodišča I R 142/2015 z dne 10. 12. 2015, zahteva za izločitev posameznega sodnika ne utemeljuje tudi predloga za prenos pristojnosti.
VSRS sklep I R 97/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek24.09.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - nepravdni postopek - prebivališče udeleženca nepravdnega postopka - registracija bivališča v RS - ordinacija pristojnostiGlavni navezni okoliščini za določitev krajevne pristojnosti po ZNP predstavljata bodisi stalno bodisi začasno prebivališče udeleženca v času vložitve predloga oziroma v času pričetka postopka. Vendar udeleženka nima registriranega ne stalnega ne začasnega prebivališča v RS. Tako je nastopila situacija iz petega odstavka 12. člena ZNP, ki določa, da če so za odločanje v nepravdnem postopku pristojna sodišča RS, pa ni mogoče ugotoviti, katero sodišče je krajevno pristojno, določi krajevno pristojnost sodišča Vrhovno sodišče RS (ordinacija pristojnosti).
VSRS Sklep I R 96/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.09.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - videz nepristranskostiObjektivna nepristranskost bi utegnila biti prizadeta, če bi v sporu sodilo sodišče v A., saj gre po stažu in področjih dosedanjega dela za sodnico, v zvezi s katero vtisa pristranskosti sodišča ne izključuje zgolj okoliščina, da obravnavana zadeva sodi v pristojnost okrožnega sodišča, na katerem ne opravlja sodniške službe.
VSRS Sklep I R 95/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.09.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razloga smotrnosti - kraj prometne nesreče - bivališče prič in strank - sedež pooblaščencaDokazni postopek bo glede na že podane dokazne predloge strank (med drugim) poleg zaslišanja tožnika obsegal tudi zaslišanje prič. Tožnik in dve od treh predlaganih prič imajo prebivališče na območju Celja. Prav tako je v bližini sedež s strani tožnika pooblaščene odvetniške družbe, toženčeva pooblaščenka pa ima krajšo pot do Celja kot do Ljubljane. Očitno je, da se bo postopek lažje, hitreje in z manjšimi stroški izvedel pred Okrajnim sodiščem v Celju kot pa pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani.
VSRS sklep I R 95/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek27.08.2015spor o pristojnosti - primarni in podredni tožbeni zahtevek - eventualno sosporništvo - stvarna pristojnostTožba zoper eventualnega sospornika je vložena pogojno. Sodišče bo presojalo njeno utemeljenost šele in samo, če bo pravnomočno zavrnilo tožbeni zahtevek proti nepogojno toženemu tožencu (prvi odstavek 192. člena ZPP). Institut eventualnega sosporništva pa lahko tožnik uporabi samo, če so za to izpolnjene predpostavke iz drugega odstavka 192. člena ZPP. Če te predpostavke niso izpolnjene, ravna sodišče, na katerega je tožnik vložil tožbo, s tožbo zoper eventualnega sospornika, kot z vlogo, ki je ni mogoče obravnavati. Nadaljnje ravnanje sodišča bo določil rezultat postopka po 108. členu ZPP.
VSRS Sklep I R 94/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek25.08.2016spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - stalno prebivališče dolžnikaZa sojenje je splošno krajevno sodišče, na območju katerega ima tožena stranka stalno prebivališče (prvi odstavek 47. člena istega zakona).
VSRS sklep I R 94/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek03.09.2015predlog za določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - pravni interesStranka v zadevi, ki je že pravnomočno končana, nima pravnega interesa za delegacijo pristojnosti. Postopek oprostitve plačila sodne takse ali njene izterjave ne pomeni vsebinskega odločanja o zadevi, zato zanj delegacija pristojnosti ni predvidena.
VSRS Sklep I R 93/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek27.06.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - nepristranskost sojenja - nezadovoljstvo z delom sodišča - izločitev - izločitev sodnika - zavrnitev predlogaPredlagateljevega dojemanja vodenja postopkov na Okrajnem sodišču v Ljubljani kot nestrokovnega in pristranskega po oceni Vrhovnega sodišča ni mogoče subsumirati pod pojem "drugega tehtnega razloga" iz 67. člena ZPP. Odpravi dvoma v pravilnost procesnega postopanja in materialnopravnega odločanja posamičnih sodnikov so namreč namenjena redna in izredna pravna sredstva zoper sodniške odločitve, odpravi dvoma v sposobnost nepristranskega odločanja posamičnega sodnika pa predlog za izločitev takega sodnika.
VSRS sklep I R 93/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek18.08.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča -
VSRS Sklep I R 140/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.01.2017določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - strokovna sodelavka pristojnega sodišča kot stranka v postopkuOkoliščina, da je tožnica zaposlena na pristojnem sodišču, bi v konkretnem primeru pri nasprotni stranki in v javnosti lahko povzročila dvom v korektnost postopka in v nepristranskost odločanja tega sodišča.
