Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 7497cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIw
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS Sklep II DoR 130/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek20.10.2016dopuščena revizija - reivindikacijska tožba - izpraznitev in izročitev nepremičnine - kurilnica - dogovor o souporabi - pravna narava pogodbenega določila - etažna lastnina - dejanska etažna lastnina - posamezni skupni del - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih - pomanjkljivosti sodbe - nejasnost razlogov - prekinitev postopka - predhodno vprašanje - postopek vzpostavitve etažne lastnine - odtujitev stvari o kateri teče pravda - aktivna legitimacija - pasivna legitimacijaRevizija se dopusti glede vprašanja pravilne uporabe materialnega prava v sodbi sodišča druge stopnje pri presoji pravne narave pogodbenega določila o „trajni souporabi“ spornega prostora, ki je predmet tožbenega zahtevka, in pravnih posledic tega dogovora ter glede nejasnosti razlogov v sodbi sodišča druge stopnje v delu, kjer sodišče govori o nedopustni spremembi lastninskega režima stavbe.
VSRS Sodba VIII Ips 130/2016Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek25.10.2016otroški dodatek - ugotavljanje materialnega položaja upravičenca - upoštevanje periodičnega dohodkaDrugi odstavek 13. člena ZUPJS je treba razlagati in uporabiti skupaj z 2. točko prvega odstavka 13. člena ZUPJS.Zakon v drugem odstavku 13. člena ZUPJS opredeljuje periodični dohodek, ki ga je treba aplicirati na 2. točko prvega odstavka 13. člena ZUPJS in razumeti tudi kot izgubo periodičnega dohodka in njegovo nenadomestitev z drugim periodičnim dohodkom v enakih ali podobnih zneskih. Prenehanje prejemanja periodičnega dohodka torej pomeni, da oseba ne prejema nobenega novega periodičnega dohodka, ki bi pomenil nadomestitev prejšnjega periodičnega dohodka v enakih ali podobnih zneskih in v tem primeru se od dohodka odšteje izgubljeni periodični dohodek.Navedena razlaga je skladna tudi z načelom pravične razdelitve javnih sredstev, ki ga zasleduje ZUPJS.Za različno obravnavo upravičencev pri ugotavljanju materialnega položaja glede na to, ali popolnoma izgubijo periodični dohodek ali pa se ta bistveno zmanjša ni razumnega razloga, ker se v obeh primerih materialni...
VSRS Sklep I R 130/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.01.2017predlog za določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopku - objektivna nepristranskostOkoliščina, da je tožnica zapisnikarica na Okrožnem sodišču v Novem mestu, je po presoji Vrhovnega sodišča okoliščina zaradi katere bi bil okrnjen videz nepristranskosti sodišča.
VSRS Sklep III DoR 130/2016Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek24.02.2017dopuščena revizija - najemna pogodba - plačilo najemnine - znižanje najemnine - stvarne napake - nasprotna oblikovalna tožbaRevizija se dopusti glede vprašanja, ali mora najemnik, ki v pravdi nastopa kot tožena stranka in ki odklanja plačilo dela najemnine zaradi stvarne napake v najem vzete stvari, v primeru, če želi uveljaviti zahtevek za znižanje najemnine, vložiti nasprotno (oblikovalno) tožbo ali zadošča ugovor.
VSRS Sodba II Ips 130/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek25.05.2017kršitev pravic osebnosti - povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode - odgovornost države - duševne bolečine - izbrisani - izbris iz registra stalnega prebivalstva - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - višina odškodnine - pravična denarna odškodnina - enotna odškodnina - dopuščena revizijaPresoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo, nastale zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva.
VSRS Sklep I Up 130/2016 Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.05.2016izdaja dopolnilne sodbe - podredno vložena pritožba zoper sodboV obravnavani zadevi je pritožnik utemeljil svoj predlog za izdajo dopolnilne sodbe, v podredno vloženi pritožbi pa sodbe ni izpodbijal iz nobenega drugega razloga. Zato se mora tudi podredno vložena pritožba obravnavati kot predlog za izdajo dopolnilne sodbe. O enakem predlogu pritožnika pa je v tem upravnem sporu že bilo pravnomočno odločeno. Pritožnik si z odločitvijo o njegovi vlogi torej ne more več izboljšati svojega pravnega položaja, zato tudi za odločitev o vloženi pritožbi nima pravnega interesa.
Sodba IV Ips 28/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek20.05.2008kršitev materialnih določb zakona - kazni za prekrške – kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja – prepoved - vožnje motornega vozila – voznik začetnikVozniku začetniku za prekršek po točki d) tretjega odstavka 130. člena ZVCP-1 ni mogoče izreči prepovedi vožnje motornega vozila.
Sklep II Ips 442/2000Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.11.2000dogovor o preživnini pred CSD - narava spora o spremembi dogovorjene preživnine - premoženjskopravni spor - dovoljenost revizijeV sporu za spremembo preživnine, določene z dogovorom po 130. členu ZZZDR, se dovoljenost revizije presoja po 2. odstavku 367. člena ZPP.
VSRS sklep III DoR 136/2015Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek17.11.2015dopuščena revizija - bančna garancija - izročitev bančne garancije - pogodba v breme tretjegaRevizija se dopusti glede vprašanja, ali zaveza izvajalca izročiti bančno garancijo pomeni obljubo dejanja tretjega po prvem odstavku 130. člena OZ.
Sodba U 130/95Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.02.1998dovoljenje za nabavo in posest orožjaVadbeni in tekmovalni nameni niso opravičljiv razlog za nabavo orožja s strani člana strelske organizacije, če ne gre za športno orožje.
