Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8319cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNvZGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT02
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS sklep I R 2/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.01.2016spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - stalno prebivališče dolžnika - opredelitev naslova dolžnika v predlogu za izvršbo - ustalitev pristojnostiPo določbi drugega odstavka 17. člena ZPP se pristojnost presodi na podlagi navedb v predlogu za izvršbo in na podlagi dejstev, ki so sodišču znana. V predlogu za izvršbo je upnik navedel naslov dolžnikovega stalnega prebivališča na območju Okrajnega sodišča v Šentjurju. S tem se je krajevna pristojnost, kot je Vrhovno sodišče pojasnilo že v številnih zadevah, ustalila.
VSRS Sklep I R 193/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek23.01.2020določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - videz nepristranskosti - poslovno razmerje med stranko in sodiščem - ugoditev predloguDrugi tehtni razlogi«, ki lahko utemeljujejo delegacijo pristojnosti, so po ustaljeni sodni praksi tudi okoliščine, ki bi lahko vzbujale dvom v nepristranskost sodišča. Vrhovno sodišče je z vpogledom v AJPES ugotovilo, da je tožnica edina družbenica in prokuristka podjetja A., s katerim ima Okrožno sodišče v Kranju sklenjeno pogodbo o opravljanju zdravstvenih pregledov.
VSRS Sklep I R 187/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek23.01.2020krajevna pristojnost - izvršilni postopek - spor o pristojnosti - stalno bivališče dolžnika - opredelitev prebivališča dolžnika v predlogu za izvršboNa podlagi drugega odstavka 17. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ velja tudi za izvršilni postopek pravilo, da se pristojnost sodišča presodi na podlagi navedb v predlogu za izvršbo in na podlagi dejstev, ki so sodišču znana. Med slednje ni mogoče uvrstiti podatkov o stalnem prebivališču strank, pridobljenih med postopkom s samoiniciativnimi poizvedbami v Centralnem registru prebivalstva. Za odločitev o krajevni pristojnosti je tako odločilen samo dolžnikov naslov, naveden v predlogu za izvršbo.
VSRS Sklep I R 185/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.12.2018določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - napaka sodišča - protipravno ravnanje sodnika - izvršilni postopek - izvršba na podlagi izvršilnega naslova - zavrnitev predlogaSodišče obravnava predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, v katerem je predmet odločanja zgolj izvršitev obveznosti, določenih v izvršilnem naslovu. Čeprav je predmetni izvršilni postopek objektivno gledano nastal kot posledica napake, ki jo je v izvršilnem postopku In 25/2011 zagrešilo pristojno sodišče, v njem ta napaka ne bo predmet presoje, posledično pa videz nepristranskosti zaradi odločanja pristojnega sodišča o izvršilnem predlogu ne more biti prizadet.
VSRS Sklep I R 183/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek29.11.2018spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - izrek o nepristojnosti po uradni dolžnosti - izbirna krajevna pristojnostKer ni podana izključna krajevna pristojnost Okrajnega sodišča v Ljubljani, Okrožno sodišče v Kopru ni imelo podlage, da bi se po uradni dolžnosti izreklo za krajevno nepristojno. Ker je tožeča stranka z vložitvijo tožbe izbrala krajevno pristojnost sodišča z območja Okrožnega sodišča v Kopru, je za odločanje v tej zadevi pristojno okrajno sodišče s tega območja, to pa je Okrajno sodišče v Kopru.
VSRS Sklep I R 181/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.12.2018določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - videz nepristranskosti - trajanje sodnega postopka - Sodni red - dodeljevanje zadev, v katerih je bil procesni akt že vloženRazlog za delegacijo pristojnosti ne more biti dejstvo, da so o različnih tožničinih pritožbah odločali različni sodniki Višjega sodišča v Ljubljani (kot poročevalci in kot člani senata). Napačno je namreč revidentkino stališče, da sodišče ni nepristransko, ker je za odločanje o pritožbah zoper sklepe o taksnih odločitvah in o odločitvi o stroških sodnega tolmača določilo drugo sodnico poročevalko, kot za odločanje o pritožbi zoper prvo končno sodbo.
