Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8061cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNvZGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT01
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS Sklep I R 27/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.03.2017določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranost sodišča - odškodninski spor zaradi protipravnosti ravnanj sodnika pristojnega sodiščaVidez nepristranskosti bi bil lahko prizadet, če bi sodniki določenega sodišča odločali o povračilu škode, ki naj bi jo stranki povzročilo isto sodišče v drugi zadevi.
VSRS sklep I R 27/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.03.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - sojenje v razumnem rokuVrhovno sodišče lahko tudi na predlog stranke določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako laže opravil postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi (67. člen Zakona o pravdnem postopku - ZPP). Med druge tehtne razloge v smislu navedene zakonske določbe spadajo tudi primeri, v katerih bi odločanje pristojnega sodišča lahko nasprotovalo zahtevi po objektivni nepristranskosti sodišča. Vrhovno sodišče je zato, glede na naravo odškodninskega primera, določilo pristojnost Okrajnega sodišča v Novem mestu.
VSRS Sklep I R 26/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek28.02.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - videz nepristranskosti - uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopkuOkoliščina, da je tožena stranka kot vpisničarka zaposlena na sodišču, pred katerim je v teku konkretna pravdna zadeva, pomeni tehten razlog za prenos krajevne pristojnosti.
VSRS Sklep I R 26/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.03.2018določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - poslovanje v isti sodni stavbi - zavrnitev predlogaDvoma v objektivno nepristranskost sodišča ne more sama po sebi utemeljiti okoliščina, da je sorodnica stranke v zadevi zaposlena na sodišču, ki sicer ni pristojno za odločanje, se pa nahaja v isti stavbi kot sodišče, pristojno za odločanje, in se pozna ter redno srečuje z zaposlenimi na tem sodišču.
VSRS Sklep I R 26/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek02.03.2017predlog za določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - dvom v nepristranskost sodiščaOkoliščina, da naj bi toženec v dveh drugih postopkih na drugem pravnem področju in pred več leti, predlagal prenos pristojnosti z Okrajnega sodišča v Domžalah na drugo stvarno pristojno sodišče, ne predstavlja razloga, zaradi katerega v konkretnem postopku ne bi bil deležen nepristranskega sojenja.
VSRS sklep I R 26/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.03.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodiščaOkoliščina, da je ena izmed strank zaposlena na sodišču, ki se nahaja v isti zgradbi kot sodišče, pred katerim teče pravda, dalje okoliščina, da ena izmed strank pogodbeno varuje zgradbo tega sodišča in nazadnje okoliščina, da je sedanja pooblaščenka tožencev v tej isti pravdi nastopala v vlogi strokovne sodelavke sodišča, skupaj predstavljajo takšne okoliščine, zaradi katerih bi bil lahko okrnjen videz nepristranskosti sodišča.
VSRS sklep I R 25/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.03.2016spor o pristojnosti - izvršilni postopek po uradni dolžnosti - krajevna pristojnost - prebivališče dolžnika - centralni register prebivalstva - prebivališče dolžnika, ki je navedeno v obvestilu pristojnega organa - sodišču znan podatekPodatek o dolžnikovem prebivališču ni podatek, ki bi bil sodišču znan, zato je odločilno prebivališče, ki ga je v obvestilu navedel pristojni organ.
VSRS Sklep I R 20/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.04.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - videz nepristranskosti - objektivna nepristranskost sodišča - sodnik pristojnega višjega sodišča kot stranka v postopkuVrhovno sodišče iz razloga, ker bi bil lahko prizadet videz nepristranskosti, za odločanje določi drugo stvarno pristojno sodišče, če je sodnik pristojnega sodišča stranka v postopku. V obravnavani zadevi kot stranka v postopku na prvi stopnji nastopa sodnica višjega sodišča. V takih primerih je praviloma predlogu za prenos pristojnosti ugodeno šele v fazi pritožbenega odločanja, pod pogojem, da do nje pride.
VSRS Sklep I R 23/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.03.2017predlog za določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razlogov smotrnosti - bivališče stranke v postopku - razdalja 25 km - sodišče kot predlagateljRazloge za prenos pristojnosti, ki jih podaja sodišče je mogoče presojati po merilu, ki se glasi: ali je na splošni ravni postopek pred sodiščem, ki se nahaja 25 km od toženčevega bivališča, do te mere otežen, da je upravičeno (ekonomično) sprožiti postopek po 67. členu ZPP in posledično nato tudi prenesti pristojnost. Odgovor je prima facie negativen.
VSRS Sklep I R 23/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek25.02.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - sodnik pristojnega sodišča kot stranka postopkaPo ustaljeni praksi Vrhovnega sodišča je tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča nedvomno podan, kadar je sodnik pristojnega sodišča stranka v postopku.
Sklep I R 23/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek20.02.2014spor o pristojnosti - izvršilni postopek - izvršba na podlagi izvršilnega naslova - krajevna pristojnost - ugovor krajevne pristojnostiIzvršilno sodišče v postopku izvršbe na podlagi izvršilnega naslova po izdaji sklepa o izvršbi lahko pazi na krajevno pristojnost le, če dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi uveljavlja (tudi) ugovor krajevne pristojnosti.