Sodba I Up 999/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.01.2005denacionalizacija - obnova postopka - obnovitveni razlog - interpretativna odločba ustavnega sodiščaInterpretativna odločba Ustavnega sodišča (U-I-130/01 z dne 23.5.2002), izdana v postopku za oceno ustavnosti zakona, ne more biti podlaga za obnovo postopka po določbah 260. člena ZUP.
Sodba I Up 1265/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.01.2005denacionalizacija - obnova postopka - obnovitveni razlog - interpretativna odločba ustavnega sodiščaInterpretivna odločba Ustavnega sodišča RS (U-I-130/01 z dne 23.5.2002), izdana v postopku za oceno ustavnosti zakona, ne more biti podlaga za obnovo postopka po določbah 260. člena ZUP.
Sodba I Up 1509/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.01.2005denacionalizacija - obnova postopka - obnovitveni razlog - interpretacijska odločba ustavnega sodiščaInterpretivna odločba Ustavnega sodišča (U-I-130/01 z dne 23.5.2002), izdana v postopku za oceno ustavnosti zakona, ne more biti podlaga za obnovo postopka po določbah 260. člena ZUP.
Sklep II Ips 226/2010Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.09.2010dovoljenost revizije – vrednost spornega predmeta – razveljavitev odločbe sodišča prve stopnje in uveljavitev ZPP-D – pravnomočno končanje postopka - zavrženje revizijeS prvostopenjsko sodbo, izdano pred uveljavitvijo ZPP-D, ki jo je pritožbeno sodišče razveljavilo, postopek ni bil končan. Taka sodba je izgubila vse pravne učinke, zato ni upoštevna pri ugotavljanju uporabe zakona po drugem odstavku 130. člena ZPP-D.
Sodba I Ips 223/2010Vrhovno sodiščeKazenski oddelek21.04.2011bistvene kršitve določb kazenskega postopka – razlogi o odločilnih dejstvih – pobuda za oceno ustavnosti – kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja – pravna opredelitev - sklenitev škodljive pogodbe - zakonski znaki kaznivega dejanja – zloraba položaja ali pravicGlede na pravilno kvalifikacijo obsojenkinega ravnanja po drugem v zvezi s prvim odstavkom 130. člena KZ-77, dejstvo, da je za kaznivo dejanje po drugem odstavku 244. člena KZ predpisana nižja kazen, ni relevantno.
Sodba IV Ips 49/2013Vrhovno sodiščeKazenski oddelek21.05.2013kršitev materialnih določb zakona – pravna opredelitev prekrška - vožnja pod vplivom alkoholaObdolžencu, ki je vozil osebni avtomobil pod vplivom alkohola in je imel v litru izdihanega zraka 1,00 miligrama alkohola, bi moralo sodišče po petem odstavku 130. člena ZVCP-1 poleg globe izreči tudi 18 kazenskih točk.
VSRS Sklep X Ips 254/2016Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.02.2017prepozen predlog za obnovo postopka - umik revizije - (ne)plačilo sodne takseTožeči stranki je bil po njenem pooblaščencu sklep Vrhovnega sodišča X Ips 254/2016 z dne 22. 8. 2016, s katerim je bilo ugotovljeno, da sodna taksa za revizijo ni bila plačana, vročen 16. 9. 2016. Predlog za obnovo postopka pa je tožeča stranka po pooblaščencu priporočeno po pošti vložila na prvostopenjsko sodišče šele 11. 11. 2016 (po tem, ko ji je bil poslan dopis sodišča prve stopnje), torej po poteku zakonsko določenega 30 dnevnega roka.
Sodba II Ips 130/95, II Ips 130/95Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.12.1996obresti od vnaprej plačane kupnine - obrestne obresti - kdaj začnejo teči - rok za vložitev tožbe - datum vložitve tožbeV primerih, ki so navedeni v zadnjem odstavku 113. člena ZPP - mednje sodi obravnavana tožnikova terjatev, ker gre za terjatev, ki zastara - ni mogoče zagovarjati razlage, da naj bi za presojo pravočasnosti tožbe ali utemeljenosti morebitnega ugovora zastaranja veljal kot dan vložitve tožbe tisti dan, ko je bila tožba s priporočeno pošto poslana sodišču, za drugo presojo (npr. tudi za presojo, od katerega dne tečejo procesne zamudne obresti iz 2. odstavka 279. člena ZOR) pa naj bi veljal kot dan vložitve tožbe tisti dan, ko jo je sodišče prejelo, čeprav mu je bila poslana s priporočeno pošto.
VSRS Sklep II DoR 404/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.02.2017predlog za dopustitev revizije - zavrženje predloga za dopustitev revizije - pooblastilo za vložitev revizije - odvetnik - novo pooblastiloPravnomočna sodba Višjega sodišča v Ljubljani III Cp 2506/2016 z dne 9. 11. 2016 je bila vročena tožniku dne 1. 12. 2016. Iz pooblastila, ki je bilo priloženo predlogu za dopustitev revizije, je razvidno, da je bilo sestavljeno dne 13. 11. 2015 in zato ne predstavlja novega pooblastila v smislu drugega odstavka 95. člena ZPP.
VSRS Sklep II Ips 329/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.02.2017dopuščena revizija - dovoljenost revizije - rok za vložitev revizije - prepozna revizija - zavrženje revizijeSklep o dopustitvi revizije je bil pooblaščencu tožnika vročen 30. 9. 2016, kar pomeni, da bi morala biti revizija vložena v 15 dneh, in sicer je to najkasneje v ponedeljek, 17. 10. 2016. Vložena je bila 28. 10. 2016, torej prepozno. Zato je Vrhovno sodišče na podlagi 377. člena ZPP revizijo zavrglo.

Izberi vse|Izvozi izbrane