VSRS Sklep I R 92/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek01.09.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - sodnik organizacijske enote stvarno pristojnega sodišča kot stranka v postopkuOkoliščina, da je stranka tega postopka sodnik okrajnega sodišča, ki je organizacijska enota sicer stvarno in krajevno pristojnega okrožnega sodišča za odločanje v zadevi, je - upoštevaje tudi v predlogu opisano poznanstvo med sodniki ter način povezanosti in komuniciranja ob izpolnjevanju službenih obveznosti sodnikov istega sodnega okrožja - tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča v pomenu določbe 67. člena ZPP.
VSRS sklep I R 92/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek27.08.2015spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - ugovor krajevne pristojnostiRazpravljanje in odločanje o krajevni pristojnosti sodišča je omejeno le na določen stadij postopka. Po eni strani velja to za stranki pravdnega postopka - toženo stranko spričo časovne omejitve njej namenjene možnosti uveljavljanja ugovora krajevne pristojnosti sodišča iz določbe prvega odstavka 22. člena ZPP, po drugi strani pa velja na podlagi iste zakonske določbe to tudi za sodišče, ki lahko odkloni svojo krajevno pristojnost za postopanje in odločanje najpozneje do razpisa glavne obravnave; vendar lahko to stori domala vselej (celo tudi v primeru sporazuma o krajevni pristojnosti po določbah 69. člena ZPP) le na ugovor tožene stranke, ki ga slednja v obravnavanem primeru doslej ni podala. Izjema od tega pravila, ko sodišče lahko samo po uradni dolžnosti odkloni svojo krajevno pristojnost, je z določbo drugega odstavka 22. člena ZPP predvidena za primer, ko je kakšno drugo sodišče izključno krajevno pristojno. Za tak primer pa v obravnavani zadevi ne gre.
VSRS Sklep I R 91/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek01.09.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razlogov smotrnosti - obrazložitev predlogaKadar se predlaga delegacijo pristojnosti zaradi tega, ker naj bi bil pri drugem sodišču postopek bolj ekonomičen, je treba predlog jasno utemeljiti z razlogi o tem, kakšen bi bil prihranek sredstev in (ali) časa v primeru, če bi o zadevi odločalo drugo sodišče.
VSRS Sklep I R 9/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.02.2017predlog za določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskostZaradi okoliščine, da je dolžnica zaposlena kot sodniška pomočnica na izvršilnem oddelku sodišča, ki je pristojno za konkreten izvršilni postopek bi bil lahko okrnjen videz nepristranskosti sodišča.
VSRS sklep I R 89/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek28.07.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - zakonec sodnika pristojnega sodišča kot priča v postopku - zakonec sodnika pristojnega sodišča kot sorodnik stranke v postopkuOkoliščina, da je žena sodnika in vodje pravdnega oddelka pristojnega sodišča sorodnica nasprotnega udeleženca in kot priča predlagana v konkretnem postopku odvzema poslovne sposobnosti, predstavlja drug tehten razlog za prenos pristojnosti.
VSRS Sklep I R 87/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.07.2018določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - delegacija iz razlogov smotrnosti - nezadovoljstvo z delom sodiščaMnenje predlagatelja, da bo pristojno sodišče ob odločanju storilo različne procesne kršitve, da bo odločilo pristransko in da zavlačuje s postopkom, ne pomeni tehtnih razlogov za prenos pristojnosti.
VSRS sklep I R 87/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.07.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - zakonec uslužbenca pristojnega sodišča kot stranka v postopkuDejstvo, da je tožnik je mož vodje civilne pisarne na sodišču, ki je pristojno odločati v sporu, bi utegnilo pri nasprotni stranki in v javnosti povzročiti dvom o korektnosti postopka in nepristranskosti odločanja sodišča.
VSRS Sklep I R 85/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.10.2016predlog za določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - dvom v nepristranskost sodišča - zakoniti zastopnik stranke v postopku kot zakonec sodnice višjega sodišča - državni pravobranilecS strani tožnika zatrjevane okoliščine o sorodstvenem razmerju državnega pravobranilca A. A. z Državnega pravobranilstva, ki je zakoniti zastopnik toženke, z eno od višjih sodnic stvarno in krajevno pristojnega drugostopenjskega sodišča ne more zadoščati za upravičen dvom v nepristranskost sodišča kot celote, ne v subjektivnem ne v objektivnem smislu.
VSRS Sklep I R 84/2020Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.06.2020spor o pristojnosti - stvarna pristojnost okrožnega sodišča - stvarna pristojnost okrajnega sodišča - predhoden preizkus tožbe - vročitev tožbe zaradi odgovora - odločitev po uradni dolžnostiV obravnavani zadevi je bila faza predhodnega preizkusa tožbe končana s tem, ko je sodišče pozvalo tožnico k dopolnitvi tožbe (sklep z dne 4. 10. 2009) in na tej podlagi prejeto pripravljalno vlogo tožnice vročilo toženki v odgovor (vročilnica z dne 4. 11. 2019). S tem je bil predhodni preizkus tožbe končan. Okrožno sodišče se od tedaj dalje po uradni dolžnosti ne more več izreči za nepristojno za zadeve iz pristojnosti okrajnega sodišča, temveč samo opravi postopek in izda odločbo.

Izberi vse|Izvozi izbrane