Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8261cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNvZGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0x
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS sklep I R 84/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek14.07.2016spor o pristojnosti - stvarna pristojnost - krajevna pristojnost - izbirna pristojnost - vrednost spornega predmeta - deljiva obveznostKer tožnica zahteva plačilo vtoževanega zneska (20.600,00 EUR) od dveh tožencev – in to ne nerazdelno – je pravilno naziranje, da se solidarnost ne domneva in da se s tožbo zahtevana izpolnitev njune denarne obveznosti deli med njima na enaka dela (drugi odstavek 393. člena OZ). Tako se izkaže, da na vsakega od obeh tožencev odpadajoči znesek 10.300,00 EUR, posamično upošteven za določitev stvarne pristojnosti glede na določbo drugega odstavka 41. člena ZPP, ne presega mejnega zneska 20.000,00 EUR iz prvega odstavka 32. člena istega zakona in da je zato podana stvarna pristojnost okrajnega sodišča.
VSRS Sklep I R 83/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.07.2017spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - izvršba na podlagi verodostojne listine - sporazum o krajevni pristojnosti - pravočasnost ugovora krajevne pristojnosti - prehod iz izvršilnega v pravdni postopekUgovor krajevne nepristojnosti, ki ni podan že v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, temveč šele tekom pravdnega postopka, je načeloma prepozen. Vendar je treba zaradi posebnosti podajanja navedb v izvršilnem postopku na podlagi verodostojne listine pri razlagi postopkovnih določb upoštevati položaje, ko stranke niso dovolj zgodaj seznanjene z okoliščinami, ki lahko vplivajo na pristojnost sodišča. V skladu s prvim odstavkom 22. člena ZPP je imel toženec možnost uveljavljati ugovor krajevne nepristojnosti še v odgovoru na tožbo (oziroma na tožničino prvo pripravljalno vlogo, ki se šteje za dopolnitev tožbe), vse do razpisa glavne obravnave. Vendar te možnosti ni izkoristil.
VSRS Sklep I R 83/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek07.07.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - brat sodnika pristojnega sodišča kot stranka v postopkuPo oceni Vrhovnega sodišča je glede na naravo in konkretne okoliščine sodnega primera podan razlog za delegacijo pristojnosti.
VSRS sklep I R 82/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.07.2016spor o pristojnosti - stvarna pristojnost - krajevna pristojnost - ugovorKer je tožeča stranka z vložitvijo tožbe izbrala krajevno pristojnost sodišča z območja Okrožnega sodišča v Kopru, je za odločanje v tej zadevi pristojno okrajno sodišče s tega območja, to pa je Okrajno sodišče v Kopru.
VSRS Sklep I R 74/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.07.2017določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - rokovni predlog - objektivna nepristranskost - predsednik sodiščaTudi v postopku odločanja o rokovnem predlogu je mogoče podati predlog za prenos pristojnosti (67. člen ZPP).
VSRS sklep I R 80/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek02.07.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - nezadovoljstvo z delom sodišča - izločitev sodnikaUtemeljenost navedb o pravilnosti in zakonitosti dela sodnice (oziroma sodišča) bo lahko predmet preizkusa v postopkih s pravnimi sredstvi, medtem ko institut delegacije temu ni namenjen, saj ni sredstvo za odpravo morebitnih nepravilnosti pri delu sodišča.
VSRS Sklep I R 8/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek18.01.2018določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - nezadovoljstvo stranke z delom sodiščaDelegacija pristojnosti sodišča predstavlja izjemo od splošnih pravil o krajevni pristojnosti, izjeme pa je treba razlagati restriktivno.
VSRS Sklep I R 79/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek24.05.2018določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - videz nepristranskosti sodišča - postopek za vrnitev poslovne sposobnosti - sodna praksa - zavrnitev predlogaVrhovno sodišče uvodoma pojasnjuje, da je v sklepu II DoR 341/2015 z dne 7. 1. 2016 zavzeto stališče, da vloga poslovno nesposobne osebe nima pravnih učinkov in zato o njej ni mogoče vsebinsko odločati. Vendar pa je obravnavana zadeva postopek, v katerem velja izjema od navedenega splošnega pravila. Gre namreč za postopek za vrnitev poslovne sposobnosti, ki je urejen v drugem poglavju ZNP.
VSRS Sklep I R 79/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek30.06.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razloga smotrnosti - stalno bivališče - zavrnitev predlogaZgolj okoliščina, da ima tožena stranka ali njen zastopnik oziroma pooblaščenec po spremembi bivališče (sedež) izven sedeža oziroma območja krajevno pristojnega sodišča, v pravdnem postopku sama po sebi brez obstoja drugih posebnih okoliščin ne more biti razlog za prenos pristojnosti.
VSRS sklep I R 78/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek23.06.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogovPrepričanje tožečih strank, da bi lahko sodnik A. A., ki naj bi bil zainteresiran za uspeh tožene stranke v pravdi, posredno, z nadzorom nad njenim delom, vplival na odločanje s sodečo sodnico, je zmotno: nadzor nad pravilnostjo dejanskih ugotovitev, pravilnostjo vodenja postopka in materialnopravno pravilnostjo odločitve sodišča prve stopnje je mogoč izključno v pritožbenem postopku.
