Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8061cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNvZGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT02
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS Sklep I R 178/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.12.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - prenos pristojnosti na drugo manj obremenjeno stvarno pristojno sodišče - nezadovoljstvo z delom sodišča - trajanje sodnega postopka - pravica do sojenja v razumem rokuPrenos pristojnosti na podlagi 105.a člena ZS je namenjen razbremenitvi stvarno pristojnega sodišča, ki ima sodne zaostanke, hkrati pa tudi pospešitvi postopkov, saj se bodo zadeve pred manj obremenjenimi sodišči hitreje obravnavale, kar pomeni tudi učinkovitejše zagotavljanje pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, ki pa ni le v interesu celotnega sodstva, ampak tudi v interesu pravdnih strank. Med okoliščine, ki utemeljujejo prenos pristojnosti, ne spadajo morebitne kršitve procesnega ali materialnega prava, ki jih pri svojem delu stori sodišče. Za odpravo morebitnih takih nepravilnosti imajo stranke na razpolago redna (in izredna) pravna sredstva.
VSRS Sklep I R 171/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.12.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - prenos pristojnosti na drugo manj obremenjeno stvarno pristojno sodišče - nezadovoljstvo z delom sodišča - trajanje sodnega postopka - pravica do sojenja v razumem rokuPredlagatelj se sklicuje na nezakonit prenos pristojnosti po 105. a členu ZS ter na subjektivno zaznane nepravilnosti pri delu sodišča kot celote in sodeče sodnice, kar naj bi ustvarilo videz nezaupanja in pristranskosti. Nekateri očitki so sicer novi, a po vsebini pomenijo dvom v pravilnost procesnega postopanja sodnikov, kar je, kot je bilo tožniku pojasnjeno že v sklepu I R 2/2019 z dne 14. 3. 2019, lahko kvečjemu predmet obravnave v postopku z rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi zoper sodniške odločitve.
VSRS Sklep I R 17/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.02.2017prenos krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - nekdanji sodnik pristojnega sodišča kot stranka v postopkuPo presoji Vrhovnega sodišča je okoliščina, da je bil dolžnik dolga leta sodnik na sodišču, ki je v isti stavbi kot Višje sodišče v Celju ter da so se sodniki Višjega sodišča v Celju z njim srečevali in bili njegovi sodelavci, takšna okoliščina, ki utemeljuje ugoditev predlogu za prenos pristojnosti po 67. členu ZPP.
VSRS Sklep I R 166/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.11.2018določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranost sodišča - odškodninski spor - sodnik pristojnega sodišča kot stranka v postopkuKer stranka zahteva plačilo odškodnine zaradi postopanja pristojnega sodišča in tudi od sodnika pristojnega sodišča, bi bilo lahko z odločanjem o njenem zahtevku pri tem sodišču ogroženo zaupanje strank in zaupanje javnosti v nepristranskost sodišča.
VSRS Sklep I R 165/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.12.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - sodišče kot predlagatelj - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - videz nepristranskosti - majhno sodišče - sorodstvo uslužbenca pristojnega sodišča in stranke v postopku - otrok uslužbenke pristojnega sodišča kot stranka v postopku - strokovna sodelavka - okoliščine konkretnega primera - izločitev sodnika - naravni sodnik - spor majhne vrednostiStranka predmetnega postopka je sin ene izmed strokovnih sodelavk, ki je na manjšem okrajnem sodišču zaposlena kot sodniška pomočnica. Sodna praksa je zavzela stališče, da je lahko v primeru majhnega sodišča okrnjen videz njegove nepristranskosti, če je na njem zaposlena stranka ali njen zakonec oziroma sorodnik. Ker pa je treba imeti pred očmi vse okoliščine konkretnega primera, je lahko le posplošeno sklepanje o tem preuranjeno. Na podlagi vseh okoliščin te zadeve Vrhovno sodišče ocenjuje, da z izvedbo postopka videz nepristranskosti pristojnega sodišča ne bo okrnjen, zato je predlog zavrnilo.
