Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8319cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNvZGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT04
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS Sklep I R 131/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.12.2016predlog za določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - sorodstvena vez med stranko v postopku in uslužbenko pristojnega sodišča - odvetnik kot stranka v postopku - manjše sodiščePo oceni Vrhovnega sodišča splet relevantnih okoliščin (pravdna stranka je odvetnik s sedežem v kraju sedaj pristojnega sodišča ter sorodnik delavke sodišča, v relativno pomembnem sporu v katerem je udeleženih 20 tožnikov) narekuje delegacijo pristojnosti. Zato je določilo pristojnost Okrajnega sodišča v Mariboru.
VSRS sklep I R 131/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek19.11.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - nezadovoljstvo z delom sodišča - izločitev sodnika - razlogi za izločitevMorebitni izločitveni razlog, ki se nanaša na konkretno sodnico, še ne utemeljuje pristranskosti celotnega sodišča. Predloga za delegacijo pa prav tako ne utemeljuje predlagateljevo očitno nezadovoljstvo z izidom neke druge pravde, v kateri je nastopal kot stranka.
VSRS Sklep I R 130/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.09.2018določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - zavrnitev predlogaPredsednik sodišča, s katerim je tožeča stranka pred leti imela spor in je obenem tudi znanec toženca, v obravnavani zadevi ni razpravljajoči sodnik. Predvidevanje tožeče stranke, da zaradi poznanstva med predsednikom sodišča in razpravljajočo sodnico ne bo deležna poštenega postopka, je povsem nekonkretizirano in že zato neutemeljeno. Predsednik sodišča namreč ne more vplivati na odločanje v posameznih zadevah. Sodnik je pri opravljanju sodniške funkcije vezan na ustavo in zakon (3. člen Zakona o sodiščih), pri uresničevanju svojih pravic pa mora vselej ravnati tako, da varuje nepristranskost in neodvisnost sojenja (2. člen Zakona o sodniški službi).
VSRS Sklep I R 130/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.11.2017določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopkuRazlog, s katerim utemeljuje predlog po 67. členu ZPP, je, da je tožnica zaposlena kot pravosodna svetovalka na Višjem sodišču v A., pred tem pa je bila kot pravosodna svetovalka zaposlena prav na Okrožnem sodišču v A.
VSRS Sklep I R 130/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.01.2017predlog za določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopku - objektivna nepristranskostOkoliščina, da je tožnica zapisnikarica na Okrožnem sodišču v Novem mestu, je po presoji Vrhovnega sodišča okoliščina zaradi katere bi bil okrnjen videz nepristranskosti sodišča.
VSRS sklep I R 130/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek04.12.2014določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodiščaMed druge tehtne razloge v smislu navedenega zakonskega določila spada tudi dvom v objektivno nepristranskost odločanja pristojnega sodišča. Glede na v predlogu predstavljene okoliščine je razlog za tovrsten dvom nedvomno lahko podan in je zato Vrhovno sodišče določilo pristojnost drugega stvarno pristojnega sodišča.
Sklep I R 130/2010Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.09.2010določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - ponovitev predloga z identično trditveno podlago - zavrženje predloga za delegacijo pristojnostiTožnik utemeljuje svoj ponovljen predlog za delegacijo pristojnosti z razlogi, ki se vsebinsko ne razlikujejo od tistih, ki jih je ponudil v oporo svojemu prvotnemu predlogu, o katerem je Vrhovno sodišče že odločilo. To pomeni, da ponovnega vsebinskega odločanja o isti stvari na tak način ne more doseči in da ne izkazuje upoštevno priznanega pravnega interesa za ponavljanje na vsebinsko identično trditveno podlago oprtega predloga. in je zato bilo treba tožnikov ponovni predlog za prenos pristojnosti zavreči.
Sklep I R 130/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.10.2009določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču – delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov – pritožbeni postopek – sodnik pristojnega višjega sodišča kot stranka v postopku - stranka – zemljiškoknjižni postopekOkoliščina, da je predlagateljica in pritožnica sodnica pritožbenega sodišča, ki naj bi o pritožbi odločalo, je tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča, ki bo odločalo o pritožbi.
Sklep I R 130/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek23.10.2008spor o pristojnosti - začetek izvršilnega postopka - izključna pristojnost za izvršbo na podlagi verodostojne listineStranke lahko vloge oddajo neposredno pri sodišču ali priporočeno po pošti. V obeh primerih je odločilen dan, ko sodišče vlogo sprejme. Le pri vlogah, ki so vezane na rok, in pri določeni kategoriji oseb, ZPP v 112. členu določa drugačna pravila. Ker vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine ni vezana na rok, zanj velja splošno pravilo, da je vložen takrat, ko prispe na sodišče.
