Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8319cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNvZGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT00
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS sklep I R 46/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek20.04.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - spor iz razmerij med starši in otroki - uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopku - objektivna nepristranskost sodišča - preživnina - stiki z otrokomČe bi v tej zadevi, predmet katere je razmerje med starši in otroki, odločalo Okrožno sodišče v Novem mestu kot krajevno pristojno sodišče oziroma sodniki tega sodišča, ki imajo pogoste stike z materjo toženke oziroma zakonite zastopnice, saj je ta del sodnega osebja, bi bila lahko prizadeta objektivna nepristranskost sodišča.
VSRS sklep I R 44/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek14.04.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodiščaDrug tehten razlog v kontekstu 67. člena ZPP lahko predstavlja tudi zahteva po objektivni nepristranskosti sodišča, ki mora izključiti vsak resen dvom, ki bi omajal zaupanje strank v odločanje sodišča. Vendar pa zgolj trditev, da je pristojno sodišče v letu 2007 dovolilo vknjižbo toženkine lastninske pravice na spornih nepremičninah v zemljiško knjigo, ne predstavlja utemeljenega razloga za delegacijo pristojnosti, saj glede na naravo različnih sodnih postopkov navedena okoliščina v nobenem primeru ne more biti podlaga za resen dvom, ki bi lahko omajal zaupanje strank v odločanje pristojnega sodišča.
VSRS sklep I R 43/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.04.2016spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - izvršilni postopek - navedba naslova dolžnika v predlogu za izvršbo - ustalitev pristojnostiPo določbi drugega odstavka 17. člena ZPP se pristojnost presodi na podlagi navedb v predlogu za izvršbo in na podlagi dejstev, ki so sodišču znana.
VSRS Sklep I R 42/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek28.03.2018spor o pristojnosti - izvršilni postopek - stalno bivališče dolžnika - vsebina predloga za izvršbo - podatki centralnega registra prebivalstva (CRP)Na podlagi drugega odstavka 17. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ velja tudi za izvršilni postopek pravilo, da se pristojnost sodišča presodi na podlagi navedb v predlogu za izvršbo in na podlagi dejstev, ki so sodišču znana. Med slednje ni mogoče uvrstiti podatkov o stalnem prebivališču strank, pridobljenih med postopkom s samoiniciativnimi poizvedbami v Centralnem registru prebivalstva. Za odločitev o krajevni pristojnosti je tako relevanten samo dolžnikov naslov, naveden v predlogu za izvršbo.
VSRS Sklep I R 42/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.04.2017spor o pristojnosti - izvršilni postopek - krajevna pristojnost - novo izvršilno sredstvoKatastrske občine, ki spadajo v določen sodni okraj, so še vedno določene po Zakonu o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin.
VSRS sklep I R 42/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek07.04.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - ponoven predlog za delegacijo pristojnosti - zavrženje predloga za delegacijo pristojnostiPredlog za prenos pristojnosti, v katerem predlagatelj ponavlja razloge za prenos, o katerih je Vrhovno sodišče že odločilo, ni dovoljen.
VSRS Sklep I R 40/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek11.05.2017predlog za določitev pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - zloraba procesnih pravicVeliko število vloženih obtožnih predlogov Vrhovno sodišče utrjuje v prepričanju, da tožnik pravice, ki jih ima v postopku, uporablja v nasprotju z njihovim namenom. Z vlaganjem obtožnih predlogov želi doseči učinke, ki naj bi bili po njegovi presoji zanj ugodni, to je prenos pristojnosti na drugo stvarno pristojno sodišče. Takšno konstruiranje pristojnosti ni sprejemljivo in mu Vrhovno sodišče ni moglo slediti.
VSRS sklep I R 40/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek19.03.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razlogov smotrnosti - delitev skupnega premoženja - združitev zadev v skupno obravnavanjeNesmotrno bi bilo, da bi v ločenih postopkih o v veliki meri skupnih pravnih in dejanskih vprašanjih odločala različna sodišča.
VSRS sklep I R 39/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek07.04.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - odškodninski spor zoper državo - višje sodiščeDelegacija pristojnosti pritožbenega sodišča ni razlog za delegacijo sodišča prve stopnje.
VSRS sklep I R 38/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek07.04.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - prijateljsko razmerje med zakoncem stranke v postopku in uslužbencem pristojnega sodiščaOkoliščina, da naj bi bila upnikova žena prijateljica uslužbenke izvršilnega oddelka pristojnega sodišča, po presoji Vrhovnega sodišča ni okoliščina, ki bi utemeljevala prenos pristojnosti.
VSRS Sklep I R 37/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek28.03.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - videz nepristranskosti - zakonec sodnika pristojnega sodišča kot stranka v postopkuNi primerno, da bi v postopku, v katerem je stranka bližnji sorodnik (soprog) sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani, odločali sodniki izvršilnega oddelka istega sodišča.