VSRS Sklep I R 16/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.02.2017določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - izločitev sodnikaPredlagatelj navaja razloge, s katerimi utemeljuje izločitveni razlog konkretne sodnice. To pa po ustaljeni sodni praksi ne predstavlja razloga za prenos pristojnosti po 67. členu ZPP.
VSRS Sklep I R 157/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek28.11.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - otrok nekdanjega sodnika pristojnega sodišča kot stranka v postopku - državni tožilec - poslovanje v isti sodni stavbi - dvom v nepristranskost pristojnega sodišča - zavrnitev predlogaOkoliščina, da je oče nasprotne udeleženke upokojeni državni tožilec, pred tem pa sodnik na pristojnem sodišču, sama po sebi ne more utemeljiti dvoma v objektivno nepristranskost celotnega sodišča.
VSRS sklep I R 149/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek14.01.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - izločitev sodnikaPredvidevanje razpravljajočega sodnika, katerega izločitev predlaga tožnik, da bodo nastopili razlogi za izločitev tudi drugih sodnikov, ni razlog za delegacijo pristojnosti po 67. členu ZPP. Če bo nastopil položaj, kot ga predvideva predlog za delegacijo in če bodo izločeni tudi drugi sodniki, bo treba postopati po določbi 66. člena istega zakona.
VSRS sklep I R 148/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek14.01.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektiva pristranskost sodišča - sodnik pristojnega sodišča druge stopnje kot stranka v postopkuČe bi v zadevi odločalo to sodišče kot krajevno in stvarno pristojno sodišče oziroma sodniki tega sodišča, ki imajo pogoste stike z devetim tožencem, bi bila lahko prizadeta objektivna nepristranskost sodišča.
VSRS sklep I R 146/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.12.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopkuMed druge tehtne razloge spada tudi zahteva po objektivni nepristranskosti sodišča, ki zagotavlja izključitev vsakega razumnega dvoma strank in javnosti v nepristranskost določenega sodišča. Okoliščina, da je tožnica zaposlena pri pristojnem sodišču v povezavi z naravo spora zato nedvomno predstavlja utemeljen razlog za delegacijo pristojnosti.
VSRS sklep I R 145/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek07.01.2016spor o pristojnosti - izvršilni postopek - izvršba na podlagi verodostojne listine - COVL - predlog za razveljavitev potrdila o izvršljivostiV postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine, po ugotovitvi pravnomočnosti sklepa o izvršbi, je za vodenje in odločanje v izvršilnem postopku na prvi stopnji krajevno pristojno tisto sodišče, ki je krajevno pristojno za odločanje glede na dovoljena sredstva izvršbe. To sodišče je pristojno tudi za odločanje o postopku nasprotne izvršbe, v postopku obnove postopka, v postopku za vrnitev v prejšnje stanje in ne glede na drugi odstavek 42.c člena tega zakona tudi v postopku razveljavitve potrdila o pravnomočnosti oziroma izvršljivosti sklepa o izvršbi.
VSRS Sklep I R 144/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek28.11.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - nekdanja uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopku - objektivna nepristranskost sodišča - dvom v nepristranskost pristojnega sodišča - zapuščinski postopek»Drugi tehtni razlogi«, ki lahko utemeljujejo delegacijo pristojnosti po navedenem členu, so po ustaljeni sodni praksi1 tudi okoliščine, ki bi lahko vzbujale dvom v nepristranskost sodišča. Dejstvo, da so stiki in srečanja med zaposlenimi na Okrajnem sodišču v A. in V. S. kot bivšo uslužbenko na tem sodišču pogosti ter da jo poznajo vsi zaposleni, je po presoji Vrhovnega sodišča taka okoliščina.
