Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8061cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNvZGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT05
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS sklep I R 120/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.10.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodiščaČe bi v zadevi odločali krajevno in stvarno pristojni sodišči oziroma sodniki teh sodišč, ki so v pogostih stikih s sodniki, ki se jim očita protipravno ravnanje, bi bila lahko prizadeta objektivna nepristranskost sodišča, ki se izraža v percepciji javnosti o nevtralnosti in neodvisnosti sodišča kot nosilca sodne funkcije.
VSRS sklep I R 120/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek30.10.2014spor o pristojnosti - krajevna pristojnosti v zapuščinskem postopkuZapustnik ob smrti ni imel niti stalnega niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, zato je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega je zapuščina (drugi odstavek 177. člena ZD). Po ugotovitvah sodišč predstavlja zapuščino nepremičnina, ki leži v katastrski občini Poklek, ta pa spada na območje Okrajnega sodišča v Sevnici.
VSRS Sklep I R 12/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.02.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - nezadovoljstvo z delom sodišča - ponovni predlog - res iudicata - ne bis in idem - nedovoljen predlog - zavrženje predloga za delegacijo pristojnostiTožnica je vložila ponoven predlog za delegacijo pristojnosti iz bistveno enakih razlogov, o katerih je Vrhovno sodišče že odločilo; zato o tem ni bilo mogoče znova odločati in je bilo treba tožničin predlog zavreči
VSRS sklep I R 12/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek18.02.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - razlogi za delegacijo pristojnosti - zastopanje stranke v postopku - zavrnitev predloga za delegacijo pristojnostiV predlogu tretjega nasprotnega udeleženca problematizirano vprašanje ustreznosti zastopanja predlagateljev, katerih pooblaščenec (D., d. d.) se ob izdelavi elaborata naj ne bi mogel nepristransko in s tem enakovredno zavzemati tudi za koristi tretjega nasprotnega udeleženca, ne more biti podvrženo preizkusu v delegacijskem postopku; v nobenem primeru pa ne more biti razlog za prenos pristojnosti v pomenu citirane določbe 67. člena ZPP v zvezi s 37. členom ZNP, saj se za tretjega nasprotnega udeleženca sporni procesnopravni položaj zgolj s prenosom pristojnosti na (katero koli) drugo stvarno pristojno sodišče ne bi v ničemer spremenil.
VSRS Sklep I R 12/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.01.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razlogov ekonomičnosti - spor iz razmerij med starši in otroki - bivališče strank v postopkuPredlagana delegacija je smotrna, zlasti glede na naravo zadeve - postopek za izdajo sklepa o sporazumu glede varstva in vzgoje mladoletnih hčerk predlagateljev, plačevanja preživnine zanju in ureditve stikov.
VSRS Sklep I R 119/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek01.12.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - delegacija iz razloga smotrnosti - nasprotna tožba - poznanstvo s sodniki pristojnega sodiščaOkoliščina, da je tožnik brat sodnice sodišča, ki odloča v sporu, bi lahko pri nasprotni stranki in v javnosti povzročila dvom v korektnost postopka in v nepristranskost odločanja tega sodišča, še posebej glede na naravo spornega razmerja.
VSRS Sklep I R 118/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.09.2018določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - nezadovoljstvo z delom sodnika - kaznovanje odvetnika - predlog za denarno kaznovanjeZPP v tretjem odstavku 109. člena določa, da se predlog za kaznovanje dodeli drugemu sodniku v skladu s sodnim redom. Zakonodajalec je s tem preprečil, da bi o kaznovanju tistega, ki žali sodnika, odločal sam sodnik oziroma senat, na katerega je neposredno naslovljena žalitev, saj v tem primeru ne bi bilo več mogoče govoriti o nepristranskem sojenju v smislu prvega odstavka 23. člena Ustave. Očitno pa zakonodajalec ni bil mnenja, da o predlogu za kaznovanje že a priori ne more objektivno nepristransko odločiti noben sodnik krajevno pristojnega sodišča, saj v teh primerih ni predpisal obvezne delegacije pristojnosti.
VSRS Sklep I R 118/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek24.11.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - delegacija pristojnosti zaradi zmanjševanja sodnih zaostankovVrhovno sodišče JE že pojasnilo, da lahko stranka tudi po tem, ko je bila pristojnost za sojenje v določeni pravdni zadevi po 105.a členu Zakona o sodiščih prenesena na drugo sodišče, ker se opravi prenos naključno določenih spisov, brez predhodne analize smotrnosti prenosa, predlaga prenos krajevne pristojnosti po določbi 67. člena ZPP pod pogojem, da so podani tehtni razlogi za sklepanje, da se bo postopek pri stvarno in krajevno pristojnem sodišču opravil in zaključil laže in hitreje.
VSRS sklep I R 118/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.10.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopku - objektivna nepristranskost sodiščaVrhovno sodišče je ocenilo, da je zaradi narave spornega razmerja in zaradi v predlogu opisanih okoliščin primerneje, da o zadevi odloča drugo stvarno pristojno sodišče in je zato določilo pristojnost Okrožnega sodišča v Kranju.
VSRS Sklep I R 117/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.12.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - sodnik pristojnega sodišča kot stranka v postopku - objektivna nepristranskost sodiščaOkoliščina, da je nasprotni udeleženec sodnik na sodišču, ki bi odločalo o pritožbi, pomeni okoliščino, zaradi katere bi bil lahko okrnjen videz nepristranskosti sodišča.
