Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8061cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNvZGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0z
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS Sklep I R 56/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.05.2016spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - izvršba - prebivališče dolžnikaPristojnost se presodi takoj po prejemu predloga za izvršbo na podlagi navedb v predlogu in na podlagi dejstev, ki so sodišču znana (prvi in drugi odstavek 17. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ). Podatek o prebivališču dolžnika ni podatek, ki bi bil sodišču znan. Zato je za presojo pristojnosti, ki se ravna po prebivališču dolžnika, odločilen podatek, ki ga je upnik navedel v predlogu za izvršbo, in ne podatek, ki ga je sodišče pridobilo iz centralnega registra prebivalstva.
VSRS Sklep I R 55/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek11.05.2017določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz drugih tehtnih razlogov - delegacija pristojnost iz razlogov smotrnosti - ponoven predlog za delegacijo pristojnosti - zavrnitev predlogaIzsledki službenega nadzora ne morejo biti podvrženi preizkusu pravilnosti v postopku za delegacijo pristojnosti, ki temu ni namenjen. Prav tako ne more biti v tem sporu podvrženo preizkusu procesno vodstvo glede izvedbe dokazovanja z izvedenci ter ustreznost izvedbe obsega dokazovanja in upoštevanja dokaznih predlogov strank; ta je pridržan za postopke z zakonsko predvidenimi in strankam ter intervenientu v ta namen danimi pravnimi sredstvi. Zato jih ni mogoče upoštevati kot tehtnega razloga za delegacijo pristojnosti v pomenu določbe 67. člena ZPP.
VSRS Sklep I R 53/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek18.04.2018določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - izvršilni postopek - objektivna nepristranskost sodišča - videz nepristranskosti sodišča - obrazložitev predloga - zavrnitev predlogaDolžničin predlog ne vsebuje razlogov, ki bi utemeljevali, kakšen naj bi bil vpliv na videz nepristranskosti izvršilnega sodišča ali kako bi prenos pristojnosti lahko olajšal izvedbo postopka. Svoja stališča o zakonitosti postopanja pristojnega sodišča pa lahko dolžnica uveljavlja v okviru dovoljenih pravnih sredstev zoper odločitve tega sodišča ter predlogov temu sodišču.
VSRS Sklep I R 53/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek20.04.2017prenos krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopku„Drugi tehtni razlogi“ so po ustaljeni sodni praksi tudi okoliščine, Okoliščina, da je tožnica zaposlena na sodišču, pred katerim je v teku konkretna pravdna zadeva, je po prepričanju Vrhovnega sodišča okoliščina, ki lahko vzbuja dvom v nepristranskost sodišča oziroma ustvarja videz, da sodišče ne bo odločilo nepristransko.
VSRS sklep I R 53/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.06.2016spor o pristojnosti - izvršba - naknadna kumulacija izvršilnih sredstev - izvršba na nepremičnino - kraj, kjer leži nepremičninaDolžnikova nepremičnina, navedena v upničinem predlogu za dodatno sredstvo izvršbe, se nahaja na območju katastrske občine, ki je v skladu s 13. točko 8. člena Zakona o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin spadala na območje O. I. in s tem na območje Okrajnega sodišča v Piranu.
VSRS Sklep I R 52/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek18.04.2018določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - obrazložitev predloga - zavrnitev predlogaDolžničin predlog ne vsebuje razlogov, ki bi utemeljevali, kakšen naj bi bil vpliv na videz nepristranskosti izvršilnega sodišča ali kako bi prenos pristojnosti lahko olajšal izvedbo postopka. Svoja stališča o zakonitosti postopanja pristojnega sodišča pa lahko dolžnica uveljavlja v okviru dovoljenih pravnih sredstev zoper odločitve tega sodišča ter predlogov temu sodišču.
VSRS Sklep I R 51/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.04.2019delegacija pristojnosti - dovoljenost predloga za delegacijo - pravni interes - prepozen predlog - pravnomočno končanje postopka - zavrženje predloga za delegacijoPredlog za prenos pristojnosti ni pravno sredstvo, s katerim bi stranka po že zaključenem postopku dosegla ponovno sojenje na isti stopnji pred drugim stvarno pristojnim sodiščem.
VSRS Sklep I R 51/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek18.04.2018določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - obrazložitev predloga - zavrnitev predlogaDolžničin predlog ne vsebuje razlogov, ki bi utemeljevali, kakšen naj bi bil vpliv na videz nepristranskosti izvršilnega sodišča ali kako bi prenos pristojnosti lahko olajšal izvedbo postopka. Svoja stališča o zakonitosti postopanja pristojnega sodišča pa lahko dolžnica uveljavlja v okviru dovoljenih pravnih sredstev zoper odločitve tega sodišča ter predlogov temu sodišču.
VSRS sklep I R 51/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.05.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - odločitev o delegaciji pristojnosti v drugem sodnem sporuVrhovno sodišče je ocenilo, da zgolj okoliščina, da je bila v drugem sodnem postopku prenesena krajevna pristojnost Okrajnega sodišča v Ljubljani na drugo sodišče, ne pomeni zadostnega razloga za delegacijo pristojnosti v konkretni zadevi. Zato je predlog zavrnilo.
VSRS sklep I R 50/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.05.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - nujna delegacija - izločitev vseh sodnikov pristojnega sdoiščaNiti v primeru, da bi bilo o predlogu za izločitev vseh sodnikov civilnega oddelka Višjega sodišča v Ljubljani ugodeno, predlog za prenos pristojnosti ne bi bil utemeljen. Ker sodniki civilnega oddelka Višjega sodišča v Ljubljani niso edini sodniki tega sodišča, pogoj iz 66. člena ZPP ne bi bil izpolnjen.