VSRS sklep I R 22/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek18.02.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopkuRazlog za dvom v objektivno nepristranskost sodišča je lahko okoliščina, da je stranka postopka zaposlena na pristojnem sodišču.
VSRS sklep I R 21/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek11.02.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - dvom v nepristranskost sodnikovPredlog je neutemeljen že iz razloga, ker tožnica predlog za prenos krajevne pristojnosti gradi na trditvah o nezakonitem in pristranskem ravnanju sodnice. Če obstaja dvom o nepristranskosti posameznega sodnika, je to lahko le razlog za njegovo izločitev (70. člen ZPP), ne pa za delegacijo pristojnosti. Tega sklepa ne more omajati dejstvo, da je sodnica A. A. predsednica pristojnega okrožnega sodišča in zato v hierarhično nadrejenem razmerju do drugih sodnikov tega sodišča.
VSRS Sklep I R 20/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.03.2017določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - zakonec sodnika pristojnega sodišča kot stranka v postopkuOkoliščina, da je tožnik mož sodnice sodišča, ki je pristojno za odločanje v sporu, bi pri nasprotni stranki in v javnosti povzročila dvom v korektnost postopka in v nepristranskost odločanja tega sodišča.
VSRS Sklep I R 2/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek14.03.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - prenos pristojnosti na drugo manj obremenjeno stvarno pristojno sodišče - nezadovoljstvo z delom sodišča - trajanje sodnega postopka - pravica do sojenja v razumem rokuČe predlagatelj meni, da določen postopek teče nedopustno dolgo in da mu je bila zaradi tega kršena pravica do sojenja v razumnem roku, ima na voljo pravna sredstva v skladu z Zakonom o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Ni pa temu namenjen institut delegacije pristojnosti celotnega sodišča na drugo stvarno pristojno sodišče.
VSRS sklep I R 2/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.01.2016spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - stalno prebivališče dolžnika - opredelitev naslova dolžnika v predlogu za izvršbo - ustalitev pristojnostiPo določbi drugega odstavka 17. člena ZPP se pristojnost presodi na podlagi navedb v predlogu za izvršbo in na podlagi dejstev, ki so sodišču znana. V predlogu za izvršbo je upnik navedel naslov dolžnikovega stalnega prebivališča na območju Okrajnega sodišča v Šentjurju. S tem se je krajevna pristojnost, kot je Vrhovno sodišče pojasnilo že v številnih zadevah, ustalila.
VSRS Sklep I R 187/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek23.01.2020krajevna pristojnost - izvršilni postopek - spor o pristojnosti - stalno bivališče dolžnika - opredelitev prebivališča dolžnika v predlogu za izvršboNa podlagi drugega odstavka 17. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ velja tudi za izvršilni postopek pravilo, da se pristojnost sodišča presodi na podlagi navedb v predlogu za izvršbo in na podlagi dejstev, ki so sodišču znana. Med slednje ni mogoče uvrstiti podatkov o stalnem prebivališču strank, pridobljenih med postopkom s samoiniciativnimi poizvedbami v Centralnem registru prebivalstva. Za odločitev o krajevni pristojnosti je tako odločilen samo dolžnikov naslov, naveden v predlogu za izvršbo.
VSRS Sklep I R 185/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.12.2018določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - napaka sodišča - protipravno ravnanje sodnika - izvršilni postopek - izvršba na podlagi izvršilnega naslova - zavrnitev predlogaSodišče obravnava predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, v katerem je predmet odločanja zgolj izvršitev obveznosti, določenih v izvršilnem naslovu. Čeprav je predmetni izvršilni postopek objektivno gledano nastal kot posledica napake, ki jo je v izvršilnem postopku In 25/2011 zagrešilo pristojno sodišče, v njem ta napaka ne bo predmet presoje, posledično pa videz nepristranskosti zaradi odločanja pristojnega sodišča o izvršilnem predlogu ne more biti prizadet.
VSRS Sklep I R 183/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek29.11.2018spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - izrek o nepristojnosti po uradni dolžnosti - izbirna krajevna pristojnostKer ni podana izključna krajevna pristojnost Okrajnega sodišča v Ljubljani, Okrožno sodišče v Kopru ni imelo podlage, da bi se po uradni dolžnosti izreklo za krajevno nepristojno. Ker je tožeča stranka z vložitvijo tožbe izbrala krajevno pristojnost sodišča z območja Okrožnega sodišča v Kopru, je za odločanje v tej zadevi pristojno okrajno sodišče s tega območja, to pa je Okrajno sodišče v Kopru.
VSRS Sklep I R 181/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.12.2018določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - videz nepristranskosti - trajanje sodnega postopka - Sodni red - dodeljevanje zadev, v katerih je bil procesni akt že vloženRazlog za delegacijo pristojnosti ne more biti dejstvo, da so o različnih tožničinih pritožbah odločali različni sodniki Višjega sodišča v Ljubljani (kot poročevalci in kot člani senata). Napačno je namreč revidentkino stališče, da sodišče ni nepristransko, ker je za odločanje o pritožbah zoper sklepe o taksnih odločitvah in o odločitvi o stroških sodnega tolmača določilo drugo sodnico poročevalko, kot za odločanje o pritožbi zoper prvo končno sodbo.

Izberi vse|Izvozi izbrane