VSRS Sklep I R 178/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.12.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - prenos pristojnosti na drugo manj obremenjeno stvarno pristojno sodišče - nezadovoljstvo z delom sodišča - trajanje sodnega postopka - pravica do sojenja v razumem rokuPrenos pristojnosti na podlagi 105.a člena ZS je namenjen razbremenitvi stvarno pristojnega sodišča, ki ima sodne zaostanke, hkrati pa tudi pospešitvi postopkov, saj se bodo zadeve pred manj obremenjenimi sodišči hitreje obravnavale, kar pomeni tudi učinkovitejše zagotavljanje pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, ki pa ni le v interesu celotnega sodstva, ampak tudi v interesu pravdnih strank. Med okoliščine, ki utemeljujejo prenos pristojnosti, ne spadajo morebitne kršitve procesnega ali materialnega prava, ki jih pri svojem delu stori sodišče. Za odpravo morebitnih takih nepravilnosti imajo stranke na razpolago redna (in izredna) pravna sredstva.
VSRS Sklep I R 171/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.12.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - prenos pristojnosti na drugo manj obremenjeno stvarno pristojno sodišče - nezadovoljstvo z delom sodišča - trajanje sodnega postopka - pravica do sojenja v razumem rokuPredlagatelj se sklicuje na nezakonit prenos pristojnosti po 105. a členu ZS ter na subjektivno zaznane nepravilnosti pri delu sodišča kot celote in sodeče sodnice, kar naj bi ustvarilo videz nezaupanja in pristranskosti. Nekateri očitki so sicer novi, a po vsebini pomenijo dvom v pravilnost procesnega postopanja sodnikov, kar je, kot je bilo tožniku pojasnjeno že v sklepu I R 2/2019 z dne 14. 3. 2019, lahko kvečjemu predmet obravnave v postopku z rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi zoper sodniške odločitve.
VSRS Sklep I R 17/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.02.2017prenos krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - nekdanji sodnik pristojnega sodišča kot stranka v postopkuPo presoji Vrhovnega sodišča je okoliščina, da je bil dolžnik dolga leta sodnik na sodišču, ki je v isti stavbi kot Višje sodišče v Celju ter da so se sodniki Višjega sodišča v Celju z njim srečevali in bili njegovi sodelavci, takšna okoliščina, ki utemeljuje ugoditev predlogu za prenos pristojnosti po 67. členu ZPP.
VSRS Sklep I R 166/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.11.2018določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranost sodišča - odškodninski spor - sodnik pristojnega sodišča kot stranka v postopkuKer stranka zahteva plačilo odškodnine zaradi postopanja pristojnega sodišča in tudi od sodnika pristojnega sodišča, bi bilo lahko z odločanjem o njenem zahtevku pri tem sodišču ogroženo zaupanje strank in zaupanje javnosti v nepristranskost sodišča.
VSRS Sklep I R 165/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.12.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - sodišče kot predlagatelj - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - videz nepristranskosti - majhno sodišče - sorodstvo uslužbenca pristojnega sodišča in stranke v postopku - otrok uslužbenke pristojnega sodišča kot stranka v postopku - strokovna sodelavka - okoliščine konkretnega primera - izločitev sodnika - naravni sodnik - spor majhne vrednostiStranka predmetnega postopka je sin ene izmed strokovnih sodelavk, ki je na manjšem okrajnem sodišču zaposlena kot sodniška pomočnica. Sodna praksa je zavzela stališče, da je lahko v primeru majhnega sodišča okrnjen videz njegove nepristranskosti, če je na njem zaposlena stranka ali njen zakonec oziroma sorodnik. Ker pa je treba imeti pred očmi vse okoliščine konkretnega primera, je lahko le posplošeno sklepanje o tem preuranjeno. Na podlagi vseh okoliščin te zadeve Vrhovno sodišče ocenjuje, da z izvedbo postopka videz nepristranskosti pristojnega sodišča ne bo okrnjen, zato je predlog zavrnilo.
VSRS Sklep I R 16/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.02.2017določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - izločitev sodnikaPredlagatelj navaja razloge, s katerimi utemeljuje izločitveni razlog konkretne sodnice. To pa po ustaljeni sodni praksi ne predstavlja razloga za prenos pristojnosti po 67. členu ZPP.