Sklep I R 130/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek27.09.2007določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - kadrovske težave sodišča - pomanjkanje sodnikovNujnost in zahtevnost zadeve ter pomanjkanje sodnikov na sodišču niso razlogi, ki bi opravičevali prenos pristojnosti.
Sklep I R 130/2002Vrhovno sodiščeCivilni oddelek20.03.2003določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz drugih tehtnih razlogov - izvršilni postopek - sorodstvene vezi med stranko postopka in sodnim osebjemV izvršilnem postopku zgolj sorodstvene vezi med strankami in sodnim osebjem še niso razlog za prenos pristojnosti.
VSRS Sklep I R 129/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek19.11.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - uslužbenec pristojnega sodišča kot družinski član stranke v postopku - strokovni sodelavecObjektivna nepristranskost, ki se izraža v percepciji javnosti o nevtralnosti in neodvisnosti sodišča kot nosilca sodne funkcije, bi utegnila biti prizadeta, če bi v sporu sodilo sodišče, na katerem je kot strokovna sodelavka zaposlena hči (in vnukinja) tožencev.
VSRS Sklep I R 128/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.12.2016spor o pristojnosti - izvršba na podlagi verodostojne listine - sedež dolžnikaUpnik je vložil predlog za izvršbo in ga naslovil kot „predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova“, v njem pa navedel, da izvršilni naslov predstavlja račun. Vloge strank se obravnavajo po vsebini in ne njenem naslovu, zato je za obravnavo predloga pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani. ZIZ namreč v prvem odstavku 40c. člena določa, da je v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine do ugotovitve pravnomočnosti sklepa o izvršbi izključno krajevno pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani, razen če zakon določa drugače.
VSRS sklep I R 128/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek19.11.2015spor o pristojnosti - izvršba na podlagi verodostojne listine - izvršilni postopek - predlog za obnovo postopka - razveljavitev klavzule pravnomočnostiZa odločanje o predlogu za obnovo postopka za vrnitev v prejšnje stanje in razveljavitev klavzule pravnomočnosti v izvršilnem postopku, ki teče na podlagi sklepa o izvršbi na podlagi VL, je krajevno pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno glede na dovoljena sredstva izvršbe.
VSRS Sklep I R 127/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.12.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - uslužbenec pristojnega sodišča kot zakonec stranke v postopku - vpisničarkaZa odločitev v konkretnem primeru je ključno, da je okoliščina, da je tožnik mož nekdanje vpisničarke sodišča, ki je pristojno za odločanje v sporu, pri nasprotni stranki že povzročila dvom v korektnost postopka in v nepristranskost odločanja tega sodišča, pri čemer je pomembno tudi, da gre za manjše sodišče v manjšem kraju in intenzivnejše sodelovanje med sodniki in sodnim osebjem.
VSRS sklep I R 127/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.11.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razlogov smotrnosti - nepravdni postopek - razglasitev za mrtvegaDoločitev krajevno pristojnega sodišča v nepravdni zadevi.
VSRS Sklep I R 126/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.12.2016predlog za določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - restriktivna razlaga zakonske določbePravila o delegaciji pristojnosti predstavljajo izjemo od zakonskih določb o stvarni in krajevni pristojnosti in jih je treba, kot vsako izjemo razlagati restriktivno - uporabiti jih je mogoče le, ko konkretne okoliščine nakazujejo na možnost, da bi bila okrnjena nepristranskost sojenja ali da bi se v javnosti ustvaril vtis, da sojenje ni nepristransko.
VSRS Sklep I R 125/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.12.2016predlog za določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - izločitev sodnikaOkoliščina, da je sodnica, ki ji je bila zadeva dodeljena v sojenje, kot oškodovanka udeležena v kazenskem postopku, ki pri istem sodišču teče zoper toženčevo ženo, se je ustrezno odrazila v odločbi, s katero je bila sodnica v tej pravdni zadevi izločena.
VSRS Sklep I R 124/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.12.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - uslužbenec pristojnega sodišča kot stranka v postopkuOkoliščina, da je stranka postopka zaposlena na sodišču, ki je v danem primeru sicer stvarno in krajevno pristojno za odločanje o zoper njo naperjenem zahtevku tožeče stranke, je – upoštevaje tudi organizacijski potek običajnega delovnega procesa, ki implicira dnevne službene stike sodnikov pravdnega oddelka s kurirjem – tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča v pomenu določbe 67. člena ZPP.
VSRS sklep I R 124/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.11.2015delegacija pristojnosti - umik predlogaV zvezi s pravnimi sredstvi velja, da lahko stranka vse dotlej, dokler sodišče ne izda odločbe o pravnem sredstvu, to pravno sredstvo umakne (drugi odstavek 334. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP). Po analogiji velja enako glede predlagalnega akta, kakršen je predlog za delegacijo o pristojnosti.

Izberi vse|Izvozi izbrane