VSRS sklep I R 37/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek24.03.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - izločitev sodnikaČe obstaja dvom o nepristranskosti posameznega sodnika, je to lahko le razlog za njegovo izločitev (70. člen ZPP), ne pa za delegacijo pristojnosti. Tožnik ne navaja nobenih okoliščin, ki bi bile le posredno povezane s samim sporom, tako da bi nanj vplivale od zunaj in zadevale celotno sodišče.
VSRS sklep I R 36/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek31.03.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - uslužbenec pristojnega sodišča kot zakoniti zastopnik stranke v postopkuOkoliščina, da je mati mladoletnega tožnika, ki je s tem njegova zakonita zastopnica in je njen položaj primerljiv s stranko postopka, zaposlena na sodišču, ki je sicer stvarno in krajevno pristojno za odločanje v tej zadevi, je tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča v pomenu citirane zakonske določbe.
VSRS sklep I R 35/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek31.03.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - nezadovoljstvo z delom sodišča v drugem postopkuDrug tehten razlog v smislu 67. člena ZPP lahko predstavlja tudi zahteva po objektivni nepristranskosti, ki zagotavlja izključitev vsakega razumnega dvoma strank in javnosti v odločanje vseh sodnikov določenega sodišča. Delegacija pristojnosti predstavlja izjemo glede na pravila o krajevni pristojnosti sodišč, izjeme pa je treba razlagati restriktivno. Zato zgolj trditve o nepravilnostih v drugem pravdnem postopku pred istim sodiščem ne morejo predstavljati zadostnega razloga za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.
VSRS Sklep I R 34/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.03.2017določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razloga smotrnosti - prebivališče strank v postopkuRazloge za prenos pristojnosti, ki jih podaja sodišče, je mogoče presojati po merilu: ali je na splošni ravni postopek pred sodiščem, ki se nahaja 17 km od prebivališča tožnikov in 12 km od sedeža toženke, do te mere otežen, da je upravičeno (ekonomično) sprožiti postopek po 67. členu ZPP in posledično nato tudi prenesti pristojnost. Odgovor je prima facie negativen
VSRS sklep I R 34/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek24.03.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - zakonec sodnika pristojnega sodišča kot stranka v postopku„Drug tehten razlog“ za določitev pristojnosti drugega sodišča so po ustaljeni sodni praksi tudi okoliščine, zaradi katerih bi bil lahko okrnjen videz nepristranskosti sodišča. Okoliščina, da je toženec mož sodnice, ki je zaposlena na sodišču, ki zadevo obravnava, predstavlja tak tehten razlog za delegacijo pristojnosti po 67. členu ZPP.
VSRS Sklep I R 33/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek11.05.2017določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - sodišče kot predlagatelj - bivališče strank v postopkuPrenos pristojnosti lahko predlaga tudi sodišče. Razloge, ki jih v konkretnem primeru podaja sodišče, je mogoče presojati po merilu, ki se glasi: ali je na splošni ravni postopek pred sodiščem, ki se nahaja približno 30 km od bivališča pravdnih strank, do te mere otežen, da je upravičeno (ekonomično) sprožiti postopek po 67. členu ZPP in posledično nato tudi prenesti pristojnost. Odgovor je prima facie negativen.
VSRS Sklep I R 32/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.03.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - delegacija pristojnosti iz razloga smotrnosti - nepristranskost sodnika - sodnik sodišča iz okrožja pristojnega sodišča kot stranka v postopku - izločitev sodnika - nujna delegacijaNujna delegacija (66. člen ZPP), na katero se predvsem sklicuje pristojno sodišče, bi prišla v poštev zgolj oziroma šele v primeru, če oziroma ko bi bili izločeni vsi sodniki tega sodišča. Okoliščina, da je tožnica sodnica na okrajnem sodišču v istem kraju, kot je tudi okrožno sodišče, ki vodi postopek v konkretni zadevi, pa tudi ni tak tehten razlog, ki bi narekoval določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.
VSRS Sklep I R 30/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.03.2017spor o pristojnosti - izvršilni postopek - COVL - krajevna pristojnost - stalno prebivališče tožene strankeKrajevna pristojnost se v skladu s prvim odstavkom 47. člena ZPP določa po stalnem prebivališču toženca. Za ugotovitev, kje se nahaja stalno prebivališče toženca, so odločilne navedbe strank. To je v prvi vrsti navedba naslova v tožnikovem predlagalnem aktu (tožba, predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine).
VSRS sklep I R 30/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek07.04.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - dvom v nepristranskost sodnikaZgolj subjektivno prepričanje toženca, da mu Okrajno sodišče v Žalcu ne bo zagotovilo poštenega sojenja, ker je po tem, ko je že prevzelo zadevo v reševanje, od sodnice A. A. prejelo toženčevo vlogo, ki je bila vložena še na Okrajno sodišče v Velenju, pa ne predstavlja tehtnega razloga za delegacijo krajevne pristojnosti.

Izberi vse|Izvozi izbrane