VSRS Sklep I R 157/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek28.11.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - otrok nekdanjega sodnika pristojnega sodišča kot stranka v postopku - državni tožilec - poslovanje v isti sodni stavbi - dvom v nepristranskost pristojnega sodišča - zavrnitev predlogaOkoliščina, da je oče nasprotne udeleženke upokojeni državni tožilec, pred tem pa sodnik na pristojnem sodišču, sama po sebi ne more utemeljiti dvoma v objektivno nepristranskost celotnega sodišča.
VSRS sklep I R 149/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek14.01.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - izločitev sodnikaPredvidevanje razpravljajočega sodnika, katerega izločitev predlaga tožnik, da bodo nastopili razlogi za izločitev tudi drugih sodnikov, ni razlog za delegacijo pristojnosti po 67. členu ZPP. Če bo nastopil položaj, kot ga predvideva predlog za delegacijo in če bodo izločeni tudi drugi sodniki, bo treba postopati po določbi 66. člena istega zakona.
VSRS sklep I R 148/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek14.01.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektiva pristranskost sodišča - sodnik pristojnega sodišča druge stopnje kot stranka v postopkuČe bi v zadevi odločalo to sodišče kot krajevno in stvarno pristojno sodišče oziroma sodniki tega sodišča, ki imajo pogoste stike z devetim tožencem, bi bila lahko prizadeta objektivna nepristranskost sodišča.
VSRS sklep I R 146/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.12.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopkuMed druge tehtne razloge spada tudi zahteva po objektivni nepristranskosti sodišča, ki zagotavlja izključitev vsakega razumnega dvoma strank in javnosti v nepristranskost določenega sodišča. Okoliščina, da je tožnica zaposlena pri pristojnem sodišču v povezavi z naravo spora zato nedvomno predstavlja utemeljen razlog za delegacijo pristojnosti.
VSRS sklep I R 145/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek07.01.2016spor o pristojnosti - izvršilni postopek - izvršba na podlagi verodostojne listine - COVL - predlog za razveljavitev potrdila o izvršljivostiV postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine, po ugotovitvi pravnomočnosti sklepa o izvršbi, je za vodenje in odločanje v izvršilnem postopku na prvi stopnji krajevno pristojno tisto sodišče, ki je krajevno pristojno za odločanje glede na dovoljena sredstva izvršbe. To sodišče je pristojno tudi za odločanje o postopku nasprotne izvršbe, v postopku obnove postopka, v postopku za vrnitev v prejšnje stanje in ne glede na drugi odstavek 42.c člena tega zakona tudi v postopku razveljavitve potrdila o pravnomočnosti oziroma izvršljivosti sklepa o izvršbi.
VSRS Sklep I R 144/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek28.11.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - nekdanja uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopku - objektivna nepristranskost sodišča - dvom v nepristranskost pristojnega sodišča - zapuščinski postopek»Drugi tehtni razlogi«, ki lahko utemeljujejo delegacijo pristojnosti po navedenem členu, so po ustaljeni sodni praksi1 tudi okoliščine, ki bi lahko vzbujale dvom v nepristranskost sodišča. Dejstvo, da so stiki in srečanja med zaposlenimi na Okrajnem sodišču v A. in V. S. kot bivšo uslužbenko na tem sodišču pogosti ter da jo poznajo vsi zaposleni, je po presoji Vrhovnega sodišča taka okoliščina.
VSRS Sklep I R 144/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.12.2017določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - odškodninski spor - protipravnost ravnanja sodnikov sodišča iz okrožja pristojnega sodiščaZgolj organizacijska povezanost Okrajnega sodišča v Mariboru s stvarno in krajevno pristojnim Okrožnim sodiščem v Mariboru ne predstavlja razloga, zaradi katerega bi bilo lahko ogroženo zaupanje strank in javnosti v nepristranskost sojenja. Organizacijska povezava je omejena predvsem na področje sodne uprave, pri sojenju pa sta sodišči samostojni in neodvisni.
VSRS Sklep I R 143/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek10.12.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - uslužbenka sodišča kot stranka v postopku - manjše sodišče - izvršbaDejstvo, da je ena od strank postopka izvršbe – dolžnica – zaposlena na sodišču, in sicer kot edina referentka ravno na izvršilnem oddelku pristojnega sodišča, bi utegnilo povzročiti dvom o korektnosti postopka in nepristranskosti odločanja tako pri nasprotni stranki kot v javnosti nasploh.

Izberi vse|Izvozi izbrane