VSRS Sklep I R 144/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.12.2017določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - odškodninski spor - protipravnost ravnanja sodnikov sodišča iz okrožja pristojnega sodiščaZgolj organizacijska povezanost Okrajnega sodišča v Mariboru s stvarno in krajevno pristojnim Okrožnim sodiščem v Mariboru ne predstavlja razloga, zaradi katerega bi bilo lahko ogroženo zaupanje strank in javnosti v nepristranskost sojenja. Organizacijska povezava je omejena predvsem na področje sodne uprave, pri sojenju pa sta sodišči samostojni in neodvisni.
VSRS Sklep I R 143/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek10.12.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - uslužbenka sodišča kot stranka v postopku - manjše sodišče - izvršbaDejstvo, da je ena od strank postopka izvršbe – dolžnica – zaposlena na sodišču, in sicer kot edina referentka ravno na izvršilnem oddelku pristojnega sodišča, bi utegnilo povzročiti dvom o korektnosti postopka in nepristranskosti odločanja tako pri nasprotni stranki kot v javnosti nasploh.
VSRS Sklep I R 141/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.01.2017določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - sodnica pristojnega sodišča kot stranka v postopku - objektivna nepristranskost sodiščaKer je ena udeleženk postopka okrožna sodnica, ki sodniško službo opravlja na okrajnem sodišču, ki je pristojno za odločanje v konkretni nepravdni zadevi, bi utegnil biti prizadet videz nepristranskosti sojenja, če bi v zadevi odločalo to okrajno sodišče.
VSRS sklep I R 141/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.12.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - manjše sodišče - dvom v nepristranskost sodnikov -Le trditve o pristranskosti posameznega sodnika, četudi v povezavi z okoliščino, da gre za majhno sodišče, ne morejo utemeljevati prenosa krajevne pristojnosti, temveč lahko pomenijo le razlog za izločitev sodnika v skladu s 70. členom ZPP.
VSRS Sklep I R 140/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek14.11.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - nekonkretiziranost trditev - nezadovoljstvo z delom sodnika - izvedba dokaza z izvedencem - zavrnitev predlogaTrditve o nepravilnosti pri izvedbi dokaza z izvedencem ne predstavljajo podlage za prenos pristojnosti po 67. členu ZPP, trditve o nepravilnosti ravnanja sodne uprave pa so nekonkretizirane do te mere, da nanje vsebinsko ni mogoče odgovoriti. Dvom predlagateljev v pravilnost procesnega postopanja sodnice je lahko predmet obravnave v postopku z rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi zoper sodniške odločitve, ni pa to razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča, da postopa v zadevi. O zahtevi predlagateljev za izločitev predsednika sodišča pa po drugem odstavku 73. člena ZPP odloči predsednik neposredno višjega sodišča.
VSRS Sklep I R 139/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.01.2017predlog za določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - manjše sodišče - družinski član predsednika pristojnega sodišča kot stranka v postopku - objektivna nepristranskost sodiščaOkrajno sodišče v Radovljici je majhno sodišče; sodniško funkcijo na njem opravljajo le štirje sodniki. Okoliščina, da je stranka v postopku ožji družinski član predsednice sodišča, bi lahko v javnosti vzbudila dvom v nepristranskost odločanja.
VSRS sklep I R 139/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek10.12.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - dvom v nepristranskost sodiščaZgolj okoliščina, da je pri pristojnem sodišču potekal spor, v zvezi s katerim naj bi tožniku nastala škoda, ob trditvah, da je škodo povzročila toženka, ni razlog za razumen dvom stranke v nepristranskost sodišča in zato ne more predstavljati utemeljenega razloga za delegacijo pristojnosti.
VSRS sklep I R 138/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek03.12.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost„Drug tehten razlog“ za določitev pristojnosti drugega sodišča so po ustaljeni sodni praksi tudi okoliščine, zaradi katerih bi bil lahko okrnjen videz nepristranskosti sodišča. Okoliščina, da je tožena stranka sodnica na sodišču, pred katerim teče pravda, je takšna okoliščina in utemeljuje predlog za prenos pristojnosti.

Izberi vse|Izvozi izbrane