VSRS Sklep I R 77/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.06.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - manjše sodišče - sorodstvo uslužbenca pristojnega sodišča in stranke v postopku - vodja vpisnikaVrhovno sodišče je že zavzelo stališče, da se pod pojem „drugega tehtnega razloga“ lahko subsumirajo okoliščine, ko je na sodišču, pristojnem za odločanje, zaposlena stranka sama ali njen zakonec oziroma sorodnik, še zlasti, kadar gre za manjše sodišče.
VSRS sklep I R 77/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek23.06.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - sorodnik uslužbenke pristojnega sodišča kot stranka v postopku - objektivna nepristranskost sodiščaČe bi v zadevi odločalo krajevno in stvarno pristojno sodišče oziroma sodniki tega sodišča, ki imajo pogoste stike s tožnikovo hčerko, ki je del sodnega osebja, bi bila, upoštevaje tudi dejstvo, da je Okrajno sodišče v Novem mestu med manjšimi sodišči, lahko prizadeta objektivna nepristranskost sodišča.
VSRS Sklep I R 76/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek01.09.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razlogov smotrnosti - zemljiškoknjižni postopek - sodna upravaPo določbi 67. člena ZPP je zadevo mogoče delegirati vselej le na drugo sodišče. Ni pa mogoče s predlogom v delegacijskem postopku doseči neke vrste atrakcijske pristojnosti, za kar se smiselno zavzema predlagajoče sodišče z namenom prenosa pristojnosti v zemljiškoknjižnih zadevah na to sodišče z drugih stvarno in krajevno pristojnih sodišč.
Sklep I R 130/2004Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.01.2005spor o pristojnosti - izvršilni postopek - naknadna kumulacija izvršilnih sredstev in predmetov izvršbe - sprememba dolžnika - krajevna pristojnostNiti subjektivna sprememba na strani dolžnika niti sprememba izvršilnega sredstva ne vplivata na spremembo pristojnosti zato, ker se izvršilno sodišče lahko izreče po uradni dolžnosti za krajevno nepristojno le v fazi predhodnega preizkusa izvršilnega predloga, torej pred izdajo sklepa o izvršbi.
VSRS Sklep I R 74/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek23.05.2019določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - nezadovoljstvo stranke z delom sodišča - zavrnitev predlogaPresoja očitanih procesnih nepravilnosti in predvidene zmotne ugotovitve dejanskega stranka ne moreta biti predmet obravnave v postopku za delegacijo pristojnosti.
VSRS sklep I R 74/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.06.2016določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - sorodnik sodnice pristojnega sodišča kot stranka v postopku - objektivna nepristranskost sodiščaOkoliščina, da je tožnica sestra ene izmed sodnic istega sodišča, predstavlja okoliščino, zaradi katere bi bil lahko okrnjen videz nepristranskosti sodišča.
VSRS sklep I R 73/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek18.06.2015določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - umik predloga za izvršboGlede na to, da zaradi upnikovega umika predloga za izvršbo v nadaljevanju tega postopka ni pričakovati vsebinskih odločitev in nadaljnjih izvršilnih dejanj, Vrhovno sodišče sodi, da okoliščina, da je dolžnica zaposlena kot arhivarka na sicer stvarno in krajevno pristojnem sodišču, ne predstavlja tehtnega razloga za delegacijo pristojnosti.
VSRS Sklep I R 71/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek30.06.2016zapuščinska zadeva - določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razloga smotrnosti - bivališče dedičev na območju drugega sodiščaGre za zapuščinsko zadevo, v kateri je postopek šele uveden, pri čemer vsi dediči prebivajo izven območja stvarno in krajevno pristojnega sodišča. Tem bi prihod na precej oddaljeno sodišče v Lendavi zanesljivo predstavljal veliko breme in relativno visoke stroške.
VSRS Sklep I R 70/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.05.2019spor o pristojnosti - izvršilni postopek - izvršba na nepremičnino - izključna krajevna pristojnost - nepremičnine na območju več sodišč - nadaljevanje izvršbe - novo izvršilno sredstvo - oprava izvršbeKo ležijo nepremičnine na območju različnih sodišč, je krajevno pristojno za dovolitev izvršbe le tisto sodišče, na območju katerega je nepremičnina, ki je kot predmet izvršbe v predlogu za izvršbo navedena na prvem mestu. Za samo nadaljnjo izvršbo pa je nato pristojno vsako sodišče, na območju katerega leži nepremičnina.
VSRS Sklep I R 70/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek01.06.2017določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - uslužbenec pristojnega sodišča kot stranka v postopkuPravni standard "drugih tehtnih razlogov" zajema različne okoliščine, ki niso v neposredni zvezi s samim sporom, ampak nanj lahko vplivajo od zunaj in zadevajo celotno sodišče. Mednje po oceni Vrhovnega sodišča spada tudi zatrjevana okoliščina, da je predlagateljica uslužbenka Okrajnega sodišča v Sežani, kjer opravlja dela sodne zapisnikarice. Če bi v zadevi odločalo to sodišče oziroma sodniki tega sodišča, ki imajo glede na dejstvo, da gre za majhno sodišče, pogoste stike s predlagateljico, ki je del sodnega osebja, bi bila lahko prizadeta objektivna nepristranskost sodišča.

Izberi vse|Izvozi izbrane