VSRS Sklep I R 5/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek19.01.2017krajevna pristojnost - zapuščinski postopek - določitev krajevne pristojnosti po Vrhovnem sodiščuVrhovno sodišče določi, katero sodišče je krajevno pristojno za zapuščinski postopek, če ni podana nobena od okoliščin, na podlagi katerih se ugotovi krajevno pristojno zapuščinsko sodišče.
VSRS sklep I R 5/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek28.01.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razlogov ekonomičnosti - zapuščinski postopek - prebivališče dedičevUpoštevajoč dejstvo, da vsi dediči prebivajo na območju Okrajnega sodišča v Domžalah, in okoliščino, da je pri Centru za socialno delo v Domžalah v teku postavitev skrbnika za poseben primer mladoletnim otrokom, sodišče ocenjuje, da bo zapuščinski postopek mogoče hitreje in z manjšimi stroški izvesti pred Okrajnim sodiščem v Domžalah.
Sklep I R 5/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek26.01.2006spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - naknadna kumulacija predmetov in sredstev izvršbe - izvršba na nepremičnine - dodatno sredstvo izvršbe - ustalitev pristojnostiZa odločitev o predlogu za dodatno sredstvo izvršbe je pristojno sodišče, ki je odločilo o izvršilnem predlogu.
VSRS Sklep I R 49/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek28.03.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - videz nepristranskosti - ravnanje sodnika - zavrnitev predlogaOkoliščine, ki jih v svojem predlogu navaja prva toženka, niso takšne, da bi utemeljevale dvom o nepristranskosti vseh sodnikov. Očitki so povezani z domnevno pristranskim ravnanjem ene sodnice oz. z nezadovoljstvom stranke z izidom drugega postopka pred istim sodiščem.
VSRS Sklep I R 49/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.04.2018izvršba na nepremičnine - spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - katastrska občinaNa podlagi tretjega odstavka 114. člena ZS, je območje krajevne pristojnosti okrajnih sodišč določeno s katastrskimi občinami. Ker vlada RS ni sprejela uredbe, ki bi določila katere katastrske občine spadajo v območje posameznega okrajnega sodišča, katastrske občine, ki spadajo v določen sodni okraj, še vedno določa ZPUZSO.
VSRS Sklep I R 47/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.05.2016spor o pristojnosti - gospodarski sporPredlagajoče sodišče ima prav, da sta v konkretnem primeru tako tožnica kot tudi toženka gospodarski družbi, pri čemer med njima ne gre za enega izmed sporov iz drugega odstavka 481. člena ZPP. Iz podatkov spisa namreč izhaja, da tožnica v tem postopku uveljavlja plačilo neplačanega računa, katerega znesek je zmanjšala za kompenzacijo. Gre za gospodarski spor.
VSRS sklep I R 46/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek20.04.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - spor iz razmerij med starši in otroki - uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopku - objektivna nepristranskost sodišča - preživnina - stiki z otrokomČe bi v tej zadevi, predmet katere je razmerje med starši in otroki, odločalo Okrožno sodišče v Novem mestu kot krajevno pristojno sodišče oziroma sodniki tega sodišča, ki imajo pogoste stike z materjo toženke oziroma zakonite zastopnice, saj je ta del sodnega osebja, bi bila lahko prizadeta objektivna nepristranskost sodišča.
VSRS sklep I R 44/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek14.04.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodiščaDrug tehten razlog v kontekstu 67. člena ZPP lahko predstavlja tudi zahteva po objektivni nepristranskosti sodišča, ki mora izključiti vsak resen dvom, ki bi omajal zaupanje strank v odločanje sodišča. Vendar pa zgolj trditev, da je pristojno sodišče v letu 2007 dovolilo vknjižbo toženkine lastninske pravice na spornih nepremičninah v zemljiško knjigo, ne predstavlja utemeljenega razloga za delegacijo pristojnosti, saj glede na naravo različnih sodnih postopkov navedena okoliščina v nobenem primeru ne more biti podlaga za resen dvom, ki bi lahko omajal zaupanje strank v odločanje pristojnega sodišča.
VSRS sklep I R 43/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.04.2016spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - izvršilni postopek - navedba naslova dolžnika v predlogu za izvršbo - ustalitev pristojnostiPo določbi drugega odstavka 17. člena ZPP se pristojnost presodi na podlagi navedb v predlogu za izvršbo in na podlagi dejstev, ki so sodišču znana.
VSRS Sklep I R 42/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek28.03.2018spor o pristojnosti - izvršilni postopek - stalno bivališče dolžnika - vsebina predloga za izvršbo - podatki centralnega registra prebivalstva (CRP)Na podlagi drugega odstavka 17. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ velja tudi za izvršilni postopek pravilo, da se pristojnost sodišča presodi na podlagi navedb v predlogu za izvršbo in na podlagi dejstev, ki so sodišču znana. Med slednje ni mogoče uvrstiti podatkov o stalnem prebivališču strank, pridobljenih med postopkom s samoiniciativnimi poizvedbami v Centralnem registru prebivalstva. Za odločitev o krajevni pristojnosti je tako relevanten samo dolžnikov naslov, naveden v predlogu za izvršbo.

Izberi vse|Izvozi izbrane