VSRS sklep I R 117/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.10.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - sodniška pomočnica pristojnega sodišča kot stranka v postopkuOkoliščina, da je toženka sodniška pomočnica na sodišču, ki predlaga delegacijo, ustreza pojmu „drug tehten razlog“ iz 67. člena ZPP.
VSRS Sklep I R 115/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek26.07.2018določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - videz nepristranskosti - postopek pred sodiščem druge stopnje - uslužbenec sodišča istega sodnega okrožja kot stranka v postopku - lokacija sedeža sodišča višje in nižje stopnjeOkoliščina, da je toženec zaposlen na Okrožnem sodišču v Ljubljani kot kurir, po presoji Vrhovnega sodišča ne krni niti videza nepristranskosti senata Višjega sodišča v Ljubljani (se pravi: drugega sodišča, četudi posluje v isti večnadstropni zgradbi z več sto zaposlenimi), ki bo odločalo v pritožbenem postopku (objektivna nepristranskost). Ker je tako, je Vrhovno sodišče predlog za prenos pristojnosti zavrnilo.
VSRS Sklep I R 115/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek10.11.2016predlog za določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razlogov smotrnosti - prebivališče strank - sedež strank - prebivališče pričVrhovno sodišče ocenjuje, da so podane realne možnosti za hitrejšo in cenejšo rešitev spora, če bo o zadevi odločalo piransko sodišče.
VSRS Sklep I R 115/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.10.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - izvršba - objektivna nepristranskost sodišča - uslužbenec pristojnega sodišča kot družinski član stranke v postopku - strokovni sodelavecDejstvo, da se je na izvršilnem oddelku sodišča, ki vodi izvršilni postopek, zaposlila hči dolžnikov kot samostojna sodniška pomočnica, lahko povzroči vtis pristranskosti sodišča, saj pri delu prihaja vsakodnevno v stik s sodnico, ki vodi postopek, in drugimi sodniki pristojnega sodišča.
VSRS Sklep I R 114/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek10.11.2016spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - izbirna krajevna pristojnostKer ni podana izključna krajevna pristojnosti Okrajnega sodišča v Sevnici, Okrožno sodišče v Celju ni imelo podlage, da bi se po uradni dolžnosti izreklo za krajevno nepristojno. Ker je tožeča stranka z vložitvijo tožbe izbrala krajevno pristojnost z okrožja Okrožnega sodišča v Celju, je za odločanje v tej zadevi pristojno Okrajno sodišče s tega območja, to pa je Okrajno sodišče v Celju.
VSRS sklep I R 114/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.10.2015spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - izvršba - kumulacija izvršilnih sredstev - kjer kjer leži nepremičninaČe upnik predlaga za izvršbo več sredstev ali več predmetov, je krajevno pristojno za odločitev o predlogu tisto sodišče, ki je krajevno pristojno za odločanje po prvo navedenem sredstvu izvršbe (drugi odstavek 35. člena ZIZ), razen, če je med temi sredstvi oziroma predmeti tudi nepremičnina: v takem primeru je izključno krajevno pristojno za odločitev o izvršbi na vsa sredstva oziroma na vse predmete izvršbe tisto sodišče, ki je pristojno za odločanje o izvršbi na nepremičnino (tretji odstavek 35. člena ZIZ).
VSRS Sklep I R 113/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.09.2017spor o pristojnosti - obstoj spora - zavrženje zahteveIz dejanske situacije je razvidno, da je kompetenčni spor zgolj navidezen. Stališči obeh sodišč sta namreč pravilni in se ne izključujeta. Zadevi sta dve in vsako od obeh sodišč je pristojno za svojo zadevo.
VSRS Sklep I R 113/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek10.11.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - nezadovoljstvo z delom sodišča - napake v drugem postopku - upravni spor zoper odločbo o zavrnitvi brezplačne pravne pomoči - poznanstvo sodnikov in izvedencev, delavcev tožene stranke - odškodninski sporStrankine navedbe o morebitnem pristranskem delu sodnikov pristojnega sodišča zaradi njihovega srečevanja s sodnimi izvedenci, ki so hkrati delavci tožene stranke (in naj bi tožniku povzročili škodo), bi bile lahko le razlog za izločitev sodnikov ne pa za prenos pristojnosti. Prenosa pristojnosti ne narekuje okoliščina, da je tožnik zoper izdano odločbo v postopku dodelitve brezplačne pravne pomoči sprožil upravni spor. Ravno odpravi napak v tem in v drugih postopkih so namenjena pravna sredstva v njih, zatrjevane napake pa niso razlog za prenos pristojnosti.
VSRS sklep I R 113/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek01.10.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - nezadovoljstvo z delom sodišča - odločanje o predlogu za izdajo začasne odredbeZatrjevanih okoliščin o počasnem vodenju postopka in napačni odločitvi o predlagani začasni odredbi po oceni Vrhovega sodišča ni mogoče subsumirati kot pojem „drugega tehtnega razloga“ iz 67. člena ZPP.
VSRS Sklep I R 112/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.11.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - stranka v postopku kot zakonec sodnika pristojnega sodišča - objektivna nepristranskost sodiščaZakonska zveza med sodnico sodišča, ki je pristojno za odločanje v pritožbenem postopku, in eno od strank postopka, lahko povzroči – zlasti pri nasprotni stranki – vtis pristranskosti sodišča.

Izberi vse|Izvozi izbrane